Select Page

Обавештење о закљученом уговору за исхрану ученика

Written By

admin

Date

Oct 12, 2016

Category

ОСНОВНА ШКОЛА

 „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Стјепана Супанца 15

11250 Београд

Датум: 07.10.2016. године

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa ” Браћа Јерковић“ из Београда,

објављује

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга

– припрема и  дистрибуција школског оброка

– ручка и доручка за ученике,

 за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда,

ЈН бр. 1.2.1/16

 1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд.
 • Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и  дистрибуција школског оброка – ручка и доручка за ученике.
 • Назив из Општег речника набавке: Услуге достављања припремљених оброка у школе.
 • Ознака из Општег речника набавки: 55524000.
 • Уговорена вредност без ПДВ-а: 726.121,00 дин.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 2 понуде.
 • Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
 • БМБ ТЕАМ д.о.о, , Београд, понуђена цена……………………………..726.121,00 дин.
 • „ЛИДО“ доо, Земун, понуђена цена ………………………………………….832.915,00 дин.
 • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

    10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.09.2016. године.

    11. Датум закључења уговора: 04.10.2016. године.

12. Основни подаци о добављачу: Предузеће за производњу, трговину и услуге БМБ ТЕАМ д.о.о, Супилова 9, 11060 Београд, матични број: 20465859, ПИБ: 106089064.

13. Период важења уговора: од дана закључења уговора до 15.06.2017. године.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Повезане вести

ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ
ПОЗОРИШТАРИЈЕ НА ЧУКАРИЦИ

Први фестивал позоришног стваралаштва деце и младих " Позориштарије на Чукарици", одржан је 29. и 31.5.2024. у КЦ "Чукарица". На фестивалу су учествовали ученици средњих и основних школа, као и драмски студији, групе и секције. Одлуком жирија, у саставу: Ивана Зоњић,...

„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.
„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.

У четвртак 30. маја 2024. године завршен је ове године девети циклусакције „ЧИТАМ, ПА ШТА“.У Уметничком одељењу Библиотеке града Београда додељене су наградеученицима који су током ове школске године показали највишеинвентивности у писању или цртању, а на тему...