Select Page

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА – Обавештење о закљученом уговору

Written By

admin

Date

May 24, 2017

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

 „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

www.osbracajerkovic.edu.rs

Број:08/48

Датум: 19.05.2017. године

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa ” Браћа Јерковић“ из Београда,

објављује

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радовa

 на уређењу школског дворишта,

 за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,

ЈН бр. 1.3.1/17

  1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
  • Предмет јавне набавке: Набавка радова – радови на уређењу школског дворишта.
  • Ознака и назив из Општег речника набавки: припремно-завршни и радови на рушењу и ископавању са одвожењем на депонију (45110000, 45112000 ), бетонски (45262300),  асфалтерски радови (45233222 ), услуге орезивања дрвећа (77340005) и услуге садње ( 77310006).
  • Уговорена вредност без ПДВ-а: 1.976.342,00 дин.
  • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  • Број примљених понуда: 1 понуда.
  • Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
  • План Центар, понуђена цена…………………………………………… 1.976.342,00 дин.
  • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

    10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.05.2017. године.

    11. Датум закључења уговора: 19.05.2017. године.

12. Основни подаци о добављачу: “План Центар“ д.о.о. Београд Алексе Ненадовића 10.

13. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.