Select Page

Екскурзија – Обавештење о закљученом уговору

Written By

admin

Date

Jan 12, 2018

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Број: 20

Датум: 11.01.2018. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa „Браћа Јерковић“ из Београда

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга

извођење екскурзије и наставе у природи

ЈН бр. 1.2.2/17

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
 • Интернет страна наручиоца: www.osbracajerkovic.edu.rs.
 •  Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.
 • Назив и ознака из Општег речника набавке: 63516000 – Услуге организације путовања.
 • Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 6.990.781,49 динара.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 6 понуда.
 • Највиша и најнижа понуђена цена (без ПДВ-а) код прихватљивих понуда:

      Партија број 1:

 1. GRAND TOURS d.o.o., Нови Сад, понуђена цена…………………………..15.281,67 дин.          

      Партија број 2:

 1. GRAND TOURS d.o.o., Нови Сад, понуђена цена…………………………. 16.640,00 дин.

      Партија број 3:

 1. VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Земун, понуђена цена………………… 17.988,33 дин.

      Партија број 4:

 1. „LUKSIM“ d.o.o., Београд, понуђена цена………………………………………. 1.520,00  дин.
 • „BANBUS“ D.O.O., Београд, понуђена цена…………………………………….1.553,78  дин.
 • „LUI TRAVEL“ d.o.o.,, Београд, понуђена цена……………………………….. 1.606,67дин.
 • D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………………………..1.750,82 дин.
 • GRAND TOURS d.o.o., Нови Сад, понуђена цена……………………………. 1.845,00 дин.
 • VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Земун, понуђена цена…………………..1.903,33 дин.

      Партија број 5:

 1. „LUI TRAVEL“ d.o.o.,, Београд, понуђена цена…………………………………6.623,33 дин.
 • „LUKSIM“ d.o.o., Београд, понуђена цена………………………………………. 6.675,00  дин.
 • VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Земун, понуђена цена……………………6.745,00 дин.
 • „BANBUS“ D.O.O., Београд, понуђена цена…………………………………… 6.755,76  дин.
 • D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена…………………………6.811,66 дин.      
 • GRAND TOURS d.o.o., Нови Сад, понуђена цена……………………………..7.363,33 дин.

      Партија број 6:

 1. „LUKSIM“ d.o.o., Београд, понуђена цена……………………………………..11.030,00  дин.
 • „BANBUS“ D.O.O., Београд, понуђена цена…………………………………..11.236,00  дин.
 • „LUI TRAVEL“ d.o.o.,, Београд, понуђена цена……………………………… 11.516,67 дин.
 • GRAND TOURS d.o.o., Нови Сад, понуђена цена………………………….. 11.550,00 дин.
 • VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Земун, понуђена цена………………….. 11.641,66 дин.
 • D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена……………………….11.949,99 дин.
 • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2017. године.
 1. Датум закључења уговора:

Партије бр. 1 и 2: 21.12.2017. године

Партија бр. 3: 11.01.2018. године

Партија бр. 4 и 6: 10.01.2018. године

Партија бр. 5: 03.01.2018. године

11. Основни подаци о добављачу:

Партије бр. 1 и 2: GRAND TOURS d.o.o., Железничка 23 а, 21000 Нови Сад, матични број: 20339748, ПИБ: 105249896

Партија бр. 3: VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 15, 11080 Земун, матични број: 20321440, ПИБ: 105124815

Партија бр. 4 и 6: „LUKSIM“ d.o.o., Војводе Степе 353, 11010 Београд, матични број: 06767737, ПИБ: 102008055

Партија бр. 5: „LUI TRAVEL“ d.o.o., Стевана Филиповића 115 а, 11000 Београд, матични број: 17170368, ПИБ: 101031973

12. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза.

13. Околности које представљају основ за измену уговора: Повећање или смањење броја ученика.

Повезане вести

ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ
ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ

Први фестивал позоришног стваралаштва деце и младих " Позориштарије на Чукарици", одржан је 29. и 31.5.2024. у КЦ "Чукарица". На фестивалу су учествовали ученици средњих и основних школа, као и драмски студији, групе и секције. Одлуком жирија, у саставу: Ивана Зоњић,...

„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.
„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.

У четвртак 30. маја 2024. године завршен је ове године девети циклусакције „ЧИТАМ, ПА ШТА“.У Уметничком одељењу Библиотеке града Београда додељене су наградеученицима који су током ове школске године показали највишеинвентивности у писању или цртању, а на тему...