Select Page

Обавештење о закљученом уговору у отвреном поступку јавне набавке услуга

Written By

admin

Date

Dec 16, 2016

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Датум: 26.12.2016. године

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa „Браћа Јерковић“ из Београда

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга

– извођење екскурзије и наставе у природи,

 за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

Партије број 1, 2, 3, 4, 5 и 7

ЈН бр. 1.2.2/16

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
 • Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда, обликована у 7 (седам) партија.
 • Назив из Општег речника набавке: Услуге организације путовања.
 • Ознака из Општег речника набавки: 63516000.
 • Уговорена вредност без ПДВ-а (дин): 6.297.395,55 дин.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 6  (шест) понуда.
 • Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

      Партија бр. 1:

 1. GRAND TOURS D.O.O., Нови Сад, понуђена цена…………………………14.846,67 дин.

      Партија бр. 2:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена…………………………….17.618,88  дин.

2) Admiral tours, Београд, понуђена цена…………………………………………….18.053,33 дин.

     Партија бр. 3:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена…………………………….13.760,77  дин.

      Партија бр. 4:

1) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена……………… 2.267,50 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………….2.293,33 дин.

3) Admiral tours, Београд, понуђена цена…………………………………………….. 2.346,67 дин.

4) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена……………………………… 2.460,88 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена……………………………..3.658,34 дин.

      Партија бр. 5:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена…………………………….. 6.160,51 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………….6.362,50 дин.

3) Admiral tours, Београд, понуђена цена………………………………………………6.503,33 дин.

4) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена………….….. 6.718,00 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена……………………………..7.231,67 дин.

      Партија бр. 7:

1) Д.Т.У.Т Балканик д.о.о., Ваљево, понуђена цена……………………………… 5.632,92 дин.

2) „MIVEX“ d.o.o-, Београд, понуђена цена…………………………………………….5.638,00 дин.

3) „VANJA TRAVEL AGENCY“ D.O.O, Београд, понуђена цена………….….. 5.652,00 дин.

4) Admiral tours, Београд, понуђена цена…………………………………………….. 5.656,67 дин.

5) GRAND TOURS D.O.O, Нови Сад, понуђена цена……………………………..6.336,67 дин.

               Уговори за партије број 1, 2, 3 и 4 се додељују на основу члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама.

 • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

    10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.11.2016. године.

    11. Датум закључења уговора:

 • партија број 1 – 16.12.2016. године;
 • партије број 2, 3, 5 и 7 – 15.12.2016. године;
 • партија број 4 – 13.12.2016. године.

12. Основни подаци о добављачу:

 • партија број 1  – GRAND TOURS d.o.o., изНовог Сада,ул. Железничка  бр. 23 а, матични број: 20339748, ПИБ: 105249896;
 • партије број 2, 3, 5 и 7 Д.Т.У.Т. БАЛКАНИК Д.О.О., Синђелићева 24, 14000 Ваљево, матични број: 07969813, ПИБ:101492932;
 • партија број 4VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 15, Београд-Земун, матични број: 20321440, ПИБ: 105124815.

13. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Повезане вести

ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ
ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ

Први фестивал позоришног стваралаштва деце и младих " Позориштарије на Чукарици", одржан је 29. и 31.5.2024. у КЦ "Чукарица". На фестивалу су учествовали ученици средњих и основних школа, као и драмски студији, групе и секције. Одлуком жирија, у саставу: Ивана Зоњић,...

„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.
„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.

У четвртак 30. маја 2024. године завршен је ове године девети циклусакције „ЧИТАМ, ПА ШТА“.У Уметничком одељењу Библиотеке града Београда додељене су наградеученицима који су током ове школске године показали највишеинвентивности у писању или цртању, а на тему...