Select Page

О продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

Written By

admin

Date

Oct 16, 2016

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

 „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 862

Датум: 17.11.2016. године

На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а због измене и допуне конкурсне документације број 861 oд 17.11.2016. године

о б ј а в љ у ј е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за подношење понуда

 у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – извођење екскурзије и наставе у природи,

 за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

ЈН бр. 1.2.2/16

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд, 11250 Београд.

2.- Интернет страница наручиоца: www.osbracajerkovic.edu.rs.

3.- Врста наручиоца: Просвета.

4.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, обликована у 7 (седам) партија:

  • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa;
  • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда;
  • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa;
  • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда;
  • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда.
  • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;
  • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда.

5.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.

6.- Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.10.2016. године.

7.- Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 17.11.2016. године.

8.- Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације број 861 од 17.11.2016. године.

9.- Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је до 23.11.2016. године до 17:30 часова. Понуде се достављају на адресу: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе.

8.- Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 23.11.2016. године у 18:00 часова, у секретаријату школе, на адреси: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено  на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база Прописа.

   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Повезане вести

ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ
ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ

Први фестивал позоришног стваралаштва деце и младих " Позориштарије на Чукарици", одржан је 29. и 31.5.2024. у КЦ "Чукарица". На фестивалу су учествовали ученици средњих и основних школа, као и драмски студији, групе и секције. Одлуком жирија, у саставу: Ивана Зоњић,...

„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.
„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.

У четвртак 30. маја 2024. године завршен је ове године девети циклусакције „ЧИТАМ, ПА ШТА“.У Уметничком одељењу Библиотеке града Београда додељене су наградеученицима који су током ове школске године показали највишеинвентивности у писању или цртању, а на тему...