Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА И УГОВОРНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ОСИГУРАЊА

Written By

admin

Date

Oct 25, 2017

Category

Poštovani/-a,

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. sa zadovoljstvom Vas obaveštava o mogucem ugovaranju osiguranja osiguranja lica od posledica nesrecnog slucaja.

Poslovno ime, pravna forma, sedište i adresa društva za osiguranje

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Sedište: Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd

Uslovi osiguranja i merodavno pravo

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije, , Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja, Primenjuje se Opšta tabela invaliditeta (OTINV). Za sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je sud u Beogradu.

OBAVEŠTENJE O KARAKTERISTIKAMA I UGOVORNIM ELEMENTIMA OSIGURANJA

Vreme važenja ugovora

Vreme važenja ugovora Ugovor o osiguranju se zakljucuje sa jednogodišnjim rokom trajanja na period od

01.09.2017. do 01.09.2018 .

Rizici pokriveni osiguranjem i iskljucenja u vezi sa tim rizicima

Ugovorom o osiguranju se mogu zakljuciti sledeca pokrica:

• Smrt usled nezgode 280000.00 rsd

• Invaliditet 630000.00 rsd

• Dnevna naknada 190.00 rsd

• Troskovi lecenja 239200.00 rsd

Iskljucenja:

U ovom obaveštenju navedena su osnovna iskljucenja. Iskljucena je obaveza osiguravaca za svaki dogadaj koji nije osigurani slucaj. lskljucene su sve obaveze osiguravaca, ako je nesrecni slucaj nastao kao posledica prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave i sl.), ratnih dogadaja, ustanka, teroristickog akta, pobuna, nemira ili nereda u Republici Srbiji ili aktivnog ucešca u takvim dogadajima izvan granica Republike Srbije, kao i usled aktivnog ucešca u oružanim akcijama, osim ako je osiguranik u tim dogadajima ucestvovao po svom redovnom zanimanju; pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave koja daje ovlašcenje vozacu za upravljanje i vožnju tom vrstom i

tipom vazdušnog aparata, plovnog objekta, motornog i drugog vozila; usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga; pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivicnog dela, kao i pri begu posle takve radnje; usled uzrocne veze izmedu delovanja alkohola ili narkotickih sredstava na osiguranika; zbog aktivnog ucestvovanja u fizickom obracunu, osim u dokazanom slucaju samoodbrane; kao posledica korišcenja lekova za koji ne postoji dozvola za stavljanje u promet ili cija su proizvodnja i promet zakonom zabranjeni, kao i ako se korišcenjem leka nije pridržavalo uputstvo za pacijenta/korisnika kao dokumenta koji sadrži osnovne informacije o datom leku i njegovom korišcenju; Ostala iskljucenja su definisana gorenavedenim uslovima osiguranja.

Visina premije osiguranja, način plaćanja premije osiguranja, visina doprinosa, poreza i ostalih troškova koji se obračunavaju pored premije osiguranja, kao i ukupni iznos plaćanja

Premija osiguranja se uplaćuje na račun osiguravača u rokovima navedenim na polisi osiguranja.

Na premiju osiguranja od nezgode ne plaća se porez. Ukupna premija iznosi 129415.00 RSD. Plaća se u celosti, po fakturi .

Pravo na raskid ugovora o osiguranju i uslovi za raskid, odnosno pravo na odustanak od ugovora

Ugovori o osiguranju zakljuceni na odredeno vreme na period do pet godina mogu se raskinuti samo sporazumom obeju ugovornih strana. Ugovori o osiguranju zakljuceni na period od preko pet godina mogu se raskinuti jednostrano, nakon što protekne prvih pet godina, uz otkazni rok od šest meseci. Ako klijent raskine ugovor za koji je dobio popust na višegodišnje ugovaranje koji je obracunat na premiju osiguranja, dužan je da vrati osiguravacu razliku premije u visini odobrenog popusta. Pravo na jednostrani odustanak od ugovora moguc je samo ukoliko je osiguranje ugovoreno sredstvima udaljene komunikacije (telefonom,telefaksom, imejlom, preko interneta) i to u roku od 14 dana od dana zakljucenja ugovora. Ako rok trajanja osiguranja nije odreden ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor sa danom dospelosti premije, obaveštavajuci pismenim putem drugu stranu najkasnije tri meseca pre dospelosti premije.

Rok u kome ponuda obavezuje društvo za osiguranje

Ukoliko je klijent dao osiguravacu ponudu, ona važi osam dana od momenta kada je primljena, osim u slucaju davanja neobavezujuce ponude.

Nacin podnošenja i rok propisan za podnošenje odštetnog zahteva, odnosno za ostvarivanje prava po osnovu osiguranja

Korisnik osiguranja je dužan da odmah po saznanju o nastupanju osiguranog slucaja o tome obavesti osiguravaca i podnese zahtev za isplatu osigurane sume licno i na adresu sedišta osiguravaca. Korisnik osiguranja nema pravo na naknadu troškova angažovanja advokata ukoliko ih bude imao prilikom prijave osiguranog slucaja ili ispunjenja bilo koje druge obaveze ili prava iz ugovora o osiguranju. Rok za izvršenje obaveze osiguravaca je 14 dana od dana prikupljanja kompletne dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje nastanka osiguranog slucaja. Potraživanja ugovaraca/osiguranika iz ugovora o osiguranju zastarevaju u skladu sa clanom 380. Zakona o obligacionim odnosima. Po proteku rokova zastarelosti, osiguravac nije u obavezi da ugovaracu/osiguraniku/oštecenom licu/korisniku isplati naknadu iz osiguranja.

Način zaštite prava i interesa klijenta

Sve prigovore na rad i postupke osiguravača ili odlučivanje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem kojima su povređena prava ili interesi klijenta, klijent može podneti lično ili preko svogzastupnika (punomoćnika) u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:

• dolaskom u bilo koju ekspozituru osiguravača

• slanjem prigovora poštom na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., 11000 Beograd, ul.

Vladimira Popovića 8

• podnošenjem prigovora na internet stranici: www.generali.rs

• slanjem prigovora na imejl adresu: prigovori@generali.rs

• slanjem prigovora faksom na broj: +38111 711 43 81

Prigovor mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

• ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime

zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)

• razlog za prigovor i zahtev podnosioca

• dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora

• datum podnošenja prigovora

• potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor

podnosi u elektronskoj formi

• punomoćje za zastupanje (ukoliko je prigovor podneo punomoćnik)

Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana. Kada postoje razlozi koji ne zavise od volje osiguravača, rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten.

Naziv, sedište i adresa organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, kao i način zaštite prava i interesa klijenta kod tog organa

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom na prigovor, svoja prava može dalje ostvarivati podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije, kao organu nadležnom za nadzor poslovanja osiguravača, na adresu: Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd, ili: Nemanjina br. 17, 11000 Beograd.

Obrada i čuvanje ličnih podataka – za fizička lica

Za potrebe zaključenja ugovora o osiguranju i ispunjenja obaveza iz ugovora o osiguranju, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, osiguravač pre zaključenja ugovora prikuplja i obrađuje podatke o ugovaraču odnosno osiguraniku. Bez prikupljanja i obrade ličnih podataka osiguravač nije u mogućnosti da ugovor o osiguranju održi na snazi. Lične podatke osiguravač obrađuje i prosleđuje svojim zaposlenima, trećim licima sa kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, a može ih dostavljati reosiguravaču ili saosiguravaču u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora osiguranju i drugim licima koja po prirodi svoga posla ostvaruju uvid u lične podatke ili ih obrađuju u skladu sa zakonom. Podatke ugovarača/osiguranika (ime i prezime, imejl adresu i broj telefona) osiguravač može obrađivati u svrhu ispitivanja zadovoljstva klijenata u toku trajanja ugovora o osiguranju i razmenjivati ih sa kompanijom Medallia Ltd., 90 High Holborn, London WC1V 6XX, sa kojom ima zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti. Medallia anketiranje vrši u ime i za račun osiguravača. Sve podatke koje obrađuje osiguravač čuva u elektronskom obliku i fizički. Osiguravač u svom poslovanju

primenjuje akte o zaštiti podataka o ličnosti i o zaštiti poslovne tajne, a poseduje i sertifikat ISO 27001, koji reguliše zaštitu informacija. Ugovarač/osiguranik ima sva zakonska prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka, tj. obrade suprotne cilju ispunjenja ugovora o osiguranju i datoj saglasnosti u polisi osiguranja, kao i pravo na obaveštenje o obradi i čuvanju ličnih podataka, uvid u podatke i njihovu kopiju. Ukoliko je ugovarač/osiguranik dao saglasnost na obradu podataka u druge svrhe osim zaključenja i ispunjenja ugovora o osiguranju, može je opozvati u skladu sa Zakonom, s tim što osiguravač ima pravo na naknadu štete koja bi zbog opoziva za njega nastupila. U momentu zaključenja ugovora osiguranja osiguravač će klijentu uručiti Uslove osiguranja.

 Za dodatne informacije obratiti se osiguravaču na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd, ili imejlom: kontakt@generali.rs Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Vladimira Popovića 8

Matični broj 17198319

PIB 100001175

Društvo pripada Generali grupi upisanoj u Registar osiguravajućih grupa Italije koji vodi IVASS

Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

VladimiraPopovića 8

11070 Beograd / Srbija

T +381.11.222.0.555

F +381.11.711.43.81

kontakt@generali.rs

generali.rs

Повезане вести

РАДИОНИЦА “КЊИГА – МОЈ ДРУГ”” – БИБЛИОТЕКА “ЂУРА ЈАКШИЋ” У ЖЕЛЕЗНИКУ
РАДИОНИЦА “КЊИГА – МОЈ ДРУГ”” – БИБЛИОТЕКА “ЂУРА ЈАКШИЋ” У ЖЕЛЕЗНИКУ

Ученици одељења 3-5 учествовали су у радионици " КЊИГА - МОЈ ДРУГ" коју је осмислила и реализовала њихова учитељица, Сања Ромчевић, у сарадњи са библеотекаркама ОШ "Браћа Јерковић" и библиотеке "Ђуро Јакшић".Циљ ове радионице је буђење интересовања за читање и...