Select Page

Позив за подношење понуда – извођење екскурзије

Written By

admin

Date

Jun 16, 2017

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 992

Датум: 28.12.2016. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Браћа Јерковић“ из Београда

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку услуга

 – извођење екскурзије –

ЈН бр. 1.2.2-2/16

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“.
 • Адреса: Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
 • Врста наручиоца: Просвета.
 • Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
 • Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за ученике VII разреда.
 • Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
 • Назив и ознака из општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.
 • Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
 • Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.2-2/16 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-mail и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 30.01.2017. године до 17:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 30.01.2017. године у 18:00 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.
 1. Контакт лице:
 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
 • Факс: 011/3470-519
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs

Повезане вести

ДАН ШКОЛЕ 14.НОВЕМБАР
ДАН ШКОЛЕ 14.НОВЕМБАР

Дан школе – 14.новембар је ове године обележен многобројним активностима и радионицама на нивоу целе школе. Гости су нам били предшколци из ПУ ''Весељко'', ПУ ''Бамбиноси'', ПУ ''Весела планета – Лане'', ПУ ''Дечји сан''. Специјални гост била је и наша позната глумица...

КВИЗИСТАРТ – ауторски пројекат школе
КВИЗИСТАРТ – ауторски пројекат школе

Наставили смо са ауторским пројектом школе – КВИЗИСТАРТ, јер нам је евалуација показала да се пројекат подједнако допао, како нашим ученицима и њиховим родитељима, тако и нашим учитељима. • КВИЗИСТАРТ је практични, едукативни модел активног учења, примењеног у...