Select Page

ОДЛУКУ o обустави поступка за партију бр. 6 – извођење екскурзије и наставе у природи

Written By

admin

Date

Dec 16, 2016

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 890

Датум: 29.11.2016. године

На основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београдадоноси

О Д Л У К У

обустави поступка за партију бр. 6

у отвореном поступку јавне набавке услуга

– извођење екскурзије и наставе у природи,

за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

ЈН бр. 1.2.2/16

I – Обустава поступка:

Обуставља се отворени поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за партију број 6: дводневна екскурзија за ученике VII разредa, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/16.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 738 од 05.10.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/16.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 21.10.2016. године на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, 23.11.2016. године до 17:30 часова, на адресу наручиоца приспело је 6  (шест) понуде следећих понуђача:

Ред. бр.  Број и датум понуде  Назив или шифра понуђача    Датум пријема    Час пријема
1.867 од 22.11.2016. год.GRAND TOURS D.O.O., Железничка 23 А, 21000 Нови Сад22.11.2016.15:15
2.47/16 од 22.11.2016. год.„VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11080 Земун22.11.2016.17:15
3.54/16 од 23.11.2016. год.„MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд23.11.2016.10:05
4.579/2016 од 21.11.2016. год.Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево23.11.2016.10:30
5.180/14 од 21.11.2016. год.Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд23.11.2016.16:59
6.1247/2016 од 23.11.2016. год.Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд23.11.2016.17:00

Неблаговремена понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 739 од 05.10.2016. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 873 од 23.11.2016. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 888 од 29.11.2016. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II – Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, обликована у 7 (седам) партија:

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда.
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда.

4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6.- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.

8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.500.000,00.

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa: 1.820.000,00;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда: 935.000,00;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa: 880.000,00;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда: 112.000,00;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда: 620.000,00;
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 533.000,00;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда: 600.000,00.

9.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

 • Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд

Конкурсном документацијом је, као додатни услов у погледу техничког капацитета, тражено да понуђач у моменту подношења понуде поседује пословни простор у власништву или закупу и да поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о пословно-техничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) аутобуса  високе туристичке класе,  који нису старији од 5 (пет) година на дан реализације путовања.

Као доказ тражено је да понуђач достави:

 • Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора – фотокопија.
 • Уговор о пословно – техничкој сарадњи или Уговор о власништу или Уговор о закупу или Уговор о лизингу аутобуса високе туристичке класе за превоз ученика – фотокопија (уговор мора да покрива период реализације екскурзије и наставе у природи).
 • Потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса. Изјава може да покрива само време важења уговора.
 • Читачи саобраћајних дозвола – минимум 5 (пет).

Понуђач није доставио потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса

Из свега наведеног произилази да понуђач није испунио додатни услов у погледу техничког капацитета.

На основу члана 106. став 2) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

 • „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11000 Земун

             За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти.

             Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • „MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд

              За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

              Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

              За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

             Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд

            За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

            Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

             На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију 6 одбија као неприхватљива.

Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 890

Датум: 29.11.2016. године

На основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београдадоноси

О Д Л У К У

обустави поступка за партију бр. 6

у отвореном поступку јавне набавке услуга

– извођење екскурзије и наставе у природи,

за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

ЈН бр. 1.2.2/16

I – Обустава поступка:

Обуставља се отворени поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за партију број 6: дводневна екскурзија за ученике VII разредa, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/16.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 738 од 05.10.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/16.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 21.10.2016. године на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, 23.11.2016. године до 17:30 часова, на адресу наручиоца приспело је 6  (шест) понуде следећих понуђача:

Ред. бр.  Број и датум понуде  Назив или шифра понуђача    Датум пријема    Час пријема
1.867 од 22.11.2016. год.GRAND TOURS D.O.O., Железничка 23 А, 21000 Нови Сад22.11.2016.15:15
2.47/16 од 22.11.2016. год.„VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11080 Земун22.11.2016.17:15
3.54/16 од 23.11.2016. год.„MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд23.11.2016.10:05
4.579/2016 од 21.11.2016. год.Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево23.11.2016.10:30
5.180/14 од 21.11.2016. год.Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд23.11.2016.16:59
6.1247/2016 од 23.11.2016. год.Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд23.11.2016.17:00

Неблаговремена понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 739 од 05.10.2016. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 873 од 23.11.2016. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 888 од 29.11.2016. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II – Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, обликована у 7 (седам) партија:

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда.
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда.

4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6.- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.

8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.500.000,00.

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa: 1.820.000,00;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда: 935.000,00;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa: 880.000,00;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда: 112.000,00;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда: 620.000,00;
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 533.000,00;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда: 600.000,00.

9.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

 • Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд

Конкурсном документацијом је, као додатни услов у погледу техничког капацитета, тражено да понуђач у моменту подношења понуде поседује пословни простор у власништву или закупу и да поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о пословно-техничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) аутобуса  високе туристичке класе,  који нису старији од 5 (пет) година на дан реализације путовања.

Као доказ тражено је да понуђач достави:

 • Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора – фотокопија.
 • Уговор о пословно – техничкој сарадњи или Уговор о власништу или Уговор о закупу или Уговор о лизингу аутобуса високе туристичке класе за превоз ученика – фотокопија (уговор мора да покрива период реализације екскурзије и наставе у природи).
 • Потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса. Изјава може да покрива само време важења уговора.
 • Читачи саобраћајних дозвола – минимум 5 (пет).

Понуђач није доставио потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса

Из свега наведеног произилази да понуђач није испунио додатни услов у погледу техничког капацитета.

На основу члана 106. став 2) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

 • „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11000 Земун

             За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти.

             Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • „MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд

              За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

              Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

              За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

             Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 6 одбија као неприхватљива.

 • Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд

            За партију број 6 Конкурсном документацијом је захтеван смештај на Тари у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Оморика“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у хотелу „Бели Бор“ на Тари.

            Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

             На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију 6 одбија као неприхватљива.

Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:

Повезане вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ  2024/25. ГОДИНУ

    Поштовани родитељи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је школама доставило  Обавештење о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2024/2025.годину Владе Републике Србије дописом Број:...

М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л
М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л

Међународни дан дечје књиге, 2.април, у нашој школској библиотеци је обележен на прикладан начин -  у сарадњи са Издавачком кућом „Одисеја“, одржана је књижевно – интерактивна радионица за ученике трећег разреда (3/5). Наша гошћа, списатељица,  Ана Драговић...