Select Page

Извештај о раду ОШ”Браћа Јерковић” за 2015/2016 годину

Written By

admin

Date

Oct 7, 2016

Category

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Београд

Општина Чукарица

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Број:663

Датум:16.09.2016.

Ж е л е з н и к

На основу става 1 тачке 2 члана 57 Закона о основамa система образовања и васпитања („Сл.гласник РС,бр.72/09,52/2011,55/2013,35/2015-аутентично тумачење 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и става 1. тачке 2. члана 31 Статута ОШ“Браћа Јерковић“ из Железника, Школски одбор је на седници одржаној дана 15.09.2016.године усвојио

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

Председник Школског одбора

                                                                                        Снежана Јојић

САДРЖАЈ

1      УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА.. 4

1.1      Материјално технички услови. 4

1.2      Кадровска структура. 4

2      ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА.. 4

2.1      Школски календар. 4

2.2      Распоред одељења по сменама и трајање одмора. 5

2.3      Распоред коришћења школских просторија. 5

2.4      Рад наставника по сменама. 5

3    ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ ТЕЛА.. 5

3.1    Извештај Школског одбора. 5

3.2     Извештај Наставничког већа. 6

3.3     Извештај Педагошки колегијум.. 7

3.4     Извештај Одељенских већа. 7

3.4.1     Извештај о раду и активностима одељенског већа првог разреда на крају школске 2015/2016. Године. 7

3.4.2     Извештај о раду и активностима одељенског већа другог разреда на крају школске 2015/2016. године. 11

3.4.3     Извештај о раду и активностима одељенског већа трећег разреда на крају школске 2015/2016. Године. 13

3.4.4     Извештај о раду и активностима одељенског већа четвртог разреда на крају школске 2015/2016. године. 18

3.4.5     Извештај о раду и активностима одељенског већа петог разреда на крају школске 2015/2016. године. 22

3.4.6     Извештај о раду и активностима одељенског већа шестог разреда на крају школске 2015/2016. године. 29

3.4.7     Извештај о раду и активностима одељенског већа седмог разреда на крају школске 2015/2016. године. 37

3.4.8     Извештај о раду и активностима одељенског већа осмог разреда на крају школске 2015/2016. Године. 49

3.5     Извештај Стручних већа  за област предмета. 57

3.5.1     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника разредне наставе на крају школске 2015/2016. Године. 57

3.5.2     Извештај о раду и активностима Стручног већа cрпског језика на крају школске 2015/2016. године. 59

3.5.3     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника страних језика на крају школске 2015/2016. године. 63

3.5.4     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника биологије и хемије на крају школске 2015/2016. године. 65

3.5.5     Извештај о раду и активностима Стручног већа ТИО на крају школске 2015/2016. године  66

3.5.6     Извештај о раду Стручног већа математике и физике у школској 67

3.5.7     Годишњи извештај о раду актива музичка и ликовна култура за шк. год. 2015/2016. 77

3.5.8 Извештај o раду Стручног већа историје и географије. 78

3.5.9     Извештај о раду актива физичког васпитања у школској 2015/2016. години. 80

3.6     Извештај рада директора. 82

3.7     Извештај  рада педагога и  психолога. 91

3.8     Извештај  рада библиотекара школе. 96

3.9      Извештај рада дневног боравка. 98

3.10       Извештај  рада педагошког асистента. 101

3.11     Извештај  рада Савета родитеља. 102

4     ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА.. 103

4.1     Тим за самовредновање. 103

4.2     Тим за развојно планирање. 108

4.3     Тим за инклузивно образовање. 110

4.4      Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 112

4.5     Тим за развој школских програма. 114

4.6     Тим за координацију Завршног испита и уписа у средњу школу. 115

5     ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ.. 116

5.1     Програми подршке у учењу. 116

5.2     Програм заштите животне средине. 116

5.3     Програм здравствене заштите ученика. 117

5.4     Програм културних активности. 117

5.5     Програм сарадње са локалном самоуправом.. 117

5.6     Програм сарадње са породицом.. 117

5.7     Програм социјалне заштите ученика у школи. 118

5.8     Програм спортских активности. 118

5.9     Програм „Пријатељи деце“. 118

5.10     Програм  рада Ученичког парламента. 121

5.11     Програм професионалне оријентације. 122

5.12     Програм Црвени крст. 123

5.13     Програм  Уједињених Нација. 123

6      ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА.. 124

6.1     Интерни маркетинг и екстерни маркетинг. 124

7     ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И НАСТАВИ  У ПРИРОДИ   125

7.1     Извештај о реализацији наставе у природи за ученике првог разреда. 125

7.2     Извештај  о реализацији наставе у природи  за ученике другог разреда. 126

7.4     Извештај  са  наставе у природи за ученике четвртог разреда. 129

1          УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Школска година је почела 01. септембра 2015.године.

Годишњи програм рада школе за школску 2015/2016.годину, Извештај о раду за претходну школску годину, Извештај о раду директора школе,предати су до 15.септембра а Анекси Школских програма за све разреде урађени су и донети до 30.06.2016.

1.1         Материјално технички услови

Првог септембра 2015.године школа је била спремна за почетак нове школске године што се тиче материјално-техничких услова тако да су се наставници, као и сви запослени могли максимално ангажовати око почетка реализације програма за школску 2015/2016.годину.

Што се  тиче хигијенских услова за рад, школа је у потпуности  била спремна за почетак школске године.

Током првог полугодишта 2015/2016. школске године урађено је следеће:

Реновирана је учионица у приземљу за потребе рада дневног боравка .Купљен је и нови фотокопир апарат  као и наставна средства за већину предмета.

У другом полугодишту асфалтиран је део школског дворишта, испред службеног улаза.

Од Прокредит банке школа је добила две донације у виду ормара , столова и осталог канцеларијског намештаја

1.2         Кадровска структура

У свим наставним предметима настава је извођена стручно. Наставу је изводило 56 наставника , од којих 46 има високу стручну спрему, 10 вишу стручну спрему. Здравствено стање већине запослених било је задовољавајуће, а један наставник је упућен на поновну проверу  радне способности у надлежној медицинској установи.

У овој школској години није било никаквих конкурса због забране запошљавања која је била на снази.

2          ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

2.1         Школски календар

Настава је остваривана према Школском календару за школску 2015/16. год. На основу одлуке Министарства просвете 14. 06.2016. је завршена настава на крају другог полугодишта, како би се обавио завршни испит 15., 16. и 17. 06.2016.

2.2         Распоред одељења по сменама и трајање одмора

Распоред одељења по сменама и трајање одмора били су у складу са Годишњим планом рада.

2.3         Распоред коришћења школских просторија

Школске просторије су коришћене у складу са Годишњим планом рада, а учионица у којој је претходно била медијатека дата је на коришћење ПУ « Чукарица» за потребе реализовања припремног предшколског програма.    

2.4         Рад наставника по сменама

Током школске године било је неколико измена одељењских старешина.Одељење 3-4 уместо Данке Радовић водила је Јелена Делић. Одељење 4-2 уместо Јелене Којић водила је Бранка Попадић, а одељење 4-5 уместо Слађане Колунџић водила је Снежана Јовичић.

У другом полугодишту одељење 6-4 водила је Јасенка Милошевић уместо Бојана Крсмановића, такође у другом полугодишту одељење 7-1 водила је Снежана Калац уместо Милице Жујовић.

3    ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ ТЕЛА

3.1    Извештај Школског одбора

Школски одбор је у школској 2015/2016 oдржао укупно девет седница и разматрана су питања и доношене одлуке из надлежности које су законом утврђене и то:

– У септембру је донешен  Годишњи програм рада за 2015/16, Извештај о раду школе и раду директора, одлуке о издавању простора, осигурање ученика, ужина, исхрана у продуженом боравку. Донета одлука о ангажовању дефектолога за шк 2015-16.год. Дата је сагласност на формирану Комисију за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, коју је предложио синдикат школе.

            -У октобру су разматрана и усвојена Правила ЗОП-а, Бодовна листа активности сталног стручног усавршавања и Правилник о узбуњивању. Одређена је почетна цена за издавање школског простора. Разматрани су проблеми у вези са наставом немачког језика у шестом и осмом разреду и Школски одбор је обавештен о могућности да се радник упути на процену радне способности у надлежну установу.

-У децембру је Школски одбор одржао две седнице. ШО је упознат са записником просветне инспекције у редовном инспекцијском надзору као и Решењем комуналне инспекције. Усвојен је Правилник о набавкама, Правилник о систематизацији радних места. Усвојен је предлог да се седница ШО може одржати и телефонским путем. Усвојен извештај комисије за прикупљање и разматрање понуда за издавање школског простора. Такође је усвојен и Ребаланс Финансијског плана за 2015., као и Извештај о самовредновању подручја ресурси. Директор школе информисао је ШО о упућивању колеге на ванредни   лекарски преглед ради провере радне способности.

-На седници у јануару усвојен је Извештај о попису и Финансијски план за 2016.годину.

-У марту је Школски одбор усвојио извештај о раду директора  за прво полугодиште 2015-16.године. Разматран и усвојен је завршни рачун за 2015.годину, као и предлог измена   финснсијског плана за 2016.године.

-У јуну Школски одбор је разматрао и усвојио Извештај о реализованим наставама у природи ( осим трећег разреда). Усвојен је Анекс Школских програма 2014-18., од првог до осмог разреда. Поднет извештај о реализацији Завршног испита. Разматран је Приговор ШО на Решење о отказу Уговора о раду од стране наставника немачког језика.

– У јулу је одржана седница на којој је поништено Решење у управном поступку по службеној дужности.

-На последњој седници ШО за школску 2015-16.год. одређене су почетне цене за издавање школског простора за школску 2016-17.годину. Поднет је коначни Извештај о полагању Завршног испита. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији наставе за ученике 3 разреда.

Школски одбор је радио према програму који се налази у Годишњем плану рада. Седнице су се одржавала према предвиђеној динамици. Сви чланови Школског одбора су активно учествовали у раду.

   3.2     Извештај Наставничког већа

У току школске 2015/2016. године одржано је тринаест седница Наставничког већа. О одржаним седницама уредно су вођени записници, као и присуство чланова Већа. Сви записници се чувају у регистратору школе од 2014. године.

            Уредно вођена евиденција записника показује поклапање са Годишњим планом рада ОШ „Браћа Јерковић“.

            Седнице Наставничког већа, почев од септембра, разматрале су различите теме:

 • Четрдесетосатна радна недеља и задужења.
 • Извештаји различитих тимова, стручних и разредних већа (тим за самовредновање, тим за заштиту ученика од насиља, стручни активи за област предмета, …).
 • Школске прославе (дан школе, Свети Сава, пријем првака…)
 • Предлози дестинација за излете и наставу у природи.
 • Постигнути резултати са различитих такмичења.
 • Припремна настава за ученике осмог разреда као и планирање поправних и разредних испита.
 • Извштаји о организацији и реализацији завршног испита и уписа у средњу школу.
 • Предлог поделе часова и прављење листе изборних предмета; задужења за израду новог Годишњег плана рада школе и Извештаја о остваривању годишњег плана.
 • Стручна усавршавања – семинари, јавне трибине…
 • Извештаји о раду директора.

На седницама Наставничког већа презентоване су и стручне теме као што су „Правилник о сталном стручном усавршавању наставника и васпитача“ (педагог Снежана Јојић) и „Нанотехнологија“ (наставник техничког и информатичког образовања Живан Дробњак).

Сви циљеви и задаци предвиђени Годишњим планом рада су остварени. Поред поменутог на седницама се разматрало и о могућности бесплатног усавршавања наставног кадра у оквиру програма ЕУ као и модел упутства за подршку васпитно – образовним установама за заштиту ученика од дигиталног насиља.

У одређеном  временском року запослени у васпитно образовном процесу су се определили за уџбенике који ће бити у упореби наредне три године.

                                                                                                                        Тамара Станковић

   3.3     Извештај Педагошки колегијум

У току школске 2015/2016. године састали смо се три пута. На првом састанку формиран је педагошки колегијум и усвојен план рада, као и извештај о набавци наставних средстава.
Психолог школе је упознао присутне са ИОП-има за ову годину. Укупно је дванаест ИОП-a, од којих четири ученика раде по ИОП-1, а осам ученика по ИОП-2.

На основу жалби родитеља на рад наставнице немачког језика Драгане Костић, колегијум је обавештен да је одлучено да њеним часовима присуствују директор, педагог и психолог школе.
Додатно, да наставница Драгана Костић и наставница немачког језика из супротне смене Сања Пантелић међусобно присуствују настави.

Фестивал науке је одржан у мају. Главни организатори били су предметни наставници физике, хемије, биологије, географије, историје и математике.

Директор школе је посећивао часове наставе према плану и програму за ову(2015/2016.) школску годину, што је документовано у извештају о раду директора.

Сви ИОП-и за ученике из осетљивих друштвених група су успешно реализовани.

Школа је организовала два семинара у априлу: ,,Агресивност деце и адолесцената“ и  ,,Оцењивање ученика у основној и средњој школи“ који је одржан у нашој установи.

Стручно усавршавање током (2015/2016.) школске године је било успешно. Сви наставници су мотивисани и расположени похађали семинаре.

                                                                                                                            Весна Срећковић

3.4     Извештај Одељенских већа

3.4.1     Извештај о раду и активностима одељенског већа првог разреда на крају школске 2015/2016. Године

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНОГ, ИЗБОРНОГ И ФАКУЛТАТИВНОГ ДЕЛА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС  ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА  И ВАСПИТАЊА  НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2015-2016. године

Разред:          први, 123  ученика

Редни број  Обавезни наставни предмети  Планирано  Остварено
1.Српски језик900900
2.Енглески језик360360
3.Математика900900
4.Свет око нас360360
5.Ликовна култура360360
6.Музичка култура180180
7.Физичко васпитање540540
  Изборни наставни предмети  Планирано  ОствареноБрој ученика
8.Верска настава18018066
9.Грађанско васпитање18018057
10.Лепо писање180180123
Остали облици васпитно-образовног рада  Планирано  Остварено
11.Допунска настава450450
12.Слободне активности180180
13.Час одељенског старешине180180
Укупно:49504950

Коментар:

Највећи број часова српског језика се односио на почетно читање и писање а мањи на књижевне текстове и њихову анализу. Велика пажња посвећена је садржајима граматике и правописа. Основни стандард усвојило је око 85% ученика, средњи ниво око 60 %, а напредни ниво усвојило је око 15% ученика.

Часови математике су такође реализовани у целости .У обради бројева до 100  било је тешкоћа,тако да је потребан већи број часова за утврђивање градива. Ученицима којима часови редовне наставе нису били довољни за савладавање градива пружена је помоћ кроз допунске часове из српског језика ( 19 ученика),енглеског језика (18 ученика ) и математике( 23 ученика).

Основни ниво је постигло 85% ученика, а средњи ниво стандарда је остварен око 55%. Напредни ниво је постигло око 15% ученика . Свет оконас  је подељен у неколико тематских области, сматрамо да је потребно више часова везано за обраду и утврђивање тема: Жива и нежива природа.

Основни ниво образовних стандарда остварило је 90 % ученика, средњи ниво 45%, а напредни ниво 15%.

Часови ликовне културе ,музичке културе и физичког васпитања су реализовани у потпуносту,а ученици су остварили постигнућа на нивоу очекиваног.

Ученици су описно оцењивани из свих наставних предмета.

Слободне активности су организоване кроз ликовне, драмске, рецитаторске и спортске активности (сви ученици укључени).

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД    ( I1,2,3)

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње и са по 1 часом  допунске наставе недељно, укупно 35 часова.

Свих десет наставних тема: Me, My classroom, My toys,, My things, My colours, My farm, My clothes, My body, My family, My food и њихови садржаји реализовани су онако како је то било предвиђено годишњим планом и програмом.

Највише пажње је посвећено усвајању вокабулара и правилном изговору гласова и речи, као и стицању комуникативних способности. Нове речи, о различитим темама интересантним за децу овог узраста, бројеве до 10 односно 20, основне боје и геометријски облици, основне придеве, именице у једнини и множини, тражење дозволе, изражавање допадања и недопадања, ученици су савладавали праћењем излагања наставника на основу слика у уџбенику и слушањем аудио записа, а утврђивали кроз низ усмених активности, интерактивних игара и вежбањима у радној свесци. Свака тема пропраћена је неком од песмица или рецитација које су деца радо учила и усвајала.   

Учење нових речи и израза и песмица везаних за прославе рођендана и неких празника, упоређивање обичаја везаних за ове прославе у земљи чији језик деца уче и код нас, саставни су део наставе страног језика.  

Овим догађајима као и другим темама и њиховим садржајима посвећивана је велика пажња и на часовима допунске наставе које је похађало 8 ученика где је акцент  био на усвајању вокабулара везаног за одређену наставну тему и његовог правилног изговора.

Поред усмене провере знања ученици су имали тестове који су покривали пређено градиво а практична примена знања вршена је израдом пројеката прилагођених узрасту и нивоу знања ученика.

Предметни наставник

Надица Ђорђевић – Вићић

У 1.разреду има 4 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 144 часа, а исто толико је и одржано.

1. септембра одржана је презентација Верске наставе за родитеље, након које се приступило анкетирању деце.  Будући да настава православног катихизиса  у 1. разреду треба да буде припрема ученика да прихвате да је постојање израз заједнице, односно да је личност заједница са другом личношћу, коришћена су она дечија искуства која на то указују (цртежи које и деца сама цртају и на којима ће увек бити престављења бића у односу; дружење и организовање таквих врста игара које ће указивати на заједницу са другима)

Методске јединице у првом разреду су кориговане јер деца у овом узрасту не могу на најбољи начин да схвате појмове везане за Литургију. Такође, у сам план и програм, убацила сам више прича из Св. Писма јер су оне за децу пун погодак будући да свака библијска прича на децу оставља веома снажан утисак.

Веома је важно истаћи да прваци много воле практичну наставу (прављење од колажа, пластелина…). То доста помаже у реализовању појединих наставних јединица.

Грађанско васпитање је реализовано кроз едукативне радионице у којима су ученици развијали комуникацију и уважавали разлике у мишљењу .

Реализација посебних програма

1.Програм заштите животне средине остварен је кроз часове света око нас, ликовне културе и ЧОС-а , ученици активно учествовали у уређењу школског простора и активностима изборног предмета чувара природе.

2.Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика ризичних понашања

            О програму су на родитељским састанцима вођени разговори и  са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског васпитања. Свакодневна је  сарадња са школским полицајцем, ПП службом. Појачано је дежурство наставника у школи. Сви проблеми су решавани и кроз тим за заштиту и превенцију од насиља.

3.Програм здравствене заштите ученика у школи

            Овај програм је реализован кроз часове ЧОС-а, природе и друштва, сарадњом са Домом здравља и стоматологом у школи.

4.Програм културних активности

            Организоване су пригодне свечаности, приредбе за дан школе и школску славу Ученици су организовано преко школе одлазили на позоришне представе излете и изложбе..

5.Програм сарадње са локалном самоуправом

Ученици су учествовали на локалним конкурсима, хуманитарним акцијама и приредбама. Саобраћајна полиција је  одржала два предавања о безбедности у саобраћају. Ватрогасци су  показали возило за гашење пожара,објаснили како до пожара долази и указали на превентивно деловање.

6.Програм сарадње са породицом

Кроз Савет родитеља родитељи су учествовали у раду школе. На родитељским састанцима и индивидуалним разговора информисани су  о успеху и владању ученика.

7.Програм социјалне заштите ученика у школи

 Организоване су хуманитарне акције за сиромашне ученике. Ученици су успешно  учествовали  у акцијама Црвеног крста.

8.Програм спортских активности.

Ученици су бесплатно током целе године одлазили на базене СЦ „Кошутњак“ а у сали школе су ишли на школу спорта.

Одржала су се одељенска такмичења у фудбалу и у игри између две ватре .

Веће је пратило оствареност наставног плана и програма и уједначавало критеријум оцењивања иако је описно оцењивање. Веће је урадило анекс годишњег плана и програма за 2. разред за школску 2016 / 2017.

                                                                                                                        Веће 1. разреда

3.4.2     Извештај о раду и активностима одељенског већа другог разреда на крају школске 2015/2016. године

       Редни број  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНО
1.СРПСКИ ЈЕЗИК180180
2.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК7272
3.МАТЕМАТИКА180180
4.СВЕТ ОКО НАС7272
5.ЛИКОВНА КУЛТУРА7272
6.МУЗИЧКА КУЛТУРА3636
7.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ108108
Редни број  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНОБРОЈ УЧЕНИКА
8.Верска настава363643
9.Грађанско васпитање363660
10.Чувари природе3636103
   ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНО
11.Допунска настава5858
12.Слободне активности3636
13.Час одељењског старешине3636
 У К У П Н О958958

Кроз програмске садржаје предвиђене за други разред, ученици су стекли следећа знања:

            Математика – таблица множења и дељења до броја 100, редослед рачунских операција као и садржај из геометрије (дуж, права, полуправа, правоугаоник, квадрат, коцка, квадар).

            Српски језик – ученици савладали штампана и писана латинична слова, усвојили правопис, као и граматичке садржаје (реченица, именице, глаголи, субјекат, предикат).

            Свет око нас – усвојени садржаји из оријентације у времену и простору као и живе и неживе природе, усвојени основни појмови о материјалима и кретању.

            Музичка култура – кроз разне ритмичке и мелодијске садржаје ученици развијали осећај за ритам, слух…

            Ликовна култура – служили се разним ликовним техникама и развијали своју креативност.

            Физичко васпитање – вежбе обликовања, трчање, ходање, елементарне игре су допринеле физичком развоју ученика и ширењу спортског духа.

            Чувари природе – ученицима пробуђена еколошка свест о очувању животне средине.

            Грађанско васпитање – кроз радионице ученици стекли искуства о мирном решавању конфликата и толеранцији.

Реализација посебних програма

Програм заштите животне средине остварен је кроз часове света око нас, ликовне културе и ЧОС-а, као и кроз активно учествовање ученика у радионицама и  уређењу школског простора и активностима изборног предмета чувара природе.

Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика ризичних понашањаостварен је кроз информисање и разговор са родитељима на родитељским састанцима и кроз разговоре са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског васпитања. Договорена су правила понашања у одељењу и школи.  Остваривана је сарадња са ПП службом по потреби и  сви проблеми су решавани и кроз тим за заштиту и превенцију од насиља.

Програм здравствене заштите ученика у школи реализован је кроз часове ЧОС-а, света око нас и кроз  сарадњу са Домом здравља и стоматологом у школи.

Програм културних активности реализован је кроз приредбе за дан школе и школску славу, радионице, изложбе ученичких радова, учествовање на ликовним и литерарним конкурсима, такмичењу рецитатора и такмичењу у соло певању. Ученици су организовано преко школе одлазили на позоришне представе и излете.

Програм сарадње са локалном самоуправом реализован јекроз сарадњу са МУП-ом Чукарице при организовању  наставе у природи, као и предавање о безбедности у саобраћају.

Програм сарадње са породицом остварен је кроз рад Савета родитеља где су родитељи учествовали на саставцима и акцијама које су спровођене, кроз радионицу за децу и родитеље у току Дечије недеље. На родитељским састанцима и индивидуалним разговорима, родитељи су информисани о успеху и владању ученика.

Програм социјалне заштите ученика у школи реализован је кроз акције прикупљања одеће и школског прибора за социјално угрожене ученике, затим и  кроз акцију набавке бесплатних уџбеника за наредну школску годину и учествовање у акцијама Црвеног крста.

Програм спортских активности остварен је кроз учествовање ученика у пројекту бесплатног коришћења базена  СЦ „Кошутњак“, као и пројекту „Спорт у школе“  у  малој сали школе. Одржавани су заједнички часови физичког васпитања и међуодељенска спортска такмичења на спортском школском терену.

Руководилац Већа:

Зорица Недељковић

3.4.3     Извештај о раду и активностима одељенског већа трећег разреда на крају школске 2015/2016. Године

 О Д Е Љ Е Н С К О   В Е Ћ Е   III   Р А З Р Е Д А

Ред.бројОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКАУкупан број ученикаБрој дечакаБрој дево-јчицаРомски ученициРасе-љениНерасе-љени
1.III-1СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ2514113/3
2.III-2   БОСА   РАДАНИЋ21157///
3.III-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ231492/2
4.III-4   ЈЕЛЕНА ДЕЛИЋ251510211
5.III-5  САЊА РОМЧЕВИЋ25169///
 У К У П Н О     У Ч Е Н И К А1197447927

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА :

Редни број  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНО
1.СРПСКИ ЈЕЗИК180180
2.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК7272
3.МАТЕМАТИКА180180
4.ПРИРОДА И ДРУШТВО7272
5.ЛИКОВНА КУЛТУРА7272
6.МУЗИЧКА КУЛТУРА3636
7.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ108108
Редни број  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНОБРОЈ УЧЕНИКА
8.Верска настава363677
9.Грађанско васпитање363642
10.Чувари природе3636121
   ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ПЛАНИРАНО  ОСТВАРЕНО
11.Допунска настава3636
12.Слободне активности3636
13.Час одељењског старешине3636
 У К У П Н О  

ТАБЕЛА  ИЗОСТАНАКА

Ред.број                                                             ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКАУКУПАН БРОЈ ИЗОСТАНАКА        ОПРАВДАНИ ИЗОСТАНЦИ  НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНЦИ
1.III-1СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ347347
 2.III-2   БОСА   РАДАНИЋ374374
 3.III-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ17015713
 4.III-4 ЈЕЛЕНА ДЕЛИЋ1145679466
 5.III-5  САЊА РОМЧЕВИЋ634634
 УКУПНО    ИЗОСТАНАКА26702191479

ТАБЕЛА  ВЛАДАЊА  УЧЕНИКА

Ред.број                                                             ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРИМЕРНО      ВРЛО ДОБРО  ДОБРО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
1.III-1СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ25
 2.III-2   БОСА   РАДАНИЋ201
 3.III-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ23
 4.III-4  ЈЕЛЕНА ДЕЛИЋ241
 5.III-5  САЊА РОМЧЕВИЋ241
 У К У П Н О     У Ч Е Н И К А11621

ТАБЕЛА ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА

Ред.број                                                             ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА   ОДЛИЧАН          ВРЛО ДОБАР  ДОБРАР  ДОВОЉАННЕДОВОЉАН
1.III-1СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ1672
 2.III-2   БОСА   РАДАНИЋ145    2
 3.III-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ1562
 4.III-4  ЈЕЛЕНА ДЕЛИЋ16711
 5.III-5  САЊА РОМЧЕВИЋ196
 У К У П Н О     У Ч Е Н И К А803161

KOМЕНТАР

Из наведених података у горњем табелама се види да одељенско веће III разреда броји 119ученика (74 дечака и 47 девојчицa) у 5 одељења. Током школске године мењао се број ученика у одељењима. 1 ученицa је дошлa у току године, 2 ученице су се исписале из школе, а ученик Стефан Чоловић је 1.9.2015. премештен из одељења III4 у одељење III2.

У току школске године сви планиранинаставни садржаји и облици образовно-васпитног рада су реализовани кроз 180 наставних дана. Поред редовне наставе, реализовани су и часови допунске наставе из математике (15 ученика), српског језика (12 ученика) и енглеског језика (ученика), часови одељенског старешине и слободних активности. Сви ученици су оцењени. Општи успех ученика на нивоу већа је следећи: 80 ученика има одличан успех, 31 ученика врлодобар, 6 ученика добар и један ученик се са једном слабом оценом из Природе и друштва преводи у четврти разред. Примерно владање има 116 ученика, 2 ученика врлодобро, 1 ученик добро и 1 ученик незадовољавајуће владање.Ђачке књижице су подењене на родитељском састанку 28.6.2016.,са препоруком домаће лектире, коју треба прочитати преко летњег распуста.

Сви ученици су показали напредак током трећег разреда.Савладали су бројеве прве хиљаде, сабирање и одузимање у првој хиљади, множење и дељење троцифреног броја једноцифреним, римске цифре и основе из геомертије(обим квадрата, троугла и превоугаоника).Неколицина ученика је напредовала споријим темпом од осталих, али у складу са својим способностима. Ученици ромске националности показали су потешкоће у праћењу наставе због оскудног предзнања, али и због честог изостајања из школе. Сарадња са педагошким асистентом је била добра. Поједини ученици су имали организовану индивидуалну наставу са логопедом.

Ученици који стичу образовање на основу члана 77 ЗОСОВ-а су: Стефан Чоловић,који ради по програму ИОП 2 и Зумберај Дервиш, који ради по ИОП-у 1.

Сарадња са родитељима је била добра и огледала се кроз посећене родитељске састанке и велики број одржаних индивидуалних разговора са одељенским старешинама, тако да су родитељи континуирано пратили рад и понашање ученика и благовремено им је указивано на евентуалне потешкоће и проблеме њихове деце у настави.

Сарадња учитеља у оквиру већа трећег разреда остварена је кроз посете часовима, организованим заједничким часовима, угедним часовима, заједничким припремама за такмичења, презентацији школе, настави у природи, посете позориштима, музејима, биоскопима и полудневним излетима и седницама одељенског већа.

Часове редовне наставе посетили су директорка и  ПП служба. Угледном часу учитељице Весне Зујаловић, поред директорке, психолога, педагога и колега, присуствовао је и кустос Етнографског музеја.

Стоматолошки систематски преглед организован је у школској стоматолошкој ординацији, а систематски прегледи по одељењима у Дому здравља “ Симо Милошевић“ у Железнику.

Од 7.6. до 14.6.2016. реализована је настава у природи у Сокобањи у хотелу „Бањица“, о којој је детаљан извештај предат управи школе.30.10.2015. године организован јеполудневни излет „Вршац-Делиблатска пешчара”“, а током школске године посета Етнографском и Природњачком музеју, као и  посете биоскопу и позоришту.На позив кустоса Етнографског музеја ученици III 3 су учествовали у радионици „Шарање јаја воском и фарбање“.

У оквиру школе ученици су били у прилици да присуствују приредбама за Дан школе и Школске славе, предавању о безбедности у саобраћају, презентацији школе бадминтона, упознавању са ватрогасцима, концерту ученика музичке школе „Ватрослав Лисински“ и Школском сајму науке.

Ученици трећег разреда узели су учешће у програмима школе. Учествовали су на приредбама поводом Дана школе и Дана Светог Саве и на литерарним и ликовним конкурсима,на школском и општинском такмичењу из математике, на школском и општинском такмичењу рецитатора, на школском, општинском такмичењу „Златна сирена“, школском и општинском такмичењу „Најраспеваније одељење“ и математичком такмичењу „Мислиша“ (87 ученика) и  радионици за родитеље и ученике у току Дечије недеље, радионице за предшколце, Угледни час природе и друштва “Прошлост и њени трагови“.

На општинском такмичењу из математике ученици трећег разреда освојили су 3 друге награде, а на такмичењу „Мислиша“ једну похвалу. На општинском такмичењу „Најраспеваније одељење“, одељење III 4 освојило је треће-друго место, а на општинском такмичењу „Злана сирена“ 3 ученика су освојила прво место и једна ученица треће место у својим категоријама. Нажалост, због болести, ученици који су освојили прво место били су спречени да учествују на градском такмичењу. Такође, наш тим трећака од 6 ученика, освојио је треће место на општинском квизу „Покажи шта знаш“, који је организовао Ватрогасни савез.  На литерарном конкурсу, који је такође организовао Ватрогасни савез, једна ученица је освојила треће, а један ученик друго место, чији је рад у наставку такмичења, освојио прво место на граду. Радови 4 ученика изашли су у „Зборнику“ такмичења поезије „Мали победник“, а рад једног ученика прошао је у финале међу 27 ученика, од укупно 700 учесника.На школском такмичењу рецитатора једна ученицатрећег разреда освојила је прво место и била је представник наше школе на општинском такмичењу. Извештај са иманима награђених ученика објављен је на сајту школе.

Одржано је 6 одељенских већа, где се разматрало о свим битним чиниоцима образовно-васпитног рада и актуелним ситуацијама током школске године којима су увек присуствовали сви чланови.

Током јуна веће трећег разреда израдило је анекс плана и програмаза четврти разред, који је предат ПП служби школе.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње и са по 1 часом  допунске наставе недељно, укупно 36 часова.

Све наставне теме и њихови садржаји реализовани су онако како је то било предвиђено годишњим планом и програмом.

Највише пажње је посвећено проширивању вокабулара и правилном изговору гласова и речи, као и стицању комуникативних способности. Са правилним писањем слова (великих и малих) и  правилним изговором гласова као и примерима за свако дато слово почиње се од самог почетка. Нове речи, о различитим темама интересантним за децу овог узраста, бројеве до 20, основне боје, основне придеве, именице у једнини и множини, тражење дозволе, изражавање допадања и недопадања, ученици су савладавали праћењем излагања наставника на основу слика у уџбенику и слушањем аудио записа, а утврђивали кроз низ усмених активности, интерактивних игара и вежбањима у радној свесци. Свака тема пропраћена је неком од песмица или рецитација које су деца радо учила и усвајала.  Праћење приче на енглеском везане за тему као и осмишљавање сопствене приче били су саставни део наставе. 

Учење нових речи и израза и песмица везаних за прославе рођендана и неких празника, упоређивање обичаја везаних за ове прославе у земљи чији језик деца уче и код нас, саставни су део наставе страног језика.  Овим догађајима као и другим темама и њиховим садржајима посвећивана је велика пажња и на часовима допунске наставе где је акцент  био на усвајању вокабулара везаног за одређену наставну тему, његовог правилног изговора као и на писању кључних речи.  Поред усмене провере знања ученици су имали тестове који су покривали пређено градиво а практична примена знања вршена је израдом пројеката прилагођених узрасту и нивоу знања ученика.

Предметнинаставник

Надица Ђорђевић-Вићић

Реализација посебних програма:

Програм заштите животне средине остварен је кроз часове предмета природе и друштва, ликовне културе и ЧОС-а, као и кроз активно учествовање ученика у уређењу школског простора и активностима изборног предмета чувара природе.

Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика ризичних понашањаостварен је кроз информисање и разговор са родитељима на родитељским састанцима и кроз разговоре са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског васпитања. Договорена су правила понашања у одељењу и школи и праћено је поштовање договорених правила.Остваривана је сарадња са ПП службом по потреби и сви проблеми су решавани и кроз тим за заштиту и превенцију од насиља.

Програм здравствене заштите ученика у школи реализован је кроз часове ЧОС-а, Природе и друштва, Чувара природе  и кроз  сарадњу са Домом здравља и стоматологом у школи.

Програм културних активности реализован је кроз приредбе за дан школе и школску славу, радионице, изложбе ученичких радова, учествовање на ликовним и литерарним конкурсима, такмичењу рецитатора и такмичењу у соло певању и такмичењу „Најраспеваније одељење“. Ученици су организовано преко школе одлазили на биоскопске пројекције, позоришне представе и излете.

Програм сарадње са локалном самоуправомреализован јекроз сарадњу са МУП-ом Чукарице при организовању  наставе у природи, као и предавање о безбедности у саобраћају. Затим кроз сарадњу са Ватрогасним савезом Чукарице приликом предавања ватрогаца у школи, као и такмичењима и Музичком школом „Ватрослав Лисински“, организацијом Пријатељи деце Чукарице,  и са општином учешћем у „Фестивалу музике“ поводом дана Чукарице, са представницима  банке Социете Генерале

Програм сарадње са породицомостварен је кроз рад Савета родитеља где су родитељи учествовали на саставцима и акцијама које су спровођене, кроз радионицу за децу и родитеље у току Дечије недеље и кроз обезбеђивање превоза деце за такмичења и манифестације. На родитељским састанцима и индивидуалним разговорима,родитељи су информисани о успеху и владању ученика.

Програм социјалне заштите ученика у школиреализован је кроз акције прикупљања одеће и школског прибора за социјално угрожене ученике, организоване помоћи у раду слабијим ученицима,затим  иучествовање у акцијама Црвеног крста.

Програм спортских активностиостварен је кроз учествовање и пројекту „Спорт у школе“  у  малој сали школе. Одржавани су заједнички часови физичког васпитања и међуодељенска спортска такмичења на спортском школском терену.

          руководилац Одељенског већа III разреда 

БОСА РАДАНИЋ

 3.4.4     Извештај о раду и активностима одељенског већа четвртог разреда на крају школске 2015/2016. године

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА ОБАВЕЗНОГ, ИЗБОРНОГ И ФАКУЛТАТИВНОГ ДЕЛА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ, 126  УЧЕНИКА

РеднибројОбавезнинаставнипредметиПланираноОстварено   
1.Српскијезик900900
2.Енглескијезик360360
3.Математика900900
4.Природа и друштво360360
5.Ликовнакултура360360
6.Музичкакултура180180
7.Физичковаспитање540540
 ИзборнинаставнипредметиПланираноОствареноБројученика
8.Версканастава18018056
9.Грађансковаспитање18018070
10.Чувариприроде180180180
 Осталиоблициваспитно-образовноградаПланираноОстварено 
11.Допунсканастава  9090
12.Додатнанастава9089
13.ДТХСКА180180
14.Часодељењскогстарешине180180
 Укупно:46804679

Коментар:

Највећи бро јчасова српскогјезика се односио на обраду, анализу и тумачење текстова на основу упутстава из Читанке и према стандардима постигнућа. Такође је велика пажња посвећена садржајима из граматике и правописа, као и оспособљавању ученика за квалитетно усмено и писмено изражавање.

На часовима математике највећа пажња је била усредсређена на скуп природнихбројева  и операције са њима ( сабирање, одузимање, множење, дељење,састављање израза  и решавање сложенијих текстуалних задатака помоћу израза, решавање једначина, неједначина,…). Као и усвајање појма површине и запремине квадра и коцке, и њихова примена на текстуалним задацима.

Ученици су имали потешкоћа у савладавањујединица мере за површину и запремину, као и решавање сложених текстуалних задатака са више рачунских операција.

Ученицима којима часови редовне наставе нису били довољни за савладавање градива пружена је помоћ кроз допунске часове изсрпског језика и математике.

Садржај предмета Природе и друштва је обиман ,али деци веома занимљив,  јер  смо наставу изводили путем експеримената и огледа где год је то било могуће  и кроз садржаје полудневних излета и наставе у природи. Веома успешно су усвојили знања из области картографске писмености и прошлости Србије.

Часови вештина односно музичке и ликовне културе као и часови физичког васпитања су реализовани и ту су се ученици исказали у складу са својим вештинама и склоностима.

Часови ДТХСКА су реализовани у потпуности и обухватили су више области (литерарну, техничку, драмску, хуманитарну,ликовну, друштвену, спортску,…).

Грађанско васпитање је реализовано кроз радионице, у којима су деца развијала своје социјалне и комуникативне вештине, толеранцију и ненасилну комуникацију.

Ученици четвртог разреда су учествовали и на ваннаставним активностима – налитерарним и ликовним конкурсима (Витезово пролеће, осликавање ускршњих јаја, Песнички сусрети деце и младих Чукарице, Дечији стиховез, Мали победник, За сунчану јесен живота, Крв живот значи, 44 смотра – „ Извор живе речи“, Машта и снови – песнички конкурс, Промоција хуманих вредности – кроз осам радионица), где су остварила значајне резултате.  Радови ученика објављени у часопису „ Витез“.

 У оквиру часова додатне наставе из математике решавани су проблемски задаци са елементима логике и комбинаторике. Ученици су учествовали на школском , општинском и окружном такмичењу, као и на математичком такмичењу „ Мислиша 2016“, где су остварили запажене резултате, похвале и награде.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЧЕТВРТИ РАЗРЕД    ( IV 1,2,4,5)

Редовна настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње и са по 1 часом допунске и 1 часом додатне наставе недељно, укупно са по 35 часова годишње.

Свих петнаест наставних тема и њихови садржаји реализовани су онако како је то било предвиђено годишњим планом и програмом.

Највише пажње посвећено је проширивању вокабулара и правилном изговору гласова (дифтонга и сажетих сугласника) и речи, стицању комуникативних способности, слушању, читању и писању, као и стицању основних знања из области граматике.  У   четвртом разреду се поред именица (правилна и неправилна множина неких именица и множинана –у), детерминатора, односно основне употребе одређеног и неодређеног члана, личних и показних заменица, описних и присвојних придева, присвојног ‘s, и императива, обрађују и основе помоћних глагола (to be, to do, to have)  и њихова употреба, а учи се и основна употреба модалног глагола can.  Обрађује се компаратив једносложних придева као и основе садашњих (Present Simple, Present Continuous) времена  и прошло време глагола to be.  Савлађују се вештине слушања, говора, читања и вештина писања. Ученици обнављају алфабет и spelling и изговор гласова, пишу именице са чланом, бројеве до сто (десетице) и редне бројеве, изразе за тражења дозволе и давање сугестија, изражавају допадање и недопадање, пишу предлоге за место и уче гледање и казивање времена на сату. Слушају и певају велики број песмица везаних за тему која се обрађује и на тај начин проширују и утврђују градиво.

Поред усмене провере знања ученицима је тестовима проверавано целокупно пређено градиво. Осим тога, решавали су задатке за самоевалуацију и редовно радили вежбања у раднојсвесци.

Практична примена знања вршена је израдом пројеката из различитих области живота које су биле покривене темама годишњег плана и програма нарочито на часовима додатне неставе где су ученици такође проширивали своја знања из области граматике. Ученици су научили како се комуницира путем e-mail-a и имали су прилику да упоређују сличности и разлике које постоје у различитим областима дечијег живота овде и у Енглеској. Упознали су се и са најпознатијим знаменитостима земље чији језик уче, сазнали неке чињенице из области историје, географије, нумизматике, школских и слободних активности својихвршњака. На часовима допунске наставе 8 ученика је стицало и утврђивало знања из оних области које нису довољно савладали током часова редовне наставе.

Предметни наставник

Надица Ђорђевић-Вићић

У 4. разреду има 3 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 108 часова, а исто толико је и одржано.

План и програм у 4.разреду сам у потпуности реализовала. Деца у овом узрасту одлично схватају литургијске теме мада су им доматске помало тешке. Циљ наставе у 4.разреду јесте да ученици стекну знања о томе да постојање света има свој циљ.

Све методске јединице које се тичу Цркве у хр.архитектури одрађене су као практична настава., тј. деца су правила и спољашњи и унутрашњи изглед храма. Радили су у групама и морам признати да су у раду уживали.

Велики број четвртака, учествовао је у хуманитарној, већ традиционалној изложби, Најлепше осликано васкршње јаје, коју организује Општина Чукарица. Ученик наше школе, Радојевић Илија, добио је награду за своје осликано јаје.

                                                                                                                   Предметни наставник

Јелена Илић – Томић

  Реализација посебних програма

 1. Програм заштите животне средине остварен је кроз часове природе и друштва, ликовне културе и ЧОС-а, ученици активно учествовали у уређењу школског простора и активностима изборног предмета чувара природе.
 • Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика ризичних понашања

О програму су на родитељским састанцима вођени разговори и  са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског васпитања. Свакодневна је сарадња са школским полицајцем, ПП службом. Појачано је дежурство наставника у школи. Сви проблеми су решавани и кроз тим за заштиту и превенцију од насиља.

 • Програм здравствене заштите ученика у школи

Овај програм је реализован кроз часове ЧОС-а, природе и друштва, сарадњом са Домом здравља и стоматологом у школи.

 • Програм културних активности

Организоване су пригодне свечаности, приредбе за дан школе и школску славу. Ученици су организовано преко школе одлазили на позоришне представе, излете и изложбе. На крају школске године одржана је заједничка приредба четвртог разреда.

 • Програм сарадње са локалном самоуправом

Ученици учествовали на локалним конкурсима, хуманитарним акцијама и приредби за ослобођење Железника у 2. Светском рату.

Саобраћајна полиција одржала два предавања о безбедности у саобраћају.

 • Програм сарадње сапородицом

Кроз Савет родитеља родитељи су учествовали у раду школе. На родитељским састанцима и индивидуалним разговорима информисанису  о успеху и владању ученика.

 • Програм социјалне заштите ученика у школи

За наредну школску годину ученици имају попуст за куповину књига у зависности од примања родитеља. Организоване су хуманитарне акције за сиромашне ученике. Успешно су учествовали и у акцијама Црвеног крста.

 • Програм спортских активности

Ученици су бесплатно током целе године одлазили на базене СЦ „Кошутњак“ а у сали школе су ишли на школу спорта.

Одржала су се одељенска такмичења у фудбалу, између четири ватре и полигони спретности и брзине.

У току године редовно је вршено праћење остварености наставног плана и програма и Годишњег наставног плана и програма   и предузимање одговарајућих мера, као што је уједначавање критеријума оцењивања.

Веће је утврдило основе годишњег програма и израдило анекс годишњег плана и програма за наредну школску годину.

Руководилац већа четвртог разреда

Виолета Марковић

3.4.5     Извештај о раду и активностима одељенског већа петог разреда на крају школске 2015/2016. године

Ред.бројОдељењеOдељенскистарешинаУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчица
1.51Невена Крстић   
2.52Рада Димитријевић   
3.53Сузана Лештанин   
4.54Наташа Зубић   
 Укупно   

Извештај о реализацији школског програма

Ред. број  Обавезни наставни предметиРедовна наставаДопунска наставаДодатна настава
План. часоваОств. часоваПлан. часоваОств. часоваБрој учен.План. часоваОств. часоваБрој учен.
1.Српски језик3603601817 1817 
2.Енглески језик2882883630    
3.Немачки језик7272363017   
4.Математика5765763630 1818 
5.Ликовнакултура288286   30304
6.Музичка култура288288      
7.Физичко васпитање       
8.Историја144144      
9.Географија144144      
10.Биологија288288    29 
11.Техничко и информ. обр.360360      
12.Физика      
13.Хемија        
 Изборни наставни предметиПлан. часоваОств. часоваБрој ученика
14.Верска настава1441444 групе ученика
15.Грађанско васпитање3636 
16.Спорт  
17.Информ. и рачунарство  
 Остали облици васпитно-образовног радаПлан. часоваОств. часова 
18.Допунска настава  
19.Додатна настава   
20.ДТХС   
21.Час одељењског старешине  
22.Припремна настава  

Извештај о успеху и владању ученика на крају школске године

УСПЕХ
Одељење  Број ученикаОдличниВрло добриДобриДовољниУКУПНО (са позит. оценама)Саједном недов.Са две недов.Сатри и више нед.УКУПНО (са недов. оценама)    НЕОЦЕЊЕНИ (број ученика)
број%број%
              
              
              
              
              
ВЛАДАЊЕИЗОСТАНЦИ
Одељење54321Укупно ученикаОправданиНеоправданиУкупно
          
          
          
          
Укупно         

Коментар:

1.         Српски језик:

V1, V2 

Настава се одвијала са по 5 часа недељно, укупно 360 часова годишње у 2 одељења.

У овој школској години у потпуности је реализован школски програм за пети разред.Провера усвојености градива вршена је контролним вежбама, тестовима и усменим испитивањем. Примена стандарда је вршена на готово свим наставним јединицама. Примена стандарда се показала као врло корисном приликом израде контролних вежби и мерења постигнућа ученика. Троје ученика је учествовало на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, једна ученица се пласирала на Градско такмичење и освојила друго место.  

У току школске године спроводила се рецитаторска секција. У првом полугодишту ученици су се углавном бавили организационим пословима, а потом када су усталили свој рад прешли су на избор песама (усклађивање према могућностима, узрасту, полу и склоностима рецитатора). У другом полугодишту акценат рада рецитаторске секције је стављен на обучавање рецитатора (природност целокупног говорно-сценског израза, одређивање емотивних акцената, дикција, акценти, ритам и темпо, пауза, гестикулација при рецитовању). Одржано је Школско такмичење рецитатора, а на Општинском такмичењу које је одржано у месецу марту 2016. учествовала је једна ученица наше школе.

Предметни наставник

                                                                                   Невана Крстић

Одељења V3, V4

У петом разреду је предвиђено 180 часова редовне наставе. У току школске године предвиђен број часова је остварен у целости, 180 часова у сваком одељењу. Одржано је и такође, 18 часова допунске наставе за ученике којима је помоћ у учењу неопходна. Одржано је и 18 часова додатне наставе, предвиђених за рад са напредним ученицима и за припрему такмичења.

У петом разреду смо дошли и до градског такмичења, где је освојено 2.место. Ове године је радила драмска секција на којој је остварено двадесет часова. Чланови драмске секције су спремали прославу дана Светог Саве.

Предметни наставник

Сузана Лештанин

2.         Енглески језик:

У школској 2015./2016. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. Настава се одвијала у сва 4 одељењапетих разреда 2 пута недељно са укупним фондом часова од 72 часа годишње по одељењу.

Часови допунске наставе су одржавани једном недељно.Допунску наставу је похађало 17 ученика. Одржано је по 30 часова допунске наставе од планираних 36.

Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и систематизације. Провера усвојености градива је вршена контролним вежбама, усменим испитивањем, такође су ученици у току школске године имали 2 писмена задатка.Ученици су успешно савладали времена предвиђена за овај разред, научили су пар конструкција за изражавање будућих радњи и почели су са учењем листе неправилних глагола коју ће проширити у даљем школовању. Ове школске године су такође значајно обогатили свој речник.

Наставник енглеског језика

                                                                                                    Наташа Зубић

3.         Немачки језик:

V1, V2, V3, V4

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње.Годишњи план и програм је реализован.

Пошто се ученици први пут сусрећу са немачким језиком, пажња је посвећена овладавању комуникативним вештинама у настави,техникама читања, упознавању основних правила графије и ортографије, као и уочавању акцента речи, ритма и интонације реченице.

Лексички садржаји и теме су на основном нивоу, а обрађене су и следеће граматичке категорије: основне реченичне структуре у потврдном, одричном и упитном облику, члан у номинативу и акузативу, множина именица, описни придеви, личне заменице, презент најфреквентнијих слабих и јаких глагола, помоћних глагола sein и haben,као и модалних глагола, основни бројеви до 100 и казивање времена по часовнику.

Предметни наставник

                                                                       Сања Пантелић

4.         Математика:

Одељењe V2

ОбавезнинаставнипредметПланираноОдржано
Математика144144
Осталиоблициобразовно-васпитноградаПланираноОдржано
Допунсканастава3629
Додатнанастава3016

Часови су одржани по предвиђеном плану и програму, остварени су сви циљеви и задаци планирани у школској години. Према стандардима савладани су основни и средњи ниво, а напредни ниво свладало је око 20% ученика.

Предметни наставник:

Ивана Станковић

Одељења V1, V2, V3

Предвиђено је 576 часова колико је и реализовано. Предвиђено часова за допунску наставу је 36 од којих је рализовано 30. За додатну наставу је предвиђено 18 часова колико је и реализовано. Током реализације градива није било већих проблема. Ученици су савладали основне рачунске операције са разломцима (у обазаписа). Ученици су научили како да решавају једноставније једначине и неједначине у области разломака. Осну симетрију и њена својства су упознали из геометрије. Савладали су конструкцију симетрале дужи и угла, док им нормала представља проблем. Шест ученика се пласирало на општинско такмичење, али се нису пласирали даље.

Наставници математике

Драгана Пешић Крстић, Милица Жујовић

5.         Ликовна култура:

Бро јчасова редовне наставе:

Планирано је 288 часова у четири одељења. Одржано је 286 часова.

Одржано је 30 часова ликовне секције. Часове је похађало 4 ученика.

Настава ликовне културе је у школској 2015/16 години у петом разреду у потпуности изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом.

наставник ликовне културе

Зоран Миленковић

6.         Музичкакултура:

Планирано 288, одржано 288

Часови у сва четири одељења петог разреда су одржани по плану и програму. Ученици су изводили песме, свирали на инструментима – металофонима, слушали музику. Изузетно су били активни и постигли су добре резултате. Што се тиче остварености стандарда предвиђених за крај петог разреда, 95% ученика је достигло основни ниво, 75% средњи ниво, а 5% напредни ниво.

наставник музичке културе

Јармила Стевановић

7.         Физичко васпитање:

8.         Историја:

Одељење: V1, V2, V3, V41 час недељно,  144  часова годишње, реализовано.

Коментар:  У току ове школске године циљ је био развијање знања и вештина код ученика за усвајање наставног градива, као и реализација стандарда и начини за њихово остваривање. Такође је остварено повезивање са другим наставним предметима (географија, верска настава, свакодневни живот у прошлости, српски језик, ликовна култура), са наставним садржајем из историје.

Закључак: предвиђени план и програм је у потпуности реализован. И даље радити на остваривању образовних стандарда.

У току школске године су реализовани и часови допунске  наставе, укупно  18.

Предметни наставник

                                                                                                                            Рада Димитријећ

9.         Географија:

Одељења V2, V3 одржанисусвичасови, укупно 72.

Наставно градиво предвиђено годишњим програмом је обрађено. Ученицима географиј петог разреда је интересантна, нарочито наставне јединице из васионе,  вулкани и земљотреси. Израђивали смо модел вулкана, што су ученици радо прихватили. Најбољи радови су учествовали на сајму науке.

Проф. географије

Снежана Калац

Одељења V1, V4

Планирано је 36 часова по одељењу , што укупно износи 72 часа. Предвиђени план и програм је остварен. Ученици су били заинтересовани и активно учествовали у раду на часовима. Радили су презентације из појединих области  што им је користило  да на занимљив начин усвајају знање. Ученици су учествовали на фестивалу науке – презентовали су рад вулкана. Оствареност  стандарда: већина ученика  је савладала основни ниво 80%, средњи ниво 40% и напредни ниво 10 %.

Допунска настава: предвиђено је 17 часова, а остварено 19 часова.

Наставник географије

Светлана Коцкар

10.       Биологија:

Планирано 288, одржано 288

Билогија за пети разред се свидела деци, били су заинтересовани за рад и за припреми презентација, учествовали на фестивалу науке и на такмичењу. Остварени су предвиђени стандарди.

наставник билогије

Весна Срећковић

11.       Техничко и информ. обр.:

Број планираних часова по оделењу је 72*5оделења што укупно иѕноси360 часoва

План и програм је реализован у предвиђеном обиму са одговарајућим бројем часова.Све наставне области су биле подједнако заступљене.Ученици су били вееома активни при изради радних вежби, а нешто мање у савлађивању теоријског градива енергетике.Највише знања су усвојили из области информатике.

Наставници техничко и информ. обр.:

Живан Дробњак

Наталија Радосављевић

14.       Верска настава:

У 5. Разреду има 4 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 144 часа, и исто толико је одржано. Циљ верске наставе у 5. Разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није одустао од остварења свог првобитног плана у свету. Овај програм реализован је читањем одломка из Старог завета и тумачења из перспективе новозаветних догађаја. Настава у 5. Разреду је занимљива, и деци веома интересантна. Доста је коришћен групни рад у настави (нпр. у паровима су ученици тумачили Божје заповести.) Што се тиче пророчантава, деца су заиста била изненађена када смо иста тумачили. Морам признати да су и они најнемирнији ученици у овим темама активно учествовали. Мет. јед 28, 29 и 30 нису обрађене већ су ти часови искоришћени да се деци прича о различитим религијама. Сви ти часови на њих су оставили веома снажан утисак.

Велики број петака, учествовао је у хуманитарној, већ традиционалној изложби, Најлепше осликано васкршње јаје, коју организује ОпштинаЧукарица.

15.       Грађансковаспитање:

V1, V2, V3, V4

Настава се одвијала са по једним часом недељно, укупно 36 часова годишње.Годишњи план и програм је реализован.

Часови грађанског васпитања у 5.разреду су осмишљени тако да се ученицима омогуће:

 • Слобода изражавања, мишљења и ставова
 • унапређења вештина комуникације
 • развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове

На часовима је омогућено активно учешће свих ученика, самим тим и стицање самопоуздања за јасно изношење својих ставова. Ученицима је пружена могућност да да се упознају са својим правима, да се упознају међусобно кроз уочавање својих сличности и разлика.

Кроз игру, разговор и радионице ученици су истраживали разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају у школи. Проблем на чијем решавању се конкретно кроз акцију радило је био: Гомилање смећа у школи и школском дворишту и могућности рециклаже. Кроз тимски рад, узајамно слушање и уважавање, ученици  су имали прилику да изграде вредности, сазнања и способности које су им потребне за формирање одговорне и креативне личности која поштује себе и друге.

Предметни наставник

                                                                       Невена Крстић

  3.4.6     Извештај о раду и активностима одељенског већа шестог разреда на крају школске 2015/2016. године

Ред.бројОдељењеOдељенскистарешинаУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчица
1.VI1Пламенка Ђого271314
2.VI2Саша Пеневски251213
3.VI3Весна Срећковић251114
4.VI4Бојан Крсмановић281414
5.VI5Марина Стефановић271314
 Укупно1326369

Извештај о реализацији школског програма

Ред. број  Обавезни наставни предметиРедовна наставаДопунска наставаДодатна настава
План. часоваОств. часоваПлан. часоваОств. часоваБрој учен.План. часоваОств. часоваБрој учен.
1.Српски језик72071946464060606
2.Енглески језик36035623232000
3.Немачки језик360328000000
4.Математика720722828271575736
5.Ликовна култура180180000000
6.Музичка култура180180000000
7.Физичко васпитање360358000000
8.Историја360360161613000
9.Географија360360000000
10.Биологија360358000313121
11.Техничко и информ. обр.360360000000
12.Физика360359191911191912
13.Хемија////////
 Изборни наставни предметиПлан. часоваОств. часоваБрој ученика
14.Верска настава10810845
15.Грађанско васпитање18017986
16.Спорт180180131
17.Информ. и рачунарство180181131
 Остали облици васпитно-образовног радаПлан. часоваОств. часова 
18.Допунска настава186186 
19.Додатна настава167167 
20.ДТХС2121 
21.Час одељењског старешине180180 
22.Припремна настава  

Извештај о успеху и владању ученика на крају школске године

УСПЕХ
Одељење  Број УченикаОдличниВрло добриДобриДовољниУКУПНО (са позит. оценама)Саједном недов.Са две недов.Сатри и више нед.УКУПНО (са недов. оценама)    НЕОЦЕЊЕНИ (број ученика)
број%број%
VI127118512592,6010013,71
VI22511113025100000000
VI325193202496100140
VI4281110402589210310,70
VI5277173027100000000
 131594917112595,441053,81
ВЛАДАЊЕИЗОСТАНЦИ
Одељење54321Укупно ученикаОправданиНеоправданиУкупно
VI11850132726389703608
VI2232000251806481854
VI3240001251859351894
VI424210028304403044
VI5241200273155103165
Укупно1131031413212502106313565

Коментар:

ФИЗИКА:

Број часова редовне наставе:

Одељење6162636465Укупно
Планирано7272727272360
Одржано7273717073359

Такмичења из физике:

 ДатумБрој ученикаНаграде
Школско26.10.2015.22 
Општинско13.03.2016.4Јована Јевтић 64– III место Милена Ракита 61– III место

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.15

Настава физике је у школској 2015/16 години у шестом разреду у потпуности  изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом из физике. Због нередовног похађања наставе ученик Ален Дема 61 није оцењен и упућен је на припрему и полагање разредног испита.

Предметни наставник:

Саша Пеневски

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:

Број планираних часова по оделењу је 72*5 оделења што укупно износи 360 часова.

            План и програм је реализован у предвиђеном обиму са одговарајућим бројем часова.Све наставне области су биле подједнако заступљене.Ученици су били вееома активни и заинтересовани за усвајање знања с обзиром да је доста садржаја посвећено архитектури и грађевинарству затим информатици, саобраћају и сл.

            Најтеже за савлађивање је било техничко цртање а најинтересантније употреба компјутера.

Предметни наставник:

Наталија Радосављевић

Живан Дробњак

МАТЕМАТИКА:

Одељења

ОбавезнинаставнипредметПланираноОдржано
Математика288288
Осталио блици образовно-васпитног радаПланираноОдржано
Допунска настава3631
Додатна настава3016

Часови су одржани по предвиђеном плану и програму, остварени су сви циљеви и задаци планирани у школској години. Према стандардима савладани су основни и средњи ниво, а напредни ниво савладало је око 20% ученика.

Предметни наставник:

Ивана Станковић

Одржано је  145 часова(4 часа недељно) редовне наставе , 22 часа допунске и 24 часa додатне наставе(планирано је по 18 часова допунске и додатне наставе). Сви часови су реализовани према годишњем плану и програму.

На крају шестог разреда ученици би требало да савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q, примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима, разумеју процентни начин изражавања и умеју да га примењују у пракси  у чему се у великој мери успело кроз редовну и допунску наставу.

Највише проблема су имали ученици који у претходним разредима нису добро савладали рачунске операције са природним бројевима.

Основни и средњи ниво стандарда је остварен у мери у којој је предвиђен. Напредни ниво је постигло око 20% ученика.

Поред  контролних вежби, усменог испитивања , ученици су имали 4 писмена задатка(по 2 у полугодишту). На крају године ученици су имали годишњи тест.

Практичну примену знања уеници су показали правећи паное и решавајући квиз задатке.

Заинетресовани ученици учествовали су на такмичењу “Мислиша” које је организовано у школи. Два ученика је учествовало на Општинском такмичењу из математике.

Предметни наставник

Славица Вићентић

У школској 2015/16 години планирано је укупно 144 часова математике а одржано је:

 • 6/2 – 145
 • 6/5 – 144

Допунске наставе одржано је по 29 часова а додатне по 17 часова.

Остварени су сви циљеви и задаци планирани у школској години.

Према стандардима савладани су основни и средњи ниво а напредни ниво са савладало је око 27% ученика.

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.7

Предметни наставник:

Надица Стаменковић

ВЕРСКА НАСТАВА:

У 6.разреду има три групе ученика за Верску наставу.  Планирано је 108 часова, а толико је и одржано.

Иако је градиво 6.разреда веома захтевно, и деци не баш много интересантно, успела сам да им на што једноставнији начин представим можда и најважније догматске теме. У томе ми је веома помогла књига, тј. приручник за в.н., Весне Милошевић, Небеска ризница.У њему је на веома интересантан начин обрађена тема Симбол вере, која је деци невероватно досадна и напорна. Међутим, као што рекох, уз помоћ горе поменутог приручника, све је много лакше, једноставније и, што је можда најважније, интересантније. Остале догматске теме, уз мале корекције, успела сам да обрадим, а да деци не досадим.

Метод. јед. које говоре о иконографији деца су јако лепо прихватила. Приметила сам да их та тема доста интересује тако да су чак изразили жељу да  и сами буду иконописци.

Велики број шестака, учествовао је у хуманитарној, већ традиционалној изложби, Најлепше осликано васкршње јаје, коју организује Општина Чукарица.

Предметни наставник:

Јелена Илић Томић

ИНФОРМАТИКА:

Одељења 6/2, 6/3 и 6/5

У школској 2015/16 години планирано је укупно 36 часова информатике а одржано је:

 • 6/2 – 37 часова (Саша Пеневски)
 • 6/3 – 36 часова (Саша Пеневски)
 • 6/5 – 36 часова

Ученици су савладали word (уређивање текста, снимање и отварање документа, изглед странице, обликовање фонтова, обликовање пасуса, листе, уметање слика, декоративни текст, креирање табела, подешавање елемената у табели), основне компоненте PowerPointa. Добро се сналазе приликом коришћења интернета као и у разним програмима за цртање, конструисање…

Предметни наставник:

Надица Стаменковић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:

Настава се одвијала са по једним часом недељно, укупно 180 часова у пет група..Годишњи план и програм је углавном реализован.

Тема грађанског васпитања за 6. разред је уочавање проблема у нашој заједници. Садржаји су реализовани кроз дискусију, аргументовање, дебату, анализу појединих случајева, ученици уче и једни од других уз размену искустава, као и коришћењем различитих извора информација (књиге, штампа, ТВ, интернет). Ученици су стекли основна знања о техникама тимског рада и унапредили своје вештине неопходне за сарадњу, одговорно одлучивање и деловање.

Предметни наставник:

Јасенка Милошевић

БИОЛОГИЈА:

Биологија за 6. разред се свидела деци, били су заинтересовани за рад и за припрему презентација, учествовање на фестивалу науке и на такмичењима. Остварили су предвиђене стандарде.

Предметни наставници:

Ивана Лазаревић

Весна Срећковић

ГЕОГРАФИЈА:

Ученици су били веома заинтересовани и активни. Радили су презентацију европских држава, што им је омогућило да лакше усвајају градиво. Остварили су предвиђене стандарде.

Предметни наставник:

Светлана Коцкар

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

У свих пет одељења шестог разреда часови су одржани по предвиђеном плану и програму. Ученици су изводили песме, слушали музику и свирали на металофонима.

Оствареност стандарда предвиђених за крај шестог разреда: основни ниво: 70% ученика, средњи ниво 30% ученика.

Предметни наставник:

Јармила Стевановић

ИСТОРИЈА:

У свих пет одељења шестог разреда часови су одржани по предвиђеном плану и програму. Ученици су изводили песме, слушали музику и свирали на металофонима.

Оствареност стандарда предвиђених за крај шестог разреда: основни ниво: 85% ученика, средњи ниво 40% ученика, напредни ниво 10% ученика.

Предметни наставник:

Марина Стефановић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

Од почетка школске године наставу немачког језика у свим одељењима шестог разреда изводила је наставница Драгана Костић. Веома брзо су се појавили проблеми у извођењу наставе – недисциплина ученика, веома лоше одражни часови, притужбе родитеља и ученика на рада наставнице. Директор је више пута обавила разговоре са наставницом где је давала предлоге и сугестије за унапређење рада.

Како разговори са директором нису довели до жељених промена, директор је наложила педагогу да недељу дана прати рад наставнице у свим одељењима у којима предаје, да о томе састави извештај, као и да основу сазнања до којих дође направи план подршке наставници којим би се унапредила њена настава. Педагог је посетила часове, направила извештај и план подршке. Разговарала је са наставницом више пута о начину на који настава може да се унапреди. Такође, током првог полугодишта, Стручно веће  наставника страних језика је одржало састанак на коме је дискутовано о настави немачког језика у шестом и осмом разреду. Донето је више одлука и предложене су мере које би требало да унапреде наставу немачког језика.

На крају првог полугодишта Одељенска већа шестих разреда су донела одлуку да свим ученицима из немачког језика закључна оцена буде одличан – пет. Одлука је донета сагледавањем целокупне ситуације приликом извођења наставе немачког. Детаљно образложење налази се у записницима Одељенских већа.

Почетком другог полугодишта наставница Костић је добила оцену радне способности од стране надлежне институције да није способна за рад са ученицима. Након консултације са надлежнима у ШУ Београда, директор је одлучила да наставница Костић одржава наставу под надзором док се њен случај не реши. Од тренутка када је школа обавештена о оцени радне способности па до краја полугодишта на часовима немачког језика били су присутни психолог, педагог, директор или неко од наставника који је у том тренутку имао паузу.

На крају другог полугодишта одељенска већа су донела исту одлуку као и у првом полугодишту о закључни оценама ученика. Детаљни извештаји налазе се у записницима одељенских већа.

                                                                                                  Директор школе

                                                                                                  Беба Угреновић

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ У VI РАЗРЕДУ 2015/16. ГОДИНЕ

 1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕЊУ

Током школске године вршили су се огледни часови из разних предмета попут географије и историје. Посете часовима су биле учестале од стране ментора, педагога, психолога, директора, али и од стране родитеља деце током ”отворених врата”. Једно дете је похађало програм по ИОП стандарду.

 • ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Током школске године сва деца су учествовала у акцији очувања животне средине и рециклирању прикупљајући чепове за невладину организацију ”чепом до осмеха” која има за циљ куповину помагала за хендикепиране особе. Наставници биологије су држали предавање на тему заштите животне средине.

 • ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Сва деца су ишла на редовне систематске и редовно примање вакцина у оближњи дом здравља. Из компаније Always су долазили промотери који су држали предавање само девојчицама о променама у пубертету код женског пола и интимној хигијени.

 • ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

Током школске године деца су учествовала или присуствовала Песничким вечерима које је организовала наставница српског језика Пламенка Ђого. Такође, разредне старешине су водиле децу на позоришне представе и изложбе. Многи ученици су учествовали у приредбама за Дан школе, школску славу Свети Сава, као и на фестивалу науке. Они ученици који нису учествовали, били су посетиоци тих дешавања.

 • ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Ученицима је држано предавање компетентних људи из МУПа на тему Насиље преко интернета. Нека деца су се укључила у акције и такмичења Црвеног крста. Наши ученици су учествовали у  одржавању приредбе за децу са посебним потребама смештеним у дому у Сремчици.

 • ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Сарадња са породицом се остваривала преко родитељских састанака, отворених врата, савета родитеља и преко тима за насиље.

 • ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Имамо добру сарадњу са центром за социјални рад и уз њихову помоћ и подршку смо неке проблеме успешно решавали. Родитељи и деца по потреби су одлазили на разговор са педагогом и/или психологом, где су им дати савети и препоруке за све спорне ствари.

 • СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Ученици су били активно укључени у рад секција. Такође су радо учествовали на многим такмичењима о чему сведоче бројни освојени пласмани.

  3.4.7     Извештај о раду и активностима одељенског већа седмог разреда на крају школске 2015/2016. године

Ред.бројОдељењеOдељенски старешинаУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчица
1.7/1Снежана Калац251312
2.7/2Сања Пантелић231310
3.7/3Драгана Пешић-Крстић241311
4.7/4Јелена Илић-Томић25169
 Укупно975542

Извештај о реализацији школског програма

Ред. број  Обавезни наставни предметиРедовна наставаДопунска наставаДодатна настава
План. часоваОств. часоваПлан. часоваОств. часоваБрој учен.План. часоваОств. часоваБрој учен.
1.Српски језик57657635  37  
2.Енглески језик28828830  17  
3.Немачки језик288287   24  
4.Математика57657656  15  
5.Ликовна култура144142      
6.Музичка култура144142      
7.Физичко васпитање288289      
8.Историја288288   36  
9.Географија288288   24  
10.Биологија288288   31  
11.Техничко и информ. обр.288288      
12.Физика28828817  18  
13.Хемија28828813  42  
 Изборни наставни предметиПлан. часоваОств. часоваБрој ученика
14.Верска настава14414268
15.Грађанско васпитање14414229
16.Спорт144139 
17.Информ. и рачунарство144141 
 Остали облици васпитно-образовног радаПлан. часоваОств. часова 
18.Допунска настава162 
19.Додатна настава242  
20.ДТХС23  
21.Час одељењског старешине144  
22.Припремна настава9  

Извештај о успеху и владању ученика на крају школске године

УСПЕХ
Одељење  Број ученикаОдличниВрло добриДобриДовољниУКУПНО (са позит. оценама)Саједном недов.Са две недов.Сатри и више нед.УКУПНО (са недов. оценама)    НЕОЦЕЊЕНИ (број ученика)
број%број%
7/1251112325100
7/2238862295,651
7/324968124100
7/424611724100
 9634372419598,961
ВЛАДАЊЕИЗОСТАНЦИ
Одељење54321Укупно ученикаОправданиНеоправданиУкупно
7/125251178161194
7/221112321236532776
7/3212124239210753467
7/4211112429001533053
Укупно881322969771189711668

Коментар:

СРПСКИ ЈЕЗИК ( VII /1,3,4 )

У седмом разреду је предвиђено 144 часа редовне наставе. У току школске године предвиђен број часова редовне наставе је остварен у целости. Такође је одржано и 18 часова допунске наставе за ученике којима је помоћ у учењу неопходна. Одржано је и 18 часова додатне наставе предвиђених за рад са напредним ученицима и за припрему такмичења.

И ове године је радила драмска секција, на којој је остварено 20 часова. Чланови драмске секције су спремали прославу Дана Светог Саве.

Предметни наставник

Сузана Лештанин

СРПСКИ ЈЕЗИК ( VII /2 )

У седмом разреду је планом и програмом предвиђено сто четрдесет и четири часа редовне наставе који су у току ове школске године остварени у потпуности.

Провера усвојености градива вршена је контролним вежбама, тестовима и усменим испитивањем. Примена стандарда је вршена на готово свим наставним јединицама.

Допунска настава из српског језика се одвијала током целе школске године, планирани број часова је био 18, а одржано је 17 часова (њихова евиденција постоји у Дневнику рада за допунску и додатну наставу).

Додатна настава из српског језика се одвијала током целе школске године. Планирани број часова је био 18, а одржано је 17 часова.

Једанаест ученика је учествовало на припредби поводом Дана школе у оквиру драмске секције. Са својом тачком учествовали су и на представљању школа у КЦ Чукарица.

Предметни наставник

Невена Крстић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( VII / 1,2,3,4 )

У школској 2015./2016. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. Настава се одвијала у сва 4 одељења седмих разреда 2 пута недељно са укупним фондом часова од 72 часа годишње по одељењу.

Часови допунске наставе су одржавани једном недељно. Једну групу је чинило укупно 17 ученика из сва 4 одељења седмих разреда. Одржано је 30 часова допунске наставе од планираних 36.

Часови додатне наставе су одржавани сваке друге недеље. Једну групу је чинило укупно 23 ученика. Одржано је 17 часова додатне наставе од планираних 18.

Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и систематизације. Провера усвојености градива је вршена контролним вежбама, усменим испитивањем, такође су ученици у току школске године имали 2 писмена задатка.

Ученици су савладали времена предвиђена за седми разред, усвојена су 2 кондиционала, пасив и модали. Ове године је доста рађено на проширивању вокабулара.

                                                                       Предметни наставник

Наташа Зубић

БИОЛОГИЈА (VII / 1,2,3,4 )

Годишњи фонд часова биологије је 72. Свих 288 часова у 4 одељења је реализовано према годишњем плану и програму. Одржавана је такође и додатна настава-31 час.

Биологија је ове године ученицима била занимљива, били су заинтересовани за рад, припрему презентација, учествовали су на Фестивалу науке у нашој школи, као и на такмичењу. Остварени су предвиђени стандарди.

                                                                       Предметни наставник

Весна Срећковић

МАТЕМАТИКА (VII / 1,2 )

Обавезни наставни предметПланираноОдржано
Математика288286
Остали облици образовно-васпитног радаПланираноОдржано
Допунска настава3628
Додатна настава3017

Часови су одржани по предвиђеном плану и програму, остварени су сви циљеви и задаци планирани у школској години. Према стандардима савладани су основни и средњи ниво, а напредни ниво савладало је око 20% ученика.

                                                                      Предметни наставник

Ивана Станковић

МАТЕМАТИКА (VII / 3,4 )

Одржано је 288 часова колико је и планирано. Допунске 32 планирано 36, додатне 28 планирано 36. Часови су реализовани према плану и програму.

У седмом разреду је комплетиран скуп реалних бројева.Ученици су савладали појам квадратног корена, степен реалног броја и операције са истим. Посебна пажња је посвећена рационалним алгебарским изразима, где се уводи појам монома и полинома и операције са полиномима. Највише проблема су имали ученици који нису у предходним разредима добро савладали рачунске операције са целим бројевима. У геометријском делу ученици су се упознали са Питагорином теоремом и њеним многобројним применама на разне геометријске фигуре. Основни и средњи ниво стандарда је остварен у мери у којој је предвиђен. Напредни ниво је постигло око 20% ученика.

Четири ученика седмог разреда су учествовала на општинском  такмичењу, али се само Поповић Вукашин пласирао на градско освојивши 3. место на општини.

Предметни наставник

Драгана Пешић

ИСТОРИЈА (VII / 1,2,3,4 )

2 часа недељно, 72 часа годишње

Коментар: Циљ је био да  ученици разумеју период новог века , као и догађаје, појаве и истакнуте историјске личности. Потпуно је остварен основни ниво историјских стандарда,  средњи  ниво, док је напредни ниво делимично  реализован. Начини провере стандарда били су: кратки писани тестови, усмене провере и powerpoint презентације. Ученици су тако подстицани на самосталан рад и активну наставу.

Закључак: Примена савремених наставних средстава и подстицање самосталног рада ученика, као и корелација са другим наставним предметима (Географија, Српски језик, Грађанско васпитање) су реализовани.

Историја – додатна настава – реализовано 36 часова.

                                                                       Предметни наставник

Рада Димитријевић

ГЕОГРАФИЈА (VII / 1,2,3,4 )

Предвиђено је 2 часа недељно, 72 часа годишње. Укупно је одржано 288 часова.

Наставно градиво предвиђено годишњим програмом је у потпуности обрађено.

Додатне наставе је одржано 24 часа.

Географија 7. разреда бави се изучавањем континената, што је ученицима интересантно, али и обимно за учење. Највише воле да раде презентације појединих држава. У 7. разреду смо учествовали на  такмичењу и освојили једно треће место на општини.

                                                                       Предметни наставник

Снежана Калац

ХЕМИЈА (VII / 1,2,3,4)

Према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) за Хемију у седмом  разреду предвиђено је 72 часа. Сви планирани часови су успешно реализивани.

Све наставне јединице предвиђене наставним планом и програмом су реализоване. Наставне јединице мол и стехиометријска израчунавања биће још детаљније разрађене у оквиру учења неорганске хемије у осмом разреду.

Настава је организована за све ученике у учионици (кабинет хемије, биологије и математике) два пута недељно уз коришћење различитих наставних метода и средстава.

Током наставног процеса коришћене су следеће наставне методе: дијалошко-монолошка метода, текст метода, илустративно-демонстрациона метода, метода лабораторијских и практичних радова.

Часови су реализовани кроз различите типове: обраде, утврђивања, лабораторијских вежби и часова провера знања.

Од наставних средстава коришћени су: уџбеник, збирке задатака, Периодни систем елемената, креда и табла, компјутер са видео пројектором, наставни (радни) листићи, лабораторијски прибор, посуђе и хемикалије.

Праћење и проверавање ученичких постигнућа на часовима хемије спровођено је у виду сумативног и формативног оцењивања. У оквиру сумативних провера углавном су коришћени тестови знања који су се састојали од 10-15 задатака и једног бонус задатка. Тестови су конципирана тако да садрже питања која проверавају стандарде са свих нивоа. Прилоком  оцењивања радова примењиван је следећи критеријум:

 • 0 – 40 % поена – неодовољан (1)
 • 41 – 55 % поена – довољан (2)
 • 56 – 70 % поена – добар (3)
 • 71 – 85 % поена – врло добар (4)
 • 86 – 100 % поена – одличан (5)

Током реализације часова, у зависности од наставне теме, ученици су одговарали на различите типове задатака усмено, припремали су презентације, попуњавали упитнике и укрштенице. Од њих се тражилило да логички закључују. Одговори добијени од ученика кроз овај вид проверавања сабирани су са показаном активношћу и заинтересованошћу на часу и уношене у дневник као оцена за активност.

Након тестирања ученика сходно постигнутом успеху за ученике који заостају у савладавању градива или су више пута добијали негативну оцену организована је допунска настава.  Трајање допунског рада зависило је од пропуста у знању, нивоу усвојености градива, оптерећености ученика и њихових психофизичких способности. Поред тога за ученике који су показали веће интересовање за учење хемије организована је додатна настава.

Реализовано је 13 часова допунске наставе и 42 часа додатне наставе.У оквиру додатне наставе ученици су се припремали за учешће на такмичењу из хемије, учествовали у припремању и реализацији Школског фестивала науке. Поред тога, ученици су посетили Хемијски факултет током манифестације Тамо где наука почиње 2 и учествовали у радионицама.

Крајем фебруара (26.2.) организовано је Школско такмичење из хемије ком је приступило 14 ученика од којих се пет пласирало на наредни ниво такмичења.

Општинско такмичење је одржано 05.3.2016 у ОШ ,,Јосиф Панчић”. Ученици су били успешни. Учинак на општинском такмичењу  је следећи: друго место (Вукашин Поповић, VII3) и треће место (Марија Пејаковић, VII1). Ученици су учествовали и на Градско такмичењу које је одржано 03.4.2016. у ОШ ,,Бановић Страхиња” али се нису пласирали даље.

Поред такмичења ученици су учествовали у различитим пројектима и истраживањима.

Ученици VII3 учествовали су у истраживању ,,Разумевање основних хемијских појмова у школским и ваншколским контекстима” које се односило на наставну област ,,Основни хемијски појмови”. Питања су састављана по угледу на PISA тестове који се спроводе у оквиру међународних тестирања. У овом истраживању било је 346 испитаника из 4 основне школе (ОШ ,,Владислав Рибникар”, ОШ ,,Михаило Петровић Алас”, ОШ ,,Гаврило Принцип” и ОШ ,,Б.Јерковић”), једне гимназије (Пета београдска гимназија), једне стручне школе (Техничка школа ,,Змај”) и студената са Учитељског факултета. Тачност одговора код ученика седмих разреда кретао се у интервалу од 75 – 95 % зависно од питања до питања, док су осмаци били нешто мање успешни, 55 – 80%.

Ученици VII1 и VII2 учествовали су истраживањима која су се односила на области ,,Хемијске реакције” и ,,Физичке и хемијске промене” током маја месеца.

Како су наставници хемије ушли у пројакат ,,Exchange Christmas cards’’ путем е-твининг мреже, са школом ,,San Agustin’’ Santander (Spain). Током децембра месеца ученици свих седмих разреда и неких одељења петог разреда припремали су Новогодишње и Божићне честитике које су послате у Шпанију. Послато је 30 честитки, и исто толико смо ми добили од стране шпанских ђака. На овај начин остварена је сарадња са школом из иностранства и надамо се да ће се сарадња наставити и у будућности.

Школски фестивал науке одржан је 19.5.2016., ученици седмог разреда су демонстрирали различите огледе испред ученицика нижих разреда и осталих посетилаца.

Успех ученика седмог разреда приказан је у табели 1.

Табела 1. Успех ученика

ОценаБрој ученика
VII1VII2VII3VII4
Одличан (5)8142
Врло добар (4)3421
Добар (3)39611
Довољан (2)1181210
Недовољан (1)0000
Просечна оцена3,322,912,922,79

Због великог броја изостанка са часова један ученик (Никола Јованов, VII2) je остао неоцењен и упућен је на разредни испит.  

Успех ученика према стандардима ученичких постигнућа приказан је у табели 2.

Табела 2. Постигнућа ученика по стандардима

СтандардБрој ученика (%)
VII1VII2VII3VII4
  Напредни ниво    32  4,54  16,67  8,33
  Средњи ниво    24  59,10  33,33  50
  Основни ниво    44  36,36    75  41,67

Уџбеници коришћени у настави:

 • Вуковић, И., Влајић, А., (2014) Хемија  Уџбеник за 7. разред основне школе, Klett, Београд
 • Вуковић, И., Влајић, А., (2014) Збирка задатака с лабораторијским вежбама за 7. разред основне школе, Klett, Београд
 • Милановић, В., Милановић, Л., Планић, В. (2015) Хемија збирка задатака за завршни испит у основном образовању, Klett, Београд
 • Павловић, Д. (2014) Збирка задатака из хемије за завршни испит у основној школи, ЕДУКА, Београд
 • Королија, Ј., Даниловић, Д., Мандић, Љ. (2014) Хемија збирка задатака за такмичаре VII и VIII разреда, ННК Интернационал и МЕРКУР – СВ, Београд

Општи утисак:

 • Ученици су углавном заинтересовани за рад на часу, усмерени су на излагање наставника, али мали број ученика износи своје примере и коментаре.
 • Ученици активно учествују у раду на часу, извршавају постављене захтеве (израчунај, напиши…), а питања постављају углавном ако им нешто није јасно.
 • Ученици постављају и питања да би задовољили радозналост у вези са темом која се обрађује на часу.
 • У већем броју случајева ученици успешно и самостално раде задатке на часу. Тај број варира у зависности од тога колико је градиво сложено, који је тип часа у питању.
 • Већи број ученика користи повратну информацију да реши задатак или унапреди учење.
 • Већи број ученика уме да образложи како су дошли до решења под условом да су задаци примерени учениковим способностима.

Слабости:

 • Недовољан број ученика на часу је активан у смислу постављања питања, коментарисања, изношења својих примера.
 • Велики број ученика је испунио захтеве само са основног нивоа.
 • У одељењу VII4 је веома тешко реализовати наставу због недисциплине ученика.
 • Одеђени број ученика није заинтересован за рад (не прате на часу, не раде домаће задатке итд.)

                                                                       Предметни наставник

Александар Ђорђевић

ФИЗИКА (VII / 1,2,3,4)

Број часова редовне наставе:

Одељење71727374Укупно
Планирано72727272288
Одржано72727272288

Број часова допунске и додатне наставе и број ученика:

 ДопунскаДодатнаУкупно
Одржано171835
Број ученика161329

Такмичења из физике:

 ДатумБрој ученикаНаграде
Школско26.10.2015.14 
Општинско13.03.2016.3Вукашин Поповић 73– III место Тамара Илић 74– похвала

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.11

Настава физике је у школској 2015/16 години у седмом разреду у потпуности  изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом из физике.

                                                                       Предметни наставник

Саша Пеневски

ВЕРСКА НАСТАВА (VII / 1,2,3,4, )

У 7.разреду постоји 4 групе ученика за Верску наставу. Планирано 144 часа а одржано 142.

Да би се реализацијом наставног програма за 7. разред постигли предвиђени циљеви, потребно је најпре детаљно изложити православно учење о Богу као Св. Тројици, а затим и саму структуру Литургије.

Методске јединице које се односе на догматику за децу су у исто време и тешке и занимљиве, мада нису баш одушевљени да о томе слушају читаву годину. Због тога сам, у договору са педагогом школе, мало изменила план. Наиме, све мет. јед. сам обрадила али сам их сажела и тако добила «вишак часова» које сам искористила да са децом попричам и о неким другим темама које су за њих веома важне. Чињеница да су седмаци у највећем пубертету и да су због тога веома осетљиви, приморала ме је да се прилагодим њиховим жељама и потребама. Теме о којима смо највише причали везане су за актуелне догађаје (огромно насиље међу младима, ксенофобија, мушко-женски односи…)

     Велики број петака, учествовао је у хуманитарниј, већ традиционалној изложби, Најлепше осликано васкршње јаје, коју организује Општина Чукарица. Ученик наше школе, Младеновић Михајло 7/1, добио је награду за своје осликано јаје.

                                                                       Вероучитељ

Јелена Илић-Томић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (VII / 1,2,3,4, )

Настава се одвијала са по једним часом недељно, укупно 36 часова годишње. Годишњи план и програм је углавном реализован.

Ученици су упознати са појмовима који се односе на друштво, као што су политика, држава, власт и грађанин. Посебна пажња је посвећена томе да учених разуме своје место и улогу у демократском друштву и да у њему активно учествује.

Ови садржаји су реализовани кроз дискусију, аргументовање, дебату, анализу појединих случајева, ученици уче и једни од других уз размену искустава, као и коришћењем различитих извора информација (књиге, штампа, ТВ, интернет).

За волонтерску акцију ученици су одабрали помоћ деци у ромском насељу у Железнику, у виду сакупљања одеће, обуће и школског прибора. Потом је акција анализирана, процењено је шта је било успешно, а шта су биле тешкоће и како их превазићи.

                                                                       Предметни наставник

Сања Пантелић

МУЗИЧКА КУЛТУРА (VII / 1,2,3,4 )

У седмом разреду планирано је 36 часова. Часови у сва 4 одељења седмог разреда су одржани по предвиђеном плану и програму. Ученици су слушали, изводили музику и стварали музику. Стекли су знања о композиторима, музичким инструментима, као и о музичко-стилским раздобљима.

Основни ниво предвиђен стандардима за музичку културу савладало је око 80% а 30% ученика средњи ниво.

                                                                       Предметни наставник

Јармила Стевановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (VII / 1,2,3,4 )

Садржаји програма су реализовани у потпуности. Ученици су у раду користили различите технике и средства. Теме су биране у разговору са ученицима. Ученици су оспособљени да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом. Подстицана је заинтересованост ученика за посећивање музеја и изложби. Ученици су активно учествовали у уређивању естетског изгледа школетако што су заједно са наставником правили паноеповодом школске славе, Дана школе, 8.марта и Ускрса.

Како је наставник у току ове школске године похађао семинаре везане за примену    Moodle платформе, за следећу школску годину се планира одржавање одређеног броја часова у оквиру теме „Фотографија“ у дигиталној учионици. Ови часови ће бити реализовани у сарадњи са професором информатике. Биће коришћени наставни садржаји које је наставник креирао током похађања семинара.

                                                                       Предметни наставник

Зоран Миленковић

ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ИЗАБРАНИ СПОРТ –РУКОМЕТ (VII / 1,2,3,4 )

План и програм наставних активности реализован у потпуности са 72 часа недељно, часова изабраног спорта је одржано по 36. Ученице 7. разреда су похађале рукометну секцију. Постигнути су одлични резултати на општинском и градском такмичењу.

Предметни наставник

Драган Јовановић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (VII / 1,2,3,4 )                      

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње по одељењу. Годишњи план и програм је реализован.

При усвајању и увежбавању језичких садржаја биле су заступљене све четири језичке вештине:

– разумевање говора (глобално и селективно разумевање слушањем ЦД-а, гледањем ДВД-а и филмова са интернета-пројектора, као и наставниковог излагања)

– разумевање читањем (краћи писани текст, реклама, стрип, интернет)

– усмено изражавање (једноставним реченицама, опис особе, лични доживљај, дијалог)

– писмено изражавање (писање порука и краћих текстова, израда паноа)

Уз комуникативни приступ настави, лексички садржаји и теме су проширени, а уведене су и нове и обновљене раније обрађене граматичке структуре. Посебна пажња посвећена је правопису, правилном изговору и интонацији, као и изради домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 2 часа су одржали најбољи ученици уместо наставника, 1. у виду предавања лекције, а 2. у виду ПП презентације о Немачкој.

Часови додатне наставе су редовно одржавани-укупно 24, а ученици су имали по један писмени задатак у сваком полугодишту.

                                                                       Предметни наставник

Сања Пантелић

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (VII / 1,2,3,4 )         

Број планираних часова по одељењу је 72* 4 одељења што укупно износи 288 часoва.

План и програм је реализован у предвиђеном обиму са одговарајућим бројем часова. Све наставне области су биле подједнако заступљене.Ученици су били вееома активни при изради радних вежби, модула, а нешто мање у савлађивању теоријског градива енергетике и машинства. Највише знања су усвојили из области информатике и роботике.

                                                                       Предметни наставници

Живан Дробњак

                                                                       Наталија Радосављевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (VII / 1,2,3,4 )

У школској 2015./16. години планирано је укупно 36 часова информатике, а одржано је:

 •  7/1 – 35 часова
 •  7/2 – 36 часова
 •  7/3 – 36 часова
 •  7/4 – 35 часова

Ученици су савладали основне компоненте excela, савладали су коришћење интернета и имали су кратку обуку о безбедности на интернету  на основу анкете коју су радили на часу. Ученици се веома добро сналазе у разним програмима за цртање, конструисање, прављење табела.

Предметни наставник

Надица Стаменковић

Руководилац већа 7. разреда

Сања Пантелић

проф.немачког језика

3.4.8     Извештај о раду и активностима одељенског већа осмог разреда на крају школске 2015/2016. Године

Ред.бројОдељењеOдељенски старешинаУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчица
1.VIIIТамара Станковић241212
2.VIIIСлавица Вићентић241113
3.VIIIЈармила Стевановић281414
4.VIIIСветлана Коцкар271314
 Укупно1035053

Извештај о реализацији школског програма

Ред. број  Обавезни наставни предметиРедовна наставаДопунска наставаДодатна настава
План. часоваОств. часоваПлан. часоваОств. часоваБрој учен.План. часоваОств. часоваБрој учен.
1.Српски језик54454436362017172
2.Енглески језик27227236262517173
3.Немачки језик272271      //////
4.Математика5445431818331875
5.Ликовна култура136133//////
6.Музичка култура136134/////4
7.Физичко васпитање272270/////     /
8.Историја272272//////
9.Географија272272///51422
10.Биологија27227217121917165
11.Техничко и информ. обр.272272///  4
12.Физика27227217171917217
13.Хемија272272171524172110
 Изборни наставни предметиПлан. часоваОств. часоваБрој ученика
14.Верска настава13613628
15.Грађанско васпитање13613675
16.Спорт136136103
17.Информ. и рачунарство136136103
 Остали облици васпитно-образовног радаПлан. часоваОств. часова 
18.Допунска настава142142
19.Додатна настава234198 
20.ДТХС5365 
21.Час одељењског старешине136136 
22.Припремна настава200200 

Извештај о успеху и владању ученика на крају школскегодине

УСПЕХ
Одељење  Број ученикаОдличниВрло добриДобриДовољниУКУПНО (са позит. оценама)Саједном недов.Са две недов.Сатри и више нед.УКУПНО (са недов. оценама)    НЕОЦЕЊЕНИ (број ученика)
број%број%
8-124137424100
8-224581124100
8-328119828100
8-427910727100
             
ВЛАДАЊЕИЗОСТАНЦИ
Одељење54321Укупно ученикаОправданиНеоправданиУкупно
VIII 122  1124   
VIII 224    24   
VIII 32611  28   
VIII 427    27   
Укупно991111103   

Коментар:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Планирано је и одржано 544 часова.Допунску наставу је похађало 24 ученика. Од планираних 17 часова,одржано је 17 часова.

Додатну наставу похађало је 2 ученика. Од планираних 17,одржано је 19 часова.

Припремну наставу из свих одељења похађало је 70 ученика. Од планираних 30 часова одржано је 22 часа.

Одржано је 18 часова драмске секције где су ђаци припремали приредбу за Дан школе, Новогодишња приредба за децу са посебним потребама и Светог Саву.

Часови су реализовани кроз часове обраде,утврђивања и систематизацију наставних јединица.Провера усвојености градива је вршена путем контролних вежби, усменим испитивањима, а било је писмених задатака – 4 у току школске године.

Наставници Српског језика

                                                                                              проф.  Пламенка Ђого

                                                                                              проф.  Тамара Станковић

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

У току школске 2015 – 2016. Године настава енглеског језика је у потпуности остварена.

Васпитни-образовни процес се одвијао у сва 4 одељења осмих разреда, 2 пута недељно са

укупним фондом часова од 68 часова годишње по одељењу.

Часови допунске наставе одржавани су једдном недељно. Одржано је 26 часова допунске од  планираних 34.

Часови додатне наставе су одржавани сваке друге недеље.Од планираних 17 одржано је 17 часова. На овим часовима ученици су се припремали за такмичење из енглеског језика.

Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и систематизације. Провера

усвојености градива је вршена контролним вежбама, усменим испитивањима. У току школске године ученици су били у обавези да раде и два писмена задатка, по један у

сваком полугодишту.

                                                                                                       Наставник Енглеског језика

                                                                                                              проф. Бојан Крсмановић

ЛИКОВНА   КУЛТУРА

Планирано је 136 часова редовне наставе, у четири одељења осмих рареда одржано је 135.

Настава ликовне културе је у школској 2015 – 2016. Год. У осмом рареду је у потпуности

изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандардних постигнућа.

На крају школске године нема ученика са недовољном оценом.

                                                                                                       Наставник Ликовне културе

                                                                                                            Проф. Зоран Миленковић

МУЗИЧКА   КУЛТУРА

У осмом разреду одржани су сви часови предвиђени по плану и програму, укупно 136

у сва четири одељења.

Ученици су били заинтересовани за рад који је обухватао извођење и слушање музике, као

и стицање знања о композиторима, музичко-стилским раздобљима и музичко-сценским

жанровима.

85% ученика је остварило основни ниво знања, а 10 % ученика средњи ниво.

                                                                                                  Наставник Музичке културе

                                                                                            Проф. Јармила Стевановић

ГЕОГРАФИЈА

Планирано је 68 часова по одељењу, што укупно износи 272 часа.

Предвиђени план и програм је остварен. Ученици су активно учествовали у раду, радили су презентације што им је користило да на занимљив начин усвајају знања.

Оствареност стандарда предвиђених за крај осмог рареда изгледа овако:

 • основни ниво знања остварило је 80% ученика
  • средњи ниво остварило је 40 % ученика
  • напредни ниво остварило је 10 % ученика.

Предвиђено је 51 час додатне наставе, а остварено је 42 часа.

Припремна настава је одржана у току 26 часова.

                                                                                                        Наставник Географије

                                                                                                Проф. Светлана Коцкар

ИСТОРИЈА

Настава се одвијала 2 часа недељно, 136 часова годишње.

Циљ је био да ученици разумеју историјско време, а то су нови век и савремено доба, као

узроке и последице догађаја, али и развијање критичког мишљења и толеранције. Ученици

су путем писаних радова и PowerPoint презентација стекли потпунија знања из национа-

лне историје,  као и историје осталих балканских народа. Подстицани су да самостално

проучавају значај истакнутих историјских личности, као и утицај догађаја из прошлости.

Основни ниво стндарда је остварен као и средњи ниво и напредни ниво. Начини провере

стандарда су били прилагођени интересовањима ученика: пројекти, усмене провере…

У оквиру припремне наставе за завршни испит, реализовано је 10 часова по одељењу.

                                                                                                     Наставник Историје

                                                                                     Проф. Рада Димитријевић

БИОЛОГИЈА

Планирано 272, а остварено 266 часова.

Часови су одржавани по предвиђеном плану и програму, остварени су сви циљеви и

задаци планирани у школској години.Према стндардима савладани су основни и средњи

ниво, а напредни ниво савладало је око 20 % ученика.

                                                                                                     Наставник Биологије

                                                                                                    Проф.Ивана Лазаревић

ФИЗИКА

Планирано је 272 часова , а одржано 268 часова.

Допунска настава је реализована у 30 часова са посетом 16-оро ученика ,а припремна

Настава за завршни испит је реализована у 10 часова и њу је посећивало око 60 ученика.

Настава физике у школској 2015-2016.год. у осмом разреду у потпуности је изведена у

складу са наставним планом и одговарарајућим образовнимстандардима.

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда. На крају школске године

 нема ученика са недовољном оценом.

                                                                                                  Наставник Физике

                                                                              Проф.Тања Милованов Миленковић

МАТЕМАТИКА

Одржано је 542 часа : по 4 часа недељно у сваком одељењу редовне наставе, 18 часова Допунске, 7 часова додатне наставе ( планирано 18), 30 часова припремне наставе зазавршни испит.

Сви часови су реализивани према годишњем плану и програму. Посебна пажња је посвећена решавању линеарних једначина и неједначина и рачунању површине и запремине геометријских тела. Највише проблема су имали ученици који у претходним разредима нису савладали предвиђено градиво. Основни и средњи ниво стандарда је остварен у мери у којој је предвиђен. Напредни ниво је постигло 20% ученика. Поред контролних задатака, усменог испитивања, ученици су имали 4 писмена задатка.

Заинтересовани ученици учествовали су на такмичењу “Мислиша” које је организовано у школи.

                                                                                                               Наставник Математике

                                                                                               Проф.Славица Вићентић

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Број планираних часова по одељењу је 68 у 4 одељења,укупно 272 часа.

План и програм је реализован у предвиђеном обиму са одговарајућим бројем часова.

Све наставне области су подједнако заступљене. Ученици су били веома активни при изради радних вежби из области електротехне, а нешто мање у савлађивању теоријског градива електричних машина. Највише знања су усвојили из области информатике.

                                                                                                              Наставници ТиО

                                                                                           Наталија Радосављевић

                                                                                           Живан Дробњак

ИНФОРМАТИКА

У школској 2015- 2016. Планирано је укупно 34 часа информатике, а одржано је исто толико.

Ученици су савладали компоненте excela, савладали су коришћење интернета. Користили  су разне online сајтове за спремање пријемног испита.Ученици се веома добро сналазе у разним програмима за цртање,конструисање, прављење табела.

                                                                                                  Наставник Информатике

                                                                                     Проф. Надица Стаменковић

ХЕМИЈА

У одељењима 8/1,8/2 и 8/3 наставу је реализовала Биљана Ковачић, а у одељењу 8/4

Наставу је реализовао Александар Ђорђевић.

Према наставном плану и програму прописаног од Министраства просвете науке и

Технолошког развоја и Завода за унапређење образовања и васпитања за Хемију у осмом разреду предвиђено је 68 часова. У одељењима 8/1, 8/2 и 8/3 реализовано је 69, а у 8/4 реализовано је 70 часова. Разлог већег броја реализованих часова од предвиђеног је  потреба за већим бројем часова за испитивања ученика.

Све наставне јединице предвиђене програмом су реализоване. Реализација часова текла је кроз различите типове обраде, утврђивања,лабараторијске вежбе и часова провере знања.

Од наставних средстава коришћени су уџбеник, збирка задатака, Периодни систем елемената, креда и табла, компјутер са видео пројектором,радни листићи, лабараторијски прибор, посуђе и хемикалије.

Праћење и проверавање ученичких постигнућа на часовима хемије спровоћено је у виду сумативног и формативног оцењивања.Углавном су коришћени тестови знања који су се састојали од 10 задатака и једног бонус задатка.Тестови су конципирани тако да садрже питања која проверавају стандарде свих нивоа.

Критеријум који је примењиван приликом оцењивања радова је следећи:

      8/1, 8/2, 8/3                           Оцена                                8/4

      0 – 29%                        недовољан ( 1)                         0 – 40%

      30 – 49%                       довољан (2)                             41 – 55%

      50 – 69%                       добар   (3)                                56 – 70%

      70 – 89%                       врло добар (4)                         71 – 85%

      90 – 100%                     одличан ( 5 )                            86- 100%

Током реализације часова, у зависности од наставне теме, ученици су одговарали на различите типове задатака усмено,припремали презентације, попуњавали упитнике. Од њих се тражило да логички закључују.

Организована је допунска настава. У одељењима 8/1, 8/2 и 8/3 реализовано је 13 часова, а у 8/4 реализовано је 15 часова. Ученици који су показали велико интересовање за хемију, задатке за њих је организована додатна настава и то 21 час.

Ученици су имали прилике да учествују на Фестивалу науке, БАСФ,Там где је наука 2.

Почетком другог полугодишта реализована је припремна настава за завршни испит.Одржано је 20 часова у сваком одељењу.

Две ученице су послате на поправни испит.

Према стндардима ученичких постигнућа, расподела ученика по нивоима изгледа овако:

              Стандард                                              број ученика (%)

                                                                        8/1           8/2         8/3       8/4

               Основни ниво                                 44           30           36         52

               Средњи ниво                                  32            44          46          20

               Напредни ниво                               24           24           18         28

Међу ученицима постоји интересовање за предмет хемију, али нажалост, не велика.

Много напора треба уложити како би се они покренули на већу активност на часу.

Нису у стању да животна искуства преточе у наставну тему часа.

                                                                                                      Наставници Хемије

                                                                                           проф. Биљана Ковачић

                                                                                           проф. Александар Ђорђевић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Од почетка школске године наставу немачког језика у свим одељењима осмог разреда изводила је наставница Драгана Костић. Веома брзо су се појавили проблеми у извођењу наставе – недисциплина ученика, веома лоше одражни часови, притужбе родитеља и ученика на рада наставнице. Директор је више пута обавила разговоре са наставницом где је давала предлоге и сугестије за унапређење рада.

Како разговори са директором нису довели до жељених промена, директор је наложила педагогу да недељу дана прати рад наставнице у свим одељењима у којима предаје, да о томе састави извештај, као и да основу сазнања до којих дође направи план подршке наставници којим би се унапредила њена настава. Педагог је посетила часове, направила извештај и план подршке. Разговарала је са наставницом више пута о начину на који настава може да се унапреди. Такође, током првог полугодишта, Стручно веће  наставника страних језика је одржало састанак на коме је дискутовано о настави немачког језика у шестом и осмом разреду. Донето је више одлука и предложене су мере које би требало да унапреде наставу немачког језика.

На крају првог полугодишта Одељенска већа осмих разреда су донела одлуку да свим ученицима из немачког језика закључна оцена буде одличан – пет. Одлука је донета сагледавањем целокупне ситуације приликом извођења наставе немачког. Детаљно образложење налази се у записницима Одељенских већа.

Почетком другог полугодишта наставница Костић је добила оцену радне способности од стране надлежне институције да није способна за рад са ученицима. Након консултације са надлежнима у ШУ Београда, директор је одлучила да наставница Костић одржава наставу под надзором док се њен случај не реши. Од тренутка када је школа обавештена о оцени радне способности па до краја полугодишта на часовима немачког језика били су присутни психолог, педагог, директор или неко од наставника који је у том тренутку имао паузу.

На крају другог полугодишта одељенска већа су донела исту одлуку као и у првом полугодишту о закључни оценама ученика. Детаљни извештаји налазе се у записницима одељенских већа.

                                                                                                  Директор школе

                                                                                                  Беба Угреновић

ВЕРСКА НАСТАВА

У осмом разреду има једна група ученика за верску наставу.

Планирана су 34 часа и исто толико је одржано.

Циљ наставе је рекапитулација целокупног градива из претходних разреда.

Сви циљеви су углавном остварени.Деца тек у осмом разреду добијају једну комплетну

слику о најважнијим истинама православне цркве.Тек узрасно су спремни да разговарају

о егзистенцијалним темама.

У договору са педагогом школе направила сам себи ,,вишак часова“ јер сам неке

методске јединице сажела,а вишак сам искористила за причу о сектама.Ова тема је

занимљива и за децу јако важна.На тим часовима сам користила књигу Зорана

Луковића ,,Православље и верске секте“.

                                                                                                          Наставник Верске наставе

                                                                                                Проф. Јелена Илић Томић

ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ

Настава се одвијала са по једним часом недељно,укупно 170 часова у пет група.

Годишњи план и програм је углавном реализован.

Тема Грађанског васпитања за 8. разред односиле су се на положај деце у савременом

свету, однос деце и медија у савременом друштву, као и положај деце у Србији.

Садржаји су реализовани кроз дискусију, аргументовање, дебату, анализу појединих

случајева.У оквиру анализе полпшаја деце у друштву расправљало се и о актуелној

избегличкој кризи и страдања деце избеглица.

У оквиру теме медији у савременом друштву дискутовало се о квалитету телевизијског

програма, као и начину селекције квалитетног садржаја, ријалити програма, итд.

Обрађене су и теме везане за друштвене мреже са посенбим акцентом на дигитално

насиље.

Сматрамо да програм ГВ 8 даје могућност за повезивање садржаја ГВ-а са актуелним

дрштвеним догађајима који побуђују интересовања ученика овог узраста.

                                                                                      Наставници Грађанског васпитања

                                                                                      Педагог Снежана Јојић

                                                                                      Психолог Бранка Мицковски

                                                                                      Проф. Јасенка Милошевић

ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ   И   ИЗАБРАНИ   СПОРТ

Настава је реализована на спортским теренима и фискултурној сали школе.

Часови су били у склопу распореда часова.

Планирано је било 68 часова,укупно 272, а реализовано 270 часова физичког васпитања.

У погледу изабраног спорта планирано је 34 часа,укупно 136, а реализовано 130.

Ученици су се такмичили на општинском првенству у одбојци : дечаци су освојили 1.

место док су девојчице остале без пласмана.

Дечаци 8.разреда у кошарци су освојили прво место на Општинском, Градском,

Регионалном и Републичком такмичењу.

Увек се код ученика осмих разреда појаве проблеми приликом коришћења спортских

терена,тако да би током следеће школске године требало направити план коришћења

 терена са учитељима.

Спортских реквизита је било довољно.План и програм у потпуности реализован.

                                                                                     Наставници Физичког васпитања

                                                                                 Проф.Драган Узелац

                                                                                 Проф.Бранко Милошевић

У школској 2015 – 2016. носиоци Вукове дипломе су следећи ученици:

 1. Никола Нико Митровић                          8/1
 2. Павле Кисо                                               8/2
 3. Вукашин Крецуљ                                     8/2
 4. Кристина Панић                                       8/2
 5. Неда Станковић                                       8/3
 6. Стефан Станковић                                   8/3
 7. Димитрије Лукић                                     8/3
 8. Владислав Марковић                               8/4
 9. Маја Тодоровић                                        8/4
 10. Милица Стевић                                         8/4

Ученик генерације је Милица Стевић  8/4, а спортиста генерације је Владислав Марковић 8/4.

3.5     Извештај Стручних већа  за област предмета

3.5.1     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника разредне наставе на крају школске 2015/2016. Године

Актив наставника разредне наставе чине сви учитељи I-IV разреда, као и учитељи продуженог боравка. Руководиоци разредних већа су:

Први разред – Светлана Којић

Други разред – Зорица Недељковић

Трећи разред – Боса Раданић            

Четврти разред – Виолета Марковић

      Активности:

     Током школске 2015/2016. године одржано је шест  састанака актива Стручног већа разредне наставе. Састанцима су присуствовали сви наставници разредне наставе и продуженог боравка.

     Током одржаних састанака усвојен је Програм рада Стручног већа. Констатовано је да су наставни планови и програми на време припремљени и у склопу Школског програма усвојени на седници Школског одбора. Остали облици ВОР-а планирани су у оквиру Годишњег плана рада школе.

     Поред уобичајене израде планова и програма учитељи су се посебно ангажовали на усаглашавању критеријума оцењивања и увођењу и одређивању стандарда.

     У сарадњи са СТИО тимом израђени су  педагошки профили  за ученике са потешкоћама, као и индивидуализација за потребе истих, односно индивидуално-образовни планови.

     У складу са Годишњим планом и програмом, током првог полугодишта, реализована је  настава у природи за све млађе разреде као и сви планирани излети следећих дестинација:

Први разред – Деспотовац, хотел „Ресава“

Други разред – Златибор, хотел „Дијамант“

Трећи разред – Сокобања, хотел „Бањица“

Четврти разред – Врњачка Бања, хотел „Бреза“

     У току рекреативне наставе остварени су сви васпитно-образовни циљеви, а детаљни извештаји су предати у секретаријат школе. Одређене су и дестинације за наредну школску годину и представљене су на Савету родитеља.

     Ове дестинације су усвојене и одобрене на Савету родитеља, одржаном у првом кварталу школске 2015/16.год. уз присуство руководиоца Стручног већа наставника разредне наставе.

     Такође је остварен и избор нових дестинација наставе у природи и излета за предстојећу школску 2016/2017.год, такође одобрен и усвојен на Савету родитеља. Планиране дестинације:

Први разред – Златибор

Други разред – Дивчибаре 

Трећи разред – Сокобања

Четврти разред – Златибор 

      Посете и догађаји током школске 2015/2016.год:

-У току ове школске године реализоване су планиране посете  позоришта, и то: „Академија 28“, „Бошко Буха“, ДКЦ…

-Учитељи и ученици млађих разреда су учествовали у обележавању  Дана школе и прослави Школске славе , као и организацији и изведби Пролећне школске приредбе, за будуће прваке.

-Током школске године учитељи и ученици млађих разреда су преузели организацију и реализацију радионица за предшколце у сарадњи са редовним  вртићима,  у циљу  што боље припреме ученика за полазак у први разред, као и бољег промовисања  школе.

-Остварена је сарадња са стручним већима виших разреда, на обострано задовољство, кроз презентацију  изборног предмета „Свакодневни живот у прошлости“, намењене ученицима четвртог разреда.

-Такође је остварена сарадња и са ваншколским установама, Домом здравља „Симо Милошевић“, вртићем „ Весељко“, организацијом Црвеног крста-Чукарица.

-Ученици су имали прилику да слушају предавање о безбедности у саобраћају, презентацију-Занимање ватрогасца, музичке школе, радионица током Дечје недеље, посета Школском сајаму науке, разне спортске презентације с циљем представљања значаја спорта за целокупни развој дететове личности…

Ученици су током године учествовали на више литерарних и ликовних конкурса („Јесен у мом крају“, „Мали победник“, „Машта и снови“…), на Првом дечјем конгресу, на општинским и градским такмичењима и на математичком такмичењу „Мислиша“, које је по пропозицијама организовано у школи. Детаљан извештај о такмичењима  и оствареним резултатима предат је секретаријату школе.

Ове школске године  наставници виших разреда одржали су по два часа у току полугодишта у свим четвртим разредима у циљу бољег упознавања ученика, као и представљања својих предмета. Сарадња са наставницима је била одлична, као и реакције ученика.

Већина учитеља показало је огромно интересовање за стручно усавршавање и у току школске 2015/2016. године похађани су бројни  семинари и стручне трибине, што је и приложено педагошко-психолошкој служби у виду извештаја о стручном усавршавању и напредовању у установи и ван ње, за сваког запосленог у школи.

Посебне пажња и неопходна обавештења су предочена, од стране директора свим наставницима, о поступку избора уџбеника за период од наредне три школске године из новог Закона о уџбеницима. Презентована је Листа одобрених уџбеника на основу које је извршен коначан одабир. Одлуку о избору уџбеника донело је Наставничко веће, на образложен предлог Стручног актива наставника разредне наставе и одлука је достављена Министарству просвете, науке и техн.развоја.

Часови додатне и допунске наставе, као и часови слободних активности су успешно реализовани од I-IV. разреда. Часове допунске наставе похађају ученици којима је потребна помоћ у раду и то из наставних предмета: српског језика, математике и енглеског језика. Учитељи III и IV разреда организују и реализацију додатне наставе за ученике који желе да прошире своја знања из истих наст.предмета.

Током школске 2015/2016.године наставници разредне наставе су били присутни и дежурни  приликом: пробног тестирања ученика завршног разреда за малу матуру, иницијалног тестирања ученика четвртог разреда  и пријемног испита за полагање мале матуре.

Руководилац Стручног већа наставника разредне наставе:

Бранислава Поповић                    

3.5.2     Извештај о раду и активностима Стручног већа cрпског језика на крају школске 2015/2016. године

У августу 2015. Стручно веће усваја план рада и врши поделу задатака за сваку дату тему.

У новој школској години Стручно веће наставника српског језика одржано је 8.септембра када смо се договорили о изради иницијалних тестова за све разреде.

За пети и седми разред тестове су израдиле наставнице Сузана Лештанин и Невена Крстић, а за шесте и осме разреде наставнице Пламенка Ђого и Тамара Сранковић.

Распоредиле смо часове додатне и допунске наставе, као и ваннаставних активности.

Направљен је распоред писменик задатака и контролних вежби.

Професорке овог Актива, са многим професорима из других Актива, похађале су курс за рад на рачунару, који је организован у школи.

У октобру су професорке овог Актива – Сузана Лештанин, Невена Крстић и Пламенка Ђого водиле ученике петог и шестог разреда у оквиру програма „Путујућа учионица“ у Ботаничку башту, у Цркву Светог Марка, на Ташмајдански парк и у ПТТ музеј.

Професорка Тамара Станковић водила је ученике 6. и 8. разреда на Сајам књига. Школски дан је био 29. октобра 2015.

Дан школе је прослављен 13. новембра и за ту прилику су се ангажовали ученици 2, 3, 4, 7. и 8. разреда са професорком српског језика Тамаром Станковић и професорком музичке културе Јармилом Стевановић. Оне су 24. децембра организовале већ традиционалну приредбу за децу са посебним потребама у Сремчици.

Све време, још од септембра се наставља рад са Културним центром Чукарица. Координатор за ту сарадњу је професорка Пламенка Ђого, а сарадњу за прошлу годину Центар је оценио веома успешном. Професорка је, као и прошле године, водила  ученике на разне промоције књижевних дела, на занимњива предавања, чиме су ученици веома задовољни. Почетком октобра (1. октобра) 2015. професорка Пламенка водила је ученике из три одељења осмог разреда да у Културном центру бесплатно погледају позоришну представу „ Два краја сенки“.

После првог класификационог периода уследила је дискусија о оцењивању ученика.

И ове школске године, 14. октобра, обележен је Дан ослобођења Железника, када су положени венци на споменик браћи Јерковић, који се налази у дворишту школе. Том приликом ученици су казивали пригодне стихове, а наступао је и хор школе. Присутни су били чланови СУБНОР-а, директор школе Беба Угреновић,професорка српскок језика Сузана Лештанин и ученици петог и седмог разреда.

Према већ припремљеном плану професорка Пламенка Ђого одржала је 3. и 4. новембра часове ученицима 4/1 и 4/2 разреда,а професорка Тамара Станковић одржала је часове ученицима 4/ 3, 4. i 5. Настава је, наравно, била прилагођена узрасту.

Новоформирани информативни центар „ ИНФО ЧУКА“ окупља ученике из многих школа са општине Чукарица, па су ученици 7/2 разреда, под надзором пеофесорке Невене Крстић, представили нашу школу занимљивим игроказом.

Ученица 8/3 , Марија Лештанин, а ускоро ће јој се придружити и ученица 7/3,  Маја Младеновић, биће сараднице Информативне редакције „ ИНФО ЧУКА“ у име наше школе. Оне ће са својим професорима учествовати у креирању програма за младе ове културне установе.

То ће бити допринос борби против поплаве кича и шунда.

За ту сврху користиће се ликовна, књижевна, музичка, позоришна и друга културна добра која  треба да буду део општег образовања сваког човека. Требало би да код младих пробуди свест о значају чувања материјалне и нематеријалне културне баштине. Радиће се на томе да се млади непосредно укључе у реализовање и креирање културних програма, а такође да помогне младима у професионалној орјентацији.

Песнички сусрети деце и младих Чукарице, у организацији „Пријатељи деце Чукарице“ одржани су 1. 12. 2016. у нашој школи, где су учествовали ученици ученици професорке Тамаре Станковић: Ања Ковачевић 8/1, Александар Ковачевић 6/2 и Марко Ковачевић 6/2 .

Децембра 11. 2015. год. професорка Пламенка Ђого водила је ученике осмог разреда на занимљиву промоцију романа „ У пролеће кад замиришу траве“ књижевника Неђе Ћиће Стојановића. Програм су увеличали КУД „Димитрије Туцовић“ и певачка група „ Жене крајишких села“.

Стручно веће се састало 28. јануара да би анализирало успех ученика на крају првог полугодишта и још једном усагласило ставове о оцењивању. Урађен је и ИОП-2 за ученицу 6/1 Суниту Хасани. Представу за Школску славу Светог Саву, 27. јануара 2016, приредиле су професорке Сузана Лештанин и Јармила Стевановић са ученицима наше школе. Сем чланова нашег колектива и ученика, присутни су били представници Општине Чукарица, представник Црвеног крста Чукарица, као и родитељи ученика. Сви су присуствовали сечењу славског колача, што је дало посебну драж целокупној атмосфери ове успешне представе.

Професорке Пламенка Ђого и Тамара Станковић направиле су распоред часова за припрему ученика за матурски испит из српског језика.

Школско такмичење рецитатора одржано је 17. 3. 2016. на којем је прво место освојила ученица 3/2 – Анђела Петровић.

Школско такмичење из српског језика одржано је 29. 2. 2016.

Са општинског такмичења, одржаног 20. 3. 2016. пласирало се петоро ученика, а ученица Милица Стевановић је имала директан пласман на градско такмичење (имена ученика и професора дата у прилогу извештаја).

На градском такмиченј пролазе четири ученика ( у прилогу извештаја налазе се имена ученика и професора).

За Републичко такмичење ове године није се пласирао ни један ученик.

Угледни час „Сумњиво лице“ – позориште у учионици –  одржала је наставница Тамара Станковић 26. 4. 2016.

На крају школске године Стручно веће је анализирало успехе ученика из српског језика у редовној настави, али и на матурском испиту. 

Професори овог Савета су учествовали и на пробном и регуларном матурском испиту по распореду који су добили. 

Професори српског језика су извршили и поделу часова за следећу школску годину:

Пламенка Ђого: 7/1, 7/3, 5/2 и 5/5

Тамара Станковић: 7/4, 5/1, 5/3 и 5/4

Сузана Лештанин: 6/3, 6/4, 6/2, 8/1 и 8/3

Невена Крстић: 6/1, 7/2, 7/5, 8/2 и 8/4

 У прилогу извештаја Стручног већа налазе се и прилози о раду заступљених секција, као и извештај о резултатима такмичења.    

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ЗА 2015 / 2016. ГОДИНУ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ( 20. МАРТ 2016 )

5. РАЗРЕД – Тамара Ромчевић 2. место ( наставница Сузана Лештанин )

                       Николина Ћићић  3. место ( наставница Невена Крстић )

6. РАЗРЕД – Тара Концулић 1. место ( наставница Пламенка Ђого )

                        Милена Ракита 2. место ( наставница Пламенка Ђого )

8. РАЗРЕД – Никола Нико Митровић 2. место ( наставница Тамара Станковић )

НАПОМЕНА – ученица 8. разреда Милица Стевановић ( наставница Пламенка Ђого) има дирактан пласман за градско такмичење, јер је пришле године освојила треће место на Републичком такмичењу.

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ( 3. АПРИЛ 2016 )

5. РАЗРЕД – Тамара Ромчевић 2. место ( наставница Сузана Лештанин )

                       Николина Ћићић 2. место ( наставница Невена Костић )

6. РАЗРЕД – Тара Концулић 1. место ( наставница Пламенка Ђого )

8. РАЗРЕД – Милица Стевановић 3. место ( наставница Пламенка Ђого )

За Републичко такмичење ове године нисмо имали пласираних ученика.

У школској години 2015/2016. Вече поезије, које се већ традиционално одржава у ОШ „Браћа Јерковић“,  одржано је 29. априла.

И овога пута чланови Клуба писаца Чукарица направили су лепо дружење са ученицима школе.

Од писаца присутни су били Неђо Ћићо Стојановић, Пламенка Ђого Вулић и Гордана Јеж Лазић. Писци су казивали своје стихове и уједно бодрили младе ствараоце међу ученицима.

Треба напоменути да је ове године учествовао велики број ученика, младих песника ( од четвртог до осмог разреда) и да се могло чути доста лепих стихова. Сваке године број ученика учесника расте, на задовољство наставника и писаца.

Пријатној атмосфери допринели су и ученици који су се представили добрим свирањем класичне музике на разним инструментима.

Као и сваке године, овај догађај су увеличали својим присуством многобројни ученици, њихови родитељи и професори школе.

Настојаћемо да, ако буде могућности, овакво вече буде организовано и у првом полугодишту.

Литерарна секција

Литерарна секција подстиче и подучава ученике стилски лепом писању.

Писање литерарних радова подразумева стицање и развијање знања из језика и

уметничког писања и показивање умења које су ученици развили у том смислу.

Иако малобројна, јер ученици све мање читају, па и пишу, секција је успела

окупити ученике који су исфилтрирали свој осећај за писање литерарних

радова, као и осећај за правилну употребу књижевног језика.

Наставник је увек ту да подстиче ученике, да указује на грешке, стилске и правописне, да их упућује у лепи занат лепог (уметничког) писања.

      У току ове школске године своје литерарно умеће показали су ученици који су учествовали на Песничким сусретима у организацији  Пријатељи  деце Чукарице , одржаних 1. децембра 2015. године у нашој школи.

На тим сусретима учествовали су ученици: Ања Ковачевић  8/1, Александар Ковачевић 6/2 , и Марко Ковачевић 6/2 .

На конкурсу за књигу Сто младих талената прошли су ученици Иван Огњановић 5/3 и Ива Секулић 5/3 .

Ваља похвалити и многобројне ученике од 4. до 8. разреда који су учествовали на Вечери поезије које традиционално организује наша школа са Клубом писаца Чукарица и тако показали своје умеће у литерарном исказивању.

Лепо би било кад би се више ученика одазивало на сличне конкурсе, али се, нажалост, дешава да ученик обећа и одустане од писања и учешћа на конкурсу.

Испоставља се да је веома тешко мотивисати ученике да нешто пишу, а томе је, свакако, узрок окренутост ученика електронским медијима и одсуство жеље да се чита уметничка литература.

Трудићемо се и даље да бар неке ученике упутимо у чаробни свет литературе.

                                                                                                          Руководилац:

Пламенка Ђого, професор

3.5.3     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника страних језика на крају школске 2015/2016. године

Актив  страних језика ОШ ”Браћа Јерковић” чине следећи наставници:

 1. Зубић Наташа, наставник енглеског језика
 2. Вићић-Ђорђевић Надица, наставник енглеског језика
 3. Милошевић Јасенка, наставник енглеског језика
 4. Крсмановић Бојан, наставник енглеског језика
 5. Пантелић Сања, наставник немачког језика
 6. Костић Драгана, наставник немачког језика

-Сваког месеца Веће је одржавало своје састанке и извештаји су уредно записани у свесци већа. Реализација плана и програма је у потпуности остварена.

-У току месеца августа извршено је:

1.Израда глобалних и оперативних планова у складу са препорукама Министарства просвете(редовне, додатне, допунске наставе и слободних активности)

2.Усаглашавање оцењивања у складу са Правилником оцењивања( са фондом од 2 часа недељно , прописани број оцена је минимум 4 оцене по полугодишту за оба језика, оцене са петнаестоминутне провере знања се не уписују у дневник рада, као ни оцене са иницијалног теста). Усвојен је правилник оцењивања ученика:

        -од 30% усвојеног знања за оцену 2

        -од 50% усвојеног знања за оцену 3

        -од 70% усвојеног знања за оцену 4

        -око 90% усвојеног знања за оцену 5

3.Извршен је избор семинара који ће наставници похађати у оквиру стручног усавршавања претежно из области К1: Оxford Professional Development, Oxford Teaching Academy, Дигитално доба- новине у настави страних језика, као и у установи посећивање угледних часова.

У септембру је планирано и извршено:

1. Одређивање ученика који ће похађати допунску и додатну наставу, као и слободне активности

2. Договорено је да на такмичење у знању страних језика ће ићи ученици 8. разреда и то уз припреме и помоћ за енглески језик проф. Бојана Крсмановић а за немачки проф. Драгане Костић.

3. Извршена је и реализована  израда иницијалног теста за ученике виших разреда

 Током месеца октобра спроведено је:

 1. Усклађивање критеријума оцењивања у настави страних језика путем дефинисања садржаја бројчане оцене
 2. Истакнута је неопходност ослањања на Заједнички Европски референтни оквир за учење, наставу и евалуацију језика

    У месецу новембру, извршена је:

 1. Анализа успеха на крају првог класификационог периода и констатовано да су ученици постигли задовољавајући успех из енглеског и немачког језика. Школски психолог је присуствовао часу немачког језика проф. Сање Пантелић, 6.11.2016. у оквиру којег су ученици одељења 5/2 показали похвално знање немачког језика захваљујући труду наставнице Сање Пантелић.
 2. Педагошко- психолошка служба и чланови Актива су присуствовали часу немачког језика наставнице Драгане Костић. Састављен је записник у коме је констатовано да наставница не спроводи наставу на задовољавајућем нивоу и донета је одлука  да се наставници Драгани Костић помогне око дисциплине и извођења наставе. уз присуствовање часовима.
 • Размена искустава са семинара који су наставници похађали:

Надица Ђорђевић и Бојан Крсмановић су присуствовали стручној трибини „The English Day“, 14. 11. 2016.

Надица  Ђорђевић, Јасенка Милошевић и Наташа Зубић су присуствовале семинару“ The Second MM Publications, ELT conference“, 29. 11.2016.

 • Школа је за потребе додатне наставе немачког језика омогућила годишњу претплату на часопис „ Fertig…los!”, шест бројева за школску 2015./16.,  као и аудио мини линију за кабинетску наставу немачког језика.

Крајем првог полугодишта спроведена  је анализа успеха ученика из страних језика. Извршена је израда ИОП-а за ученика шестог разреда. Почетком другог полугодишта спроведено је школско такмичење из енглеског језика. Ученик Јовановић Павле се пласирао на Општинско такмичење, које је одржано у фебруару у О.Ш.“ Милош Црњански“ али без пласмана.

Уовом периоду, наставница Јасенка Милошевић је похађала семинар за наставнике енглеског језика „Creative juices“, одржаном на Филолошком факултету.

Ускладу са Правилником о стручном усавршавању у школи су организовани:

 1. Огледни час у организацији Удружења за унапређење васпитања и образовања „Креативни центар“, у трајању од два сата, коме су присуствовали чланови Актива.
 2. Презентација , дискусија и анализа уџбеника Издавачке куће „Едука“, којој су присуствовали чланови већа.
 3. Наставница Сања Пантелић, присуствовала је акредитованом семинару у трајању од осам сати, у организацији Удружења наставника немачког језика у О.Ш. „Краљ Петар“, са називом „ Метода учења по станицама у настави немачког језика“. Наставница Јасенка Милошевић, присуствовала је семинарима : 1. „Unlocking potential“ у организацији Pearson Central Europe, у трајању од 3 сата; „Нове технологије у образовању“, у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 4. Чланови већа су присуствовали акредитованим семинарима: 1. „Агресивност деце и адолесцената“, каталошки број 80, К3, приоритет 8, у трајању од осам сати и под организацијом ДУБ-а; 2. „Школско оцењивање“, акредитован семинар у трајању од 8 сати; „Паметни материјали и нано-технологија“, презентација настаника техничког образовања.

5.         Извршена је анализа остварених резултата ученика уз савет да се ученицима пружи могућност поправљања оцена до краја другог полугодишта. На крају трећег класификационог периода спроведена  је анализа постигнућа ученика.Ученици су редовно похађали часове допунске наставе , како би побољшали знање и успех из оба језика.Резултат је мањи број негативних оцена него на крају првог полугодишта.Чланови већа редовно размењују мишљења како би унапредили наставу кроз договор о методама рада, припремама часова, распореду контролних и писмених задатака, као и усклађивању критеријума оцењивања.

    6.     Извршена је подела задужења за наредну школску годину.

    7.     Усвојен је програм рада већа за следећу школску годину.

    8.     Донета је одлука да се исти уџбеници користе и у наредној школској години у настави енглеског и немачког језика: Енглески језик- Издавачка кућа Нови Логос; Немачки језик: Издавачка кућа- Клет и Завод за уџбенике

    9.     Извршена је евалуација ИОП-а.

   10.    Усаглашен је план стручног усавршавања чланова већа: Наставници ће ван установе похађати стручне семинаре одобрене од стране Министарства просвете (К1,К3) а у оквиру установе  преносити стечена знања на састанцима Стручног већа страних језика.

Чланови Већа су задовољни постигнутим резултатима у току школске 2015./2016.године и трудиће се да и идућа школска година буде подједнако успешна.

      Руководилац већа: Јасенка Милошевић

3.5.4     Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника биологије и хемије на крају школске 2015/2016. године

Чланови стручног већа су:

 • Биљана Ковачић
 • Александар Ђорђевић
 • Ивана Лазаревић
 • Весна Срећковић

У току школске 2015/2016. године састали смо се десет пута. На првом састанку усвојили смо план рада стручног већа наставника биологије и хемије за школску 2015/2016. годину. Направили смо план набавке наставних средстава за кабинет. Са учитељима четвртих разреда направљен је план посете часовима.
На другом састанку направљен је план провере знања и уписани су термини у дневник и поднети су планирани семинари педагогу. Школа је пријављена за учешће у акцији рециклирања лименки у оквиру пројекта рециклаже. На предавању је присуствовало око педесет ученика. Организована је посета ,,Игралиште за иновације”, деца су учествовала у серији радионица као и спровођењу низа експеримената из програма ,,Између магије и хемије”, укупно двадесет ученика које је водила наставница хемије Биљана Ковачевић.
У октобру је одржан трећи састанак на ком смо разговарали о корелацији између природних наука. 14.11.2016. наставница Весна Срећковић похађала је семинар на тему ,,Инвентивно јачање компетенције наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања  предузетничких компетенција ученика”. Ученици седмих разреда посетили су фестивал науке који је ове године одржан у халама Београдског сајма.
Ученици осмих разреда учествовали су у истраживању ,,Увођење епизода из историје хемије у наставу хемије и њихов утицај на ученичка постигнућа”, као и на истраживању ,,Разумевање основних хемијских појмова у школским и ваншколским контекстима”.
Наставници хемије ушли су у пројекат ,,Exchange Christmas cards“ путем е-твитинг мреже са школом ,,San Augustin“.


Током децембра ученици свих седмих разреда припремали су новогодишње и божићне честитке које су послате у Шпанију.


Општинско такмичење из хемије је одржано 5.3.2016. године у О.Ш. ,,Јосиф Панчић” на Бановом брду.


Ученици који су се пласирали на градско такмичење су:
-Вукашин Поповић 7-3, II место
-Марија Пејаковић 7-3, III место

На градском такмичењу из хемије није било пласмана.Општинско такмичење из биологије одржано је 6.3.2016. у О.Ш. ,,Бановић Страхиња” на Бановом брду. Сви ученици који су учествовали на такмичењу су прошли на градско, због тестова садржаја непримереног њиховом узрасту. На градском такмичењу из биологије није било пласмана на Републичко такмичење.
Трећи школски сајам науке одржан је 19.5.2016. Велики број ученика је активно учествовао у огледима из биологије, хемије, физике, математике, историје, географије, те се за овај фестивал науке може рећи да је био успешан
Ученици су у току школске 2015/2016 настави биологије и хемије прилазили са доста ентузијазма, радо обављајући тражене наставне и пројектне задатке.                                                                                                        Руководилац стручног већа,
                                                                                                        Весна Срећковић


3.5.5     Извештај о раду и активностима Стручног већа ТИО на крају школске 2015/2016. године

Наставу  ТИО  изводе четири наставника.Три наставника  са по сто посто радног времена само један наставник са 20 посто.

На почетку Школске године извршена је подела часова  на одељења и групе по утврђеном распореду часова.Договорено је само да што више наставници учествују у опремању кабинета . Израда наставних средстава, набавка нових софтвера, што већа употреба рачунара, као и коришћење Информатичке учионице, све у циљу боље реализације целокупног плана  и програма.Утврђена је стратегија начина зашите кабинета од физичких оштећења, нарочито намештаја и алата.

Извршен је упис ученика на основу интересовања за поједине секције.Сваки од наставника, се обавеза о да ће водити најмање по две секције.Утврђен је план рада секције.Приметно је мање интересовање ученика за рад у секцијама и такмичења,пошто поред уобичајеног теста треба да ураде и одбране практичан рад из одређене области.

Пошто Стандарди нису утврђени вођена је дискусија у вези усаглашавања критеријума оцењивања у односу на минимум показаног знања  и вештина од стране ученика.

Опремили смо школску радионицу са шест компјутера и једним видео пројектором који смо поставили на таваницу тако да је стално доступан и спреман за упортебу.

Интензивно се ради на припремању ученика за предстојеће општинско такмичење.Направљен је списак недостатка алата за радне везбе.

Успрех ученика на крају првог полугодишта је уобичајен, примећено је да ученици петог разреда нешто теже савладавају област техничког цртања.

 -У другом полугодишту смо интезивно радили на припреми ученика за општинско такмичење.

 -Одржали смо школско такмичење где  су се ученици пласирали на општинско такмичење.

-Организовали смо општинско такмичење из Техничког  и информатичког образовања.

У току маја месеца организовали смо посету Техничкој школи за ученике седмог и осмог разреда .Свако оделење је провело по два школска часа са професорима школе а они су им предавали градиво из области:информатике ,роботике ,управљање помоћу рачунара .цнц машине, електрични уређаји у домаћинству и сл.      

                                                                           Руководилац Стручног већа тио

    Живан Дробњак

 

3.5.6     Извештај о раду Стручног већа математике и физике у школској

                                                                   2015/2016. године

Чланови Стручног већа

Р.бр.Наставни предметНаставник
1    МатематикаДрагана Пешић-Крстић
2Славица Вићентић
3Милица Жујовић-до 13.03.2016. год.
4Надица Стаменковић
5Ивана Станковић-од 14.03.2016. год.
6ФизикаТатјана Милованов-Миленковић
7Саша Пеневски

Седнице Стручног већа

У школској 2015/2016. години Стручно веће наставника математике и физике је одржало седам седница, по следећем:

Р.бр.ДатумБрој присутних чланова већаИзвод из дневног реда
1.21.09.2015.6-Усвајање програма рада Стручног већа за шк.2015/2016. год. -Израда глобалних и оперативних планова за све видове рада -Израда и реализација иницијалног теста за све разреде -Планирање рада писмених задатака и контролних вежби -Наручивање потребних наставних средстава -Избор ученика за додатну и допунску наставу -Набавка „Математичког листа“
2.18.11.2015.6-Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода -Усклађивање критеријума оцењивања по Стандардима постигнућа -Израда ИОП-а -Анализа опремљености кабинета математике и физике
3.03.02.2016.6-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта -Интезивирање рада у додатној настави -Такмичења ученика, договор за школско такмичење -Мере за побољшање успеха -Стручно усавршаванје наставника
4.14.03.2016.6-Доношење одлуке о избору уџбеника -Такмичење ученика
5.07.04.2016.6-Анализа успеха на крају трећег класификационог периода -Анализа успеха на општинском и градском такмичењу
6.20.05.2016.6-Извештај са пробног завршног испита -Припремна настава ученика 8. разреда за полагање завршног испита -Извештај о одржаном Фестивалу науке у школи
7.22.06.2016.6-Анализа свих видова рада -Извештај са завршног испита -Подела часова и задужења -Евалуација ИОП-а -Анализа остварености Стандарда постигнућа -Извештај о стручном усавршавању -Програм рада за следећу школску годину

Такмичења

У школској 2015/16.години ученици ОШ“Браћа Јерковић“ из Београда, су учествовали на такмичењима из математике и физике и остварили следеће резултате:

1. МАТЕМАТИКА

22.01.2016. организовано је школско такмичење у ОШ „Браћа Јерковић“ за ученике старијих разреда. Дежурни наставници: Драгана Пешић – Крстић, Славица Вићентић и Милица Жујовић. Прегледачи: Славица Вићентић и Милица Жујовић.

23.01.2016.  организовано је школско такмичење у ОШ „Браћа Јерковић“ за ученике млађих разреда (трећи и четврти). Дежурни наставник: Надица Стаменковић. Прегледачи: Драгана Пешић – Крстић и Надица Стаменковић.

Општинско такмичење из математике одржано је 27.02.2016. с почетком у 10.00 у ОШ „Вук Караџић“ у Сремчици. Учествовало је 13 ученика старијих разреда, од којих се један ученик – Вукашин Поповић пласирао на Окружно такмичење. Прегледачи су биле колегинице Драгана Пешић – Крстић и Славица Вићентић.

Окружно такмичење одржано је 19.03.2016. с почетком у 9.00 у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. Ученик Вукашин Поповић освојио је 40 бодова на такмичењу.

Математичко такмичење „Мислиша“ било је одржано 10.03.2016. с почетком у 12.00. у ОШ „Браћа Јерковић“ Пријављених ученика је било 189 од којих се на такмичењу појавило 186. Резултати ће бити послати школи око 10.04.2016. Координатор и организатор такмичења била је колегиница Надица Стаменковић.

2. ФИЗИКА

Школско такмичење из физике је одржано 26.10.2015. године. На такмичењу је учествовало укупно 36 ученика: 22 ученика шестог и 14 ученика седмог разреда. За учешће на општинском такмичењу се пласирало 6 ученика шестог и 4 ученика седмог разреда. Дежурни наставник и прегледач Саша Пеневски.

Општинско такмичење из физике је одржано 13.03.2016. године у ОШ “Владимир Назор“ у Београду. На такмичењу је учествовало 7 такмичара из наше школе. Ученици који су на такмичењу освојили награде и похвале:

Јована Јевтић, ученица одељења 64 – IIIМЕСТО

Милена Ракита, ученица одељења 61 – IIIМЕСТО

Вукашин Поповић, ученик одељења 73– IIIМЕСТО

Тамара Илић, ученица одељења 74 – ПОХВАЛА

Наставник прегледач на општинском такмичењу: Саша Пеневски

Пробни завршни испит

1. МАТЕМАТИКА

На пробни завршни испит из математике, који је одржан 15.04.2016. године у 12.00 часова,  изашло је 98 ученика осмог разреда а није изашло 5 ученика.

Проценат успешности пробног теста представљен је графиконом

Више од 70% ученика тачно је решило задатке 5, 6, 7, 8 и 9 који су углавном били на заокруживање. Најуспешније решен задатак био је задатак 8 у ком се тражило да ученици претворе сате у минуте.

Од 50% до 70% ученика тачно је решило задатак са разликама у температури (2. задатак), једначине (3. задатак) и задатак са рачунањем просечног броја страна читања књиге (16. задатак).

Најмања успешност (мање од 10% ученика) била је код задатака 12 (рачунање размере), 17 (рачунање вредности израза у скупу рационалних бројева), 18 (текстуални задатак који се своди на систем две једначине са две непознате), 19 (рачунање површине трапеза преко података са слике 0%) и 20 (неједначина у скупу рационалних бројева).

На завршном испиту из математике била је дежурна Славица Вићентић (као одељенски старешина), прегледачи су биле: Славица Вићентић, Драгана Пешић – Крстић и Ивана Станковић. Унос података у базу: Надица Стаменковић

2. ФИЗИКА

Прва четри задатка са комбинованог теста се односе на физику.  У првом задатку ученици су требали да препознају врсту силе- тачно је одговорило 55% ученика. Други задатак се односи на фазне прелазе и овај задатак је тачно решило 75% ученика. Трећи задатак, читање графика и израчунавање брзине тела помоћу формуле је решило тачно 58% ученика. Последњи, четврти задатак из области „Електрична струја“, везивање отпорника је тачно решило свега 8% ученика, а око 65% ученика није уопште дало одговор на овај задатак. Разлог за овако слаб успех у решавању четвртог задатка лежи у термину одржавања пробног завршног испита, јер ученици према наставном плану и програму још нису учили одређивање еквивалентне електричне отпорности. Од четри задатка из физике, два задатка су била затвореног типа ( на заокруживање, са понуђеним одговорима).

Завршни испит

На завршни испит из математике изашло је 102 ученика (од 103). Задаци су били обимнији него претходних година па неки ученици нису стигли да заврше све и да пређу тест хемијском оловокм. Било је мање задатака у којима се није тражио поступак (7 задатака) а више оних где је било потребно исписати поступак (13 задатака). Просечан број бодова  на завршном испиту по одељењима представљен је следећом табелом:

 8/18/28/38/4Максималан број бодова
Математика4.424.275.094.6810
Физика0.700.710.740.642

Резултати у табели представљају број бодова после скалирања (пондирања) бодова са тестова.

У оквиру припрема и самог извођења завршног теста из математике и физике за ученике 8. разреда, чланови већа су учествовали у следећим активностима:

 • извођење припремне наставе за завршни тест из математике и физике, у предвиђеном обиму и у складу са прописаним Стандардима постигнућа који се проверавају на завршном тесту,
 • извођење и прегледање пробног теста, као дежурни наставници и као прегледачи теста из математике и комбинованог тестаиз физике,
 • дежурство и прегледање завршног теста, као чланови општинске комисије, у складу са одговарајућим Решењем директора школе.
 • креирање базе података, уношење резултата са завршног испита и уношење листе жеља ученика 8. разреда

Фестивал науке

Фестивал науке одржан је 19.05.2016. године у просторијама школе у временском периоду од 10.30 до 12.00, као и од 12.00 до 17.00.

На Сајму науке учествовало је 7 ученика из математике. То су ученици: Дарио Ђорђевић, Марко Марковић, Стефан Станковић и Новак Шошкић из 6/2 и ученици: Михаило Петаковић, Бојана Петровић и Анђела Танић из 6/5 са наставницом Надицом Стаменковић.

Ученици су презентовали разне експерименте из математике као и неке занимљиве трикове које су сами пронашли. Били су заиста ангажовани, показали су одлично знање и лепо су се провели на Сајму.

На фестивалу науке је учествовало и 22 ученика шестог и седмог разреда из предмета физика. Изведен је велики број експеримената и демонстрационих огледа из различитих области физике. Сви учесници фестивала су се веома добро спремили за фестивал и одлично извели припремљене огледе.

Поред ученика нижих разреда, фестивал су посетили и ученици виших разреда, наставници других предмета и велики број родитеља ученика.

Распоред по одељењима ученика нижих разреда (од 1. до 4) који су посетили фестивал у пратњи својих учитеља:

Парна сменаМатематика 1Математика 2БиологијаФизика (Хемија)
     
10.30 – 10.504/14/24/34/4+4/5
10.55 – 11.154/24/34/4+4/54/1
11.20 – 11.404/34/4+4/54/14/2
11.45 – 12.054/4+4/54/14/24/3
     
Непарна сменаМатематика 1Математика 2БиологијаФизика (Хемија)
14.00 – 14.201/11/21/31/4+1/5
14.25 – 14.451/21/31/4+1/51/1
14.50 – 15.101/31/4+1/51/11/2
15.15 – 15.351/4+1/51/11/21/3
     
15.40 – 16.003/13/23/33/4+3/5
16.05 – 16.253/23/33/4+3/53/1
16.30 – 16.503/33/4+3/53/13/2
16.55 – 17.153/4+3/53/13/23/3

Предлог поделе часова за школску 2016/17. годину

I-МАТЕМАТИКА

Р.бр.Име и презиме наставникаОдељењеПредметБрој часова недељноУкупно часова%Потпис
1.Драгана Пешић-Крстић61, 63, 64Математика2020  
81, 83
2.Славица Вићентић4 одељења петака+71Математика2020  
3.Надица Стаменковић72, 75 +1 одељење петакаМатематика1212  
4.Милица Жујовић62, 73, 74 82, 84Математика2020  

II-ФИЗИКА

Р.бр.Име и презиме наставникаОдељењеПредметБрој часова недељноУкупно часова%Потпис
1.Татјана Милованов-Миленковић61,62,63,64ФИЗИКА88  
6. разред 2 групеИНФОРМАТИКА 
2.Саша Пеневски71,72,73,74,75ФИЗИКА1018  
81,82,83,84ФИЗИКА8
72,73ИНФОРМАТИКА 

Реализација наставе физике

Шести разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење6162636465Укупно
Планирано7272727272360
Одржано7273717073359

Број часова допунске и додатне наставе и број ученика:

 ДопунскаДодатнаУкупно
Одржано191938
Број ученика111223

Такмичења из физике:

 ДатумБрој ученикаНаграде
Школско26.10.2015.22 
Општинско13.03.2016.4Јована Јевтић 64– III место Милена Ракита 61– III место

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.15

Настава физике је у школској 2015/16 години у шестом разреду у потпуности  изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом из физике. Због нередовног похађања наставе ученик Ален Дема 61 није оцењен и упућен је на припрему и полагање разредног испита.

наставник физике

Саша Пеневски

Седми разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење71727374Укупно
Планирано72727272288
Одржано72727272288

Број часова допунске и додатне наставе и број ученика:

 ДопунскаДодатнаУкупно
Одржано171835
Број ученика161329

Такмичења из физике:

 ДатумБрој ученикаНаграде
Школско26.10.2015.14 
Општинско13.03.2016.3Вукашин Поповић 73– III место Тамара Илић 74-похвала

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.11

Настава физике је у школској 2015/16 години у седмом разреду у потпуности  изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом из физике. Због нередовног похађања наставе ученик Никола Јованов 72 није оцењен и упућен је на припрему и полагање разредног испита.

наставник физике

Саша Пеневски

Осми разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење81828384Укупно
Планирано68686868272
Одржано67676767268

Број часова допунске и припремне наставе и број ученика:

 ДопунскаПрипремнаУкупно
Одржано301040
Број ученика166076

Настава физике је у школској 2015/16 години у осмом разреду у потпуности изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема ученика са недовољном оценом из физике.

наставник физике

Татјана Милованов Миленковић

Реализација наставе математике

Пети разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење51525354Укупно
Планирано144144144144576
Одржано144142144144574

Број часова допунске и додатне наставе:

Одржано часоваДопунскаДодатнаУкупно
51301646
52291645
53301646
54301646

Шести разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење6162636465Укупно
Планирано144144144144144720
Одржано145145143143144720

Број часова допунске и додатне наставе:

Одржано часоваДопунскаДодатнаУкупно
61222446
62291746
63301848
64301848
65291746

Фестивал науке у школи:

ДатумБрој ученика
19.05.2016.7

Седми разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење71727374Укупно
Планирано144144144144576
Одржано140141144144569

Осми разред:

Број часова редовне наставе:

Одељење81828384Укупно
Планирано136136136136544
Одржано134135136135540

Предметни наставници:

Драгана Пешић – Крстић

Славица Вићентић

Ивана Станковић

Надица Стаменковић

Руководилац Стручног већа

Саша Пеневски

3.5.7     Годишњи извештај о раду актива музичка и ликовна култура за шк. год. 2015/2016.

Извештај о реализацији наставе музичке културе

У 2015/2016. шк. год. настава музичке културе у свим разредима се одвијала по предвиђеном плану и програму. Планирани часови су одржани у свим разредима. Неодржаних часова није било. Ученици су били заинтересовани за рад, изводили су музику, свирали су на инструментима, стицали знања о композиторима, правили презентације у Power Point-у, упознавали се са звуком различитих инаструмената, као и са карактеристикама различитих музичко – стилских раздобља.

Ове шк. год. редовно су се одржавали и часови хора у коме је певало око 60 ученика млађих разреда на приредбама поводом Дана школе и Св. Саве.

Талентовани ученици су ове шк. год. учествовали на општинском и градском такмичењу и освојили бројне награде.

Општинско такмичење:

Прво место

Ања Видовић III/3

Матија Анђелковић III/3

Миња Илић III/5

Милица Матовић VI/4

Анђела Стојановић VI/4

Друго место

Теодора Матић II/4

Анђела Маринковић VI/2

Нађа Видовић VI/5

Треће место

Марија Милошевић III/5

Јована Мићић VI/3

Јована Стојковић VII/2

Марко Стефановић VII/2

Градско такмичење:

Друго место

Милица Матовић VI/4

Анђела Стојановић VI/4

                                                                                                                Наставник

                                                                                                                Јармила Стевановић

Извештај о реализацији наставе ликовне културе

Настава ликовне културе је у школској 2015/16. години у потпуности изведена у складу са наставним планом и програмом и одговарајућим образовним стандардима. Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа.

У петом разреду није одржано два часа и у осмом разреду један час.

Током целе школске године одвијао се рад ликовне секције где су ученици заједно са наставником правили тематске паное у холу школе. Направљени су панои поводом Дана школе, Светог Саве, Осмог марта, Ускрса и завршетка школске године. Секција је обухватала четири ученика петог разреда, шест ученика шестог разреда и четири ученика седмог разреда.

                                                                                                                  Наставник

                                                                                                                  Зоран Миленковић

 

3.5.8 Извештај o раду Стручног већа историје и географије

Чланови Стручног већа су: професорке историје Марина Стефановић и Рада Димитријевић и професорке географије Снежана Калац и Светлана Коцкар. Руководилац Стручног већа – Светлана Коцкар.

Чланови Већа су одржавали састанке 1 – 2 пута у току месеца, зависно од потреба и актуелних питања.

Распоред задужења је усвојен у  септембру и то: Марина Стефановић – историја у одељењима 6-1,2,3,4,5 и одељењима 8-3,4,  Рада Димитријевић – историја у одељењима 5-1,2,3,4, 7-1,2,3,4, 8-1,2, Свакодневни живот у прошлости 5-1,2,3,4, Светлана Коцкар – географија у одељењима 5-1,4, 6-1,2,3,4,5, 8-1,2,3,4,  Снежана Калац – географија у одељењима 7-1,2,3,4  и 5-2,3.

У току септембра су реализовани иницијални тестови од 5 до 8. Разреда. Анализом резултата утврђено је да су ученици у потпуности савладали основни и средњи ниво образовних стандарда. Напредни ниво је делимично остварен, на чему ћемо дање радити у току следеће школске године.

Чланови Стручног већа су одржале часове историје и географије у октобру, у одељењима 4-1,2,3,4,5 са циљем да се упознају са ученицима и представе своје предмете.

Сви чланови Стручног већа су учествовали у  стручној обуци коју је држао професор физике Саша Пеневски, о коришћењу рачунара, 5.октобра 2015.године.

Професорка историје, Рада Димитријевић је присуствовала састанку Општинског актива који је одржан у ОШ“Ђорђе Крстић“. Тема – припрема за стручну конференцију „Мали човек у Великом рату“.

У сарадњи са психологом школе урађен је ИОП за следеће ученике: Ибрахиму Тахирај,5-1, Назифе Буњаку, 5-4, и Василију Ивановић, 6-5.

Поводом Дана ослобођења општине Чукарица, 14.октобра, професорка историје, Марина Стефановић,  је, са ученицима осмог разреда, учествовала у обележавању .

Професорка географије, Снежана Калац је присуствовала семинару у ОШ“Бановић Страхиња“, под називом „Награда и казна“.

У току новембра , Рада Димитријевић и Светлана Коцкар, су присуствовале семинару у општини Чукарица, под називом „Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика“ .

Професорка географије, Снежана Калац, је присуствовала семинару под називом „Савремена географија – напредак у настави и приступу географским садржајима и јачање професионалних капацитета наставника“. Семинар је одржан у ОШ“Десанка Максимовић“.

Анализом успеха на крају првог тромесечја, у току новембра, утврђено је да нема много недовољних оцена.Закључак: за ученике који имају недовољне оцене појачати допунски рад, што је и реализовано у току наредних месеци.

У току новембра изабрани су ученици за такмичења, а рад са њима је  реализован на часовима додатне наставе или на другим часовима(претчас или седми час, према времену и могућностима ученика).

Професорка историје Рада Димитријевић је, 9.децембра 2015.године присуствовала презентацији уџбеника историје од 5. до 8. разреда,  ИК БИГЗ у ОШ“Бановић Страхиња“.

У јануару је одржан један састанак Стручног већа, где је анализиран успех ученика на крају 1.полугодишта. Закључак: смањен број недовољних оцена. Ученици су редовније похађали часове допунске наставе.

Професорке историје Марина Стефановић и Рада Димитријевић, су  присуствовале стричној конференцији на Филозофском факултету, 31.01.2016.године. Тема: „Значајне годишњице у српској историографији“.

У току фебруара и марта чланови већа су присуствовали презентацији уџбеника историје и географије, која је одржана у нашој школи,а коју су реализовале издавачке куће КЛЕТТ и НОВИ ЛОГОС. Изабрали смо уџбенике за следећу школску годину и то: уџбеник историје 5, 7 и 8.разред у издању КЛЕТТ, уџбеник за 6.разред ИК Нови логос а уџбеник географије, од 5. до 8.разреда, КЛЕТТ.

У току фебруара 2015.године одржана су школска такмичења и формиране екипе ученика за општинска такмичења.

Огледни час из географије са темом „ Република Италија“, одржан је 23.02.2016.године у одељењу 6-4, а реализатор је била професорка географије, Светлана Коцкар.

Чланови Стручног актива су почеле реализацију часова припремне наставе са ученицима осмог разреда за завршни испит.

На општинском такмичењу из историје, које одржано 6.3.2016.године у ОШ“Љуба Ненадовић“, учествовали су ученици седмог разреда: Андреа Вељковић, Елена Јанковић, Владимир Вукајловић, Лука Суботић и Вукашин Поповић али се нису пласирали за градско такмичење. Ученица осмог разреда, Тара Тасић је освојила 3.место и пласирала се на градско такмичење. Општинско такмичење из географије одржано је 13.3.2015.године у ОШ“Ђорђе Крстић“. Учествовали су ученици  седмог разреда:  Огњен Андрић, Маја Младеновић, Ивана Бојичић и Светлана Милановић. Ученик Огњен Андрић је освојио 3.место, али се није пласирао на градско такмичење.Ученици осмог разреда, Павле Кисо и Лазар Радовановић нису учествовали на општинском такмичењу, због болести.

Реализован је огледни час из историје и географије са темом „Европа открива нови свет“ у одељењу 7-3.  Корелација наставних предмета историје и географије, а реализатори су Рада Димитријевић и Снежана Калац.

Такође, су чланови већа, узајамно посећивали часове и радили на усклађивању критеријума оцењивања.

9.априла 2016.године одржан је стручни семинар под називом „Оцењивање ученика у основној и средњој школи“. Присуствовали су сви чланови Већа.

У току априла анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог периода. Закључено је да има мало недовољних оцена из историје и географије, што је резултат појачаног рада са ученицима на часовима допунске наставе.

У нашој школи је одржан фестивал науке, 19.маја 2016.године од 11.30  до 17.15 часова. Учествовали су  ученици петог и седмог разреда. Својим вршњацима су приказали занимљиве предмете из историје и географије(египатске пирамиде, ерупцију вулкана, манастире, портрете истакнутих личности, брод каравелу, итд.)

Професорка историје Рада Димитријевић је, ученицима четвртог разреда, представила изборни предмет Свакодневни живот у прошлости. Ученици су били активни и заинтересовани. Презентација је одржана 20.маја 2016.

Реализовани су часови припремне наставе из историје и географије, за завршни испит, са ученицима осмих разреда – 10 часова из историје и 10  часова из географије, у периоду од 1.6. до 14.06.2016.године. Ученици су  посећивали часове припремне наставе.

На састанку Стручног већа, који је одржан у јуну, урађена је подела часова међу члановима Већа и то: географија – Светлана Коцкар, одељења 5-1,2,3,4,5, 6-1,2,4,  7-1,2,3,4,5,   Снежана Калац, одељења 6,3, 8-1,2,3,4,   историја – Марина Стефановић, одељења 5-1,2,3, 7-1,2,3,4,5,   Рада Димитријевић, одељења 5-4,5. 6-1,2,3,4,  8-1,2,3,4,  и  свакодневни живот у прошлости, 2 групе 5.разреда. 

Професорка географије Светлана Коцкар је учествовала у прегледању комбинованих тестова у ОШ“Љуба Ненадовић“

Закључак: Чланови Већа  су редовно одржавали часове редовне наставе, допунске и додатне наставе, припремне наставе, посећивали стручне семинаре и трибине, са ученицима учествовали на такмичењима, реализовали огледне часове, радили на усклађивању критеријума оцењивања, користили савремена наставна средства и тако унапређивали наставу, подстицали ученике на активну наставу.

Руководилац већа,

Светлана Коцкар

3.5.9     Извештај о раду актива физичког васпитања у школској 2015/2016. години

У школској 2015-16. години је  у  петом разреду одржано 288 часова физичког васпитања и 144 часа изабраног спорта, у  шестом  разреду одржано 360 часова физичког васпитања и 180 часова изабраног спорта, у  седмом разреду одржано 288 часова физичког васпитања и 144 часа изабраног спорта, у  осмом разреду одржано 272 часова физичког васпитања и 136 часова  изабраног спорта. Настава је реализована на спортском терену школе и у фискултурној сали.Часови су били у склопу распореда часова.Извесних тешкоћа је било у реализацији наставе на спортским теренима због коришћења истих од стране ученика млађих разреда у време часова за старије разреде. Спортских реквизита је било довољно.

Прво такмичење имали смо у малом фудбалу где су девојчице седмих и осмих разреда освојиле друго место на општини. Друго школско такмичење у одбојци дечаци су освојили прво место у одбојци седми и осми разред а девојцице друго место седми и осми разред а треце место девојцице пети и шести разред.То је било општинско такмичење.

Следеће такмичење у рукомету на општини девојчице пети и шести разред освојиле су прво место, а девојчице седми и осми разред такође прво место.На градском такмичењу девојчице седми и осми разред освојиле су друго место, а на регионалном такмичењу девојчице седми и осми разред освојиле су треће место.У кошарци дечаци пети и шести разред освојили су друго место на општини. Дечаци седмог и осмог разреда на општиском такмичењу освојили су прво место у кошарци. На градском такмичењу дечаци седми и осми разред освојили су прво место у кошарци. На ррепубличком такмичењу у кошарци дечаци седмих и осмих разреда освојили су прво место.

У укупном збиру имамо четири прва места на општини, три друга места на општина и једно треће место на општини. На градском такмичењу имали смо једно прво и једно друго место.На регионалном такмичењу имамо једно прво и једно треће место и на републичком такмичењу једно прво место.

Актив за физичко фаспитање

  3.5.10     Годишњи извештај о раду хора за школску годину 2015/2016.

У току ове шк.год.хор је похађало 60 ученика другог и четвртог разреда.

За Дан школе је припремљен следећи репертоар:

 1. „Химна школе“
 2. „Петица школи“
 3. „Љубав је то“
 4. „ Музика на струју“
 5. „Бројалица “
 6. „Другарство“

За школску славу Свети Сава хор је певао:

 1. „Химна Св.Сави“
 2. „Ко удара тако позно“
 3. „Свети Сава“
 4. „Школа слави Светог Саву“
 5. „Српкиња“
 6. „Ој,голубе“
 7. „Многаја љета“

                                                                   Наставница музичке културе

                                Јармила Стевановић

3.6     Извештај рада директора

Извештај о раду директора у току првог полугодишта школске

 2015 – 2016. године

У току првог полугодишта школске 2015 – 2016. године директор се у свом раду управљала планом рада директора који је саставни део Годишњег плана рада ОШ „Браћа Јерковић“ у Железнику за школску 2015 – 2016. годину.

Управљање процесом учења и подучавања

            Годишњим планом рада директора предвиђено је да директор пружа подршку и врши контролу рада наставника у процесу вредновања рада ученика. У том смислу директор је током првог полугодишта присуствовала и узимала учешћа у раду свих Одељенских већа петих, шестих, седмих и осмих разреда. Такође је обавила велики број разговора са професорима разредне наставе и професорима предметне наставе у којима се говорило о вредновању рада ученика. У томе је имала велику помоћ и сарадњу психолошко педагошке службе. Како се начин оцењивања и вођење педагошке документације променило за ученике првог разреда, директор је имала неколико састанака са већем првог разреда на коме су разматрана та питања. Вредновање рада ученика током првог полугодишта било је напроблематичније на часовима немачког језика код професорке Драгане Костић. Због тог проблема директор је више пута обављала разговоре са професорком. Директор је такође наложила педагогу школе да ради са професорком Костић на побољшању њеног свеукупног рада, што је педагог урадила и о томе сачинила извештај. У склопу активности контроле рада наставника у процесу вредновања рада ученика директор је током новембра и јануара прегледала дневнике рада професора.

            Годишњим планом рада предвиђене су и посете редовним часовима. Током првог плугодишта директор је посетила четрдесет часова наставе у периоду од  8. 9 до 27. 12. 2015. године. Посебна пажња посвећена је часовима ученика првих разреда где је праћен процес прилагођавања на школску средину. Утисак је да су се ђаци лепо прилагодили новој средини. Такође посвећена је посебна пажња часовима наставнице Драгане Костић које директор посетила  петнаест пута.

            У склопу организовања стручног усавршавања наставника, директор је писуствовала састанцима Педагошког колегијума. На њима је договорено да се у школи одрже два семинара за наставнике. Такође је разматрано питање извештавања о стручном усваршавању, које је новима Правилником измењено. Педагошки колегијум је договорио начин рада и у току првог полугодишта је предат први тромесечни извештај. Директор је такође обезбедила наставницима похађање изабраних семинара и стручних скупова. Свим професорима који су били заинтересовани за похађање семинара директор је обезбедила уплате котизације. Осим тога професорима је било омогућено да организују наставу тако да могу да могу да похађају семинаре и стручне скупове.

            Заједно са стручним сарадницима директор је пружала педагошко – инструктивну помоћ професорима у решавању конфликтних ситуација у одељењу

            Како би се свим ученицима омогућили најбољи услови за учење у складу са њиховим могућностима директор је у октобру, уз сагласност Школског одбора, запослила дефектолога. Дефектолог Милена Чанковић запослена је уговором о привремено повременим пословима. Милена Чанковић је и предходне године радила у школи, уз одобрење Школског одбора, и како се показала као одличан сарадник и веома успешна у раду са децом која имају проблеме у учењу сарадња је настављена и ове године. Она је извршила тестирање ученика, на предлог професора, и направила план рада тако да недељно има двадесет пет термина у којима ради са одабраним ученицима.

            Како би пружила подршку наставницима да користе савремене методе учења и савремену технологију директор је обезбедила, из донација и сопственог финансирања, десет рачунара и два видео бима који су смештени у одговарајуће учионице. Такође је набављен одређен број наставних средстава, према избору наставника.

Рад са стручним већима и активима, стручним сарадницима и родитељима

У току првог полугодишта директор је припремила и водила пет седница Наставничког већа. Седнице су одржане према Годишњем плану рада. На њима су се разматрале теме предвиђене планом и текућа питања. Извештаји са Наставничких већа су заведени и налазе се у архиви школе.

            Директор је током првог полугодишта вршила контролу рада наставника кроз посете часова и разговоре са њима. Истовремено је свакодевно сарађивала са секретаром, службом финансија, психологом, педагогом и библиотекаром. Кроз свакодневну сарадњу праћен је рад сарадника. Рад са наставницима и сарадницима документован је у дневнику рада директора.

            Током првог полугодишта директор је редовно вршила пријем родитеља који су желели разговор. Укупно је обављено педесет пет разговора. У разговорима са родитељима већина проблема је успешно решена. Сви разговори су забележени у дневнику рада директора.

            Током првог полугодишта није било општих родитељских састанака којима би директор присуствовала.

            Директор је присуствовала једној седници Савета родитеља у првом полугодишту. Одговарала је на питања родитеља о текућим проблемима у школи. Сарадња са Саветом родитеља је задовољавајућа и наставиће се и даље. Записници са састанака Савета родитеља заведени су и чувају се у архиви школе.

            Током првог полугодишта одржано је пет састанка Школског одбора. На свим састанцима је директор била присутна и обавештавала чланове Школског одбора о текућим питањима. Записници са састанка Школског одбора заведени су и налазе се у архиви школе.

            Током првог полугодишта директор је учествовала у раду Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање Тима за заштиту од насиља, Педагошког колегијума, Стручног веће наставника разредне наставе. На свим састанцима директор је узела активно учешће. Записници са састанака налазе се у свескама Тимова и  Стручних већа.

Финансијско и административно управљање

Током првог полугодишта директор је свакодневно сарађивала са финансијском службом школе. Све текуће обавезе редовно су испуњаване. Финансијка служба редовно информише директора о финансијској ситуацији школе. У сарадњи са финансијском службом урађено је четири јавне набавке (наставних средстава и намештај за кабинете ТИО, монитори и друга опрема за комплетирање 10 рачунара који су добијени као донација, тракасте завесе за шест кабинета и свечану салу, екскурзија и ректеативна настава). Успешном сарадњом директора, скретара и финансијске службе школа редовно измирује своје обавезе и успева да корисно утроши средства која има на располагању. Сви састанци и разговори налазе се у дневнику рада директора.

            Сарадња са локалном самоуравом током првог полугодишта била је успешна. Редовни материјални трокови које обезбеђује град редовно се исплаћују и наменски троше. Општина Чукарица је обезбедила модернизацију видео надзора у школи. Дотрајале камере су замењене, а систем је повезан са Полицијском управом Чукарица. Поред тога општина је и ове године обезбедила превоз за ученике – школски аутобус. Такође пет наставника школе посетило је семинаре у оквиру стручног усавршавања које је организовала и финансирала општина Чукарица. Као и предходних година општина је наградила ученике и наставнике који су током прошле школске године освојили неко од места на републичким такмичењима. Ове године награду су примиле ученице Милица Стевановић и Катарина Гајић и њихове наставнице Пламенка Ђого и Сузана Лештанин. Оне су освојиле треће место на републичком такмичењу из српског језика. Директор је примила награду у име школе за освојено прво место на републичком такмичењу у кошарци. Школа се током првог полугодишта обраћала више пута Зоохигијени града Београда у вези са проблемом паса луталица којих има пуно у близини школе и у школском дворишту. И поред више долазака дежурне екипе паса луталица и даље има у велимом броју. Школа се обраћала и Градском секретаријату за образовање и дечију заштиу по овом питању. Такође је ђачки улаз у школско дворише затворен – односно остављена је мала капија како би се спречио улазак паса луталица у двориште.

            Свакодневни састанци са шефом рачуноводства обезбедили су редовну анализу финансијског пословања школе. У том смислу са службом рачуноводства свакодневно су праћене уплате за школску кухињу, осигурање ученика. Са посебном пажњом праћени су месечни расходи које школа има .

            У сарадњи са секретаром школе  директор је обезбедила покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама, које су у складу са Законом и другим прописима. Посета просветне инспекције у редовном надзору, која је обављена 28. 10. 2015., а која је за предмет имала припремљеност установе за рад показала је да су сва акта, и сви предмети који су били предмет надзора ускладу са Законом и другим прописима. Инспекција није наложила ни једну меру. Записник о редовном инспекцијском налази се у архиви.

Поред редовне посете просветне инспекције школу су посетиле противпожарна и комунална инспекција у редовном надзору. Инспектори су наложиле неколико мера. Мере које је наложила противпожарна инспекција уклоњене су у року. Комунална инспекција наложила је меру коју школа није могла да испуни у предвиђеном року – уређење и поправка платоа испред службеног улаза. Школа је тражила одлагање извршења и помоћ од општине Чукарица за решавање налога инспекције. Општина је изашла у сусрет школи и обезбедила потребна средства. Реализација радова обавиће током другог полугодишта.

Послови организације васпитно – образовног рада

У склопу организације васпитно – образовног рада директор је у септембру израдила за запослене структуру четрдесетчасовне радне недеље. Стуктура је уручена запосленима и на њу није било примедби. Директор је такође израдила и ЦЕНУС који је достављен Школској управи. Карјем јануара ЦЕНУС је враћен али је уочено неколико грешака које су исправљене у кратком року.

            На првом Наставничком већу директор је делегирала запосленима послове и задатке у склопу Тимова и Стручних органа школе.

            Као члан Тима за самовредновање директор је присуствовала састанцима Тима и обезбедила ефикасан рад. Тим је обавио процес вредновања предвиђене области Ресурси, а извештај је усвојен у децембру 2015.

            Директор је непосредно пратила и анализирала рад школе заједно са руководиоцима свих Већа и Тимова, скеретаром, шефом рачуноводства и психолошко педагошком службом. Посебна пажња посвећена је запосленима који почетници у раду. Пружена им је подршка и савети како да на најбољи начин обављају своје радне обавезе. Записи о разговорима налазе се у дневинику рада директора.

Сарадња са локалном заједницом и институцијама

Директор је у току првог полугодишта присуствовала свим Активима директора који су били организовани (укупно шест).

            Сарадња са институцијама локлане самоуправе била је интензивна. Директор је присуствала свим састаницима које је иницирала општине. 

Дирекор је током првог полугодишта наставила сарадњу школе са Културним центром Чукарица. Координатора сарадње је професорка српског језика Пламенка Ђого. За ученике школе организоване су посете радионицама и позоришним представама.

Сарадња са Предшколском установом Чукарица одвијала се кроз организовање групе за припремни предшколски програм. Програм реализује Предшколска установа Чукарица, а реализује се у просторијама школе. Деца из предшколске групе учествовала су у приредби за обележавање школске славе.

Сарадња са Полицијским одељењем Железник остваривана је кроз сардању са школским полицајцем. Директор је присуствала састанцима са начелником Полицијске управе Чукарице. Први састанак био је везан за питање побољшања видео надзора и повезивања видео надзора са Полицијском управом Чукарица. Други је био везан за тему вршњачког насиља.

Сарадња са Домом здравља обезбеђена је кроз омогућавање обављања редовних систематских прегледа ученика према календару који је Дом здравља доставио школи.

У склопу сарадње са Школском управом Београд и Градским секретаријатом за образовање директор је обезбедила редовано и правовремено достављање података који су тражени.

У току првог полугодишта директор је обезбедио сарадњу са студентском организацијом AIESEC. Ученици школе учествовали у пројекту „Покрени своју будућност“ који се спровео током октобра и новембра 2015, а наставиће се и у 2016. години.

Осим тога током септембра и октобра директор је сарађивала са Борачком организацијом на обележавању Дана ослобођења Железника и првом и другом светском рату. Дана 14. 10. 2014 у школи је обележен Дан ослобођења Железника уз пригодан програм који су припремили професори и ђаци школе.

Спровођење мера заштите и безбедности ученика и запослених

Током првог полугодишта школа је сарађивала са свим надлежним институцијама које у циљу спровођења мера заштите и безбедности ученика и запослених. Пре свега та сарадња се одвијала са школским полицајцем. Школски полицајац је увек био на располагању школи када је за тим постојала потреба а такође је и члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривња у чијем раду је активно учествовао.  Видео надзор је модернизован и повезан са Полицијском управом Чукарица. На предлог савета родитеља покушано је да се обезбеди физичко техничко обезбеђење школе. Међутим због малог одзива родитеља ова акција није спроведена па школа и даље нема обезбеђење.

У школи је организовано дежурство наставника. Запослени су упознати са својим обавезама кроз решења о структури четрдесетчасовне радне недеље. Већина запослених своје обавезе извршава савесно, међутим постоје и они који своје обавезе избегавају.

У школи постоји Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа. У току првог полугодишта директор се старала да се правилник поштује што ће се наставити и у наредном периоду.

Стручно усавршавање

Током првог полугодишта директор је посетила следеће семинаре и стручне скупове:

 1. Конфликти и начин управљања конфликтима; Балкански савет за одрживи развој и едукацију; 14. 11. 2015., Београд.
 2. Official Digital Agenda in Sout – Eastern European Schools, 3rd Klett international Symposium for Head teachers; Клет група; 27. 11. 2015., Солун.
 3. eTwinning конференција; Фондација Темпус; 2. 12. 2015., Београд.

Извештај о раду директора у току другог полугодишта школске

 2015 – 2016. године

У току другог полугодишта школске 2015 – 2016. године директор се у свом раду управљала планом рада директора који је саставни део Годишњег плана рада ОШ „Браћа Јерковић“ у Железнику за школску 2015 – 2016. годину.

Управљање процесом учења и подучавања

Током другог полугодишта директор је наставила са посетама часова којих је укупно било четрдесет седам. Већина посета часова била је код наставнице немачког језика Драгане Костић. Пошто је средином марта школа добила од Института за медицину рада допис у коме се каже да наставница Костић није способна за рада са ученицима, директор је одмах уговорила састанак са руководиоцем Школске управе како би добила савет по овом питању. Договорено је да наставница Костић одржава наставу под надзором других наставника док се о њеном случају не изјасни Министарство просвете. Директор је организовала наставнике да у својим паузама буду присутни на часовима наставнице Костић. Уколико су наставници били спречени да присуствују часовима уместо њих су били присутни психолог, педагог или директор. Сви часови које је наставница одржала након добијања дописа из Института за медицину рада били су у присуству неког од наставника или стручних сарадника.

            Како је у првом полоугодишту на састанку Педагпшког колегијума договорено да се у школи организују семинари за наставнике директор је у сарадњи са председником Стручног већа наставника разредне наставе Браниславом Поповић организовала два семинара. То су Агресивност код деце и адолсецената и Оцењивање у основној и средњој школи. Сви наставници су похађали барем један а неки и оба семинара.

            Током другог полугодишта директорка је била отворена за сарадњу са одељенским старешинама и спремна да пружи педагошко-инструктивну помоћ у решавању конфликтних ситуација у одељењу.

            Просветна инспекција у редовном прегледу била је у школи 31. 3. 2016, а у ванредном прегледу 22. 4. 2016. Оба пута школа није добила ни једну меру, шта значи да су све тачке прегледа биле у складу са законима и правилницима.

            У сарадњи са одељенским старешинама осмих разреда и предметним наставницима директор је организовала припремну наставу за полагање завршног испита ученика осмог разреда. Припремна настава организована је током другог полугодишта, као и две недеље након завршетка другог полугодишта, а пре завршног испита. У склопу припрема за завршни испит у школи је успешно организован пробни пријемни испит 16. и 17. априла 2016.

Рад са стручним већима и активима, стручним сарадницима и родитељима

Током другог полугодишта одржано је осам седница Наставничког већа на којима су разматране теме предвиђене Годишњим планом рада. Сви записници Наставничког већа су уредно вођени и налазе се у архиви школе.

Директор је координирала рад тимова у школи и по потреби се укључивала у рад тимова и стручних већа за област предмета. Рад тимова и стручних већа праћен је и прегледом документације.

Током другог полугодишта одржано је четири седнице Школског одбора на којима су расправљало о темема из ингеренције Школског одбора. Записници Школског одбора су редовно вођени и налазе се у архиви школе.

Рад са стручним сарадницима је обио одличан, као и у предходном периоду. Са педагошком асистентом Светланом Маринковић успешно је урађено анкетирање ученика ромске националности ради коришћења мера афирмативног уписа које су ове године спроведене према Правилнику о мерилима и поступку за упис ученика ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради стицања пуне равноправности.

Директор сматра да школа има добру сарадњу са родитељима. Директор је присуствовала двема седницама Савета родитеља. Такође је по потреби примала родитеље на индивидуалне састанке (укупно четрдесет пет током другог полугодишта) на којима се трудила да се проблеми који постоје реше у оквиру школе. Школа је успешно спровела све процедуре везане за пројекат бесплатних уџбеника за социјално угрожене ученике.

Финансијско и административно управљање

Током другог полугодишта директор је свакодневно сарађивала са финансијском службом школе. Све текуће обавезе редовно су испуњаване. Финансијка служба редовно информише директора о финансијској ситуацији школе. У сарадњи са финансијском службом урађено је осм јавних набавки (набавка канцеларијског материјала, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка одржавања и сервисирања рачунара, набавка електричне енергије, набавка књига за библиотеку, набавка услуга реновирања просторија дневног боравка, систем ручног дојављивања пожара и асфалтирање платоа испред службеног улаза школе). Успешном сарадњом директора, скретара и финансијске службе школа редовно измирује своје обавезе и успева да корисно утроши средства која има на располагању. Сви састанци и разговори налазе се у дневнику рада директора.

            Сарадња са локалном самоуравом током другог полугодишта је била доста успешна када је у питању обезбеђивање материјалних ресурса. Редовни материјални трокови које обезбеђује град редовно се исплаћују и наменски троше. У току другог полугодишта општина је обезбедила средства за асфалтирање платоа испред службеног улаза у школу и система ручне дојаве пожара. Општина је за следећу школску годину неће обезбедити превоз за ученике школе. Ревизор који је прошле године контролисао рад општине наложио је да се превоз може организовати само за ученике који живе даље од четири колометара од школе. То значи да се превоз може организовати само за ученике који живе у Макишу. У том смислу директор је присуствовала састанцима у општини везаним за превоз (24. 3. 2016. и 3. 6. 2016.) и обезбедила податке које су службеници општине тражили.

            Свакодневни састанци са шефом рачуноводства обезбедили су редовну анализу финансијског пословања школе. У том смислу са службом рачуноводства свакодневно су праћене уплате за ђачке екскурзије, наставе у природи, школску кухињу. Са посебном пажњом праћени су месечни расходи које школа има. Директор је такође са шефом рачуноводства направила финансијски план и план јавних набавки за 2016. годину, који је и усвојен на Школском одбору.

Послови организације васпитно – образовног рада

Директор је непосредно пратила и анализирала рад школе заједно са руководиоцима свих Већа и Тимова, скеретаром, шефом рачуноводства и психолошко педагошком службом. Посебна пажња посвећена је запосленима који су почетници у раду. Пружена им је подршка и савети како да на најбољи начин обављају своје радне обавезе. Записи о разговорима налазе се у дневинику рада директора. Током другог полугодишта наставник енглеског језика је изненада дао отказ, али школа је успела веома брзо да неђе стручну замену. Највише пажње посвећено је настави немачког језика коју је изводила наставница Драгана Костић. Директор је такође обезбедила услове да наставник разредне наставе Сања Ромчевић полаже за лиценцу за рад наставника, што је она успешно и урадила.

            Током јуна и јула директор је уз сарадњу наставника и психолошко педагошке службе урадио поделу часова за наредну школску годину. Поред поделе часова креирани су и Тимови и други стручни органи школе за нареду школску годину. У августу су запослени обавештени о својим задужењима за наредну школску годину.

            Током јуна и јула запослени су добили и задатке за припрему Извештаја о раду школе за школску 2014-15 и Годишњег плана рада за 2015-16. Већина запослених је одлично и на веме урадила своје задатке.

Сарадња са локалном заједницом и институцијама

Директор је у току другог полугодишта присуствовала свим Активима директора који су били организовани. Њих је било укупно пет.

            Сарадња са институцијама локлане самоуправе била је интензивна. Директор је присуствовала свим састанцима које је локална самоуправа организовала. На састаницма су се раправљала питања везана за превоз ученика и образовање Рома. Школа је такође узела учешћа у пројекту реадмисије. Директор је обезбедила да се током априла и маја у школи одржавају часови српског језика за ученике повратнике из иностранства.

Дирекор је током другог полугодишта наставила сарадњу школе са Културним центром Чукарица. За ученике школе организоване су посете радионицама и позоришним представама. Професор Пламенка Ђого одлично је обавила посао кооринације сарадње са Културним центром Чукарица. Школе је такође учествовала у представљању школа Чукарице. Програм је спремила учитељица Јелена Делић.

Сарадња са Предшколском установом Чукарица се наставила тако да је школа и даље даје простор за једну групу предшколаца. Директор је са учитељима Виолетом Марковић и Слађаном Колунџић присуствовала родитељским састанцима у вртићу (18.4.  и 20. 4. 2016). Тема је била промоција школе и упис ученика у први разред.

Сарадња са Полицијским одељењем Железник остваривана је кроз сардању са школским полицајцем. Директор је остварила сарадња и са Управом саобраћајне полиције – преглед аутобуса пре поласка екскурзија као и кроз предавања о безбедности у саобраћају за ученике нижих разреда. Управа криминалистичке полиције одржала је предавања за ученике од петог до осмог разреда.

Сарадња са Домом здравља обезбеђена је кроз омогућавање обављања редовних систематских прегледа ученика према календару који је Дом здравља доставио школи.

Сарадња са Центром за социјални рад Чукарице је на бољем нивоу него у предходном полугодишту. Психолошко педагошка служба школе заједно са директором је више пута контактирала Центар у вези са одређеним ученицима школе. У школу су долазили социјални радници Центра. Са њима су обављени разговори о ученицима чије се породице налазе под надзором Центра за социјални рад.

У склопу сарадње са Школском управом Београд и Градским секретаријатом за образовање директор је обезбедила редовано и правовремено достављање података који су тражени. Такође је присуствовала састанцима везаним за завршни испит и упис ученика у средње школе које је организовала Школска управа. Укупно је било три састанка – 9. 2. 2016., 27. 5. 2016. и 10. 6. 2015. Као и прошлих година и ове године Школска управа је одредила нашу школу да буде центар за дистрибуцију тестова за завршни испит ученика основних школа за територије општина Чукарице, Барајева, Лазаревца и Обреновца. Заједно са просветном саветницом из Школске управе директор је обезбедила пријем тестова у школу 14. 6. 2015. и њихову дистрибуцију осталим школама 15., 16. и 17. 6 2015. Као и предходних година тестове је обезбеђивала полицја. Пријем и дистрибуција тестова протекли су без проблема.

У току другог полугодишта директор је наставила сарадњу са студентском организацијом AIESEC. Ученици школе учествовали у пројекту „Покрени своју будућност“ у организацији овог удружења. Током фебруара и марта ученици су се упознали са језиком и културом Грчке, а током јуна и јула са језиком и културом Туниса. Такође у склопу сададње са овом организацијом директор је обезбдеила да се у просторијама школе 19. 3. 2016. одржи семинар у организацији AIESEC за њихове чланове и волонтере.

Директор је у сарадњи са Општинским активом наставника техничког и информатичког образовања Чукарице организовала општинско такмичење ученика из овог предмета. Такмичење је одржано 20. 3. 2015. Школа је угостила ученике и професоре основних школа Чукарице. Представници Општинског актива наставника ТИО били су веома задовољни организациом такмичења.

Осим тога 4. 6. 2015. директор је сарађивала са Борачком организацијом на обележавању Дана бораца. На споменик браћи Јерковић положени су венци и цвеће.

Директор је омогућила представљање музичке школе „Ватрослав Лисински“ ученицима нижих разреда као и представљање Средње школе из Барајева, Техничке школе из Железника и приватне медицинске школе „Милутин Миланковић“ ученицима осмог разреда.

Школа је остварила сарадњу и са организацијом „ЖИВОТ“ из Новог сада. Школа је учествовала у хуманиратној кампањи „Мајца једна донације вредна“ и купила 15 мајци којима је подржала рад овог удружења.

Спровођење мера заштите и безбедности ученика и запослених

Током другог полугодишта школа је сарађивала са свим надлежним институцијама које у циљу спровођења мера заштите и безбедности ученика и запослених. Пре свега та сарадња се одвијала са полицијом – преглед аутобуса пре поласка на екскурзије, организовање предавања за ученике и сарадња са школским полицајцем. Школски полицајац је увек био на располагању школи када је за тим постојала потреба а такође је и члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривња у чијем раду је активно учествовао. 

У школи је организовано дежурство наставника. Запослени су упознати са својим обавезама кроз решења о структури четрдесетчасовне радне недеље. Током другог полугодишта већина запослених је своје обавезе дежурства извршавала редовно.

            Током другог полугодишта школа је примила приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање, као и Стручно упутство за подршку васпитно образовним установама за заштиту ученика од дигиталног насиља. На Наставничком већу одржаном 8. 4. 2016. чланови већа су упознати са упутством. Касније је и Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања разматрао приручник и упутство. Предузети су кораци да се у наредном Годишњем плану рада школе уврсте смернице за превенцију дигиталног насиља.

Стручно усавршавање

Током школске године директор је радила на стручном усавршавању како у установи тако и ван установе. У том смислу посећени су следећи семинари и други облици усавршавања.

 1.  Стручно студијско путовање – Сајам образовања; Келн – 17. фебруар 2016.
 2. „Школа и популациона политика“; Београд; 16. март 2016, у организацији Завода за унапређење образовања и васпитања
 3. „Агресивност деце и адолесцената“; Београд; 3. март 2016; у организацији школе.
 4. „Оцењивање у основној и средњој школи“; Београд; 9. март 2016, у организацији школе.

                                                                                               Директор школе

                                                                                                               Беба Угреновић

3.7     Извештај  рада педагога и  психолога

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

 • Педагог и психолог су израдили  годишњи   план рада  (као саставни део  Годишњег плана рада школе ) и месечне планове рада

Педагог и психолог су, у срадњи са директором школе, узеле учешће у изради појединих делова Годишњег програма рада школе:

-рад стручних тела , програм рада одељењских старешина, програм школског маркентига,  програм социјалне заштите ученика, програм , израда структуре 40-сатне радне недеље и израда појединих делова ЦЕНУС-а.

 • Педагог и психолог  су и ове школске године биле чланови  Развојног тима и Тима за превенцију насиља,чланови СТИО тима, Тима за самовредновање и Тима за развој школских програма.

Активно су учествовале  у писању, објављивању и спровођењу програма ових тимова.

 • Стручни сарадници су такође израдили програм подршке учењу ,програм сарадње са породицом и програм професионалне оријентације.
 • Ове године стручни сарадници су  посетили 82 часа . Нека од запажања су: ученици су подстицани, од стране наставника, да износе своје мишљење  и да користе знања из других предмета. У односу на претходне године, активност ученика је знатно повећана кроз самосталну израду мини- пројеката.Иако је у односу на пршлу шк. годину приметна већа разноврсност у избору наставних метода, потребно је уложити напоре у правцу веће заступљености диференцираних облика рада. Теме и садржаји у оквиру једног предмета корелирају међусобно,али и даље није довољно изражена корелација са садржајима у оквиру других предмета( нарочито у старијим разредима). Приликом  припремања за час треба више пажње посветити активностима у којима ће доћи до изражаја примена научених садржаја. Ученицима потребна помоћ у планирању свог дана и рада.

Приметна је знатно већа употреба савремених наставних средстава ( видео бим и „паметна „табла).

Ове године стручни сарадници су  посетили  и јако велики број часова немачког језика наставнице Драгане Костић ( по налогу директора школе).

 • Дневник рада, вођен у електронској форми, и сва документација о раду психолога и  педагога се налазе у простору ПП-службе

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

 • Стручни сарадници  су континуирано пратили реализацију наставног процеса, како кроз редовне посете часова, тако и путем разговора са наставницима и ученицима о актуелним питањима наставе
 • Континуирано је праћено напредовање деце у В-О процесу, а педагог школе редовно је правио анализе постигнућа ученика и о њима информисао наставнике
 • Стручни сарадници су учествовали у изради годишњег извештаја о раду школе, нарочито делова  који се односе на рад стручних органа и тимова, и посебних програма
 • Психолог школе је у оквиру Тима за самовредновање и вредновања подручја ЕТОС  спроводио анкетирање ученика, обраду података и квалитативну анализу добијених резултата
 • Праћење рада наставника – почетника

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

 • Психолог и педагог су континуирано пратиле реализацију наставног процеса, како кроз редовне посете часова, тако и путем разговора са наставницима  о успеху и напредовању ученика.
 • Након реализоване  посете часа обављен је разговор са сваким наставником, где је увек указано на позитивне стране часа, али и на сегменте који се могу унапредити.
 • Стручни сарадници су посебно били ангажовани у пружању подршке наставницима који имају децу из осетљивих друштвених група, имајући у виду да је школа имала 22 расељена ученика.Осим тога, додатна подршка је пружана и наставницима који имају децу са сметњама у развоју/учењу. Овим наставницима стручни сарадници су предлагали начине индивидуализације наставе, на основу процене индивидуалних карактеристика деце. Психолог школе учествовала је у раду тимова за израду ИОП-а (укупно 12 ИОП-а), користећи резултате сопствених психолошких процена и процена добијених од других установа
 • Праћен је рад одељењских старешина на часовима одељењских заједница,и обављен велики број индивидуалних разговора са старешинама. У оквиру сарадње са одељенским старешинама и наставницима акценат је стављен на откривање узрока поремећаја интерперсоналних односа у одељењу и предлагање мера за њихово превазилажење.Обављено је преко 300 консултација.
 • Стручни сарадници су редовно пружали савете и подршку наставницима у раду са родитељима, а посебно старешинама 5-2, 6-2  и 7-4.
 • Наствницима је пружана помоћ у тумачењу Правилника о сталном стручном усавршавању, креирању плана стручног усавршавања и избору семинара. Стручни сарадници су на Наставничком већу имали излагање на тему „Правилник о сталном стручном усавршавању“
 • Стручни сардници пружали су подршку наставницима и у процесу оцењивања,нарочито ученика за које се спроводи индивидуализација или настава по ИОП-у.
 • Психолог је припремила писани материјал- брошуру „ Превенција насиља над децом“ као упутство учитељима за разговоре са децом о овој теми
 • Стручни сарданици су припремили материјале – брошуре о ефикасним техникама учења за одељенске старешине
 • Педагог је био консултант у изради и реализацији радионица за ПО одељењским старешинама седмог разреда.
 • Педагог школе је у току године спроводио и рад са педагогом- стажистом
 • Педагог школе је обавио низ саветодавних разговора са наставницом немачког језика , Драганом Костић, током израде оперативних планова, као и припремање писмених задатака
 • Педагог и психолог су посећивале велики број часова немачког језика, у смислу подршке у раду и успостављања дисциплине на часу поменуте наставнице

РАД СА УЧЕНИЦИМА

 • Психолог и педагог су извршиле испитивање деце уписане у школу , применом препоручених инструмената и формирале одељења; пратиле напредовања ученика; формирале  досијеа новоуписаних ученика     
 • Свакодневно су обављани разговори са ученицима који имају тешкоће у учењу, проблеме у прилагођавању , емоционалне и социјалне тешкоће- са циљем пружања подршке и саветовања.
 • Посебну пажњу стручни сарадници су посветили ученику 3-2 са којим је током целе школске године спорођена индивидуализација у раду. Приоритети у раду са овим учеником били су: подршка у учењу, развој социјалних вештина.
 • Психолог је извршила тестирање свих ученика 8. разреда Тестом професионалних интересовања.Након тога стручни сарадници обавили су индивидуалне разговоре са ученицима у циљу пружања подршке приликом избора будућег занимања.
 • У оквиру рада са ученицима који имају проблеме у психолошком функционисању, психолог је тестирао ученике тестовима Делта-4 и БОЛ ,обављао саветодавни рад и евентуално упућивао ученике  у надлежне  установе.
 • Праћење ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама; акценат је стављен на саветодавни рад са уценицима и родитељима, који  чине повреде дисциплинских  дужности, живе у неповољним породичним условима,  рад на превазилажењу интерперсоналних сукоба.
 • Стручни сарадници су узели учешће и у реализацији појединих часова одељенских заједница, у складу са проблемима које је истакао одређени одељенски старешина (решавање конфликтних ситуација, радне навике, методе учења, правила понашања)
 • Стручни сардници су били ангажовани у организацији предавања и трибина за ученике ( које су реализовали стручњаци изван школе) из области превенције насиља, усвајања здравих животних навика итд.
 • У оквиру рада са одељенским заједницама , стручни сарадници реализовали су већи број радионица , према материјалима из књиге „ Зауставимо насиље“ Е. Метјуза

РАД СА РОДИТЕЉОМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

 • Приликом уписа ученика у школу,педагог и психолог су прикупљале података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање ученика и праћење његовог развоја
 • Готово свакодневно обављале су саветодавно индивидуални рад са родитењима ученика који су имали проблеме у учењу и стицању  / развоју радних навика; са родитељима ученика који су имали  дисциплинских проблема  или  кршили  правила понашања у школи, (највише са родитељима ученика за које је вођен и васпитни и дисциплински поступак)
 • Обављан је саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблеме у психолошком функционисању и адаптацији на школску средину- у оквиру тога  пружање подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце
 • Сарадња са родитељима у професионалном развоју њихове деце и њихово

     информисање о плановима уписа у средње школе-путем индивидуалних

     разговора током године.

 • Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке  ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану-укупно 12 ученика

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

 • Током августа и септембра педагог и психолог биле су интензивно ангажоване у припреми докуменатаустанове, прегледа, извештаја и анализа, која се одвијала у сардњи са директором
 • Стручни сардници су сарађивали са директором при избору организационих решења О-В рада, подели одељенских старешинстава, додељивању задужења наставницима у оквиру 40-сатне радне недеље, организацији посете часова
 • Стручни сардници су сарађивали са директором по питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и владања или на одређено понашање наставника или другог ученика
 • Стручни сардници су сарађивали са директором  при  организовању трибина, предавања , семинара  и радионица за ученике, запослене и  родитеље
 • Сарадња са педагошким асистентом  одвијала се путем редовне размене информација о напредовању расељених ученика , заједничком прављењу анализа и извештаја за све заинтересоване и  избору приоритетних области у раду ПА.

РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учешће у раду органа школе :

 • Наставничка веће (педагог и психолог су имале бројна излагања на седницама Наставничког већа),анализе успеха и владања ученика на класификационим периодима, дискусије о актуелним проблемима у школи…)
 • Одељењска већа (анализа успеха и понашања ученика, разматрање потреба за пружањем додатне подршке појединим ученицима ).Ова сарадња се огледала и у припреми и реализацији родитељских састанака
 • Рад у Тиму за школски развојни план:  активно учешће у одлучивању о садржају  акционог плана и извештаја
 • Рад у Тиму за превенцију насиља: осим писања Плана у сардњи са наставницима школе, стручни сарадници имали су низ акција у области превенције и иинтервенције.Овај рад се огледао у обављању саветодавних разговора са ученицима и родитељима, за насиље другог нивоа, као и сарадњу са надлежним институцијама ( Муп и Центар за социјални рад ( за насиље трећег нивоа)
 • Рад у СТИО-учешће у изради ИОП-а за 12 ученика школе, као и учешће у реализацији активности које су биле планиране Годишњим планом СТИО
 • Рад у Тиму за самовредновање – психолог је заједно са члановима тима извршио анлизу и вредновање  кључних области «Ресурси » и «Етос »,   учествовала у обради података и писању извештаја.
 • Педагог школе је , као члан Школског одбора, редовно присуствовао састанцима истог

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 • Педагог и психолог су активно сарађивале са просветним саветницима Школске управе Београд и у том смислу редовно прикупљале различите податке и достављале Школској управи
 • Остварена је редовна сарадња са Центром за социјални рад ( ученици  који имају породичних проблема, социјално-економски депривирани ученици,..). Нарочито интензива сарадања са Центром одвијала се у вези са пријавом насиља у породици ученика 3-2 и 5-2. Ова сарадња захтевала је велико ангаожовање стручних сарадника и подразумевала је координацију активности школе, социјалне установе и МУП-а и правосуђа
 • Настављена  добра сарадња са МУП-ом, тј. школским полицајцем у циљу превенције насиља у школи као и у вези са организацијом предавања за ученике
 • Психолог школе је сарађивала са психолозима различитих установа, у које су упућивани ученици на третман
 • Настављена је сарадња са дечјим вртићем „Весељко“ и „Плави чуперак“ у циљу успешнијег уписа ученика у први разред, посебно ученика са сметњама у развоју
 • Остварена успешна сарадња са особљем  Дома здравља „Симо Милошевић“ кроз организацију различитих прегледа за ученике,  превентивних активности везаних за унапређење здравља ученика и организацију систематских прегледа
 • Стручни сарадници су редовно учествовале у раду Општинског актива стручних сарадника

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Стручни сарадници су водили  евиденцију о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада ПП службе ( у електронској форми), писање извештаја и анализа , давање стручног мишљења у писаној форми, оцена посећених часова…
 • Прикупљале  су и на одговарајући начин чувале и заштитиле материјале који садржи личне податке о ученицима
 • Учествовале су у  хуманитарним акцијама и  акцијама везаним за промоцију школе
 • Педагог и психолог учествовале су у реализацији праксе студената. Педагог је активно сарађивао са приправнком стажистом од фебруара 2015.год.
 • Стручни сардници редовно су се припремали за рад, пратиле стручну литературу, а посебно нове публикације које је школа набављала за ове потребе
 • Стручно  усавршавање педагога и психолога реализовано је кроз следеће активности:

Педагог

 1. Присуство огледним часовима
 2. Организација предавања за ученике од 1. до 8. разреда
 3. Семинар: „Агресивност деце и адолесцената“
 4. Семинар. „Конфликти и начин управљања конфликтима“
 5. Приказ теме за наставничко веће : Приказ Правилника о сталном стручном усавршавању
 6. Стручна тема Паметни материјали –присуство
 7. Обука за коришћење „Паметне табле“
 8. Рад у Општинском активу психолога и педагога
 9. Рад са студентима

Психолог :

 1. Семинар : „Агресивност деце и адолесцената“
 2. Стручни скуп: „Школа и популациона политика“
 3. Приказ теме за наставничко веће: Школа и популациона политика
 4. Стручна тема Паметни материјали -присуство
 5. Посете угледним часовима
 6. Организација предавања за ученике од 1. до 8. разреда
 7. Обука за коришћење „Паметне табле“
 8. Рад у Општинском активу психолога и педагога
 9. Рад са студентима

Бранка Мицковски

Снежана Јојић

3.8     Извештај  рада библиотекара школе

У школској 2015-16.години библиотекар је испланирао набавку литературе и периодичне публикације за ученике, наставнике и стручне сараднике.Нагласак је стављен на набавку програмске школске лeктире за ученике и  помоћна средстава за рад библиотеке. Наиме, за први разред планирана су два најпотребнија наслова школске лектире, за други- четири, за трећи- два, за четврти-четири за пети-седам, за шести-шест, за 7- осам  и за 8. разред – осам наслова.Укупно је планиран 41 наслов са 403 примерака школске лектире.Уз то, библиотекар је планирао и набавку штампача са опцијом скенирања текста, затим, краће алуминијумске мердевине за дохват горњиx полица и педестак метара интернет-кабла за директни приступ рутеру са монтажом. Библиотекар је на почетку ове школске године израдио годишњи план.

         Библиотекар је одабирао и припремао литературу и другу грађу за разне образовно-васпитне активности, тј. у сарадњи са предметним наставницима организовао сам теоријску и практичну наставу, допунски и додатни рад и ваннаставне активности ученика.Користио је при томе сазнања и достигнућа савремене науке и њених метода рада.Библиотекар је редовно пружао библиотечке услуге деци са посебним потребама и био у сталном контакту са едукатором.

        Сарађујући са наставницима, библиотекар је утврдио годишњи план обраде лектире и систематски их информисао о новоиздатим књигама, стручним часописима, дечијим листовима и другој грађи, о јубилејима аутора. Hа пример, ове године сам сарађивао са англистима поводом 400-годишњице смрти Вилијема Шекспира.Поводом Дана школе учествовао сам  као сарадник са наставницима предметне и разредне наставе.Библиотекар је пружио стручну помоћ ученицим и наставницима који су путовали на екскурзију о дестинацијама које су требали да посете.Ученицима сам припремао следеће материјале како би се они боље припремили за екскурзије. На пример, користили смо литературу- Природа Србије од Групе аутора, Заштићена природна добра у Србији, Национални паркови Србије Лидије Амиџић, Црвена књига флоре Србије,          Чаробни предели Србије, Драгане Вуковић, Ларусине енциклопедије.

        Обучавао сам ученике да самостално користе различите изворе сазнања и свих врста информација у настави и ван ње. Пружао сам помоћ ученицима у припреми и обради задатих тема, рецимо, домаћих, литерарних за конкурсе и сл. Радио сам са ученицима у читаоници на реализацији школских пројеката, на пример, Школа  без насиља, Здрав живот, Екологија, Толеранција, Дечија права. Посебно бих похвалио и истакао једну групу ученика, која се истакла високим дометима на плану такмичења јер су досегли до републичког , односно међународног нивоа, пошто је активно, ажурно и редовно тесно сарађивали са библотекаром, тражећи информације из различитих предмета.Наиме, ученик Матија Анђелковић из 3-3 пласирао се на међународно такмичење младих песничких стваралаца, Мали победник, док су Марија Лукић, Лазар Смиљанић и Уна Богдановић имали учешће на истом такмичењу, али на нижем, републичком нивоу, чије су песме објављене у Зборнику песама младих стваралаца.Што се тиче наградних конкурса, у оквиру конкурса Пријатељи деци учествовало је десет наших ученика, у чему је узео учешће и библиотекар. Редовно сам издавао књиге ученицима. Иначе, укупан библиотечки фонд до овог тренутка износи 11.288 библиотечких јединица, што је увећање за 276  библиотечких јединица. Посебно бих се зхвалио директорки школе што је издвојила школска новчана средства за 224 нових примерака школске лектире, као и ученике- дародавце, који су школи поклонили 52 наслова половних књига, углавном у брош-повезу. Од укупног библиотечког фонда Ученички фонд износи 7.650, а наставнички 3.638 и шест различитих наслова часописаи листова са укупно 517 примерака. Дакле, у односу на прошлу школску годину библиотечки фонд је увећан за 390 библиотечких јединица.Што се корисника библиотечке грађе тиче, запажа се тренд повећања читаности библиотечке грађе у односу на претходну школску годину. Број ученика корисника  је 526, а наставника и сарадника 59. Ове школске године библиотекар је издао 1674 монографских публикација, од којих 1580 ученицима а 78 наставницима, док је осталима издано 16 публикација.Најчитанији наслови током ове школске године били су углавном они за ниже разреде,на пример Баковук,Финбар О Конор, Страшило из Оза Френка Баума, Хајди Јохана Шпире, Чаробњак из Оза,Франка Баума,Прљави Беца Дејвида Роберта, Нови ученик Кејта Мекмалапа, Артур и забрањени град Лика Бенсона,Артур и мини моји од истог аутора, Летовање на Нијагариним водопадима О. Стилтона, Рекс Фреда Џерепа, Заврзламе Драгише Јовановића, Пустоловина краља Артура, Анђеле Вилкс, Аутобиографија Бранислава Нушића.

        Посебно бих похвалио ученике као најревносније читаоце, а то су – Дина Дамњановић, 2-1, Ања Јакимов, 4-1, Сара Лукић, 2-1, Матеја Марковић 2-1, Теодора Јовић, 4-1, Анђела Филиповић, 6-4, Јелена Лукић, 5-4, Душан Илић, 1-3, Марија Цветановић, 6-5, Милица Николић, 2-3, Александар Стоичевски, 2-3.

      У вези са наградним конкурсима библиотекар је учествовао у њиховој реализацији, рецимо, ЈКП Србија шуме организовала је наградни конкурс ликовних радова на тему Шума дише- природа прича,  Центар за културу Сингидунум из Сремске Митровице организовао је песнички конкурс поводом међународног фестивала  поезије младих песник Поезија младих песника Машта и снови.

       Библиотекар је често сарађивао са родитељима у вези са давањем информација о читалачким навикама њихове деце.

Редовно сам сарађивао са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези са набавком и коришћењем књижне грађе. Учествовао сам  у сарадњи са предметним наставницима у организовању изложби,књижевних сусрета и трибина. На пример, учествовали смо на промоцији романа Пеђе Ћуће Станојевића.Стручно веће наставника српског језика организовало је посету позоришној представи  у Путујућем позоришту Топаловић, као и позоришној представи Два краја сенки, затим, са истим Већем организовао сам посету позоришној представи Поп Ћира  и поп Спира у позоришту Душко Радовић, као и позоришној представи Змајево путовање кроз време.Обележили смо и   значајне јубилеје, рецимо, Месец књиге,Светски дан књиге, Дан писмености, Дечије недеље, Дан матерњег језика. Библиотекар је сарађивао са месном, градском, Библиотеком града Београда, учествујући на књижевним вечерима у организацији Библиотеке града  Београда и   Коларчевог народног универзитета, општином, новинско-издавачким предузећима.Учествовао сам и у раду Друштва школских библиотекара Србије. Учествовао сам и на стручном семинару за школске библиотекаре  Сарадња школских библиотекара и наставника, у организацији Друштва школских библиотекара Србије, као и на зимском семинару просветних радника у организацији Друштва за српски језик и књижевност.

           У целини сам  задовољан протеклом школском годином и сарадњом са педагошко-психолошком службом, наставницима и директором јер без њих резултати би били знатно скромнији.

Недељко Лазић

3.9              Извештај рада дневног боравка

Продужени боравак је школске 2015/2016. године почео са радом  01.09.2015. године, тј. првог радног дана школске године.

Током школске године у продужени боравак уписано је укупно 91 ученик.

Рад продуженог боравка организован је у три групе:

Прва група – ученици  Iразреда (37 ученика), коју су смењујући се током године као замене водиле Ана Лукић,Јелена Котуровић и Невена Цветковић, друга група- ученици II разреда (30 ученика), коју су такође као замена смењујући се водиле Софија Накић,Тамара Стајин и Слађана Колунџић. и трећа група- ученици III и IV разреда(24 ученика),коју је водила Сузана Петровић.

Радно време продуженог боравка је било од 6:30 – 17:30 што је у потпуности задовољавало потребе ученика тј. њихових родитеља.. Праћен је рад редовне наставе, па су се и смене мењале на недељу дана. Продужени боравак је усклађивао свој дневни распоред са променама у организацији редовне наставе услед ванредних околности као што су прослава дана школе, одласци у позориште, настава у природи, …

Ученици су похађали наставу продуженог боравка по утврђеном распореду и договору са наставником од почетка школске године,где се максимално излазило у сусрет родитељима и њиховим потребама.С тога смо имали ученике који су долазили редовно,повремено,као и оне који су долазили сваке друге недеље.

По одлуци Савета родитеља оброци су обезбеђивани испоруком готових оброка  предузећа ЛИДО д.о.о. Ученици су имали право да изаберу да ли ће да користе оброке (доручак и ручак) по цени од 60 динара за доручак и 176 динара за ручак. Боравак је наплаћиван до 10.текућег месеца за претходни обрачунски месец,преко уплатница.Такође су ученици имали могућност бесплатног похађања наставе продуженог боравка,који није подразумевао оброке.Обавеза родитеља је била да уколико дете не долази у продужени боравак наредног дана (из било ког разлога), оброке откажу-путем службеног телефона или лично, до 12 часова претходног дана, јер у противном оброци су се наплаћивали.Такође, је претходног дана било неопходно најавити долазак детета, како би оброци били обезбеђени на време. 

Остварљивост циљева и задатака наставе се огледала кроз подизање нивоа заштите,опште културе ученика млађих разреда као и кроз већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности.

Сви ученици су остварили успешну адаптацију и социјализацију у настави продуженог боравка и напредовали према својим психофизичким могућностима.Било је ученика са којима је био неопходан идивидуалан рад(Јован Лазаревић IV-2).У праћење је био укључен тим који су чинили: наставници продуженог боравка, наставница редовне наставе, логопед, психолог и педагог школе.

Ученици су активно учествовали у свим видовима слободних активности и радионица,као и у спортским и друштвеним играма.

Наставнице продуженог боравка су се активно укључивале у све активности у школи, па су тако са ученицима учествовале у приредби поводом Дана школе, Новогодишњој приредби за предшколце, радионице са предшколцима поводом промоције школе предшколским установама. Ове школске године- у другом полугодишту, смо ученицима обезбедили спортску активност ”Спорт у школе”-2 пута недељно, коју је водио наставникФизичкогваспитањаБојан Ћурувија  из ОШ”Владимир Назор”,којег је Општина ангажовала.

Што се тиче сарадње са родитењима наишле смо на изузетну спремност да се укључе у организацију,али и реализацију појединих слободних активности,као и редовном измиривању обавеза везаних за боравак.

Сарадња са наставницима из редовне наставе је била добра,јер смо благовремено добијали информације о напредовању, раду и понашању ученика које су нам биле неопходне да сагледамо ученика као целовиту личност и боље проценимо његове потребе и тиме побољшамо наш рад.

. Током целе школске године продужени боравак је остваривао своју приману функцију – заштиту и бригу о ученицима за време запослености њихових родитеља.Такође, остварен је и примарни задатак – пружање адекватне стручне подршке и помоћи при изради домаћих задатака. Коришћен је индивидуалан рад са ученицима који су имали потешкоће у раду. Развијане су радне навике и подизана је мотивација за процес учења, што је омогућено и адекватним условима и добром организацијом, јер су у периоду израде домаћих задатака ученици дељени у две групе, тако да се учило у  учионици I–5, а слободне ективности извођене у просторији продуженог боравка.

Дневни распоред активности био је следећи :

6:30 – 7:30  слободно време и пријем деце

7 :30 – 8:00 доручак

8:00 – 9:30  самосталан рад ученика – часови учења и вежбања(израда домаћих задатака)

9:30 – 10:00 велики одмор

10:00 – 11:30  слободне активности (радионице,квизови,спортске активности…)

11:30 – 13:00  слободно време(прклапање група)

13:00 – 14:00 ручак

14:00 –15:30 самосталан рад ученика – часови учења и вежбања(израда домаћих задатака)

15:30 – 16:00  велики одмор

16:00 – 17:30  слободне активности(радионице,квизови…) и одлазак ученика кући.

Продужени боравак је радио по Оперативном месечном плану који је сваког месеца писан на основу Годишњег плана рада и благовремено предаван  ПП служби.

Што се тиче слободних активности, и ове године смо реализовали садржаје за које смо донели одлуку да су важни као допуна садржајима из редовне наставе, а обухваћени су годишњим програмом рада продуженог боравка. Теме су биле следеће:

1.БОНТОН-”Е баш хоћу лепо да се понашам”

2.ДЕЧЈА НЕДЕЉА

3.ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ

4.КАКО ЖИВЕТИ ЗДРАВО

5.ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА-”Свако треба да се брине о чистоћи околине”

6.СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

7.КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ  И ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ

8.САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА

9.НАШИ ВЕЛИКАНИ

У оквиру самосталног рада ученика-часова учења, ученици су били изузетно мотивисани и сконцентрисани на то да све своје обавезе око домаћих задатака извршавају на време и са великом прецизношћу и тачношћу.

Педагошка документација је вођена уредно и на време.Евиденција о данима долазака и изостанака савесно вођена као и индивидуални разговори са родитељима којих је било много.Они су се углавном односили на рад,напредовање и понашање ученика у настави продуженог боравка и спровођени су успешно и без инцидената.Податке који се односе на породицу и услове ученика за рад смо добили путем анкете која је спроведена на почетку школске године и родитељи су и по том питању показали максималну сарадњу и разумевање.

Наставници продуженог боравка су током целе године учествовали у раду Актива учитеља и присуствовали су свим седницама Наставничког већа.

У току летњег распуста је планирана адаптација просторија продуженог боравка-кречење и замена клупица у просторији за преобување,као и обнова друштвених игара и осталих наставних средстава неопходних за рад.

                                ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ-НАСТАВНИК ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

                                      ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ-СЛАЂАНА КОЛУНЏИЋ

3.10         Извештај  рада педагошког асистента

Педагошки асистент је био ангазован у ОШ ”Браћа Јерковић” у току школске 2015-2016 године. Педагошки асистент је допринео унапређивању образовања ученика којима је потребна додатна подршка. Такође, помогао је и при упису ученика ромске националности у први разред основне школе на почетку школске године.Пре почетка нове школске године педагошки асистент обилази породице ученика и подсећа родитеље на почетак нове школске године.Такође ,разговара са родитељима о вазности образовања као И о последицама уколико деца не похађају редовно наставу.На почетку нове школске године педагошки асистент прави списак ученика који се нису појавили у школи у сарадњи са психолошко-педагошком слузбом.Уколико разлози за изостајање ученика из школе нису оправдани саље допис Центру за социјални рад. 

У школи су писана деца из контејнерског насеља у Макису. Ученицима је пружана посебна пажња од стране педагошког асистента како би им помогли да се боље социјализују И науче правилима понасања у школи. Ученицима је пружана подршка од стране педагошког асистента како би боље учили језик на коме се реализује наставни садржај (правилан изговор, читање прича, препричавање, увежбавање моторике-држање оловке,бојење у оквиру задатог поља).Поред рада на учењу језика помогла сам им и при изради домаћих задатака као и у савлађивању школског градива.Честим посетама породицама ученика успостављена је добра сарадња између родитеља и ПА.Родитељима је повећана свест о вазности образовања кроз радионице у којима су учествовали родитељи И деца.Родитељима сам помагала тако сто сам им помогла да остваре нека своја права тако сто сам их упутила у релевантне институције којима могу да се обрате.Такође у току теренског рада прузила сам подршку младима који нису заврсили основно образовање,тако сто сам им помогла да се упису у Школу за образовање одраслих или неку другу врсту обуке,курсеви и сл.

Педагошки асистент пруза помоћ и подршку ученицима којима је потребна додатна помоћ. Ученицима осмог разреда помогла сам приликом попуњавања листе зеља као иприликом уписа у средње школе, родитеље сам обавестила о афирмативним мерама.Поред тога помазе наставном кадру ,наставницима,психолошко –педагошкој слузби у циљу унапређивању рада са децом из осетљивих група.У свом раду остварује сарадњу И са директором школе учествовањем на састанцима у локалној самоуправи на позив референта за националне мањине у циљу бољег упознавања и разумевања   проблема са којима се припадници ромске националности суочавају.

Педагошки асистент пруза подршку ученицима на часу тако сто им помазе у бољем разумевању градива или у медијатеци при изради домаћих задатака на часовима допунске наставе.Помазе ученицима да развију своје језичке вестине,води рачуна да деца буду фокусирана на оно сто раде.

У току школске године рађена је анкета за родитеље која се тиче увођења Ромског језика са елементима националне културе у наставу. Педагошки асистент је у сарадњи са директором школе разговарао са родитељима како би објаснили вазност увођења  Ромског језика у школе.

Педагошки асистент представља спону између школе И родитеља,родитељима помазе да имају боља сазнања о школи(већина родитеља није исла у редовну школу),а наставницима помазе да боље сагледају социјалну карту породице како би разумели приоритетне потребе својих ученика.

У току школске године асистент је присуствовао Одељенским већима као И Наставничким већима. Као члан Тима за инклузивно образовање редовно сам присуствовала састанцима као И састанцима Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања И занемаривања. Такође,  присуствовала сам обукама за ПА у циљу побољшања И унапређивања рада са породицама из социјално угрожених средина.

Педагошки асистент 

Маринковић Светлана

3.11     Извештај  рада Савета родитеља

У току школске 2016/17 године Савет родитеља је одржао три седнице. Прва конститутивна седница одржана је у септембру 2015. На тој седници разматрани су Извештаји о раду школе и раду директора за школску 2014/15,  Годишњи план рада за 2015/16. Савет је информисан о осигурању ученика и исхрани ученика у продуженом боравку. Разматрано је ангажовање обезбеђења.

Следећа седница одржана је у марту 2016. године. На тој седници чланови Савета су информисани о поступку избора уџбеника за наредне три школске године и информисани о улози коју родитељи имају прилоком избора.

Трећа седница је одржана у јуну 2016. Савет родитеља је разматрао и усвојио извештаје са одржаних настава у природи и екскурзија. Такође су разматране и усвојене дестинације за наставу у природи и екскурзије за наредну школску годину. Савет родитеља је одлучио да родитељи не учествују на дежурству приликом реализације завршног испита. Разматрани су и анекси школских програма.

Сви записници са Савета родитеља се налазе у архиви школе.

Председник Савета родитеља

Жељко Тодоровић

4     ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА

4.1     Тим за самовредновање

Током првог полугодишта шк. 2015/16. године Тим за самовредновање извршио је вредновање области  Ресурси . Као извори података коришћени су:

 1. Подаци из Ценуса
 2. Преглед годишњих планова и извештаја о стручном усавршавању
 3. Годишњи план рада школе
 4. Годишњи извештај о раду школе
 5. Документација о увођењу у посао приправника
 6. Интервју са наставницима
 7. Интервју са директором школе

Током свог рада Тим за самовредновање је извршио анализу документације из угла стандарда који дефинишу ову област. У том смислу смо  процењивали и свакодневну школску праксу. Током рада смо процењивали испуњеност сваког стандарда. На тај начин дошли смо до следећих закључака:

Стандард 7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси

На основу увида у Ценус и информација добијених од директора школе, можемо констатовати да је број наставника и стручних сарадника у складу са бројем ученика .Број ваннаставног особља је усклађен са прописима. Наставно и ваннаставно особље има потребне квалификације за рад.

Школа у своје активности укључује волонтере. У овој школској години у школи волонтира педагог- стажиста, као и група студената , чланова међународне организације   AIESEC,  који ученицима 7. rазреда одржавају часове страних језика              ( арапски и индонежански) .

Стандард 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

На основу интервјуа са запосленима и посећених часова, приметан је напор код већине наставника да унапређују своје професионално деловање.

Стручно усавршавање запослених одвија се у складу са годишњим планом стручног усавршавања.

На крају школске године сви наставници и стручни сарадници редовно подносе извештај о стручном усавршавању.

Многи запослени остварују и већи број сати стручног усавршавања него што је законом прописано. У зависности од квалитета и употребљивости нових информација добијених на семинарима, запослени примењују новостечена знања у школској пракси.

Сви  наставници су оспособљени  за употребу савремених технологија, а велики број њих стално се усавршава у овој области.

Наставници и стручне службе остварују интензивну сарадњу, како у неформалним контактима, тако и на састанцима стручних актива, како би унапредили свој рад са ученицима.

Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.

Стандрад 7.3. У школи су обезбеђени материјално- технички ресурси

Увидом у Правилник о мерама , начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које ораганизује школа констатовали смо да је школа физички безбедно место и да се поштују све одредбе наведеног правилника . Школу сваке године у редовном надзору посећују просветна, санитарна , комунална и противпожарна инспекција и школа испуњава мере које инспекција налаже.

Школа поседује систем видео- надзора, али нема физичко обезбеђење.

На пословима одржавања хигијене школе запослен је одговарајући број радника, према Правилнику за финансирање установа, који обављају своје послове у складу са задужењима.

Увидом у Правилник о норматитивима школског простора, опреме и наставних средстава за ОШ дошли смо до закључка да број и квадратура просторија у школи одговара нормативу.

Увидом у инвентар учионица закључили смо да су учионице опремљене по нормативу за учионице опште намене. Настава је организована као кабинетска, али учионице не поседују комплетну  пратећу опрему по нормативу за кабинете, изузев кабинета за музичку културу и кабинета информатике.

Обиласком учионица дошли смо до сазнања да све  учионице имају нов, модеран намештај.

Школа стално врши напоре да осавремени и употпуни фонд наставних средстава , потребан за реализацију наставе.Тако су  у последње две године купљена наставна средства за кабинет физике, хемије, биологије, историје , географије , као и за фискултурну салу. За све учитеље су купљени реквизити за наставу физичког васпитања. Обновљен је библиотечки фонд потребном лектиром. У школи се налазе две паметне табле-  кабинет информатика и енглеског језика . У пет учионица се налазе лап топови и видео бимови, а постоји и један преносни комплет који се користи по потреби.У току је опремање још пет кабинета компјутерском опремом

Сматрамо да школа има солидан број наставних средстава који су потребни за реализацију квалитетне наставе.

     Стандрад 7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално

У Годишњем плану рада школе наведени су материјално- техничи услови за остваривање образовно васпитног рада, а такође се у њему налази и распоред коришћења школских просторија.

Наставна средства се користе у скалду са Школским програмом и Годишњим планом рада, што се може проверити увидом у оперативне плане рада наставника.

Иако се број наставних средстава повећава из године у годину, на основу посета часова можемо закључити да се она ипак не користе у свом максималном капацитету.

Школа користе бројне материјално техничке ресурсе локалне заједнице. Ученици сваке године посећују Фестивал науке, Сајам књига, позоришне представе, музејске изложбе…., што се може видети у Извештају о остваривању годишњег плана рада . Приликом реалиозације оваквих активности, школа узима у обзир и материјалне могућности породица.

На основу свих података које смо прикупили укупна оцена за област  РЕСУРСИ

 је – четири.

Предлог мера

            Током анализе извора података увидели смо да би неке области требало унапредити,  тако да предлажемо следеће мере:

 1. Повећати употребу наставних средстава на часовима, како би се обезбедила њихова максимална искоришћеност
 2. Наставити набавку савремених наставних средстава и учила
 3. У сарадњи са Саветом родитеља  организовати физичко обебеђење школе

Током другог полугодишта шк. 2015/16. године Тим за самовредновање извршио је вредновање области  Етос . Као извори података коришћени су:

 • Годишњи извештај о раду школе
 • Документација о увођењу у посао приправника
 • Интервју са наставницима
 • Интервју са директором школе председником школског одбора
 • Анкета за ученике
 • Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
 • Статут школе
 • Правилник о стручном усавршавању и напредовању

Током свог рада Тим за самовредновање је извршио анализу документације из угла стандарда који дефинишу ову област. У том смислу смо  процењивали и свакодневну школску праксу. Током рада смо процењивали испуњеност сваког стандарда. На тај начин дошли смо до следећих закључака:

Стандард 5.1 Регулисани су међуљудски односи у школи

           Из прикупљених података види се да у школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. Запослени и ученици упознати су са правилима понашања и кућним редом у школи (преко 95% анкетираних ученика потврђује ово). У личним обраћањима свих у школи, у већини случајева, приметно је међусобно уважавање. Преко 60% ученика тврди ово у анкети, као и 90% интервјуисаних наставника.

За дискриминаторско понашање у школи су предвиђене санкције, о чему су упознати и ученици и запослени. У последњих неколико година нисмо имали забележен случај насиља по основу  дискриминације, према изјави руководиоца Тима за заштиту ученика од насиља. Око 80% анкетираних ученика сматра да их у школи подстичемо на међусобну толеранцију и поштовање различитости.

Постоје процедуре за што бољу и бржу адаптацију ученика на нову школску средину. Изражена је сарадња одељенског старешине, пп службе и вршњака у пружању подршке новопридошлим ученицима. Новодошли наставници уводе се у посао у складу са  Правилником о стручном усавршавању и напредовању.

Стандард 5.2 Резултати ученика и наставника се подржавју и промовишу

Резултати ученика и наставника јавно се промовишу, како на седницама Одељенског  и Наставничког већа, тако и на сајту школе и зидним паноима постављеним у холовима школе.

Ученици који постижу одличне и изузетне резултате, редовно добијају похвалнице, књиге (носиоци Вукове дипломе) као и улазнице за организован одлазак на Сајам књига и Фестивал науке у Београду. Такође, за надарене ученике се организују и ваннаставне активности:

 • Посета КИЦ Гете института
 • Посета Филолошкој гимназији
 • Посета ЈДП – опера за младе на немачком језику „ Мала чаробна фрула“
 • Такмичење Willkommen Аустријског културног центра у нашој школи
 • Бесплатно двогодишње похађање школе страних језика и информатике у Британском културном центру
 • АЈСАК
 • Посете хемијском факултету и укључивање у програме “ Игралиште за иновације“ и“ Тамо где наука почиње“
 • Посета изложби посвећеној Ани Франк у Дому омладине
 • Посета КОЦ-у Чукарица- песничке вечери, промоције књига, представе

У школи се организују различите активности како би свако имао прилику да постигне успех:

 • Спортска и хорска међуодељенска такмичења
 • Различити ликовни и литерарни конкурси
 • Ангажовање ученика у организацији и реализацији школског сајма науке
 • Учествовање у различитим хуманитарним акцијама (Најлепше осликано васкршње јаје, реализација новогодишње приредбе у Установи за децу и младе “ Сремчица“).

Стандард 5.3 Школа је безбедна средина за све

У школи је јасно изражен став према насиљу. Преко 95% анкетираних ученика  упознато је са правилима понашања у школи, која укључују и забрану насилног понашања. Увидом у документацију Тима за заштиту ученика од насиља, видимо да наставнивици благовремено и адекватно реагују на све случајеве насиља.

Сви случајеви насиља се анализирају, и у зависности од нивоа насиља, у решавање се укључују пп служба, Тим, спољне институције (у складу  са Протоколом).

У школи се организују различите превентивне активности које доприносе безбедности ученика и запослених (предавања МУП-а, ЧОС, часови Верске наставе и Грађанског васпитања, поједине теме на редовним часовима)

Ипак, према резултатима анкете, 40% ученика се не осећа безбедно у школи. Иако је овај резултат у складу са сличним истраживањима у Србији, он је ипак алармантан и захтева даљу анализу и предузимање одређених мера. Тим сматра да би увођење физичко-техничког обезбеђења допринело повећању безбедности ученика и запослених .

Стандард 5.4 Школски амбијент је пријатан за све

Школски амбијент је уређен тако да буде пријатан за све.

 • Школско двориште је чисто и уредно уз обиље зелених површина
 • У холовима школе изложени су ученички радови као и декоративно биље
 • Школа је прилагођена потребама ученика са сметњама у развоју ( приступна рампа и тоалет)
 • Постеје три посебна, издвојена простора за индивидуалне разговоре са родитељима
 • Учионице су опремљене релативно новим намештајем, зидови су окречени топлим бојама и тракасте завесе штите од сунца
 • Школа подстиче ученике да брину о свом окружењу сто сматра 75% анкетираних ученика.

Нажалост, школа има проблем са честим уласком паса луталица у школско двориште, иако је предузето низ мера за решавање горе поменутог проблема.

Стандард 5.5 У школи је развијена сарадња на свим нивоима

Увидом у  документацију, можемо закључити да је у школи организована сарадња стручних и саветодавних тела.

80% анкетираних ученика сматра да се у школи негују сараднички односи, као и да се њихове иницијативе узимају у разматрање.

Чланови ученичког парламента, редовно су информисани о свим битним активностима школе, али наш утисак је да Ђачки парламент не показује довољно иницијативе за покретање нових акција.

Школа има одличну сарадњу са члановима Савета родитеља. Осим ове формалне сарадње, поједини учитељи негују и различите облике учествовања родитеља у активностима који јачају осћај припадности школи (заједничке радионице за децу и родитеље, учешће родитеља у ваннаставним и хуманитарним активностима).

Путем школског сајта, огласхих табли, информативних контаката, као и током „отворених дана школе“, родитељи су редовно информисани о васпитно – образовним активностима школе.

На основу утврђеног чињеничног стања по областима које дефинишу стандарди квалитета, Тим за самовредновање оцењује област Етос оценом 4 због 100% остварености кључних стандарда и  више од 75% осталих стандарда.

МЕРЕ

1.Увођење физичко – техничког обезбеђења школе.

2.Интезивирати рад са родитељима и ученицима кроз активности чији је циљ повећавање толеранције и међусобног уважавања.

4.2     Тим за развојно планирање

Акциони план за 2015-2016. шк. год. је био саставни део Годишњег плана рада школе за 2015-2016. шк. год., а приоритети развоја и активности су предвиђени  на основу резултата добијених од ТСВ ,  као и активности које су произашле из искуства и резултата рада школе.

Приоритети у реализацији ШРП за 2015-2016.годину су :

1.Организација припремне наставе за предмете обухваћене завршним испитом

2.Промоција школе

3.Развијање компентенција наставника у коришћењу ИТ-технологије

4.Подршка учењу 

5.Превенција насиља

На основу прегледане педагошке документације (Дневника рада, припрема за час, записника стручних већа и посете часова),и на основу урађеног, констатујемо:

1.Организација припремне наставе за предмете обухваћене завршним испитом

Током септембра месеца је одржано иницијално тестирање по предметима који су обухваћени завршним испитом ( српски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја и географија), за ученике осмог разреда . Сви ученици осмог разреда су били обухваћени иницијалним тестовима.

На основу анализае теста, а у оквиру Стручних већа за област предмета, рад наставника је прилагођен  циљу отклањања недостатака у знању, а коришћењем различитих метода рада.

Стандарди постигнућа за крај другог циклуса су били основа за образовни рад и припрему. Рад на задацима из припремних збирки  појачан у току додатне и допунске наставе као и часовима припреме за завршни испит.

Урађен распоред часова припремне наставе, тако да су сви ученици имали могућност похађања, али се нису одазивали у очекиваном броју.

Пробни завршни испит обављен 15. и 16.априла 2016. И сви ученици осмог разреда били присутни.

Разговори са родитељима ученика осмог разреда у циљу упознавања активности везаних за завршни испит, реализовани од стране разредних старешина путем родитељских састанака и  отворених врата. Координатор уписа израдио Информатор на основу Конкурса за упис у средње школе, а свим родитељима подељен штампан материјал.

Стручни сарадници, психолог и педагог, користили Тест професионалних интересовања и њиме обухватили све ученике осмог разреда (103 ученика). Професионално саветовање обављено и кроз индивидуалне разговоре ученика са педагогом и психологом.

Преко огласне табле и сајта школе, све информације везане за активности за завршни испит  биле објављење. Детаљније о реализацији и току Завршног испита у Извештају о реализацији Завршног испита.

2.Промоција школе

У погледу ове области, акциони план је делимично остварен.

Међусобне посете наших ученика и предшколаца, су остварене током другог полугодишта: групе предшколаца су учествовале у ликовним, спортским и музичким радионицама у нашој школи,  које су организовале учитељице школе. Школа (ученици трећег разреда ) је организовала и приредбу за предшколце као и час физичког васпитања у фискултурној сали. Током ових посета предшколци и њихови родитељи су обишли простор школе, и били у прилици да виде изложбе ученичких радова у холу школе,  као и у учионицама.Међутим треба напоменути да сарадња са предшколском установом у Железнику није била на очевинаном нивоу, тако да неки планирани садржаји нису остварени.

Сајам науке, трећи по реду, је одржана 19.маја 2016., а видео белешке о томе се налазе на сајту школе.

Школа се промовисала и преко плаката на којем су истакнути успеси ученика, као и школског сајта.

3. Развијање компентенција наставника у коришћењу ИТ-технологије

Обука, за рад на рачунару као и коришћење електронских медија је  организована од стране школе, а наставници предавачи су били Надица Стаменковић и Саша Пеневски. Ову обуку похађало је доста колега. Сада  паметну таблу користе наставници који предају информатику, физику, историју, биологију као и  учитељи. Социјалне мреже поједини наставници користе за рад са ученицима. Већи број наставника Оперативне планове  шаље електронским путем. Приметно је да електронски начин комуникације постаје све чешћи начин размене информација. Учење уз помоћ рачунара ( коришћење образовног софтвера,коришћење интернет базе података, израда презентација, видео дискови ) је метода која се учестало користи .

Редовно се ажурира  сајт школе www.osbracajerkovic.edu.rs , који је информативног карактера, а чланови ученичког парламента као и чланови Савета родитеља нису били ангажовани за израду сајта.

Стручно усавршавање наставника се обављало континуирано, мада смо више присуствовали семинарима који су били бесплатни. Школа је организовала два семинара „Агресивност деце и адолесцената“ и „Оцењивање“ , а обуку је прошло 60 наставника школе.

4.Подршка учењу 

 Програм подршке учењу, се реализовао се кроз индивидуализацију наставног процеса  ( оцењивањем се  узимају у обзир индивидуалне карактеристике ученика); примењивале се активне методе те је у благој мери и повећана мотивација ученика; израђивали се ИОП-и; о ефикасним техникама учења је припремљен материјал за наставнике од стране пп-службе, а наставници обучавали  ученике како да уче и буду ефикаснији у савладавању садржаја градива и више се инсистирало на примени наученог.

На основу анализе записника(статистичких резултата) одељењских већа, увидели смо виши просек успеха ученика на крају године.Оцењиваање је било у скалду са важећим Правилнико о оцењивању постигнућа ученика( оцењиване су активности ученика на часу у складу са њиховим индивидуалним карактеристика као и мерена постигнућа у складу са особеностима ученика

Констатујемо на основу искуства и размене информација са родитељима да ученици радо учествују у тимском раду на часу, помажу једни другима и не одбијају пружање или примање помоћи другог.Ван школе ученици нерадо помажу једни другима, нерадо дају своје свеске, нерадо посећују једни друге ( ради израде паноа и припрема презентације и израде домаћих задатака) и нерадо размењују своје знање и искуство школског живота, осим на социјалним мрежама. На основу усмене размене искуства са предметним и разредним наставницима констатујемо да се организује  вршњачка помоћ у оквиру одељења али то функционише само у школи.

5.Превенција насиља

Реализација превентивних активности предвиђена планом Тима за заштиту од насиља је детаљна у извештају Тима.

Структуром 40-сатне радне недеље су планирана дежурства наставника.Наставници разредне наставе су били ангажовани за учионице и ходнике где бораве ученици од првог до четвртог разреда, а наставници предметне наставе за ходнике где бораве ученици од петог до осмог разреда, време  великог одмора сви дежурни наставници су били ангажовани за хол школе као и школско двориште.На видном месту је био истакнут број тел. школског полицајца као и имена чланова Тима за заштиту од насиља, како би се на време реаговалао.

Као и сваке године, констатујемо да је сарадња са школским полицајцем и са хитном помоћи била успешна, као и да сматрамо да су нам ученици безбедни у школском простору. Мада на основу извештаја Тима за самовредновање,  40% ученика сматра да није безбедно у школи, те је једна од мера овог Тима и обезбедити Физичко техничко обезбеђење .

Израда Кодекса понашања наставника, ученика и родитеља је и даље у току, а школа има  Правилник понашања  који је био изложен и доступан свим учесницима живота рада шк

Били смо у следећем  саставу: Беба Угреновић, Снежана Јојић, Љиљана Недељковић, Драгана Пешић – Крстић, Наташа Зубић, Бранка Мицковски,  Надица Ђорђевић Вићић и Душица Павловић, а родитељи  Лазаревић Бранко и Милан Маринковић.

Руководиоц Тима

Драгана Пешић Крстић

4.3     Тим за инклузивно образовање

Годишњим  планом  рада СТИО предвиђене су активности у следећим областима:

 1. Индивидуализација наставног процеса
 2. Подршка образовању деце из маргинализованих друштвених група(расељени ученици)
 3. Стручно усавршавање наставника
 • Индивидуализација наставног процеса

За све ученике који имају  израђене педагошке профиле   врши се мања или већа  индивидуализација наставе , уз прилагођавање метода, материјала и услова у којима се одвија учење

За ученике са тешкоћама у учењу и развоју израђено је   12 ИОП-а  ( 4 ИОП-а  и  8 ИОП-а 2, са измењеним стандардима  ). Сви ученици који наставу похађају по ИОП-у 2 упућени су на Интерресорну комисију која је дала одобрење на овај тип ИОП-а.

Ове школске године није било ученика који су наставу похађали у пратњи личног асистента. Међутим, у први разред су уписана два ученика са сметњама у развоју, и родитељи ових ученика су већ ушли у процедуру обезбеђивања персоналног асистента.

У циљу лакше адаптације ових ученика на школску средину, школа је организовала два састанка са представницима вртића ( руководилац и дефектолог ), на коме је дефектолог вртића упознао учитеље и педагошко- психолошку  службу са проблемима које ова деца имају и дао препоруке за даљи рад са њима.

Школа је упутила  захтев ШУ Београд за остваривање  права на додатне спољне ресурсе у пружању подршке ученицима.Конкретно,школа је исказала потребу да јој се доделе дефектолог и   логопед који би неколико пута  недељно радили  са ученицима.Молба је упућена и Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију за ангажовањем  студената- волонтера..Иако су ови захтеви послати на почетку школске године,до сада нисмо добили позитиван одговор.

Представници  СТИО тима  у неколико наврата контактирали су чланове Мреже подршке инклузивном образовању , како би добили савете и препоруке за решавање одређених проблема.Ова врста консултација била је драгоцена члановима СТИО тима приликом доношења одређених одлука.Били смо сведоци чињенице да се у школској пракси појављују случајеви који се тешко могу „ уклопити „ у постојеће правилнике . У таквим ситуацијама , а у консултацији са члановима Мреже, увек смо одлучивали да поступимо у интересу детета.

Током реализације ИОП-а, највећи проблем је представљао ИОП израђен за ученика 3-2, Чоловић Стефана. СТИО тим је ангажовао максимум својих капацитета, али су ( због веома лоше сарадње са родитељима) изостали очекивани резултати. Због сложене проблематике у породичном функционисању, Тим је остварио сарадњу и са Центром за социјални рад , МУП-ом и правосудним органима.

Ученица Маја Тодоровић , која је наставу похађала по ИОП-у 2 за физичко васпитање ( због чињенице да је везана за инвалидска колица ) полагала је завршни испит са осталим ученицима 8. разреда,у фискултурној сали , будући да није било физичких препрека ( сала је у приземљу ). Она је остварила изузетне резултате , како у досадашњем образовању, тако и на завршном испиту, и уписана је у жељену школу.

 •  Подршка образовању деце из маргинализованих друштвених група

Израђени су  педагошки профили за поједине ученике и , у складу са тим, спроводи се мања или већа индивидуализација наставе.

Педагошки асистент свакодневно пружа помоћ и подршу деци из маргинализованих друштвених група, а посебно расељеним ученицима.Рад асистента  одвија се у области пружања помоћи у учењу и изради домаћих задатака, као и у области стицања хигијенских навика и здравствене едукације.

Педагошки асистент једном недељно посећује породице деце која често изостају и  покушава да мотивише родитеље да редовније долазе у школу и интересују се за успех и понашање свог детета.

У покушају решавања проблема нередовног похађања наставе школа је сарађивала са свим релевантним институцијама , а пре свега са Градским секретаријатом за образовање и Центром за социјални рад.

Укључивање ових ученика у ваннаставне активности не реализује се у довољној мери због чињенице да деца имају организопван превоз од насеља до школе у тачно одређено време и нису у могућности да се задржавају у школи после редовних часова.

У оквиру трајног решавања стамбених питања породица расељених ученика, Градси секретаријат је обезбедио станове за породице у Обреновцу, тако да су два ученика са ИОП-ом 2 одсељена, а њихова документација је прослеђена школи у коју су уписани.

 • Стручно усавршавање наставника

Школа је континуирано пружала подршку стручном усавршавању наставника, тако да је 30 наставника у протеклој школској години  похађало семинар „ Агресивност деце и адолесцената“ , који развија компетенције за подршку развоју личности ученика..Имајући у виду да је инклузивно образовање пре свега- квалитетно образовање за све , сматрамо да се развијањем својих компетенција наставници све успешније носе са проблемима које инклузивна школа намеће.

Представници СТИО тима редовно су сарађивали са специјалном школом   „ Милоје Павловић“, у смислу размене искуства и додатних едукација .

У оквиру рада у стручном активу педагога и психолога Чукарице, психолог школе је имала радни састанак са члановима Интерресорне комисије,  на коме су разјашњене многе недоумице у вези са упућивањем ученика на Комисију.

Осим поменутих обука,представници СТИО тима сарађивали су са институцијама које имају за циљ пружање подршке инклузивном образовању Рома и на тај начин се стручно усавршавали.Редовно су размењивали искуства са представницима школа које имају расељене ученика на састанцима у Градском секретаријату за образовање.

Директор школе је као члан радне групе учествовала у изради локалног акционог плана за Роме на Чукарици. У школској 2015/16. години она је била члан радне групе за имплементацију овог плана.

Имајући у виду специфичност наше школе-а то је чињеница да смо школа са највећим бројем расељених ученика у Београду,сматрамо да смо у претходном периоду били суочени са великим изазовима на које смо релативно успешно одговорили.

.Као највећи минус у свом раду СТИО тим истиче чињеницу да није довољно мотивисао наставнике за израду ИОП-а за даровите ученике.Тим пре што је велики број наставника у свом раду заиста примењивао обогаћени програм за ове ученике,припремајући их за такмичења на којима су постигнути  изузетни резултати,чак и на републичком нивоу.Потребно је само то што већ постоји као позитивна пракса-преточити у конкретне планове индивидуалног рада са ученицима.

4.4            Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

У току школске 2015/2016.године, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је радио у пуном саставу по утврђеном плану и протоколу који је донет Законом о основама система образовања и васпитања.

У првом полугодишту неколико ученика је прекршило правила понашања, Тим је све то пропратио, указао  и донео васпитно-дисциплинске мере које су уредно спроведене у оквиру одељенских већа у сарадњи са родитељима, разредним старешинама, ПП службом и службом за социјални рад.

Било је неколико мањих инцидената са родитељима око паса луталица, што је Тим заједно са осталим члановима колектива успешно решио.

У јануару, родитељ је пријавио вршњачко насиље над својом кћерком која је ученица седмог разреда. Родитељи ученика који су малтретирали ученицу су позвани на разговор са директором и ПП службом. Са тим проблемом била је упозната и разредна девојчице. Такође је разредна обавила разговоре са са свим ученицима и њиховим родитељима и у разговор је био укључен психолог школе. Школа је обавештна да је иста пријава поднета и МУП-у.

Пред крај првог полугодишта психолог школе је обавестио чланове тима о инциденту који се догодио у дворишту школе. Наиме, девојчица која није ђак школе, дошла је у школско двориште како би расправила нешто са ученицом осмог разреда наше школе. Том приликом вређала је и ударала ученицу. Ученица која је нападнута се бранила ударцима и чупањем за косу. Инциденту су се придружили и још неки ученици, углавном осмаци, који су успели да зауставе девојчице па је туча прекинута. Девојчице су касније наставиле свађу у паркићу. Обавештене су мајке девојчица које су се укључиле у тучу. Разредни старешина је звао родитеље на разговор. У инцидент је упућена и полиција. Тим је одлучио да се наведене ученице прате, тј. да се једном недељно обављају васпитни разговори са њима.

Почетком другог полугодишта ученица шестог разреда је поломила ногу за време одмора. Мајка девојчице је испричала да је девојчицу на одмору гурнуо ученик такође шестог разреда па је тако дошло до прелома. Психолог школе је обавестио разредног старешину и родитеље проблематичног ученика. Са учеником се редовно разговара о његовом понашању и спроводе се све адекватне мере како би се зауставило малтретирање од стране  ученика. О случају је био обавештен и школски полицајац као и остали чланови тима. У решавање проблема укључио се и МУП. (Родитељи су дали изјаву у полицији), Центар за социјални рад, заказан је разговор са родитељима оба ученика са директором и психологом школе.

Сви инциденти током школске године су детаљно заведени у свесци Тима за заштиту од насиља.

Тим је на одржаним састанцима благовремено размотрио сва збивања која су у надлежности тима, преузимао мере, бавио се проблематиком насиља и осталих инцидената у школи.

Сви ученици који су препознати као ризични појединци били су дуже време под надзором ПП службе, разредних старешина и родитеља.

Наставници верске наставе и грађанског васпитања у оквиру реализације својих планова рада у многоме доприносе верској и свакој другој толеранцији што се одражава на понашање ученика.

У школи су одржане бројне активности на којима се ученици едукују у борби против насиља попут спортских активности(одбојка, рукомет, кошарка). Велики број наших ученика је освојио разна признања и високо рангирана места на спортским такмичењима.

Тим је констатовао да смо ове школске године имали добру и продуктивну сарадњу са школским полицајцем,  суседном школом и домом здравља. Чланови Тима су констатовали да се досадашњи план и програм по коме је тим радио ове школске године  показао као добар и тиме дошли до закључка да измене треба да буду минималне.

Програм за наредну школску годину ће бити саставни део годишњег плана и свих школских програма.

Руководилац тима

Надица Стаменковић

4.5     Тим за развој школских програма

У  првом полугодишту чланови тима су констатовали да се изабрани уџбеници и школски програми углавном подударају, да већих одступања  од реализације програма није било. Анализом плана и програма, уџбеника и стандарда постигнућа по предметима утврдили смо да план и програм садрже садржаје који стандардима нису покривени, као и то да су за поједине области стандарди уопштени и широко дати – при том се ради о градиву са којим се ученици први пут срећу.

Међусобна посета часовима остваривала се у оквиру већа и стручних актива. Директор школе и ПП служба су посећивали часове према утврђеној динамици.Наставни план и програм за редовне и изборне предмете је у потпуности реализован. Часови допунске, додатне, припремне наставе и слободних активности се реализују редовно према распореду часова.

Констатовано је да у изради прогама није било већих измена у односу на претходну годину и да је програм урађен и предат ПП служби на време.

Утврдили смо да је сарадња са ПУ ,, Весељко“ и ПУ ,, Плави чуперак“ имала извесних проблема, везаних за организовање посета предшколских група школи, као и презентације школе у просторијама вртића. У наредној години потрудићемо се да ове проблеме превазиђемо благовременим  планирањем свих активности.

Руководиоци већа су констатовали да су школски програми у потпуности реализовани, број нереализованих часова је мали. Сарадња наставника у оквиру разредних већа била је задовољавајућа, али и даље треба радити на усавршавању и унапређивању те сарадње. Већа су урадила анексе школских програма за следећу 2016/2017. годину.

Када је у питању стручно усавршавање, констатовали смо да  наставници иду  на семинаре како би остварили потребан број сати стручног усавршавања.

                                               Руководилац стручног актива

за развој школског програма

Славица Вићентић

4.6     Тим за координацију Завршног испита и уписа у средњу школу

На завршни испит је изашло 103 ученика.
На српски језик и комбиновани испит 103 ,  а на математику 102 ученика  ( ученик Елми Мазреку – 8/1, није изашао на математику, па ће полагати у августу).
Испит је протекао у реду.

Просечан  број бодова по одељењима:

8/1   српски језик – 13,25
        математика – 8,83
        комбиновани тест – 10,54

8/2   српски језик – 12,72
        математика – 8,54
        комниновани тест  – 11,30

8/3   српски језик – 13,21
        математика – 10,14
        комбиновани тест – 11,71

8/4   српски језик – 11,92
        математика – 9,36
        комниновани тест – 10,78

Просечан број бодова за сва четири одељења:

 1. Српски језик – 12,78
 2. Математика – 9,25
 3. Комбиновани тест  – 11,10

Максималан број бодова (20) из спрског језика имале су две ученице: Марија Лештанин -8/3 и Милица Стевановић  –  8/4.

Максималан број бодова из математике (19)  имао је ученик Вукашин Крецуљ –  8/2.

Максималан број бодова из комбинованог теста ( 18 ) имали су ученици: Лазар Радовановић  – 8/2  и  Катарина Ђорђевић –  8/4.

На тесту из математике 0 бодова су имали следећи ученици:

 1. Јован Михајловић –  8/1
 2. Марина Петровић  – 8/1
 3. Душица Бошњаковић –  8/4
 4. Кристина Костић – 8/4

На комбинованом тесту 0 бодова је имала ученица Аница Матаруга –  8/4.

 Највише бодова на сва три теста имали су следећи ученици:

 1. Димитрије Лукић – 8/3                   52,50
 2. Никола Нико Митровић – 8/1        51,50
 3. Павле Кисо – 8/2                             51,00
 4. Павле Јовановић – 8/1                    51,00
 5. Ивана Златановић – 8/3                  51,00

Ученици који су уписали специјализоване  и приватне школе:

 1. Мања Марковић ( 8/2 )– музичка школа
 2. Валентина Петровић  (8/2) – балетска школа
 3. Јована Којић ( 8/3) – балетска школа
 4. Бојан Жакић ( 8/3) – војна гимназија
 5. Бојан Томашевић ( 8/3) – спортска гимназија ФМП
 6. Кристина Костић ( 8/4 ) – приватна економска школа „Милутин Миланковић“
 7. Немања Радовановић (8/4) – балетска школа

После предаје листе жеља, 100 ученика је уписано у првом кругу.

На прву жељу уписано је укупно 39 ученика:

8/1 – 10 ученика
8/2 – 8 ученика
8/3 – 11 ученика
8/4 – 10 ученика

Два ученика која су писала листу жеља за други круг: Стефан Драмићанин – 8/1 и Јована Марковић – 8/2.

Одлуком здравствене комисије, ученица Јелена Димитријевић (8/3) је уписана преко броја.

У другом уписном року ученик Елми Мазреку је полагао математику и освојио 1 бод, након чега је уписан у Саобраћајно –техничку школу.

5     ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

5.1     Програми подршке у учењу

Програм подршке у учењу обухватио је следеће области:

Технике учења, индивидуализација наставног процеса, мотивацију за учење и подршку ученицима који имају тешкоће у учењу.

ПП – служба је поделила материјал о техникама учења и уз помоћ одељењских старешина урадила обуку ученика за примену ефикасних техника учења.

Приликом оцењивања узете су у обзир индивидуалне карактеристике ученика.

У оба циклуса дошло је до размене искустава колега.

Путем сајта школе промовисани су успеси ученика .

Израда и реализација ИОП-а у извештају СТИО тима.

Школа је ангажовала дефектолога.

Као и до сада расељеним ученицима је пружана додатна подршка..

5.2     Програм заштите животне средине

Током године школа је учествовала у локалним еко акцијама :

Светски дан образовања о заштити животне средине, Дан енергетске ефикасности,

Дан планете земље.Ученици 5. Разреда су учествовали у акцији Лименка по лименка где  су деца скупљала материјал за рециклажу, као и прикупљање чепова у хуманитарне сврхе.

Излети, екскурзије и наставе у природи реализоване су у складу са Школским програмом, а током којих су ученици упознали природне ресурсе.

Детаљнији извештај дат је у Извештају Одељенских већа и Стручних већа за области предмета.

5.3     Програм здравствене заштите ученика

Сви ученици од првог до осмог разреда  су били обухваћени  здравственом заштитом. Одржано је предавање о развојним променама у пубертету за ученике осмог разреда од стране представника Дома здравља „Симо Милошевић“. Кроз часове: чувара природе, биологије, грађанског васпитања и верске наставе рађено је на развијању свести о потреби заштите здравља као и развоју хуманизације односа међу људима.

Детаљнији извештај дат је у Извештају Одељенских већа и Стручних већа за области предмета.

5.4     Програм културних активности

Током школске године одржаване су песничке вечери, концерти, изложбе.

Организоване су прославе за пријем првака и испраћај осмака као и приредбе поводом Дана школе и прославе Светог Саве. Ученици 3.и 4. разреда учествовали су пројекту „Распевана учионица“ и освојили 3. место. Школа је организовала Трећи школски сајам науке који је био посећен од стране чланова локалне заједнице.

Детаљнији извештај дат је у Извештају Одељенских већа и Стручних већа за бласти предмета.

5.5     Програм сарадње са локалном самоуправом

Програм сарадње са локалном самоуправом је у потпуности остварен.

Учествовали смо у посетама :

Сајму књига, Упис у библиотеку, Сајму образовања, Фестивалу науке, Учешће у математичком такмичењу „Мислиша“, у акцији „Заштитимо птице Београда“, Књижевне вечери у организацији локалне самоуправе, посете позориштима и биоскопима, сарадња са пројектима Ноћ музеја, Ноћ истраживача, посете хемијском факултету и укључивање у програме “ Игралиште за иновације“ и“ Тамо где наука почиње“

Такође смо учествовали у акцијама Црвеног крста, као и у акцијама организација “Пријатеља деце“ . Посебна пажња посвећена је повећању свести о безбедности у саобраћају организацијом предавања о безбедности у саобраћају, вршени су контролни прегледи, возила приликом одласка на излете, матуре и наставе у природи.

Детаљнији извештај дат је у Извештају Одељенских већа и Стручних већа за бласти предмета.

5.6     Програм сарадње са породицом

Током школске године родитељи су преко сајта школе и огласне табле ( распоред дежурства, распоред отворених врата, успеси ученика ,Кодекс понашања,распоред писмених и контролних вежби) били информисани о животу и раду школе. Дани отворених врата одржавали су се једном месечно, а одзив родитеља је био мали.

Психолог и педагог су обављале саветодавни рад и са родитељима и са ученицима, а у вези са постигнућима ученика као и понашањем ученика. Посебна пажња је посвећивана сарадњи са родитељима чија деца стичу образовање на основу  ИОП-а.

Током школске године организована су предавања од стране представника МУП-а о наркоманији, деликвенцији и безбедност у саобраћају.

У оквиру укључивања родитеља у живот и рад школе, учитељи су организовали радионице за родитеље : „Игре сарадње, развоја поверења и повезаности“ и „Занимања“.

5.7     Програм социјалне заштите ученика у школи

Програм социјалне заштите ученика у школи остварен је кроз сарадњу са Градским  центром за социјални рад, преко благовременог обавештавања Центра за социјални рад о проблемима које ученици имају у функционисању породице. Све превентивне активности које су предвиђене Програмом заштите о насиљу а доприносе сигурној средини за рад су остварене.

Брига о ученицима из осетљивих  друштвених група је реализована преко бесплатне ужине, бесплатног превоза и уџбеника.

Школа је и ове године организовала прикупљање хуманитарне помоћи као и хуманитарни  новогодишњи концерт за децу ометену у развоју у Сремчици.

5.8     Програм спортских активности

Циљеви и задаци су у потпуности остварени кроз: часове физичког васпитања, часове одељенске заједнице, спортске секције међуодељењске заједнице, предавања стручних лица Дома здравља.

Детаљнији извештај дат је у Извештају Одељенских већа и Стручних већа за             области физичког васпитања.

5.9     Програм „Пријатељи деце“

Школске 2015/2016. руководиоци Пријатеља деце билe су Сања Ромчевић, учитељица одељења III– 5  и учитељица одељења III-4, Јелена Делић.

СЕПТЕМБАР

 • 01. септембра у 18 h одржана је приредба ученика петог разреда поводом свечаног пријема нове генерације првака наше школе. У холу школе изложени су радови ученика наше школе.
 • 15. септембра представнице наше школе присуствовале су састанку свих представника „Пријатеља деце“ чукаричких школа у библиотеци „Лаза Костић“ на коме су упознате са извештајем са прошлогодишњих такмичења, условима и календаром такмичења за школску 2015/2016. годину, као и о активностима и о ликовном конкурсу поводом Дечије недеље.
 • Обављене су припреме за обележавање Дечије недеље“.

ОКТОБАР

 • Обележена је Дечија недеља 05. до 11. октобра програмом активности под слоганом „Подршка породици – најбоља подршка деци“:
  • Ученици млађих  и старијих разреда учествовали су на ликовном конкурсу поводом Дечије недеље, на тему слогана Дечије недеље.
  • У свечаној сали школе 07.октобра одржана је радионица „Игре  сарадње и развијања поверења и повезаности“, коју су водиле представнице Пријатеља деце, Сања Ромчевић и Јелена Делић, а у којој су учествовали ученици одељења III-5 са својим родитељима. Извештај и слике објављени су на сајту школе.
  • Представници ђачког парламента наше школе учествовали су 8. октобра на радионици за парламентарце „Умеће комуникације“ у ОШ „Аца Милосављевић“ у Рушњу .
  • 09. октобра у програму промоције збирке „Оловком до звезда“ учествовала je наша ученица Ања Ковачевић, а изложби су присуствовали  и  ученици наше школе чије су песме објављене у збирци и који су добили по примерак збирке на поклон.
 • Спроведене су припреме за обележавање Светског дана детета.
 • Спроведена је акција солидарности „Друг – другу“ у којој су прикупљени одевни предмети и прибор, који су подељени  ученицима  у школи, којима је то било потребно.
 • Школа је уплатила партиципацију (чланарину) за овогодишња такмичења у износу од 10000 динара, јер се определила за учешће на 5 такмичења.

НОВЕМБАР

 • Одржана су међуодељенска такмичења ученика III разреда у „Играма без граница“ у фискултурној сали наше школе.
 • Сређено је двориште, а унутрашњост школе и свечана сала су украшени у оквиру припрема за обележавање Дана школе.
 • Дан школе обележен је у свечаној сали пригодном приредбом у којој су учествовали хор и ученици школе из разних одељења, као и ученици драмске секције.

ДЕЦЕМБАР

 • 1. децембра у ОШ „Ђорђе Крстић“ одржано је општинско такмичење „Песнички сусрети деце и младих Чукарице“ на коме су учествовали следећи ученици: Милан Нововић III-4, Ања Васиљевић IV-3 и Јана Стевановић IV-5 у категорији млађег узраста и Александар Ђорђевић VI-2 , Марко Марковић VI-2 и Ања Ковачевић VIII-2 у категорији старијих разреда.
 • Започете су припреме за обележавање дана Светог Саве.
 • Одељења IV-3 и IV-5 приредила су Новогодишњу приредбу за ученике млађих разреда у свечаној сали наше школе.
 • Прослава Нове године у млађим разредима организована је и одласком у биоском „Фонтана“ где су ученици присуствовали новогодишњем програму који је обухватао филм, програм кловна-жонглера  и  наступ плесне групе..

ЈАНУАР  

 • 14. јануара у ОШ „Јосиф Панчић“ одржано је општинско такмичење „Златна сирена“. На њему су учествовали следећи ученици наше школе: У  првој категорији – Вук Томић I-2 и Теодора Матић II-4, у другој категорији –  Ања Видојевић и Матија Анђелковић III-3,  Марија Милошевић III- 4 , Миња Илић III-5,  у трећој категорији Јована Мићић VI-3, Нађа Видојевић VI-5, Анђела Стојановић VI-4, Милица Матовић VI-4 и Анђела Маринковић VI-2, у четвртој категорији – Јована Стојковић VII-2, Марко Стефановић VII-2 и Тијана Степановић VII-2. Учесници који су освојили прво место и обезбедили учешће на градском такмичењу су: Миња Илић, дует Анђеле Стојановић и Милице Матовић и дует Ање Видовић и Матије Анђелковића.
 •  21. јануара наша школа била је домаћин општинског такмичења „Најраспеваније одељење“. У свечаној сали наше школе угостили смо ученике четири одељења трећег и четвртог разеда 4 чукаричке школе. Нашу школу, као петог учесника, представљало је одељење III-4, које је освојило трећу-другу награду.
 • Дан Светог Саве обележен је свечаном приредбом коју су припремиле вероучитељка, наставница српског језика и наставница музичке културе са ђацима школе. У приредби је учествовао и хор, ученици драмске и фолклорне секције. Приредби су присуствовали, поред управе и наставника школе и гости из Школске управе. Свештеник цркве „Стефан Дечански“ у Железнику обавио је обред сечења славског колача на почетку приредбе.
 • Учитељи наше школе, чланови ДУБ-а, присуствовали су 32. Зимским сусретима учитеља, по називом ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА који су одржани 30. јануара 2016. у Београду у ОШ „Младост“.

ФЕБРУАР

 • Од 9. до 14. фебруара одражана је зимска едукативна радионица „ У царству српског језика“ на којој је учествовало 15 ученика наше школе, коју је водила учитељица Сања Ромчевић.

МАРТ

 • 2. марта у ОШ „Руђер Бошковић“ отворена је изложба радова са општинског такмичења карикатуре „Мали Пјер“ на којој су изложени и радови наших ученика, који су учествовали на такмичењу.
 • 17. марта  одржано је школско такмичење рецитатора уз присуство жирија који су чиниле 3 учитељице и 1 наставница српског језика. На такмичењу је учествовало 20 ученика у категорији од I до IV разреда и један ученик у категорији старијих разреда. На општинско такмичење рецитатора, као победница школског такмичења пласирала се Анђела Петровић  III1, а ученик  Ђорђе Здравковић  III3 заузео је друго место. Као представник старијих разреда изабран је Александар Ђорђевић VI-2.
 • Наши представници на градском такмичењу „Златна сирена“ нису учествовали због болести.
 • 24. марта одржано је општинско такмичење рецитатора у ОШ „Мирослав Антић“. Представници наше школе нису обезбедили пласман на градско такмичење.

.

АПРИЛ

 • Поводом Ускрса наставница Тамара Станковић је уз помоћ својих ученика пригодно украсила централни хол школе.

МАЈ-ЈУН

 • Организована је акција прикупљања старог папира у одељењима II-1  и III-5., тако да је сакупљени папир предат  „Инос папир сервису“ .
 • Програм рада Пријатеља деце за следећу школску годину коригован је  у складу са календаром школске 2016/2017. године

АВГУСТ

 • Од 15. до 19. августа у нашој школи одржана је летња едукативна радионица „У царству српског језика“ за ученике од I до IV разреда. Учествовало је 15 ученика. Водитељка радионице је била учитељица Сања Ромчевић. Учесници радионице имали су прилику да кроз активности и игре  понове и прошире своја знања о речима и реченици, као и да решавањем укрштеница, осмосмерки и ребуса побољшају своју пажњу и концентрацију.

Руководиоци:

Сања Ромчевић

Јелена Делић

5.10     Програм  рада Ученичког парламента

У првом полугодишту су одржана три састанка. На првом састанку је конституисан Ученички парламент кога чине шеснаест ученика , осам ученика седмог и осам ученика осмог разреда. Изабрано је руководство Парламента , усвојен је програм рада Парламента, чланови су упознати са Правилником о раду УП, правима и дужностима чланова као и са Статутом  и Законом о основној школи.

Чланови УП су дали предлог стручним органима школе о правилима понашања и облачења ученика у школи , о организовању манифестација у школи као што су недеља спорта, обележавање Дана УН, Дана толеранције, Дана школе, прославе школске славе Светог Саве и др (израда паноа, презентације путем видео бима).

Закључак:

Садржаји дневног реда су испуњени. Ученици су активно дискутовали и слободно износили своја мишљења. Нарочито су се осврнули на проблематично понашање појединих ученика који су ометали наставу и стварали атмосферу нерада. Потражили су савет и решење за постојећи проблем и од педагога и психолога школе. Дискутовало се о односу ученика и наставника у наставном процесу како би се постигли што бољи резултати. Предлог чланова УП је да допунску наставу поред ученика са слабијим успехом посећују и ученици којима је у датом тренутку потребна помоћ.

У другом полугодишту одржана су три састанка .Ученици су водили дискусију о мерама за побољшање успеха и дисциплине на часовима како би се наставни процес одвијао без проблема и избегла атмосфера нерада.

Ученицима седмог и осмог разреда организовано је предавање о злоупотреби социјалних мрежа и вршњачком насиљу од стране инспектора МУП-а .Скренута им је пажња и дати примери како да се заштите од различитих врста насиља.

Ученици седмог и осмог разреда су посетили Сајам образовања у ОШ“Филип Кљајић“где је била промоција средњих школа.

Ученици осмог разреда су имали организовану професионалну оријентацију –тест од 120 општих питања. На основу резултата ученици су могли да процене своје способности и одлуче за коју школу да се определе.

Чланови УП су дали своје мишљење о избору уџбеника за које су се предметни наставници определили.

Ученик Бранко Благојевић као члан Тима за самовредновањеобаваестио је чланове УП о извршеном вредновању облаасти „ Ресурси“ и „Етос“

Ученици  чланови УП су се организовали око координације уписа ученика у средње школе.

29.маја сви ученици су поздравили осмаке уз лепе жеље за упис у средње школе.

У јуну је УП дао своје мишљење о кандидатима за ученика генерације.

Закључак:

Садржаји  дневног реда за целу годину су испуњени. УП је савесно радио током целе године и покушао да помогне у решавању текућих проблема у сарадњи са ПП службом  школе.

5.11     Програм професионалне оријентације

На основу Плана и Програма ПО, часовима су обухваћени ученици седмог и осмог разреда, а часови су реализовани на часовима разредног старешине.

Евиденција о реализацији је вођена у Дневнику кроз часове ОС .

12.марта 2014.године одржан је Сајам образовања у основној школи „Филип Кљајић Фића“ на Бановом брду. Сајам су посетили ученици са својим родитељима, а флајери са информацијама о школама и занимањима су били изложени на паноу у холу школе.

Ученици 7. и 8.разреда присуствовали су презентацији средњих школа у просторијама наше школе: Средња техничка школа „Лола“, Спортска гимназија ФМП и Машинска школа „Раде Кончар“.

Ученици 8.разреда су појединачно попуњавали тестове ПО уз помоћ психолога школе.

Закључак: Програм ПО је веома користан да ученици  препознају своје склоности према одређеним занимањима и тако се лакше  определе за будућу средњу школу.

5.12     Програм Црвени крст

Током 2015./2016. године, представници школе су учествовали у више активности

 у организацији Црвеног крста- Чукарица. У октобру је организована “ Трка за срећније детињство” у Кошутњаку, у којој  су учествовали и ђаци наше школе са наставницом Јасенком Милошевић.

 Трка је била хуманитарног карактера за помоћ болесној и социјално угроженој деци са општине Чукарица. Након тога, усредсредили смо се на ликовно-литерарни конкурс “ За сунчану јесен живота”. Награђен је рад ученице Комарица Ање( друго место на општинском такмичењу, ликовни рад ученице учитељице Петровић Весне).

 Награђена  ученица, присустовала је додели награда у општини Чукарица у пратњи учитељице и руководиоца Црвеног крста Милошевић Јасенке, где је за њих организован пригодан пријем.

 Ученици су добили дипломе и књиге прилагођене њиховом узрасту. Током месеца децембра, ученици школе су са наставницом Јасенком  Милошевић, учествовали у реализацији акције“Један пакетић, много љубави“, прикупљањем играчака, књига и сл. за вршњаке који су социјално угрожени.

У марту је организован ликовно- литерарни конкурс “ Крв живот значи”.Ученици наше школе су и на овом конкурсу узели учешће. Награђени су ликовно-литерарну радови следећих ученика:

Лазаревић Немања( прво место, учитељица Петровић Весна)

Дошен Филип( треће место, учитељица Петровић Весна)

Током месеца априла и маја, волонтери Црвеног крста су реализовали радионицу“ промоција хуманих вредности“ у одељењу учитељице Петровић Весне.Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о хуманости и да илуструју своје разумевање хуманих вредности и дела. У другом полугодишту, смо имали посету представника Црвеног крста, Божић Срђана и омладинаца, који су  ученицима шестог разреда одржали  обуку из Прве помоћи у трајању од десет школских часова. Ученици су усвојили основе пружања Прве помоћи и захвални су на стеченом знању. Током месеца маја, одржано је општинско такмичење“ Пружање прве помоћи“ у Основној школи“ Љуба Ненадовић“. Ученици наше школе су учествовали и заузели друго место. Надамо се да ћемо и у наредној школској години бити подједнако успешни, ако не и бољи. 

                                                                Руководилац Црвеног крста:

                                                               Јасенка Милошевић 

5.13     Програм  Уједињених Нација

На почетку школске године формиран је Клуб за УН од ученика осмих разреда. После представљања Програма, за рад се пријавило 8 ученика. Сусрети чланова Клуба су одржавани два пута месечно, у међусмени, средом, од 13.10 до 14.00 часова.

Реализована је тема „Недеља УН“, поводом 24.октобра, Дана ОУН. Ученици седмог и осмог разреда су, у холу школе, изложили ликовне радове на поменуту тему, а помогао је и наставник ликовне кулчтуре. Реализоване су радионице на тему „Миленијумски циљеви развоја УН“. Учествовали су ученици који нису чланови Клуба УН, а изразили су интересовање.

Обележен је 10.децембар, Дан људских права. Ученици су, на ту тему, писали радове које су прочитали својим вршњацима, а такође изложили неколико ликовних радова.

У току другог полугодишта активности Клуба су биле мање интензивне, него у првом полугодишту. У току фебруара и марта реализована је активност везана за представљање светске културне и природне баштине УНЕСКА у нашој земљи. Чланови Клуба су путем powerpoint презентације приказали најважније објекте светске културне баштине. Присуствовали су и други ученици осмог разреда.

У нашој школи није било заинтересованих ученика за посету седишту УНЕСКА у Паризу и Палати нација у Женеви.

Закључак: Ученици су учешћем у раду Клуба за УН показали заинтересованост, посебно за оне теме о којима су слушали у средствима јавног информисања. И сами су, успешно, долазили до бројних сазнања и све то преносили својим вршњацима. Активно су учествовали у радионицама, као и реализацији ликовних и литерарних радова.

                                                                                                                        Рада Димитријевић

6      ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

6.1     Интерни маркетинг и екстерни маркетинг

Посебна пажња се поклања естетском уређењу школе, организовању изложби ученичких  радова из свих области, посебно поводом значајних датума у школи који су добро посећени од стране родитеља, донатора и осталих грађана Железника, а одржан је и сајам науке где су ученици презентовали открића и експерименте из области физике, хемије и биологиjе.

              Школа се такође промовише и стваривањем добрих резултата на свим школским такмичењима, као и организовањем приредби за свечани пријем првака, Дан школе,  школске славе Св.Сава, промоције носиоца Вукове дипломе и ђака генерације.

             Путем сајта школе, књиге обавештења и огласне табле, ученици и родитељи су обавештавани о свим питањима значајним за организацију васпитно образовног рада и живота школе.

             Сви запослени у школи настоје да сва најбоља остварења у школи презентују у јавности. Школа је сарађивала са локалном средином: посета и организација позоришта, биоскопа, књижевних вечери, сајмова.

Школа је  остварила сарадњу са Филозофским ,Учитељским факултетом, и омогућили њиховим студентима да у нашој школи обаве стручну праксу или истраживање

             У току ове школске године остварене су и следеће активности значајне за промоцију школе:

 • Сарадња са студентским удружењем AIESEC.Током фебруара и јуна месеца 50 ученика седмог и осмог разреда учествовало је у радионаицама учења језика и културе Грчка и Тунис које су водили волонтери из ових земаља
 • Подржано је Удружење Дебра учешћем у хуманитарној кампањи „Мајица једна донације вредна“
 • Наставник Тамара Станковић организовала је хуманитарну приредбу за децу са посебним потребама смештену у Дому у Сремчици
 • У сарадњи са Црвеним Крстом два ученика је послато на опоравак у  Баошићи-дечије село у периоду од 5 .до 15.августа
 • Као и сваке године наша школа је била организатор Општинског такмичења из Техничког и информатичког образовања
 • У сарадњи са Предшколском Установом Чукарица отворена је пресшколске групе у просторијама школе.
 • Наставник Пламенка Ђого је организовала треће по реду Вече поезије на коме су гостовали песници са Општине Чукарице

7     ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И НАСТАВИ  У ПРИРОДИ

 

7.1     Извештај о реализацији наставе у природи за ученике првог разреда

  О.Ш  ,, БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

         ЖЕЛЕЗНИК

         БЕОГРАД

   НАСТАВА У ПРИРОДИ Деспотовац  14.4-21.4.2016.

                                       ИЗВЕШТАЈ     

НАСТАВА У ПРИРОДИ-Туристичка организација Адмирал ,превозник Ласта.

Настави у природи присуствовало је 37  ученика и 3 наставника. Одељења 1/1,1/2,1/4.

Полазак је био 14.4.2016. испред школе у 9 часова .Пре поласка аутобусе је прегледала саобраћајна полиција и дозволила полазак. У Деспотовац смо  стигли у у 12:30 часова.

Боравак у хотелу је био на високом нивоу (храна,услуга,гостопримство,хигијена). Задовољни  смо рекреатором који је у потпуности анимирао децу и упознаo са Деспотовцем.

Лекарска служба била нам је на располагању 24 часа дневно. Деца су била здрава.

Настава у природи је реализована према плану и програму. Обишли смо Ресавску пећину са којом су деца ,иако први разред ,одушевљена. Обишли смо водопад и излетиште лисине. Посебан доживљај је био обилазак манастира Манасије. Посетили смо и парк минијатура , који је настао 2008. године а у поставци су српски средњовековни манастири и српске куће умањене 17 пута. Парк макета изван садашњег времена и простора враћа нас прецима ,историји и буди у нама дивљење.

На располагању су нам били травнати терени ,бетонски терени и балон у којима смо реализовали игре и такмичења. Наставу смо изводили у учионици и на отвореном простору.

Сви васпитно образовни циљеви и задаци  у потпуности су остварени. Свима препоручујемо Деспотовац као дестинацију за наставу у природи.

ЈЕДИНА ЗАМЕРКА ЈЕ НА АГЕНЦИЈУ АДМИРАЛ СА КОЈОМ СМО ИМАЛИ ЛОШУ КОМУНИКАЦИЈУ.

У Београд смо се вратили 21.4.2016. у 16.00. часова.

У Београду 24.4.2016.год.

7.2     Извештај  о реализацији наставе у природи  за ученике другог разреда

ИЗВЕШТАЈ СА РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ­-ЗЛАТИБОР 2016.  

У организацији агенције Адмирал Турс на рекреативну наставу на Златибор је кренуло 4 одељења 2.разреда и једно одељење 4.разреда,укупно 92 ученика и 5 учитеља.Термин извођења рекреативне наставе је био у периоду од 9.4. до 16.4. 2016.године.Полазак из Железника је био заказан за 08 часова,и после контроле аутобуса и возача кренули смо пут Златибора.На самом уласку у Чачак један аутобус је остао у квару,а други је наставио пут.Деца са својим учитељима су на оближњој бензинској пумпи сачекали око 90 минута долазак другог аутобуса и наставили путовање ка Златибору.Захваљујући лепом времену,рекреатору и гостољубивим домаћинима,као и докторки,наш боравак на Златибору је био више него успешан. Деца су углавном била здрава,храна добра,хигијена соба на завидном нивоу а домаћини увек на услузи.Сви планирани садржаји су остварени  у шта се уверила и директорка школе која нас је посетила.Дана 16.4. око 19.часова деца су се вратила у Железник.

Извештај подноси вођа пута,учитељ  

Стеван Ференђан Јовановић.

У периоду од 7. до 14. јуна 2016. године реализована је настава у природи за ученике трећег разреда наше школе у Сокобањи у хотелу „Бањица“ у организацији агенције „Балканика“. У реализацији наставе у природи учествовало је 3 учитељице са својим одељењима и то:

1. Весна Зујаловић – учитељица III-3 са 16 ученика(10 дечака и 6 девојчица)

2. Јелена Делић – учитељица III-4 са 18 ученика  ( 9 дечака и 9 девојчица)

3. Сања Ромчевић – учитељица III–5 са 12 ученика (7 дечака и 5 девојчица).

У одељењу III-3за наставу у природи био је пријављен и ученик Брзаковић Огњен, који је неколико дана пре поласка одустао од путовања, због повреде ноге.

Пре поласка на наставу у природи ученици су упућени у Дом здравља на систематски преглед, на коме је утврђено да су сви здрави и  да могу да путују. Такође је одржан и родитељски састанак, на коме су родитељи детаљно упознати са свим карактеристикамаместа где ће деца боравити, времену одласка и доласка, документацији коју треба припремити за пут, условима смештаја, исхране, здравственој заштити, могућностима комуникације са децом и списком неопходних ствари.

На окупљање испред школе,у уторак 7.6.2016. у 07:30, дошли су сви пријављени ученици. На пут смо кренули у 8 часова након што је саобраћајна полиција прегледалааутобусипотврдила његову техничку исправност.

У Сокобањусмо стигли у 11:45, уз предвиђену паузу.У хотелу „Бањица“ сачекало насје особље хотела са припремљеним распоредом соба. Били смо затечени ситуацијом, јер су ученици распоређени у петокреветне и шестокреветне собе, а за нас учитеље је планирана једна трокреветна соба. Након наше интервенције управник хотела је обезбедио учитељици Весни Зујаловић засебну собу и три собе за њене ђаке на дугом спрату. Иако је уговором било предвиђено да су собе трокреветне и  четворокреветне, онесу убацивањем једног или два помоћна лежаја претворене су у петокреветне и шестокреветне, чиме су собе биле прилично скучене за боравак деце.

Рекреаторка, која је била задужена за нашу групу, остала је са децом у собама док смо на састанаку са управником хотела, шефом кухиње и докторком договорили план боравка наше групе и јеловник за 8 дана. Боравак у објекту смо започели вечером, тако да смо осмог дана аранжман завршили ручком и добили ланч пакет за пут.

Храна у хотелу током читавог боравка је била на одличном нивоу. Оброци су били укусни, разноврсни и обилни, уз могућност узимања додатка. Рад  рекреатора је био задовољавајући.Замерка је што нисмо имали свог доктора, како је било уговорено са агенцијом, који бинам све време и у шетњи, активностима и ноћу био на располагању. У хотелу је био лекар чије је радно време било од 7 до 19 часова.

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ ТОКОМ БОРАВКА У СОСКОБАЊИ

08:30 – 09:00  Доручак

10:00 – 13:00  Шетња са рекреатором

13:00 – 13:30  Ручак

13:30 – 15:00  Одмор

15:00 – 16:00  Шетња са рекреатором

16:00 – 16:15  Ужина

17:00 – 19:00  Спортске активности под вођством рекреатора

19:00 – 19:30  Вечера

19:30 – 21:00  Вечерњи програм са рекреаторима у дискотеци

На путовању ка Сокобањи ученици су видели вештачко Бованско језеро.

Током шетњи са рекреатором обишли смо: Турско купатило, Милошев конак, цркву Преображења Господњег, парк Бањицу, излетиште Лептерију,Богородицу у стени, Извор Водомару, излетиште Бориће, парк шуму Чуку 2,Црквупресвете Богородице, излетиште Озрен, водопад Рипаљку,језерце на Озрену. Четвртог дана ишли смо на излет до Ниша, где смо обишли Ћелекулу, Тврђаву, центар Ниша и познату улицу Казанџијско сокаче.

Поподневне спортске активности организоване су на спортским теренима, на  ливадама и у парковима у околини хотела.

Вечерњи програм обухватао је, поред дискотеке и: музичке игре, плесне парове, учење кореографија, „шиз-фриз“, маскембал, такмичење „Ја имам таленат“, квиз знања и такмичење  „Занимљива географија“.

Приликом остваривања програма наставе у природи водило се рачуна да се све  прилагоди временским и просторним условима у којима смо се затекли. Садржаји су били у корелацији са наставним предметима: српки језик, природа и , чувари природе, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанко васпитање.

Што се тиче здравственог стања, ученици Алекса Кесић и Василије Бошковић су у недељу 12.6. због болести отишли кући са родитељима, а сви остали ученици су током боравка били здрави.

За Београд смо кренули у уторак  14.6. након ручка у 14:30 часова. Кренули смо са сат времена закашњења, јер су нам сви кофери грешком утоварени у аутобус групе из  Бора, па смо чекали тај аутобус да се врати из Бора и да препакујемо кофере у наш аутобус. Направили смо планирану паузу и испред школе смо били у 18:30 часова.

Сарадња између агенције и хотела није била усаглашена, јер хотел није био упознат са излетима на Озрен и у Ниш, који су већ били обухваћени нашим аранжманом, што је исправљено након наше интервенције.

Последња 3 дана у хотелу су на нашим спратовима распоређени и остали гости, тако да нам је управник хотела, након малих непријатности у другим групама, на нашу иницијативу, омогућио обезбеђење на спратовима током ноћи.

Сви реализартори наставе у природи су се потрудили да се и у описаним условима   остваре сви планирани циљеви наставе у природи у Сокобањи, који су били прочитани на Савету  и сматрају да је настава у природи успешно реализована.

НАПОМЕНА:    

СПИСАК СОБА- 

302- 5 кревета ( 2 помоћна), 303- 5 кревета (1 помоћни), 304- 6 кревета (2 помоћна),

411- 5 кревета (1 помоћни), 412- 5 кревета (1 помоћни), 413- 5 кревета (1 помоћни),

417- 6 кревета (2 помоћна), 418- 4 кревета, 419- 6 кревета (2 помоћна).

Укупно 12 помоћних кревета.

Извештај подноси вођа пута

Сања Ромчевић

7.4     Извештај  са  наставе у природи за ученике четвртог разреда

Врњачка Бања је средиште општине Врњачка Бања. Налази се у централној Србији у Рашком округу.Удаљена  je oko 200 km oд Београда, 25 km oд Краљеваi 7 kмодТрстеника. Смештена је између планине Гоч(1216 m) i Западне Мораве.

Клима Врњачке Бање је умерено континентална са утицајем планинске климе. Лета су са свежим јутрима и вечерима, a зиме су снеговите без оштрих мразева. Средња географска температура износи 10,5 °C, a средња летња 20 °C.

У Врњачкој Бањи  се налази седам минералних извора. Деца су обишла изворе: Топла вода, Слатина, Снежник, Језеро, Борјак, Бели извор и Врњачко врело. За терапије се користе четири( Топла вода, Снежник, Језеро и Слатина), а за флаширање као стона минерална вода две (Вода Врњци са извора Тола вода и Врњачко врело).

Деца су чула причу о Врњачкој Бањи која  је стара 2000 година од када су изворе лековите минералне воде пронашли Римски легионари цара Константина 2., они су градили базене за купање и римски извор минералне воде.

У Врњачкој Бањи као и у римској фонтани у Риму где туристи бацају новчиће у фонтану да би им се испунила жеља, постоји мост који заљубљени или они тек венчани користе да окаче свој печат среће и будућег завета у виду катанца који постављају на ограду од моста у знак вечне љубави.

Посебну пажњу им је привукао замак Белимарковић који је некада био летњиковац српског краљевског генерала  Александра Обреновић, Јована Белимарковића, а данас је један од најстаријих објеката у Врњачкој Бањи. Смештен је на брегу који се уздиже  на топлим извором, а карактерише га  архитектонски стил, који се угледа на пољске и северноиталијанске дворце  друге половине19.-ог века. Замак Белимарковић је данас Завичајни музеј комплексног типа  са поставкама историјске и културне природе.

На Чајкином брду или на Црквеном брду у центру бање налази се  Храм рођења пресвете Богородице.Храм је подигао Хаџи Јефимије Поповић, човек који је одговоран за откривањe  лековитих минералних бањских извора.

Обишло смо споменик краљу Александру Карађорђевићу Ујединитељу који се налази код римског извора и купатила.

Деца су обишла Јапански врт који представља  нeзаобилазну новину у врњачком парку. Подигнут  je 2011. године, донацијом Jaпана. Jaпански врт се простире на 3.000 квадратних метара и представља малу уређену оазу која осликаватрадиционалну јапанску архитектуру и флору Јапана.

У опанчарској радњи су видели највећи опанак који одговара броју 450, дугачак 3,2м и прављен је од 10 врста кожа.

Деца су имала прилику да се возе возићем кроз Врњачку Бању, па им је разгледање града било врло интересантно и забавно. Најинтересантнија им је била маскота Врњачке Бање врабац Гочко.  Он је обучен у народну ношњу има на глави шајкачу  и обувен у опанке.Учествовали су у такмичењима: најбоља соба, најбоља маска, игре без граница, фото сафари, занимљива географија…Увече су уживали у дискотеци са рекреатором која је уз пригодну музику показивала деци кореографију.

Наставни план и програм је реализован у целости, и испуњени су сви образовно-васпитни задаци.

Напомене: Сарадњасаагенцијом „Балканик“билаје одлична, рекреаторка је била врло ангажована и креативана. Докторка је својим превентивнимделовањем и саветима спречила могуће здравствене проблеме.Аутобусјебио са климом. Храна у хотелубилајеодлична, биојепостављеншведскистозадоручак, за ужину су добили воће, а вечера и ручак су били врло обилни са дезертом. Хотелјена нивоу категорије за три звездице.Услуге у хотелу су биле на високом нивоу.Ученицисуседоброзабавили и свејепротеклобезикаквихпроблема.Због свега наведеног препоручила бих агенцију и дестинацију будућим генерацијама.

Учитељи:Весна Петровић, Бранка Попадић и Снежана Јовичић.

Вођа пута: Снежана Јовичић.

7.5     Извештај са екскурзије петог разреда

Екскурзија – 5.разред

1 дан: Београд – Тршић – Београд

Време реализације: 20.05.2016.године

Број ученика: 81

Реализатор: Balkanik Travel Agency –Ваљево

Из Железника смо кренули у 8.00,два аутобуса, превозник Ниш експрес. Претходно су припадници саобраћајне полиције прегледали аутобусе и проверили документа возача.

После око два сата вожње, стигли смо у манастир Троношу где су нас дочекале монахиње и кустос који је ученицима пустио ЦД са кога су могли да чују о прошлости манастира, као и о његовој делатности данас. Разгледали смо музеј који представља сведочанство о школовању Вука Караџића и његовом боравку у манастиру. Након тога смо кренули према Тршићу. Разгледали смо Вукову родну кућу, а кустос нам је испричао причу о његовом животу и делатности, као и о значају за историју српског језика и стварање азбуке. Ученици су били веома заинтересовани, па су пажљиво слушали.

Ручак је био у оближњем етно ресторану око 13.30. Јеловник: супа и пљескавица са помфритом. После ручка су ученици организовали спортске игре, уз контролу водича и одељенских старешина.

Посетили смо Бању Ковиљачу уз стручне информације водича. Ученици су, са одељенским старешинама, обишли центар Бање, куповали сувенире и организовали такмичење у фудбалу. Око 16.30 смо кренули за Београд. У близини Шапца смо правили краћу паузу да би се ученици одморили. У Железник смо стигли око 19.15 часова.

Коментар: Екскурзија је била веома занимљива, а ученици заинтересовани. Васпитно-образовни циљеви су остварени: упознавање са културно-историјским знаменитостима и дружење ученика. Остварена је корелација између наставних предмета: Српски језик, Историја, Географија, Верска настава, Биологија, Ликовна култура.

Похваљујемо младог водича Луку, који је у сваком тренутку био спреман да помогне и пружи стручне информације. Агенција у потпуности испоштовала програм путовања.

Одељенске старешине:

Невена Крстић 5-1

Рада Димитријевић 5-2

Сузана Лештанин 5-3

Наташа Зубић 5-4

7.6     Извештај са екскурзије шестог и седмог разреда

Ниш, 21. и 22. маја 2016. године

На дводневну екскурзију шестог и седмог разреда ишло је 129 ученика и 8 наставника. Испред школе су била постављена три аутобуса у 7.30. Полиција је извршила техничку проверу и на пут се кренуло у 08.00 часова. У два аутобуса били су ученици шестог разреда (6/1, 6/2, 6/3, 6/4), а у једном ученици седмог разреда. Поред наставног особља у аутобусима су били водичи и лекар.

Прво смо посетили манастир Манасију где су ученици чули кратку историју о манастиру. Следећа дестинација била је Ресавска пећина, и ученици су се упознали са њеним знаменитостима.

Упознали смо се и са историјом манастира Раваница која је била наредна дестинација.

У хотел „Видиковац“ у Нишу стигло се око 18.00 часова. После вечере организована је дискотека.

Сутрадан после доручка кренуло се у обилазак Ниша. (Ћеле кула, концентрациони логор на Црвеном крсту и Народни музеј, као и централна градска зона и градски трг).

Ручак је био организован око 13.00 часова после чега се кренуло на Чегар где је локални мештанин испричао занимљиву историју о Чегру и Стевану Синђелићу.

После тога кренуло се за Београд и стигло се око 19.00 часова.

Напомене: Услуга у хотелу била је на високом нивоу, храна је била укусна, сарадња са агенцијом била је солидна.  Постоји мала замерка на број водича у аутобусима. У једном аутобусу су била два водича, а у друга два није било ни једног, па се на појединим стајалиштима није знало колико дуго се планира задржавање. Поред тога постоји замерка и за наплату тоалета деци на првом стајању из правца Београда.  Никаквих других проблема није било, све је прошло у најбољем реду.

Дестинација је била одлична, па је препоручујемо разредним  старешинама и у будуће.

Одељенске старешине: Пламенка Ђого, Саша Пеневски, Весна Срећковић, Јасенка Милошевић, Снежана Калац, Драгана Пешић – Крстић и Јелена Илић – Томић.

Вођа пута: Надица Стаменковић

7.7     Извештај са екскурзије осмог разреда

Тара, 31.марта, 1. и 2. априла 2016.

На тродневну екскурзију осмог разреда ишло је 82 ученика и 5 наставника, у два аутобуса. После техничког прегледа који је извршила полиција кренуло се у 08.00 часова.

Прво стајање било је у Ваљеву, где смо направили кратку шетњу по граду.

Након посете Ваљеву, кренуло се ка ХЕ Перућац где нам је локални водич испичао кратку историју о хидроелектрани. Обишли смо и реку Врело, познатију као Година као и манастир Рачу што је накнадно убачено уместо обиласка видиковца Бањска стена.

Били смо смештени у хотелу “Оморика“, где смо имали вечеру а ученици и дискотеку.

Другог дана после доручка упутили смо се ка Мокрој гори и  возом „Носталгија“ возили се Шарганском осмицом. Вожња је трајала два и по сата.

Затим смо посетили етно-село Дрвенград, одгледали кратак филм Емира Кустурице, после чега смо имали времена за разгледање.

Након ручка у хотелу кренули смо у шетњу Таром. Као и претходне вечери и те вечери је била организована дискотека.

После доручка, трећег дана, остало је времена за шетњу. За Београд се кренуло око 13.00 часова.

Успут смо обишли Сирогојно, разгледали околину, направили кратку паузу и кренули даље. У Београд смо стигли око 20.00 часова.

Напомене: Сарадња са агенцијом била је задовољавајућа иако су аутобуси били без климе. Водичи су били добро припремљени. Храна у хотелу била је одлична, био је постављен шведски сто за све оброке. Једина примедба је извесна нељубазност особља у хотелу. Све остало је протекло без икаквих проблема.

Одељенске старешине препоручују ову дестинацију и у будуће.

Одељенске старешине: Тамара Станковић, Славица Вићентић, Јармила Стевановић и Светлана Коцкар.

Вођа пута: Надица Стаменковић

Повезане вести

Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“
Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“

Ликовно-литерарни конкурс“Крв живот значи“ реализован је током месеца априла у организацији Црвеног крста, општине Чукарица. Награђени су радови следећих ученика: Анђелија Божић, прво место, ликовни рад Вук Бошковић, друго место, литерарни рад Захваљујемо се свим...

Радионица ”Популарна наука”
Радионица ”Популарна наука”

Бранко Стевановић и Драгослав Пауновић – Популарна наука (физика) кроз интерактивне радионице са децом У понедељак 13.маја 2024.године у библиотеци ''Ђура Јакшић''у Железнику, ученици 4/4 одељења са учитељицом Жељком Борјан и библиотекаром школе, Слађаном Колунџић, су...