Select Page

ОДЛУКУ о додели уговора за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 – извођење екскурзије и наставе у природи

Written By

admin

Date

Dec 1, 2016

Category

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“ Стјепана Супанца 15 11250 Београд Број: 889 Датум: 29.11.2016. године  

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 738 од 05.10.2016. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 888 од 29.11.2016. године, директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 7

у отвореном поступку јавне набавке услуга

  – извођење екскурзије и наставе у природи

ЈН бр. 1.2.2/16

I – Додељује се уговор:

Партија број 1

               Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

 • понуђачу:GRAND TOURS D.O.O., Железничка 23 А, 21000 Нови Сад, број понуде867 од 22.11.2016. године.

Партија број 2

              Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

 • понуђачу:Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, број понуде579/2016 од 21.11.2016. године.

Партија број 3

               Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

 • понуђачу:Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, број понуде579/2016 од 21.11.2016. године.

Партија број 4

                 Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

 • понуђачу:„VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11080 Земун, број понуде47/16 од 22.11.2016. године.

Партија број 5

 • понуђачу:Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, број понуде579/2016 од 21.11.2016. године.

Партија број 7

 • понуђачу:Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, број понуде579/2016 од 21.11.2016. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 738 од 05.10.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/16.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 21.10.2016. године на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, 23.11.2016. године до 17:30 часова, на адресу наручиоца приспело је 6  (шест) понуде следећих понуђача:

Ред. бр.  Број и датум понуде  Назив или шифра понуђача    Датум пријема    Час пријема
1.867 од 22.11.2016. год.GRAND TOURS D.O.O., Железничка 23 А, 21000 Нови Сад22.11.2016.15:15
2.47/16 од 22.11.2016. год.„VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11080 Земун22.11.2016.17:15
3.54/16 од 23.11.2016. год.„MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд23.11.2016.10:05
4.579/2016 од 21.11.2016. год.Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево23.11.2016.10:30
5.180/14 од 21.11.2016. год.Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд23.11.2016.16:59
6.1247/2016 од 23.11.2016. год.Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд23.11.2016.17:00

Неблаговремена понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 739 од 05.10.2016. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 873 од 23.11.2016. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 888 од 29.11.2016. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

IIIПодаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, обликована у 7 (седам) партија:

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда.
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда.

4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6.- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.

8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.500.000,00.

 • Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa: 1.820.000,00;
 • Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда: 935.000,00;
 • Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa: 880.000,00;
 • Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда: 112.000,00;
 • Партија број 5: Дводневна екскурзија за ученике VI разреда: 620.000,00;
 • Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 533.000,00;
 • Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда: 600.000,00.

9.- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

 • „MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, 11000 Београд

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

У обрасцу структуре цене који је понуђач доставио у понуди бр. 54/16 од 23.11.2016. за партију бр. 4  два пута је унет „ручак“; за партије бр. 5, 6 и 7 два пута је унет „пун пансион и смештај“. Наручилац је понуђачу упутио Захтев за додатним објашњењем бр. 882 од 28.11.2016. године у ком је од пунуђача тражио да се изјасни из ког разлога је наведене услуге унео у образац два пута.

Понуђач је у одговору навео да је у питању техничка грешка, настала услед копирања и да настала грешка није обухваћена ценом арнжмана, што се рачунском провером може утврдити.

 • Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац је у конкурсној документацији у „ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ“ за партију бр. 3 навео „За учитеље обезбедити посебне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева, кревета на спрат и душека на поду“. У понуди понуђача у плану и програму наведене су четворокреветне и петокреветне собе за ученике, док су у предрезервацији наведене трокреветне и четворокреветне собе за ученике.

Наручилац је понуђачу упутио Захтев за додатним објашњењем бр. 883 од 28.11.2016. године у ком је од понуђача тражио да се изјасни да ли ће ученици бити смештени у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама без помоћних лежајева, кревета на спрат и душека на поду како је тражено конкурсном документацијом.

Понуђач је у одговору навео да је приликом припреме програма путовања грешком остала структура соба за децу 1/4 и 1/5, те да под пуном одговорношћу изјављују да ће испоштовати захтеве из конкурсне документације.

10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

 • Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд

Конкурсном документацијом је, као додатни услов у погледу техничког капацитета, тражено да понуђач у моменту подношења понуде поседује пословни простор у власништву или закупу и да поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о пословно-техничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) аутобуса  високе туристичке класе,  који нису старији од 5 (пет) година на дан реализације путовања.

Као доказ тражено је да понуђач достави:

 • Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора – фотокопија.
 • Уговор о пословно – техничкој сарадњи или Уговор о власништу или Уговор о закупу или Уговор о лизингу аутобуса високе туристичке класе за превоз ученика – фотокопија (уговор мора да покрива период реализације екскурзије и наставе у природи).
 • Потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса. Изјава може да покрива само време важења уговора.
 • Читачи саобраћајних дозвола – минимум 5 (пет).

Понуђач није доставио потписану и оверену Изјаву превозника у којој наглашава да понуђачу ставља на располагање аутобусе за које је понуђач доставио читаче саобраћајних дозвола, за време реализације и дестинације екскурзије и наставе у природи које су предмет јавне набавке, са регистарским ознакама понуђених аутобуса

Из свега наведеног произилази да понуђач није испунио додатни услов у погледу техничког капацитета.

На основу члана 106. став 2) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

 • Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд

             За партију број 3 Конкурсном документацијом је захтеван смештај у Врњачкој бањи у хотелу са минимум 3 звездице (хотел „Бреза“ или одговарајући). Понуђач је понудио смештај у вили Рај у Врњачкој Бањи.

              Понуђени смештај није у складу са траженим у Конкурсној документацији.

                На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 3 одбија као неприхватљива.

Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:

Ред. бр.Назив или шифра понуђачаЈединична цена по партијама по ученику без ПДВ-а (дин)Јединична цена по ученику са ПДВ-ом (дин.)
 Lui Travel doo, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд  Партија бр. 2: 18.681,34 Партија бр. 3: 15.135,53 Партија бр. 4: 2.137,59 Партија бр. 5: 6.185,13 Партија бр. 6: 5.460,84 Партија бр. 7: 5.659,81  Партија бр. 2: 21.507,00 Партија бр. 3: 17.123,00 Партија бр. 4: 2.313,00 Партија бр. 5: 6.932,00 Партија бр. 6: 6.106,00 Партија бр. 7: 6.319,00
 Admiral tours, Теразије 35, 11000 Београд  Партија бр. 3: 16.500,00    Партија бр. 3: 16.980,00  

11.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

12.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

      Партија бр. 1:

 1. GRAND TOURS D.O.O., Нови Сад, понуђена цена…………………………..14.846,67 дин.

      Партија бр. 2:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена………………………………..17.618,88  дин.

2) Admiral tours, Београд, понуђена цена………………………………………………..18.053,33 дин.

     Партија бр. 3:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена…………………………………13.760,77  дин.

      Партија бр. 4:

1) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена……………..…… 2.267,50 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………………2.293,33 дин.

3) Admiral tours, Београд, понуђена цена………………………………………………….. 2.346,67 дин.

4) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена………………………………….. 2.460,88 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена…………………………………..3.658,34 дин.

      Партија бр. 5:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена………………………………….. 6.160,51 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………………6.362,50 дин.

3) Admiral tours, Београд, понуђена цена…………………………………………………..6.503,33 дин.

4) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена………………….. 6.718,00 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена………………………………….7.231,67 дин.

      Партија бр. 7:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена………………………………….. 5.632,92 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………………5.638,00 дин.

3) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена………………….. 5.652,00 дин.

4) Admiral tours, Београд, понуђена цена………………………………………………….. 5.656,67 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена…………………………………..6.336,67 дин.

12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 888 од 29.11.2016. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија бр. 1:

 • GRAND TOURS D.O.O., Железничка 23 А, 21000 Нови Сад

Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I и IV разредa износи 14.846,67 динара без ПДВ-а и 14.970,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Партија бр. 2:

 • Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево

Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике II разреда износи 17.618,88 динара без ПДВ-а и 17.825,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 210 (двестадесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Партија бр. 3:

 • Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево

Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике III разредa износи 13.760,77 динара без ПДВ-а и 13.965,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 210 (двестадесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге  и утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Партија бр. 4:

 • „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O., Aлександра Поповића 15, 11080 Земун

Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике V разреда износи 2.267,50 динара без ПДВ-а и 2.370,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Партија бр. 5:

 • Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево

Јединична цена по ученику за услугу – дводневна екскурзија за ученике VI разреда износи 6.160,51 динара без ПДВ-а и 6.305,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 210 (двестадесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку као самостално.

Партија бр. 7:

Повезане вести

Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“
Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“

Ликовно-литерарни конкурс“Крв живот значи“ реализован је током месеца априла у организацији Црвеног крста, општине Чукарица. Награђени су радови следећих ученика: Анђелија Божић, прво место, ликовни рад Вук Бошковић, друго место, литерарни рад Захваљујемо се свим...

Радионица ”Популарна наука”
Радионица ”Популарна наука”

Бранко Стевановић и Драгослав Пауновић – Популарна наука (физика) кроз интерактивне радионице са децом У понедељак 13.маја 2024.године у библиотеци ''Ђура Јакшић''у Железнику, ученици 4/4 одељења са учитељицом Жељком Борјан и библиотекаром школе, Слађаном Колунџић, су...