Select Page

Обавештење о закљученом уговору

Written By

admin

Date

Feb 21, 2017

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 133

Датум: 17.02.2017. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa „Браћа Јерковић“ из Београда

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у отовреном поступку јавне набавке услуга

извођење екскурзије

ЈН бр. 1.2.2-2/16

  1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
  •  Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије.
  • Назив и ознака из Општег речника набавке: 63516000 – Услуге организације путовања.
  • Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 498.750,30 динара.
  • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  • Број примљених понуда: 3 (три).
  • Највиша и најнижа понуђена цена (без ПДВ-а) код прихватљивих понуда:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена……….……………………..5.541,67  дин.

2) Lui Travel doo, Београд, понуђена цена…………………………………………….5.713,23  дин.

  • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
  • Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2017. године.
  1. Датум закључења уговора: 17.02.2017. године.

11. Основни подаци о добављачу:

Д.Т.У.Т. Балканик доо, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, матични број: 07969813, ПИБ:101492932.

12. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза.

13. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Повезане вести

ДАН ШКОЛЕ 14.НОВЕМБАР
ДАН ШКОЛЕ 14.НОВЕМБАР

Дан школе – 14.новембар је ове године обележен многобројним активностима и радионицама на нивоу целе школе. Гости су нам били предшколци из ПУ ''Весељко'', ПУ ''Бамбиноси'', ПУ ''Весела планета – Лане'', ПУ ''Дечји сан''. Специјални гост била је и наша позната глумица...

КВИЗИСТАРТ – ауторски пројекат школе
КВИЗИСТАРТ – ауторски пројекат школе

Наставили смо са ауторским пројектом школе – КВИЗИСТАРТ, јер нам је евалуација показала да се пројекат подједнако допао, како нашим ученицима и њиховим родитељима, тако и нашим учитељима. • КВИЗИСТАРТ је практични, едукативни модел активног учења, примењеног у...