Select Page

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА – Обавештење о закљученом уговору

Written By

admin

Date

May 24, 2017

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

 „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

www.osbracajerkovic.edu.rs

Број:08/48

Датум: 19.05.2017. године

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa ” Браћа Јерковић“ из Београда,

објављује

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радовa

 на уређењу школског дворишта,

 за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,

ЈН бр. 1.3.1/17

  1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
  • Предмет јавне набавке: Набавка радова – радови на уређењу школског дворишта.
  • Ознака и назив из Општег речника набавки: припремно-завршни и радови на рушењу и ископавању са одвожењем на депонију (45110000, 45112000 ), бетонски (45262300),  асфалтерски радови (45233222 ), услуге орезивања дрвећа (77340005) и услуге садње ( 77310006).
  • Уговорена вредност без ПДВ-а: 1.976.342,00 дин.
  • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  • Број примљених понуда: 1 понуда.
  • Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
  • План Центар, понуђена цена…………………………………………… 1.976.342,00 дин.
  • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

    10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.05.2017. године.

    11. Датум закључења уговора: 19.05.2017. године.

12. Основни подаци о добављачу: “План Центар“ д.о.о. Београд Алексе Ненадовића 10.

13. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Повезане вести

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.