Select Page

Гдишњи план рада ОШ”Браћа Јерковић” за 2016/2017 годину

Written By

admin

Date

Oct 8, 2016

Category

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Београд

Општина Чукарица

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

Број:662

Датум:16.09.2016.

Ж е л е з н и к

На основу става 1 тачке 2 члана 57 Закона о основамa система образовања и васпитања („Сл.гласник РС,бр.72/09,52/2011,55/2013,35/2015- аутентично тумачење ,68/2015и 62/2016-одлука УС) и става 1 тачке 2 члана 31 Статута ОШ“Браћа Јерковић“ из Железника, Школски одбор је на седници одржаној дана 15.09.2016.године донео

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

                                                                            Председник Школског одбора

                                                                                                     Снежана Јојић

                         I  У В О Д      И      П О Л А З Н Е      О С Н О В Е

Годишњи план рада 2015/2016.годину донет је на основу:

1. Законa о основама система образовања и васпитања („Службени гласник

РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015 и 62/2016 одлука УС )

2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“

бр.55/13.)

3. Статута Основне школе дел.бр.644, од 25.12.2013.

4. Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе  за  2015/2016. годину

5. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима,

наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр.2/92, 2/00)

6. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/12)

7. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе

за школску 2016/2017.

8. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност у области образовања и васпитања („Сл.гласник РС „ ,бр.75/2015)

9. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и

васпитању („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 67/13)

10. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

сарадника („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 22/2005 и

51/2008, 88/2015., 105/2015., 48/2016.)

11. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 76/2010)

12. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на

насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС-

Просветни гласник“ бр 30/10)

13. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања

наставника, васпитача и стручних сарадника ( „Службени гласник РС“,

бр.85/2013., 86/2015.)

14. Правилник о вредновању квалитета рада установа („ Службени

гласник РС“ бр.9/12) и осталих законских и подзаконских аката.

15. Правилник о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

 ( „Службени гласник РС“ бр.86/2015, 3/2016.)

Годишњи план рада је документ којим се утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.

Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се максимално разраде и конкретизују васпитно-образовни задаци. Колико ће се у остваривању планираног успети,  не зависи само од квалитета Годишњег плана, већ и од тога колико ће се за реализацију задатака запослени у школи ангажовати и какву подршку и помоћ ће имати од локалне самоуправе  и родитеља ученика . Школа ће настојати да обезбеди висок степен одговорности и професионалности у извршавању постављених задатака и циљева.                                                                    

  II                      УСЛОВИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ

                       ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ   РАДА ШКОЛЕ

1.         М а т е р и ј а л н о       т е х н и ч к и      у с л о в и                 

            Школа ради по систему кабинетске наставе, поседује 22 учионице, 2 радионице за ТО, 1  фискултурну салу, 1 свечану салу,  1 просторију за библиотеку и читаоницу , 2 просторије за намену школске кухиње, 1 просторију за дневни боравак, све смештено у једној згради укупне површине 4746 м2 . Иако школа располаже са солидним фондом наставних средстава,потребно је стално улагати напоре како би се та средства допунила и осавременила.

О томе шта је све учињено на обезбеђивању материјално техничких услова за рад школе детаљно је изнето у Извештају о раду школе за шк.2015/16. годину.

ПЛАН  ИЗДАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

У школској 2016-17. издаје се у закуп следећи школски простор:

 1. Свечана сала површине 150 м2
 2. Фискултурна сала, површине 300м2
 3. Просторије смештене у холу школе
 4. Учионице
 5. Помоћни објекат у дворишту

2.         К а д р о в с к а         с т р у к т у р а

            У школи ради 56 наставника , од тога 46 има високу стручну спрему, 10 вишу стручну спрему. Сви наставници у школи имају задужења, са 24 часa непосрседног рада са ученицима,  изузев  наставника који раде са одређеним процентом према потребама школе.

            Здравствено стање запослених је задовољавајуће и ове године.                                    

3.         У с л о в и     с р е д и н е    у    к о ј о ј   ш к о л а    р а д и

            Школа се налази у насељу Железник. Капацитет школе задовољава број уписаних одељења. Такође  постоји адекватан простор за три групе продуженог боравка.

Социјално економска структура родитеља и ученика је хетерогена што у одређеним случајевима школи представља тешкоћу.

Школу похађа један број ученика из дефицијентних породица као и ученици чије су стамбене прилике неповољне.

У школској  2016-17. поред школске зграде користићемо и друге објекте у средини која окружује школу: Спортски центар “Кошутњак”, Биоскоп “Рода “, Библиотека “Лаза Костић”, НУ “Владимир Дујић”, Пионирски град и друге објекте и установе.

4.          П о д е л а    ч а с о в а

Српски језик:

Пламенка Ђого: V-2,5 VII-1,3

Тамара Станковић: V-1,3,4 VII-4

Сузана Лештанин: VI-2,3,4 VII-1,3

Невена Крстић: VI-1 VII-2,5 VII-2,4

Енглески језик:

Надица Вићић Ђорђевић: I-1,2,3,4 II-1,2,3 IV-1,2,3

Јасенка Милошевић: II-4,5 III-1,2,3,4 IV-4 V-3

Наташа Зубић: VI-1,3,4 VIII-2,4

Maрија Зорић IV-4 VI-2 VIII-1,3

Mарија Павловић: V-1,2,4,5 VII-1,2,3,4,5

Ликовна култура:

Зоран Миленковић: V-1,2,3,4,5 VI-1,2,3,4, VII-1,2,3,4,5, VIII/1,2,3,4,

Музичка култура:

Јармила Стевановић: V-1,2,3,4,5 VI-1,2,3,4, VII-1,2,3,4,5, VIII/1,2,3,4,

Историја:

Рада Димитријевић: V-4,5  VI-1,2,3,4, VIII-1,2,3,4

Марина Стефановић: V-1,2,3 VII-1,2,3,4,5

Географија:

Светлана Коцкар: V-1,2,3,4,5 VI-1,2,4 VII-1,2,3,4,5,

Снежана Калац: VI-3 VIII-1,2,3,4

Физика:

Татјана Милованов Миленковић:  VI-1,2,3,4

Саша Пеневски: VII-1,2,3,4,5 VIII-1,2,3,4

Математика:

Драгана Пешић Крстић: VI-1,3,4 VIII-1,3

Славица Вићентић:V-2,3,4,5  VII-1

Милица Жујовић: VI-2  VII-3,4  VIII-2,4

Надица Стаменковић: V-1  VII-2,5

Биологија:

Весна Срећковић: V-1,2,3,4,5  VII-1,2,3,4,5

Ивана Лзаревић: VI-2,3,4 VIII-1,2,3,4

Биљана Ковачић: VI-1

Хемија:

Биљана Ковачић: VIII-1,2,3,4

Александра Ђорђевић: VII/1,2,3,4,5

Техничко и информатичко образовање:

Наталија Радосављевић: V-4,5 VI-1,2,3,4 VII-5 VIII-1,2,3,4

Живан Дробњак: V-1,2,3 VI-1,3,4 VII-1,2,3,4,5

Драгољуб  Веселиновић: V-1,2,3,4,5  VI-2  VII-1,2,3,4 VIII-1

Мирослав  Радић: VIII-2,3,4

Физичко васпитање:

Драган Јовановић: VI-1,2,3,4  VIII-1,2,3

Драган Узелац: V-1,2,5  VII-1,2,4,5

Бранко Милошевић: V-3,4  VII-3  VIII-4

Спорт- физичко васпитање

Драган Јовановић: V-1,2,5   VI-2  VII-1,2,4

Драган Узелац: VI-1,3,4  VIII-1,2,3

Бранко Милошевић: V-3,4 VI-2 VII-3,5  VIII-4

Немачки језик:

Лидија Стефановић: V-1,2,3,4,5 VII-1,2,3,4,5

Сања Пантелић: VI-1,2,3,4,5 VIII-1,2,3,4

Свакодневни живот у прошлости (СЖП):

Рада Димитријевић:  V-4,5

Чувари природе

Калац Снежана VI-3,4

Домаћинство

Весна Срећковић  VII-3

Информатика и рачунарство:

Татјана Милованов Миленковић: VI-1,2

Надица Стаменковић:  V-1,2,3  VII-5, VIII-1,2,3,4

Саша  Пеневски:  VII-1,2,4

Верска настава:

Јелена Томић Илић: I-1,2,3,4 II-1,2,3,4,5  III-1,2,3,4, IV-1,2,3,4,5 V-1,2,3,4  VI-1,2,3,4 

VII-1,2,3,4,5 VIII-1,2,3,4

Грађанско  васпитање:

Сања Пантелић: VI-1,2,3,4  VIII-1,2,3,4

Јасенка Милошевић: V-1,2,3,4,5  VII-5

Бранка Мицковски: VII-2,4

Снежана Јојић: VII-1,3

Разредна настава:

Предраг Рђеновић 2-1, Светлана Којић 2-2, Душица Павловић 2-3, Бранислава Поповић 2-4, Санијела Перовић 2-5;

Тања Цветановић 3-1, Љиљана Недељковић 3-1, Жаклина Јовановић Ференђан 3-3, Зорица Недељковић 3-4;

Славица Ђачић 4-1, Боса Раданић 4-2, Весна Зујаловић 4-3, Јелена Делић 4-4, Сања Ромчевић 4-5;

Стеван Јовановић Ференђан 1-1, Снежана Јовичић 1-2, Весна Петровић 1-3, Виолета Марковић 1-4.

Продужени боравак:

 Слађана Колунџић, Данка Радовић, Сузана Петровић

Педагошки асистент:

Светлана Маринковић

III   ОРГАНИЗАЦИЈА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА         

1.         Ш к о л с к и   к а л е н д а р

Настава и други облици васпитно-образовног рада остварују се у два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у четвртак , 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27.1.2017. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара  2017. год., а завршава се у уторак, 30.5. 2017. године за ученике осмог разреда, односно у уторак 13.6. 2016. године за ученике од првог до седмог разреда.

Завршни испит ученици осмог разреда ће полагати од 14.6. до 16.6.2017.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана.

Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта обавиће се 28.6.2016.године, а подела сведочанства ученицима 8 разреда обавиће се 9.6.2016.године.

У току школске године ученици имају зимски,пролећни и летњи распуст.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом.                    

2.  Распоред    одељења   по   сменама     и    трајање  одмора

Настава преподне почиње у 8 часова, а пoподне  у 14 часова.Одмори у току наставе трају пет минута.Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа.

Распоред одељења по сменама:

Н е п а р н а               с м е н а:         Сва одељења првог, трећег, петог и седмог                                                   

П а р н а                     с м е н а:         Сва одељења другог, четвртог, шестог и осмог                                          

3.  Распоред    коришћења   школских      просторија  

У овој школској години настава ће се изводити у млађим разредима по систему разредне наставе.

У предмету техничко образовање одељења ће се делити у две групе према нормативу.

У школи постоје следећи кабинети:

1. Кабинет физике и хемије (један)

 2. Кабинет биологије

3. Кабинет географије

4. Кабинет ликовне културе

5. Кабинет физичког васпитања

6. Кабинет техничког образовања (два)

7. Кабниет српског језика (два)

8. Кабинет страног језика (два)

9.Кабинет математике(два)

10.Кабинет музичке културе

11.Учионице за млађе разреде (десет)

12. Библиотека

13.Дигитални кабинет

14. Учионица за предшколску групу

IV       ПЛАН  РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА  ШКОЛЕ   И    СТРУЧНИХ ТЕЛА     

 1. Ш К О Л С К И    О Д Б О Р      

            Према Пословнику о раду Школског одбора седнице Школског одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца.

МесецАктивности
Септембар – октобарРазматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015 – 2016. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2016 – 2017. Текућа питања
Новембар – децембарТекућа питања
Јуануар – фебруарУсвајање финансијског извештаја за 2016. годину. Усвајање финансијског плана за 2017. годину. Усвајање плана јавних набавки за 2017. годину. Усвајање извештаја о попису основних средстава. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора за прво полугодиште школске 2016 – 2017. године. Текућа питања 
Март – априлТекућа питања
Мај – јунРазматрање и усвајање извештаја са реализованих екскурзија и настава у природи. Пазматрање и усвајање плана екскурзија и настава у природи за школску 2017 – 2018. годину. Текућа питања
Јул – августТекућа питања

2.  Н А С Т А В Н И Ч К О            В Е Ћ Е

Време реализације  Програм рада
      Септембар  Доношење Годишњег плана рада школе        за школску 2016-17. годину Разматрање структуре 40.-сатне радне недеље  и задужења    Разматрање Извештаја о раду директора у  другом полугодишту шк.2015-16.године   Разматрање Извештаја о раду школе за шк.2015-16.одине                                                                                                                                                                    Осигурање ученика, ужина ученика  
  Октобар    Извештај Тима за самовредновање Стручна тема Текућа питања                       
  Новембар  Анализа успеха и владања, ученика на крају класификционог периода Прослава  Дана школе Стручна тема Текућа питања
  Децембар-јануар  Организација  прославе школске славе Св.Сава Предлог организације припремне наставе за завршни испит Стручна тема Текућа питања  
  Фебруар  Анализа стручног усавршавања и семинара Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта. Разматрање Извештаја о раду директора у  првом полугодишту шк.2016-17.године Текућа питања                                                                         
      Март    Предлог  фонда часова за школску 2016-17.год.и прављење листе изборних предмета Стручна тема Текућа питања  
    Април    Анализа успеха и владања, ученика на крају класификационог периода. Извештај о постигнутим резултатима са завршених такмичења Стручна тема Текућа питања                     
    Мај      Предлог дестинација за излете  и наставу у природи за шк.2017-18.год. Разматрање учешћа ученика на такмичењима Координација уписа ученика 8.разреда у средње школе и распоред обавеза у вези са завршним испитом Припрема скице Годишњег плана  рада школе са конкретним задужењима Стручна тема Текућа питања    
      Јун        Успех и владање ученика 8.разреда Текућа питања у вези са завршним испитом Анализа успеха и  владање ученика на крају школске године Предлог поделе часова   на наставнике. Задужења за израду Годишњег план рада школе Похвале и награде ученика. Планирање припремног рада поправних испита,формирање комисија и распоред полагања.  Информација о завршном испиту                                                                              Извештаји са реализованих екскурзија и настава у природи и излета Формирање комисије за избор ђака генерације                                                                                   
  Август  Извештај о упису осмака у средњу школу Информација о полагању поправних испита Свечани пријем првака Распоређивање новодошлих ученика Усвајање распореда часова Текућа питања    

Поред ових питања изнетих у Годишњем програму рада  школе  Наставничко веће ће по потреби разматрати и друга питања везана за рад школе.У зависности од теме НВ биће и одређени носиови посла.

3.       П Е Д А Г О Ш К И     К О Л Е Г И Ј У М

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и

стручних тимова:

Стручно веће наставника разредне наставе:                 Весна Зујаловић

Стручно веће наставника српског језика:                      Сузана Лештанин

Стручно веће наставника страних језика:                      Лидија Стефановић

Стручно веће наставника историје и географије:           Рада Димитријевић

Стручно веће наставника математике и физике:            Славица Вићентић

Стручно веће наставника биологије и хемије:                Биљана Ковачић

Стручно веће наставника физичког васпитања:             Драган Јовановић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе:  Јармила Стевановић

Стручно веће техничког образовања:                               Драгољуб Веселиновић

Стручни тим за развојно планирање:                            Саша Пеневски

Стручни тим за самовредовање :                                   Јелена Илић Томић

Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:   

                                                                                              Надица Стаменковић                                                                                       

Стручни тим за за инклузивно образовање (СТИО):        Бранка Мицковски

Стручни тим за развој школских програма:                        Весна Срећковић

Педагошким колегијумом председава директор школе, Беба Угреновић.

Педагошки колегијум ће и ове године разматрати питања у вези са

пословима директора:

 • осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • остваривање развојног плана школе
 • педагошко-инструктивни увид и предузете мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
 • стручно усавршавање
 • доношење ИОП-а               

Програм рада Педагошког колегијума

Време реализацијеСадржај радаНосиоци посла
  Септембар  -Формирање ПК -Усвајање плана рада ПК – Разматрање потреба за  набавком наставних средстава Договор о активностима за остваривање   угледнх и огледних часова -Доношење ИОП-а  Сви чланови
Октобар-децембар          -Извештај о реализованим семинарима за претходну школску годину -Организовање Фестивала науке Обележавање о значајних  празника -Доношење ИОП-а  Сви чланови, тј. руководиоци стручних већа Сви чланови   Сви чланови
 Фебруар -Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора 
 Мај-јун– Разматрање резултата рада ШРТ – Извештај директора о педагошко- инструктивном надзору -Извештај о реализацији ИОП-а Извештај о реализацији стручног усавршавања  Руководилац ШРП-а   Директор школе   Тим за ИОП

4. О Д Е Љ Е Њ С К А      В Е Ћ А

САДРЖАЈ РАДАРАЗРЕДВРЕМЕ
  -Разматрање начина и времена реализације екскурзија, посета, обилазака институција и разматрање предлога плана екскурзија, излета и рекреативне наставе за следећу школску годину   – Идентификовање ученика за које је потребно направити ИОП   -Идентификација ученика за допунски и додатни рад   – Утврђивање успеха и владања ученика на крају  класификационих периода     -Одељенска спортска такмичења и конкурси ликовног и литерарног стваралаштва    I-VIII             I-VIII   II-VIII     I-VIII       I-VIII      Септембар-Март             Током првог полугодишта   Током године     Током школ.год.       Током шк.год.    

        Одељењска већа чине наставници и сарадници који остварују васпитно-образовни рад у одељењу и стручни сарадници по потреби. Одељењско веће непосрседно остварујуе и координира образовно-васпитни рад у одељењу, разматра питања кој се односе на живот и рад ученика и предузима мере за отклањање недостатака, као и мере за унапређивање вастпитно-образовног рада. Одељењска веће ради у седницама којим председава разредни старешина. Одлуке се доносе већином гласова и обавезне су за све

5.  СТРУЧНА    ВЕЋА   ЗА   ОБЛАСТ    ПРЕДМЕТА

а) План посета часовима предметних наставника одељењима четвртог разреда

    Српски   језик      МатематикаЕнглески језик  Mузичка култураЛиковна култура  Географија
4-13.недеља Септембра2.недеља Октобра1.недеља Децембра4.недеља Октобра2.недеља Јануар4.недеља Септембра
4-21.недеља Новембра1.недеља Октобра1.недеља Децембра4.недеља Октобра2.недеља Јануар3.недеља Октобра
4-31.недеља Новембра1.недеља Октобра1.недеља Децембра1.недеља Новембра3.недеља Јануар2.недеља Октобра
4-41.недеља Октобра1.недеља Новембра1.недеља Децембра1.недеља Новембра3.недеља Јануар4.недеља Септембра
4-52.недеља Октобра2.недеља Октобра1.недеља Децембра2.недеља Новембра3.недеља Јануар1.недеља Октобра
     Историја  Биологија  ТИО  Немачки језик  Физичко васпитање 
4-13.недеља Октобра1.недеља Децембра3.недеља Октобра2.недеља Јануар3.недеља Јануар 
4-24.недеља Октобра1.недеља Децембра3.недеља Октобра2.недеља Јануар3.недеља Јануар 
4-32.недеља Новембра1.недеља Децембра3.недеља Октобра2.недеља Јануар4.недеља Јануар 
4-43.недеља Новембра2.недеља Децембра3.недеља Октобра3.недеља Јануар4.недеља Јануар 
4-51.недеља Децембра2.недеља Децембра3.недеља Октобра3.недеља Јануар4.недеља Јануар 

б) Планови рада  стручних већа за област предмета са планом стручног усавршавања

Програм рада Стручног већа наставника разредне наставе

Руководилац:    Весна Зујаловић

       АВГУСТ – СЕПТЕМБАР

1.  Усвајање програма рада, сви чланови актива

2.  Планирање свих видова ВОР-а  и свечани  пријем првака (сви учитељи првог разреда)

3.  Израда анкета за изборне предмете, дневни боравак

4. Упознавање наставника са резултатима анкете

5. Усвајање годишњег плана за промоцију школе

6.  Подела уџбеника и набавка приручника

7. Упознавање и укључивање са активностима организације „Пријатељи деце“ и „Црвеног крста“ и пројекте који се реализују у школи.

8. Заштита животне средине (школско уређење и оплемењивање простора)

9. Израда плана и посета предметних наставника ученицима четвртих разреда у циљу припреме за пети разред

10.Договор о стратегијама подршке за ИО, израда  педагошких профила и ИОП-а

ОКТОБАР – НОВЕМБАР

1.  Опремљеност наставним средствима и разматрање потреба и могућности набавке савременијих и функционалнијих, на нивоу већа у сарадањи са директором школе

2.  Разматрање предлога за стручно усавршавање и стицање звања наставника

3.  Договор о реализација наставе у природи и излета

4. Планирање и разматрање понуда за позоришне представе

5.  Планирање угледних часова

6. Договор о међусобним посетама часовима ради позитивне размене искустава

6. Уједначавање критеријума оцењивања у настави математике, на нивоу већа,

путем дефинисања садржаја бројчане оцене

7. Избор ученика за допунску наставу и договор о организацији рада доп.наставе

8. Идентификација даровитих ученика за додатни рад и договор о организацији додатне наставе.

9. Реализација часова редовне и допунске наставе

10.Анализа васпитно-образовног рада и првих постигнутих резултата на крају првог класификационог периода.

11.Уједначавање критеријума оцењивања.

12.Праћење оптерећености ученика наставним садржајима, домаћим задацима и осталим школским обавезама, израда анкете за родитеље и разговор са ученицима на часовима дељењске заједнице

13.Договор о међусобним посетама часовима ради позитивне размене искустава

14. Припрема за прославу дана школе и подела задужења

  ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР

1.  Анализа рада додатне и допунске наставе

 2. Анализа успеха и владања за прво полугодиште

3. Анализа остварености стандарда

4. Стручно усавршавање- Зимски сусрети учитеља

5. Припрема за обележавање прославе Нове године

6. Договор о организовању Светосавске академије (одабир ученика за учешће у приредби )

7. Реализација и прослава Светог Саве

8.  Јануарски дани просветних радника- извештаји

  ФЕБРУАР-МАРТ-АПРИЛ

Израда плана и посета предметних наставника ученицима четвртих разреда у циљу припреме за пети разред

Обележавање значајних датума

Припреме за организацију такмичења „ Mислиша”

Угледни часови

Сарадња са предшколском установом

Реализација часова редовне и допунске наставе

Анализа успеха и владања на крају тромесечја

Реализација „Мислише”

Припрема за реализацију једнодневних излета

Набавка уџбеника за наредну школску годину                                                  

Реализација такмичења из математике

 Школска библиотека – сарадња и договор о даљем раду

   МАЈ-ЈУН

1. Реализација једнодневних излета

2. Анализа постигнућа ученика на такмичењима

3. Учешће у промоцији школе

4.  Припрема и реализација тестирања ученика четвртих разреда

5. Анализа додатног, допунског рада, слободних активности и изборних предмета на крају школске године.

6.  Анализа васпитно-образовног рада и постигнутих резултата на крају школске године

7. Анализа ефеката прилагођених мера за ученике из инклузивног образовања

8. Предлози за награде, похвале и дипломе ученика.

9.  Извештај о реализацији једнодневних излета

10.  Извештај са стручних семинара.

11. Припрема за пријем првака

12. Подела задужења за нову школску годину

13. Глобално и оперативно планирање редовне  наставе по разредима

14.Анализа извештај о раду Стручног већа за разредну наставу за школску 2015/2016.годину.

15. Стручно организациони послови везани за почетак нове школске године.

16.Избор руководиоца актива за наредну школску годину и предлог програма рада

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сви чланови Стручног већа наставника разредне наставе ће активно учествовати у следећем:присуство наставничким већима; излагање у радионицама (спортске радионице, радионице за будуће прваке, радионице за Нову годину и хуманитарне радионице); чланство у ДУБ-у; рад са студентима Учитељског факултета; дежурство у школи за време пробног завршног испита; угледни часови ; присуство семинарима са листе акредитованих програма ДУБ-а за текућу школску годину са компентенцијама број К-1,  К-2,  К-3,  К-4; дежурство за време пријемних испита у другим школама; присуство презентацијама уџбеника.

Разредно веће другог разреда ( Тања Цветановић, Љиљана Недељковић, Жаклина Јовановић Ференђан и Зорица Недељковић) : Математика у школи, Кад је лака геометрија и мерење прија, Од игре до уметности, Народне игре у настави и ваннаставним активностима.

б)  Програм рада Стручног већа наставника српског језика

                              Руководилац: СУЗАНА  ЛЕШТАНИН

08

Усвајање плана рада актива наставника српског језика: подела задатака за сваку тему из овог плана; задужити по једног или више наставника

Подела часова у настави и ваннаставним активностима:

            – рецитаторска секција Невена Крстић

           – драмска секција Сузана Лештанин и Тамара Станковић

            – литерарна Пламенка Ђого

Усвајање примедби и израда евентуалних измена у годишњем плану за све разреде (дискусија)

Подношење извештаја: Наша искуства у досадашњем раду, руководилац актива

09

 Утврђивање уџбеника, радних свески и лектире, посебним планом за лектиру за свако одељење, омогућити ученицимада у пуној мери користе библиотеку                 

Организација и садржаји додатне и допунске наставе и ваннаставних активности                                                                         

Подела задужења наставницима за извођење драмских представа:

парна смена Дан школе (Тамара Станковић и Пламенка Ђого);

непарна смена Св.Сава (Сузана Лештанин и Невена Крстић)

Распоред писмених задатака: друга недеља октобра, децембра, марта и маја ( прва недеља маја за ученике осмог разреда)

Избор и укључивање ученика у секције

Израда иницијалног теста за ученике шестог и осмог  разреда, Сузана Лештанин и Невена Крстћ, а за ученике петог и седмог разреда Пламенка Ђого и Тамара Станковић

10

Анализа одржаних угледних часова-сви наставници српског језика.             

 Проблеми оцењивања ученика, дискусија

Извештај наставника о почетку рада секција

Месец књиге (час у библиотеци, сакупљање књига за школску бибилотеку и посета Сајму књига)

11

Успех ученика у првом класификационом периоду, дискусија

Прослава Дана школе

Припрема за школско такмичење рецитатора, Невена Крстић

12-01

Припрема за прославу Дана Светог Саве: одабир ученика, сарадња са учитељима, наставницима ликовне културе и музичке културе

Израда тестова за крај првог полугодишта, договор по сменама

Усагалашавање планова за припрему ђака свих разреда за такмичење из српског    језика, по сменама

Израда ИОП-а, према потреби

Анализа успеха на крају првог полугодишта

Академија посвећена лику Светог Саве   

02                               

Усаглашавање плана рада за припрему ученика осмог разреда за полагање завшног испита за пријем у средњу школу, Сузана Лештанин и Невена Крстић

Осврт на Зимски ссеминар Удружења за српски језик и књижевност

03-04

Школско такмичење рецитатора

Анализа резулатата на крају трећег класификационог периода

Анализа остварености стандарда постигнућа у досадашњем раду

Угледни час

05

Анализа постигнутих резултата са такмичења, у циљу побољшања успеха

Успех ученика осмог разреда и њихова припрема за упис у средње школе

06

Анализа успеха у настави и похвала ученика свих разреда,сви чланови актива

 Подношење појединачних извештаја о раду секција                            

Подела часова и задужења за наредну школску годину.

Организација припремне наставе за полагање поправних испита.                 

 Израда програма рада актива за наредну школску годину

 Евалуација ИОП-а   ( према потреби).                                      

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Стручно усавршавање наставника српског језика:

Семинари(ван установе) :

-Сузана Лештанин:К1и К2 :Републички зимски семинар, Активна настава српског језика и књижевности, Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу, Семинар о иновацијама у настави српског језика и Иновација у настави књижевности                                                                                   

 -Пламенка Ђого:    Републички зимски семинар, Активна настава српског језика и књижевности, Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу, Семинар о иновацијама у настави српског језика и Иновација у настави књижевности                                                                                                     

-Тамара Станковић: Републички зимски семинар, Активна настава српског језика и књижевности, Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу, Семинар о иновацијама у настави српског језика и Иновација у настави књижевности               

-Невена Крстић:К1 и К2: Републички зимски семинар, Активна настава српског језика и књижевности, Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу, Семинар о иновацијама у настави српског језика и Иновација у настави књижевности               

У установи:                                                                                                                                                       држање угледних часова                                                                                                                              држање часова четвртацима                                                                                                                     присуство Наставничком већу (предавањима)                                                                                      такмичења                                                                                                                                                      прегледање тестова

организација приредби и вечери поезије

в)  Програм рада Стручног већа  наставника страних језика

Руководилац: ЛИДИЈА СТЕФАНОВИЋ

08

Израда глобалних и оперативних планова (редовне, додатне, допунске

наставе и слободних активности).

Правилник о оцењивању – *Усаглашавање критеријума за оцењивање ученика 7.разреда за предмет немачки језик.

Договор око опреме кабинета.

Избор семинара које ће наставници похађати у новој школској години

09

Одређивање ученика за додатну и допунску наставу и слободне активности уз сарадњу са стручном службом.

Планирање одржавања контролних и писмених вежби.

Распоред одржавања угледних часова.

Израда иницијалног теста од 5-8 разреда

10

Усклађивање критеријума оцењивања у настави страних језика путем дефинисања

садржаја бројчане оцене.

Утврђивање програмских основа за уједначавање критеријума оцењивања.

11

Анализа успеха на крају првог класификационог периода.

Размена искустава са семинара које су наставници страних језика похађали

Угледни час

12 -01-02

Израда ИОПа по потреби.

Анализа успеха на крају првог полугодишта.

Праћење припреме ученика VIII разреда за такмичење

Школско такмичење VIII разреда,

Општинско такмичење VIII разреда,

03

Угледни час

04

Анализа успеха ученика у настави страних језика.

Угледни час

05-06

Анализа успеха ученика у настави страних језика.

Подела задужења за идућу школску годину.

Усвајање програма рада актива за следећу школску годину.

Одређивање уџбеника и приручника за идућу школску годину.

Евалуација ИОПа.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Професори ће у школској 2016/17. ван установе похађати семинаре претежно из области компетенција К1: Oxford Professional Development, Oxford Teachers Academy, Дигитално доба – новине у настави страних језика, семинари на Гете Институту, а у установи ће узајамно посећивати угледне часове и дискутовати о њима.

г)  Програм рада Стручног већа наставника историје и географије  

           Руководилац: Рада Димитријевић

Септембар

Распоред задужења наставника за наредну школску годину.

Израда и усвајање годишњих и оперативних планова редовне, додатне и допунске наставе, као и слободних активности.

Размена мишљења о изради иницијалних тестова

Октобар

Рад на опремању кабинета и набавка нових наставних средстава.

Могућност израде ИОП.

Огледни час географија: Индија – 7.разред – Светлана Коцкар

Обележавање 14.октобра – Дана ослобођења Чукарице – Марина Стефановић.

Избор ученика за школска такмичења

Новембар

   1. Успех ученика на крају првог класификационог периода                                                                            

   2. Избор ученика за школска такмичења.

   3. Узајамне посете часовима наставника историје и географије.

   4.Разговор о корелацији са другим наставним предметима

Децембар

Реализација плана и програма и размена мишљења о критеријуму оцењивања ученика.

Активна и интерактивна настава – презентације ученика

Јануар

Успех ученика на крају првог полугодишта.

Светосавска прослава.

Фебруар

Одржавање школских такмичења.

Учешће на акредитованим  семинарима у току школске године.

Огледни час историја – Наполеон Бонапарта – 7.разред – Марина Стефановић

Март

Општинско такмичење из историје и географије.

Анализа резултата такмичења.

Радионица за предшколце

Април

Успех ученика на крају трећег класификационог периода.

Градско такмичење – учешће и анализа резултата.

Посете културним установама : музеји, позоришта, галерије

Мај – Јун

Републичко такмичење – учешће и анализа.

Огледни час – корелација историја и географија – 6.разред – Београд на раскрсници Запада и Истока(позни средњи век)

Анализа реализације годишњег програма рада актива и предлог за наредну школску годину.

Предлог поделе часова за наредну школску годину.

Избор руководиоца актива за наредну школску годину.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Рада Димитријевић (развој у области компентенција К1 и К4), Марина Стефановић(развој у области компентенција К1 и К4), Светлана Коцкар (развој у области компентенција К1 и К4) и Снежана Калац (развој у области компентенција К1, К2 и К4):

 одржавање огледно-угледних часова и присуство истим, присуство стручни предавањима на НВ-у и Стручних актива, обавезе везане за ЗИ и различите трибине ДУБ-а.

д) Програм рада Стручног већа наставника математике и физике

                 Руководилац: Славица Вићентић

Септембар-октобар

-Израда оперативних, глобалних планова и планова одржавања оглено-угледних часова

-Израда иницијалног теста за све разреде и њихова анализа

-План држања часова математике четвртацима

-Планирање рада писмених задатака и контролних вежби

-Наручивање потребних наставних средстава

-Избор ученика за  додатну и допунску наставу

-Набавка “Математичког листа”

-Анализа резултата ЗИ за математику и физику

Новембар-децембар

-Анализа успеха на крају првог класификационог периода

-Усклађивање критеријума оцењивања по Стандардима постигнућа

-Израда ИОП-а ако буде потребно

Јануар-фебруар

-Анализа успеха и изостајања ученика на крају првог полугодишта

-Интезивирање рада у додатној настави

-Такмичења ученика, договор за школско такмичење

-Мере за побољшање успеха

Март-април

-Сарадња актива са активом нижих разреда-организација математичког такмичења “Мислиша”

-Анализа писмених задатака и контролних вежби у настави

-Критичка анализа резултата на општинском и градском такмичењу

-Анализа успеха на крају трећег класификационог периода

-Давање мишљења о изабраним уџбеницима

Мај-јун

-Мај-месец математике ( учешће на Школском сајму науке, посета Сајму математике)

-Анализа свих видова рада

-Припремна настава ученика осмог разреда за полагање завршног испита из математике

-Подела часова и задужења

-Евалуација ИОП-а

-Анализа стручног усавршавања на нивоу већа

-Доношење програма рада  за следећу школску годину

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К1 и К3 и К4 у трајању по 24 сата. Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама

ђ) Програм рада Стручног већа наставника биологије и хемије

                             Руководилац:  Биљана Ковачић

Чланови већа: Ивана Лазаревић, Александар Ђорђевић и Весна Срећковић

09

 • Планирање и програмирање васпитно – образовног рада – сви чланови већа
 • Припрема кабинета и наставних средстава за наставу (План набавке наставних средстава и разматрање опремљености кабинета)  – сви чланови већа
 • Усвајање глобалних и оперативних планова за редовну наставу, допунски и додатни рад и слободне активности – сви чланови већа
 • Израда плана провере знањаи усаглашавање критеријума оцењивања – сви чланови већа
 • Израда иницијалних тестова
 • Планирање посета стручним институцијама (музеји, институти, факултети, заводи…) – сви чланови већа
 • Унапређивање васпитне праксе: Планирање семинара за наставнике на годишњем нивоу, планирање огледних и угледних часова – сви чланови већа
 • План стручног усавршавања у установи у трајању од 44 часа према Правилнику – сви чланови већа
 • Пријава за учешће а акцији рециклаже лименки– Весна Срећковић и Ивана Лазаревић
 • План посета часовима ученика четвртог разреда – Весна Срећковић и Ивана Лазаревић

10

 • Дефинисање јединственог става према питању критеријума оцењивања групе предмета биологија и хемија – сви чланови већа
 • Усклађивање наставног рада и оцењивања ученика са образовним стандардима за крај обавезног образовања – сви чланови већа
 • Упис ученика у секције и пријава за дадатни рад – сви чланови већа
 • Разговор и могућности  корелације међу предметима  – сви чланови већа

11

 • Израда ИОП-а према потреби – сви чланови већа и ПП служба
 • Анализа успеха ученика у савладавању програмских садржаја природних наука у првом класификационом периоду
 • Организовање посете Сајму науке – сви чланови већа

12 – 01

 • Пријавњиваље ученика за школска такмичења– сви чланови већа
 • Анализа реализације програма допунске, додатне наставе и слободних активности– сви чланови већа
 • Угледни час – по договору
 • Анализа успеха ученика у савладавању програмских садржаја наставе биологије и хемије на крају полугодишта – сви чланови већа, ПП служба

02

 • Припрема ученика за општинска такмичења из биологије и хемије –  сви чланови већа
 • Угледни час  – по договору
 • Припреме за Школски фестивал науке – распоред задужења – сви чланови већа
 • Узајамне посете часова – сви чланови већа

03 – 04

 • Резултати са такмичења, пресек – сви чланови већа
 • Учешће у традиционалној акцији Заштитимо птице Београда у Пионирском граду –  Весна Срећковић и Ивана Лазаревић
 • Учешће на семинару Априлски дани наставника хемије – Александар Ђорђевић и Биљана Ковачић
 • Завршни испит за ученике 8.разреда – Наше жеље и планови! – сви чланови већа
 • Реализација одржавања часова у млађим разредима – Весна Срећковић и Ивана Лазаревић
 • Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода – сви чланови већа

05 – 06

 • Такмичења ученика – коначни резултати – сви чланови већа
 • Анализа успеха ученика из биологије и хемије на завршном испиту– сви чланови већа и ПП служба
 • Реализација програмских садржаја за све видове васпитно –образовног рада,као и анализа успеха ученика (с посебним освртом на ученике 8.разреда) – сви чланови већа
 • Извештај о раду стручног већа наставника биологије и хемије за школску 2016/2017. годину– сви чланови већа
 • Подела предмета на наставнике и задужења
 • Избор новог руководиоца Стручног већа наставника биологије и хемије за школску 2017/18.год.– сви чланови већа
 • Евалуација ИОП-а , према потреби – сви чланови већа

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К1 и К3 и К4 у трајању по 24 сата. Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама

е)  Програм рада Стручног већа наставника ликовне и музичке културе

                                     Руководилац: Јармила Стевановић  

Август-септембар

– Планирање слободних активности и редовне наставе. Хор: Јармила Стевановић, естетско уређење школе Зоран Миленковић;

– Избор ученика за хор

– Предлог учешћа на конкурсима

Октобар

– Сарадња са учитељима око организовања наставе музичке културе;

–  Припрема приредбе за Дан школе – наставници музичке и ликовне културе, као и наставница српског језика;

Новембар – децембар

– Анализа васпитно – образовног рада у настави музичке и ликовне културе;

–  Израда ИОП-а (ако буде потребе)

– Припрема хуманитарне новогодишње приредбе

Јануар – фебруар

– Припрема приредбе поводом дана Светог Саве – наставници музичке и ликовне културе, као и наставница српског језика;

– Анализа васпитно – образовног рада у првом полугодишту;

– Учешће у стручном усвршаваању

 Март – април

– Посета музичким приредбама;

-.Сређивање албума ликовних радова;

– Корелација музичке и ликовне културе са другим предметима;

– Припрема за такмичења и такмичења

– Угледни час, Јармила Стевановић, 5. разред «Шта смо научили да свирамо»

Мај-јун

– Извештај о такмичењим и резултатима;

– Анализа реализације програма стручног већа;

– Анализа васпитно – образовног рада на крају школске године;

– Предлог програма рада актива за наредну школску годину;

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Јармила Стевановић компетенције К1,: Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју, социјализација; Примена музике у постизању веће ефикасности наставе и подстицаја веће сазнајне моћи ученика; Савремене методе учења музике у различитим развојни фазама детета.

 Зоран Миленковић, компетенције К1, К2, К3, К4.

Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе : угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама, посета часовима ученика четвртог разреда.

ж)Програм рада Стручног већа наставника физичког васпитања

     Руководилац већа: Драган Јовановић        

 08-09

Планирање корективног рада,слобод.активности и редовне наставе.          

Договор о међуодељењским такмичењима              

10

Анализа повратних информација о физичком развоју ученика.       

Сарадња и помоћ учитељима                                               

Набавка опреме за часове физичке културе

Праћење ученика који су  ослобођени од наставе физичког.

Припрема за такмичење        

  11-12

Анализа васпитно образовног рада у настави физичког васпитања 

Припрема за такмичење                                                       

Анализа васпитно-образовног рада у првом полугодишту

Израда ИОП-а, ако буде потребе

 01-02

Учешће у стручном усавршавању,сви

 03-04

Припрема за такмичења

   05-06

Уређивање  школског терена.                                              

Извештај о такмичењима и резултатима.

Утврђивање задужења наставника у настави и  ваннаставним активностима

Анализа реализације програма рада стручног већа

Предлог програма рада актива за наредну школску годину

Евалуација ИОП-а

Анализа остварености стандард

П ЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К2, К3  и К4. Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе учествовање на ЗИ, угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама

 з) Програм рада Стручног већа  Техничког и информатичког обратовања

                                      Руководилац: Драгољуб Веселиновић

            09-10 месец

-Подела секција по наставницима наставника актива.

1.Папирно моделарство секција- Драгољуб Веселиновић

2.Ваздухопловна секција- Драгољуб Веселиновић

3.Ауто-мото секција- Живан Дробњак

4.Бродо-моделарство- Живан Дробњак

5.Архитектура и грађевинарство- Наталија Радосављевић

6.Информатика у функцији технике и технологије- Мирослав Радић

-Упис ученика с обзиром на интересовања и афинитете у поједине секције, а које воде наставници по следећој расподели.

-Подела задужења међу наставницима актива у вези уређења кабинета.

-Стратегија заштите кабинета од физичких оштећења, а нарочито намештаја и алата.

11-12 месец

-Анализа реализације школског програма с обзиром на расположива школска и наставна средства.

-Успех ученика у редовној настави у првом класификационом периоду и усклађивање начина рада међу наставницима нашег актива.

-Усаглашавање критеријума оцењивања у односу на минимум показаног знања и вештина од стране ученика у оквиру истог разреда.

-Преношење знања стеченог на семинару на остале чланове стручног већа

-Израда ИОП-а, ако буде потребно.

-Набавка материјала и алата за радне вежбе.

01-02 месец

-Угледни час, који ће одржати наставник Живан Дробњак, у кабинету за Техничко и информатичко образовање, са ученицима 5. разреда, са темом „Рециклажа материјала и заштита животне средине“

 -Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта

-Анализа реализације(остваривања) планова свих секција.

-Избор наставника који ће ићи на стручно усавршавање путем зимског семинара.

03-04 месец

-Анализа успеха ученика у трећем класификационом периоду

-Селектовање најбољих ученичких радова у свим секцијама, а који ће представљати нашу школу у појединим техничким дисциплинама, на општинском такмичењу.

-Подела задужења свим наставницима у оквиру припрема за предстојеће општинско такмиченје.

-Организација и реализација општинског такмичења у нашој школи

-Извештај о постигнутим резултатима и пласманима на градско такмичење.

05-06 месец

-Угледни час, који ће одржати наставник Наталија Радосављевић, у кабинету за Техничко и информатичко образовање, са ученицима 6. разреда, са темом „Организација саобраћаја у насељеном месту“

-Анализа остварених резултата ученика у погледу усвојених знања и вештина на крају школске године и поређење између свих разреда.

-Избор новог руководиоца актива за наредну школску годину.

-Задужења и подела часова међу наставницима за наредну школску годину.

-Предлог програма рада актива за наредну шк.год.

– Аналаиза ИОП-а

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА:

-Посета стручном семинару у организацији Центра за научна и техничка истраживања-Нови Сад.

-Поред овог усавршавања потребна су нам усавршавања у оквиру компетенција К2 и К4.

6.   ПЛАН    РАДА   ДИРЕКТОРА  

Управљање процесом учења и подучавања

 Садржај радаВреме реализацијеСарадници
1. Обавља консултације  са наставницима о изради нових планова04-06Наставници
2. Пружа подршку и врши контролу рада наставника у процесу вредновања рада ученика09-06Стручни сарадници
3. Обавља посете редовним часовима09-06 
4.Организује стручно усавршавања наставника09-06 
5.Пружа педагошко – инструктивнау помоћ наставницима у решавању конфликтних ситуација у одељењу09-06Стручни сарадници
6.Пружа подршку наставницима у примени нових наставних облика , метода и стандарда09-06Стручни сарадници
7.Труди се да омогући најбоље услове за учење у складу са потребама различитих група ученика09-06Стручни сарданици Наставници
8.Пружа подршку наставницима да користе савремене методе учења и савремену технологију09-06Стручни сарданици Наставници

Рад са стручним већима и активима, стручним сарадницима и

родитељима

 Садржај радаВреме реализацијеСарадници
1.Припрема и води седнице Наставничког већа09-08Стручни сарадници
2.Прати и учествује у раду стручних већа за област предмета10-06Чланови већа
3. Врши контролу рада наставника и  сарадника09-06 
4.Даном одређеним за то  врши  пријем родитеља и сарадника09-08 
5. Присуствује општим родитељским састанцима10-06Одељенске старешине
6.Учествује у раду Савета родитеља09-06Чланови Савета родитеља
7.Учествује у раду Школског одбора09-06Сви чланови ШО
8.Учествује у раду различитих тимова: СТИО,Тима за развојно планирање,Тима за самовредновање,Tима за заштиту од насиља, Тима за професионалну оријентацију09-06Сви чланови тимова
9.Учествује у раду Педагошког колегијума10-06Сви чланови

Финансијско и административно управљање

 Садржај радаВреме реализацијеСарадници
1.Израђује у сарадњи са шефом рачуноводства, финансијски план установе12 -02Шеф рачуноводства
2.Врши свакодневни увид  у  рад административно – финансијске службе09-06Шеф рачуноводства
3.Сарађује са локалном самоуправом у циљу обезбеђивања матријалних ресурса09-06Локална самуправа
4.Израђује са шефом рачуноводства план јавних набавки и стара се да се оне реализују09-06Секретар школе Шеф рачуноводства
5. Анализира финансијско пословање09-06Шеф рачуноводства
6.Обезбеђује покривености рада установе потребном документацијом и процедурама, које су складу са Законом и другим прописима09-06Секретар школе

Послови организације образовног –васпитног рада

 Садржај радаВреме реализацијеСарадници
1.Организује доношење свих планова Установе06-09Задужени наставници
2.Креира организационе структуре Школе: систематизацију и опис радних места06-09Стручни сардници Наставници  
3.Учествује у креирању Тимова, Стручних органа, и делегира запосленима послове, задатке и обавезе за њихово извршење06-10 Стручни сардници   Наставници    
4.Координира рад Стручних органа, Тимова и појединаца10-06Руководиоци стручних органа
5.Обезбеђује ефикасан процеса самовредновања09-06Руководиоц Тима за самовредновање
6.Непосредно прати и анализира рад школе  и запослених09-06Руководиоци свих Већа и Тимова

Сарадња са локалном заједницом и институцијама

 Садржај радаВреме реализацијеСарадници
1.Учествује у раду Актива директора09-06Директори школа
2.Сарађује са институцијама локалне самоуправе: Општина, полицијско одељење Железник, предшколске установе, домови здравља,  суседне школе09-06По потреби секретар школе, стручни сарадници Школски полицајац
3.Сарађује са просветним саветницима Школске управе Београд09-06 
4.Сарађује са Градским секретаријатом за образовање09-06 
5.Сарађује са различитим   организацијама: невладине организације09-06Педагошки асистент

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: У току ове школске године, директор ће посетити семинаре , конференције и друге облике стручног усавршавања, који су у вези са руковођењем установе, финансијско административним управљањем као и семинаре у вези са наставним процесом. Посебну пажњу ће обратити на облике стручног усавршавања који се тичу модернизације наставе.

У оквиру установе планира се посета огледно угледним часовима, излагање и присуство стручним темама у оквиру стручних већа и Наставничког већа.

7. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

  Посредан рад

 1. Учествовање у изради  школског програма,  плана самовредновања и развојног плана школе    06-09                                                                         
 2. Учествовање у изради годишњег плана рада и његових појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма)    06-09
 3. Припремање годишњег  и месечних  планова рада 09-06
 4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља, локалне самоуправе 09-06
 5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана (ИОП), по потреби
 6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама   09-06
 7. Планирање  набавке стручне литературе, периодике, наставних средстава

08-12

 • Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене   09-06
 • Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада  током године
 • Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и ученика у природи 02-05
 • Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, односно ученика, медијског представљања и слично 09-06
 • Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског  старешине 08-10
 • Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава 09-06
 • Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  упућени да понове разред 06-09
                                   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Посредан рад

 1. Систематско праћење и вредновање образовно-васпитног процеса развоја  ученика 09-06
 2. Праћење реализације  образовно-васпитног  рада 09-06
 3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада 09-06
 4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе по потреби
 5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана 09-06
 6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  наставника  06-09
 7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада 09-06
 8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова), 06-08
 9. Учествовање у праћењу реализације остварености стандарда постигнућа ученика 09-06
 10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање 09-06
 11. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средње школе 04-07
 12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика 06-12
 13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха 09-06
 14. Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика  09-06
РАД СА  НАСТАВНИЦИМА

Непосредан рад

 • Пружање помоћи  наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака  образовно-васпитног рада 09-06
 • Пружање стручне помоћи наставницима  на унапређивању квалитета  наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе),09-06
 • Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију   стандарда постигнућа 09-06
 • Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења 09-06
 • Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци 09-06
 • Анализирање реализације, часова редовне наставе  и других облика образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење 09-06
 • Праћење начина вођења педагошке документације  наставника 09-06
 • Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика 09-06
 • Пружање помоћи  наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју) 09-06
 • Оснаживање  наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 09-06
 • Оснаживање  наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа и  тимова. 09-06
 • Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада 09-06
 • Пружање помоћи наставницима  у реализацији огледних и угледних  часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа,  стручним скуповима и родитељским састанцима 09-06
 • Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине  09-06
 • Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика по потреби
 • Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице по потреби
 •  Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом 09-06
 • Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу  по потреби
 • Пружање помоћи  наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације  09-06
РАД  СА   УЧЕНИЦИМА

Непосредан рад

 • Тестирање детета уписаног у основну школу  04-08
 • Праћење  развоја и напредовања ученика 09-06
 • Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости  ученика) 09-06
 • Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, преласка ученика између школа 09-11
 • Стварање оптималних услова у школи за индивидуални рад ученика и пружање помоћи и подршке 09-06
 • Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких организација 09-06
 • Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању 09-06
 • Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу   09-06
 • Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности 05-06
 • Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте 

09-06 

 • Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена 09-06
 • Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота 09-06
 • Учествовање у изради педагошког профила  ученике којима је потребна додатна подршка и израда индивидуалног образовног плана по потреби
 • Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији 04-06
 • Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права 09-06
РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

       Непосредан рад

 • Организовање и учествовање на родитељским састанцим , по потреби 09-06
 • Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним темама 09-06
 • Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти…) и партиципација у свим сегментима рада установе 09-06
 • Пружање подршке родитељима, старатељима у раду ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији 09-06
 • Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити  ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој  ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе 09-10
 • Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног времена ученика 09-06
 • Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о ученицима 09-11
 • Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету
                      РАД СА ДИРЕКТОРОМ,СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА

Непосредан рад

 • Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће  образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење 09-06
 • Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација 09-06
 • Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе 06-09
 • Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава 05-09
 • Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у школи 09-06
 • Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција 09-06
 • Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план 09-06
 • Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања

09-06

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Непосредан рад

 • Учествовање у раду  наставничког већа, (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно наставничких компетенција) 09-06
 • Учествовање у раду тимова, већа и комисија  на нивоу школе,  који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.09-06
 •  Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за развојно планирање и  школског програма 09-06
 • Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе 09-06
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА , ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Непосредан рад

 • Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада школе 09-06
 • Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа 09-06
 • Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја ученика 09-06
 • Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација

09-06

 • Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој

09-06

 • Сарадња са националном службом за запошљавање 09-06
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 Посредан рад

 • Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 09-06
 • Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе 09-06
 • Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога 09-06
 • Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога 09-06
 • Педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању. 09-06

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА:

Педагог планира да похађа семинаре из области компетенција  К2, К3 и К4 .

Такође ће обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, посета  огледним часовим ,  присуство на стручним темама у оквиру НВ  и ОВ,  припрема стручне теме.

8. ПЛАН  РАДА  ПСИХОЛОГА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Посредан облик рада

 1. Учествовање у припреми  развојног плана школе,  школског програма, , плана самовредновања , индивидуалног образовног плана за  ученике

06-09

 • Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе

06-09

 •  Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, рад са ученицима са изузетним способностима; професионална оријентација, превенција болести зависности; ); заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње школе и породице,  продуженог боравка

06-09

 • Учествовање у избору уџбеника у школи

03-06

 • Припремање плана посете психолога часовима у школи

08-09

 • Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога

09-06

 • Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја

08

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

Посредан облик рада

 1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности школе у задовољавању образовних и развојних потреба  ученика

09-06

 • Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање постигнућа

09-06

 • Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу

09-06

 • Учешће у изради годишњег извештаја о школе, а нарочито остваривања  програма   стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином

06-09

 • Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе- област Ресурси и Етос (израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) 

10-06

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Непосредан облик рада

 1. Пружање подршке  наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада са  ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама  ученика; избора и примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијања конструктивне комуникације и демократских односа у  одељењу

09-06

 • Пружање подршке јачању  наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности  ученика, подучавање и учење

09-06

 • Упознавање  наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење

09-06

 1. Саветовање  наставника у индивидуализацији  наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи

09-06

 • Пружање подршке васпитачима, односно наставницима за рад са децом, односно ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са  наставником и родитељем, тимско израђивање педагошког профила  ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених из других установа

09-06

 • Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, особине личности)  и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем развоју

09-06

 • Оснаживање наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју

09-06

 • Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања  и предлагање мера за њихово превазилажење

09-06

 • Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика

10-05

 1. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу  ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење

09-06

 1. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима

09-06

 1.  Саветодавни рад са  наставницима давањем повратне информације о посећеном  часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента  образовно- васпитног процеса

09-05

 1. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања

09-05

 1. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог професионалног развоја

06-09

РАД СА  УЧЕНИЦИМА

Непосредан облик рада

 1. Испитивање деце  уписане  у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера спремности за полазак у школу детета старости од шест до шест и по година

04-06

 • Учешће у структуирању  одељења првог и по потреби других разреда

06-08

 • Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других  послова у раду са наставницима, родитељима, институцијама

09-06

 • Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања

09-06

 • Пружање подршке  ученицима  који се школују по индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану

09-06

 • Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих  друштвених група(деца расељена из насеља «Газела» и «Белвил»)

09-06

 • Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за убрзано школовање ученика са изузетним способностима

10-06

 • Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго

10-06

 • Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика)

10-05

 1. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу

09-05

 1. Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно одељењу у акцидентним кризама

09-06

 1. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права

09-06

 1. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  за ученике  из области менталног здравља, педагошке, развојне  и социјалне психологије

10-05

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Непосредан облик рада

 1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање ученика и праћење његовог развоја

09-06

 • Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима   ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању

09-06

 • Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања родитеља

09-06

 • Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад

10-06

 • Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке  ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану

09-06

 • Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја

10-05

 • Учествовање у реализацији програма сарадње школе са родитељима, односно старатељима  ученика (општи и групни, односно одељењски родитељски састанци и друго)

10-05

 • Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету

09-06

 • Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у   акцидентној  кризи

09-06

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА

Непосредан облик рада

 1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  обезбеђивања ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  школе, а нарочито у вези са:  избором наставника ментора, поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада

06

 • Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа

06-09

 • Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље

10-05

 • Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) за наставнике

10-05

 • Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања

09-06

 • Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао васпитача, односно наставника, стручног сарадника

05-06

 • Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним сарадницима у установи

09-06

 • Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на координацији активности у пружању подршке деци, односно ученицима  који се школују по индивидуалном образовном плану

09-06

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Непосредан облик рада

 1. Учествовање у раду  наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и наставничких компетенција)

08-06

 • Учествовање у раду тимова установе : СТИО, Тим за самовредновање,Тим за заштиту ученика од насиља

09-06

 • Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој школског програма и педагошког колегијума

09-06

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Непосредан облик рада

 1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити  ученика

09-06  

 • Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика

09-06

 • Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, комисија, одбора

09-06

 • Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика: Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, Домови здравља, Звод за патологију говора, Завод за ментално здравље и друге здравствене установе, Институт за психологију, матични факултет, Завод за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др

09-06

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Посредан облик рада

 1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и  психолошки досије ( картон)  ученика

09-06

 • Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др

09-06

 • Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада психолога

09-06

 • Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о деци, односно ученицима

09-06

 • Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у активностима струковног удружења ( Друштво психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.

09-06

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА:

Психолог планира да похађа семинаре из области компетенција  К2 и К4 .

Такође ће обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, посета  огледним часовим ,  присуство на стручним темама у оквиру НВ  и ОВ,  припрема стручне теме.

9.ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ

Школска библиотека је саставни део образовно-васпитног процеса школе.

Задаци школске библиотеке су да пружа информације и сазнања неопходне за успешно учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, као и да омогући ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развије њихову стваралачку машту и оспособи их да да буду одговорни грађани.

Циљеви рада школске библиотеке су:

 • развијање читалачких навика и информационе писмености ученика;
 • оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора знања и информација, као и самосталност у учењу;
 • подстицање критичког мишљења у проналажењу, избору и примени информација и знања.

Оставарујући ове циљеве, библиотека учествује у остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада школе.

Она обавља и библиотечко-информациону делатност на:

 • прикупљању, обради, чувању и давању на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварању, размени и дистрибуцији информација које поседује у циљу ширења знања и приступа информацијама и њихове промоције.

  Циљеви ће се остваривати кроз следеће области:

 1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
 2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
 3. Рад са наставницима
 4. Рад са ученицима
 5. Рад са родитељима
 6. Рад са директором
 7. Рад у стручним органима и тимовима
 8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
 9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.

1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

1.1.Израда годишњег плана рада школске библиотеке;

1.2.Израда развојног плана школске библиотеке;

1.3.Планирање набавке књижне и некњиж-не грађе (књиге, наставна средства,периодичне публикације…) за потребе образовно-васпитног процеса;

1.4.Планирање и програмирање рада са ученицима  у школској библиотеци;

1.5.Учешће у тимском планирању и програми-рању образовно-васп. процеса у школи.

2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

2.1. Физичка и стручна обрада књижног инекњижног материјала – инвентарисање,сигнирање, класификација, каталогизација;

2.2. Израђивање прегледа и анализа коришћења фондова у циљу евалуације и што функционалнијег коришћења ресурса библиотека у процесу наставе;

2.3. Стварење и ажурирање фондова и датотека наставних средстава створених у школи у току и за потребе наставног процеса (презентације ученика и наставника,сценарији часова, радионица…);

2.4. Рад на аутоматизацији библиотечког пословања;

2.5. Израда предметних и тематских библиографија наставних средстава, стручне литературе;

2.6. Спровођење редовне и ванредне ревизије свих или појединачних фондова;

3. Рад са наставницима

3.1 Помоћ наставницима у избору и примени стручне литературе, наставних средстава и електронских извора информација;

3.2.Информисање наставника  о новој литера-тури и новим носачима информација;

3.3.Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире;

3.4.Подршка наставницима у редовном и континуираном праћењу и коришћењу стручне литературе;

3.5.Сарадња у припреми наставних и ваннаставних активности по савременимоблицима и методама рада.

4.Рад са ученицима

4.1. Оспособљавање  ученика за самосталнокоришћење штампаних и електронских извора знања;

4.2. Континуирани рад на навикавању ученика на пажљиво руковање књижном и   некњижном грађом;

4.3.Помоћ ученицима у развијању критичкогодноса према изворима информација;

4.4 Помоћ ученицима у проналажењу и избору литературе и информација за израду различитих задатака, увођење у технике истраживачког рада;

4.5 Реализација часова у библиотеци у циљу упознавања ученика са појмом функцијом библиотеке, техником задуживања и раздуживања књига, врстана књижне грађе и развијања читалачких навика;

4.6.Оспособљавање ученика за самостално и стално (доживотно) коришћење извора знања и учење;

4.7Унапређивање медијске и информатичке писмености ученика;

4.8.Индивидуални рад са ученицим у циљу препознавања и подршке њихових различитих интересовања и потреба.

5.Рад са родитељима, односно, старатељима

5.1. Сарадња са родитељима у циљу развијања читалачких навика ученика;

5.2. Упознавање родитеља са читалачким интересовањем и потребама ученика;

5.3. Сарадња са родитељима ради формирања навика правилног чувања књига код куће и враћања позајмљених књига на време.

6.Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика

6.1. Истраживање потреба образовног-васпитног Рада у циљу креирања набавне политике за школску библиотеку и реализовања набавке књига и наставних средстава;

6.2. Сарадња са педагогом и психологом ради праћења индивидуалних интересовања и потреба ученика, посебно код избора извора знања за децу са потешкоћама, фонд истраживачких радова надарених ученика;

6.3. Припрема за реализацију мултидисциплинарних пројеката, радионица, семинара и других активности у складу са годишњим планом школе;

6.4. Организовање и припремање културних активности у Школи: песнички сусрети, изложбе књига и фотографија, јубулеј Бранислава Нушића, Месец књиге и посета Сајму књига, Дан школе, Свети Сава, Светски дан, Светски дан поезије;

6.5. Сарадња са директором школе у вези награђивања Ученика са посебним постигнућима у раду, на Такмичењима, конкурсима, смотрама и Набавка књига за награђивање;

6.6. Учешће у припремању текстуалних, фото и видео прилога за интернет презентацију школе;

6.7. Сарадња са директором школе у раду на промоцији школе и школске библиотеке, посебно у активностима везаним за упис првака.

7. Рад у стручним органима и тимовима

7.1. Учешће у раду Наставничког већа;

7.2. Сарадња са школским  тимовима у циљу квалитетније искоришћености постојећих ресурса библиотеке, набавке потребне стручне, методичке, педагошко-психолошке литературе и наставних средстава, могућности стварања наставних средстава у школи.

8. Сарадња са надлежним установам, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

8.1Остваривање сарадње са школским и јавним библиотекама на територији општине и града,библиотеком Града Београда, Народном библиотеком Србије;

8.2. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама ( новинско-издавачка предузећа, радио-телевизијски центри, филмске и позоришне куће, домови културе и друге установе које се баве децом и младима);

8.3. Учешће у раду актива школских библиотекара на општинском и градском нивоу, Друштва школских библиотекара Србије, Библиотекарског друштва Србије;

8.4. Сарадња са локалном самоуправом у циљу афирмисања и промоције библиотеке и школе.

9.Вођење документације, припрема за рад и и стручно усавршавање

9.1.Евиденција и праћење коришћења књига и наставних средстава у школској библиотеци: дневна, месечна и годишња;

9.2. Вођење књига инвентара за монографске публикације, визуелну грађу и пројекцију, звучну грађу, сликовнице и фонда уџбеника;

9.3. Праћење стручне литературе из области библиотекарства, информатике, образовне теорије и праксе;

9.4. Учешће на семинарима, саветовањима, трибинама и другим стручним скуповима.

Библиотекар:Н.Лазић

10.ПЛАН РАДА  РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У НАСТАВИ ДНЕВНОГ БОРАВКА

1. Планирање садржаја рада предвиђених за реализацију у настави дневног боравка

– Повезивање предвиђених садржаја за реализацију у дневном боравку са  Наставним планом и  Школским програмом, ресурсима школе и њеним окружењем

– Прилагођавање датих садржаја потребама и интересовањима ученика

2. Дидактичко-методичка организација наставе дневног боравка

 – Избор и селекција погодних облика и метода рада у настави, пригодне технике, потребна средства

– Организовање и планирање активности ученика и наставника у складу са наставним садржајима

– Планирање места извођења наставе

(учионица, фискултурна сала, библиотека, свечана сала, школско двориште, паркови, игралишта…)

– Одређивање временске артикулације активности ученика у току наставе дневног боравка (часови предвиђени за самосталан рад ученика, слободне активности, релаксационе паузе

2. ОДРЕЂИВАЊЕ И ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА  НАСТАВЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ

1. Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда у време запослености њихових родитеља

2. Подизање нивоа опште културе ученика и неговње културних потреба код ученика

3. Већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе

4. Подршка у остваивању васпитно-образовних задатака школе

5. Подршка целовитом развоју деце, унапређивање социјално-емоционалног развоја деце

6. Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима

7. Развијање хуманијег односа ученика према непоредном окружењу

3. ПОМОЋ ПРИ РАДУ И УЧЕЊУ

1.  Праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима

2. Индивидуални и групни рад са ученицима у процесу стицања знања и обављању школских задатака

3. Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска настава у циљу постизања предвиђених резултата

4. Рад са даровитим ученицима и додатно ангажовање у њиховом раду

5. Праћење, проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих радионица у оквиру наставе дневног боравка

6. Организација слободних активности ученика у току наставе д. боравка

( спортске активности, друштвене игре)

4. МОГУЋНОСТ ИСХРАНЕ  У ДНЕВНОМ БОРАВКУ

1. Организација и реализација времена предвиђеног за дечији оброк (доручак и ручак)

2. Подизање нивоа свести о значају здраве и правилне исхране за целовит развој детета

3. Усвајање васпитних и културних норми и њихова примена свакодневном животу

5. ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА И УНАПРЕЂИВАЊЕ

1. Развијање радних навика код ученика

2. Подизање нивоа мотивације и заинтересованости ученика за процес учења

3. Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја

4. Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку

5. Пружање базичних изнања и вештина и њихово повезивање са реалним животом, и њихова примена у свакодневном животу

6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УЧИТЕЉИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ, ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ САРАДНИЦИМА

1. Пружање помоћи родитељима чија деца имају проблема у учењу и поначању

2. Сарадња са родитељима у циљу професионалног развоја њихове деце

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

1. Рад на индивидуалном усавршавању наставника

2. Учешће у програму стручног усавршавања и оспособљавања наставника за квалитетније праћење напредовања ученика и евидентирање резултата рада ученика у продуженом боравку

8. РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈА О РАДУ ДНЕВНОГ БОРАВКА

– Правилно вођење педагошке документације и евиденције о раду у дневном боравку: евиденција о присуству, напредовању и активности ученика током реализације наставе дневног боравка

– Праћење напредовања и развоја ученика: савладаност градива, развој различитих способности, посебна интересовања и склоности ученика, потребне за корективним радом..

9. РАД У СТРУЧНИМ ТЕЛИМА

1. Стална сарадња са педагошко-психолошком службом и учитељима у правцу развоја интересовања ученика

2. Учешће у раду стручног већа наставника разредне наставе

3. Учешће у раду комисија

4. Учешће у раду Разредних и Наставничког већа

11. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА

Годишњи план рада педагошког асистента обухвата следеће:

1.Праћење образовно – васпитног рада

2.Рад са ученицима

3.Сарадња са родитељима

4.Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање

Праћење образовно – васпитног рада

Прва активност у оквиру овог сегмента је израда Годишњег плана рада педагошког асистента. Следећа активност је подршка упису у школи (добити од разреднох старешина списак ученика који се нису вратили у текућу школску годину).Направити списак деце којима је потребна подршка као и списак ученика који ће имати Индивидуалне образовне планове. Једна од најбитнијих активности је сарадња педагошког асистента са учитељима и разредним старешинама у циљу пружања адекватне помоћи ученицима којима је помоћ потребна.

Рад са ученицима

Основна активност је подржати децу која имају додатне потребе у учењу. Радити са учитељима и децом у циљу подршке деци у учењу. Децу која не долазе у школу дуже од пет дана посетити како би се сазнао разлог не долажења и о томе обавестити руководство школе и разредне старешине. Радити са групом деце у учионоци као помоћ учитељима . Повремено, рад са групом деце самостално у школи (медијатека).Разговор са ученицима о здравствено – хигијенским навикама као и  нормама понашања које се морају поштовати у школи.

Сарадња са родитељима

Направити списак породица које имају тешкоће у односу са школом, као што су родитељи који не долазе на родитељске састанке , родитељи чија деца често изостају . Прикупљање основних социо – економских података о породици. Педагошки асистент информише родитеље о резултатима које је дете постигло у току школовања. Такође, упућује родитеље на сарадњу са представницима школе. Следећа активност је указивање родитељима на потребу за стицањем знања у вези са васпитавањем деце, негом ,развојем личности и сл. Мотивисати родитеље за школовање деце како у основној тако и у средњој школи. Указати родитељима као се могу укључити у рад школе.

Сарадња са стручним институцијама , друштвеном средином и стручно усавршавање

У оквиру овог сегмента педагошки асистент ће сарађивати са целокупним колективом основне школе „Браћа Јерковић“.Такокђе , имаће сарадњу са Министарством просвете, Градским секретаријатом за образовање, локалном самоуправом , Центром за социјални рад Чукарица, Домом здравља , здравственим медијатором , Црвеним Крстом ,разним институцијама које се баве унапређивањем положаја Рома у образовању.У школској 2013/14 планирана је обука ПА.

Вођење документације

Свакоднево евидентирање о сарадњи са учитељима,родитељима и ученицима.Достављање месечних извештаја директору школе.

ПА: Маринковић Светлана

12. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

У савет родитеља школе улази по један представник одељењских савета родитеља.

У Савет родитеља школе улази по један представник одељенских савета родитеља.

Програм рада Савета родитеља за 2016/17. шк. годину

Време реализацијеАктивности – темеНачин реализацијеНосиоци реализације
СептембарВерификација савета родитеља.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Савета родитељаСтара питања у новој школској години: осигурање, екскурзије, обезбеђењеСастанакЧланови савета родитеља
НовембарПобољшање и унапређење квалитета наставнообразовних процеса.Разматрање и усвајање извештаја са изведених ђачких екскурзија и настава  у природиСастанакЧланови Савета родитеља
Јануар ФебруарПрипрема за обележавање Савиндана – учешће родитељаСастанакЧланови Савета родитеља
АприлУчешће у организовању матурских свечаности, награђивању, испитима и припрема екскурзија за наредну школску годину.Активности до краја школске године – матура, испити, наградеСастанакЧланови Савета родитеља
ЈунАнализа резултата матурске генерације.Предлози за следећу школску годинуСастанакЧланови Савета родитеља

Начин праћења реализације програма савета родитеља: записници са седница Савета родитеља.

Носиоци праћења – Директор школе, школски одбор

              V         ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА

1.  Т И М    З А      С А М О В Р Е Д Н О В А Њ Е

            Тим за самовредновање у школској 2016-2017. години радиће у следећем сасатву:

 1. Беба Угреновић
 2. Јелена Илић-Томић
 3. Бранка Мицковски
 4. Снежана Јојић, члан школског одбора
 5. Невена Крстић
 6. Светлана Којић
 7. Ивана Лазаревић
 8. Саша Пеневски
 9. Члан савета родитеља
 10.  Представник ученичког парламента

У току школске 2016/17.  тим за самовредновање извршиће вредновање области

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

План активности је дат кроз табелу.

ОБЛАСТ   НАСТАВА И УЧЕЊЕ

АктивностиВременска динамикаНосиоци активностиИнструменти и технике
  Посете часова наставника  Октобар, новембар, децембар, јануар  Беба Угреновић, Наташа Зубић, Снежана Јојић , Бранка Мицковски    Протокол за посматрање часа
  Квантитативна и квалитативна анализа Протокола    Март и април    Сви чланови Тима    Обрада података
  Израда Извештаја о вредновању    МајЈелена Илић Томић и Бранка Мицковски  Синтеза добијених података
 1.  Т И М   З А    Р А З В О Ј Н О    П Л А Н И Р А Њ Е

АКЦИОНИ ПЛАН за школску 2016-17. год. Тима за ШРП

  ПРИОРИТЕТИ у реализацији ШРП за школску  2016-17.годину      АКТИВНОСТИ (кораци)    ВРЕМЕ активности  НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ АКТИВНОСТИ   
              ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ ОБУХВАЋЕНЕ ЗИ, ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗИ      Иницијално тестирање                IXПредметни наставници  Постојање тест и 100% ученика 8.разреда обухваћених тестирањем   
  Анализа теста         IXСтручни активи за област предмета  Записник   
  Прилагодити рад у одељењ,у ради отклањање недостатака у знању, применом различитих и ефикасних метода             X-VПредметни наставници  Оперативни планови Припреме за час       
  Примена стандарда постигнућа у настави             IX-VПредметни наставници  Израда тестова у складу са стандардима постигнућа   
  Рад на задацима из припремних збирки Предметни наставници  
  Усклађен распоред рада, да сви имају могућности похађања припремне наставе   Директор, предметни наставници  Распоред часова 100%похађања припремне наставе     
  Симулација ЗИ        IVДиректор, координатор, наставнициИзвештај координатора 
      Разговори са родитељима ради упознавања са свим фазама и активностима ЗИ         III-V      Одељењске старешине, координатор уписа      Дневник рада (записници) Информативни контакт                 
  Професионално саветовање ученика (тест професионалних интересовања и индивидуални разговори)               III    ПП-служба  Израђени профили професионалних интересовања за све ученике осмог разреда 
Реализовати по 10 часова за сваки предмет    VПредметни наставници  Дневник рада   
  Отворена врата за родитељеЈедан дан у сваком радном месецуРазредне старешине, предметни наставници  Огласна табла и сајт школе   
        ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕМеђусобне посете ученика наше школе и предшколацаТоком годинеСви запослени у школи  Сајт школе   
КонцертиТоком годинеСви запослени у школиСајт школе 
Природе, изложбе, сајмови  Током године    Сви запослени у школи    Сајт школе         
  РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА  за поучавање и учење (К2)        Обезбедити семинаре који се односе на вредновање и праћење ученичких постигнућа у функцији даљег учења   Одржавање угледно огледних часова   Примена друштвених мрежа и блогова у функцији наставе   Самовредновање наставног процеса          Током године       Током год   Током год     Током Првог полу.  Локална самоуправа Директор школе       Чланови стручних већа за област предмета     Директор Помоћник дир. Психолог Педагог    План семинара         Извештаји стручних већа         Постојање блога     Извештај Тима за самовредновање                           
  ПОДРШКА УЧЕЊУ    Све активности из Програма Подршка учењу        Извештај о раду школе     
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА  Све активности из Програма Тима за превенцију ученика од насиља, злостављања и занемаривања, са посебним освртом на Дигитално насиље        Извештај о раду школе   

Приоритети, за ову школску годину,  у остваривању активности ШРП 2015-18. су формирани на основу: искуства наставника и ученика који су у претходној школској години били обухваћени ЗИ,  бројем уписаних ученика првог разреда у нашу школу,

искуства у области оцењивања ученичких постигнућа, а ти приоритету су:

 • организација припремне наставе за предмете који су обухваћени завршним испитом
 • промоција школе
 • развијање компентенција наставника за поучавање и учење
 • подршка учењу
 • превенција насиља

3. Т И М   З А    И Н К Л У З И В Н О    О Б Р А З О В А Њ Е

Програм Стручног тима за инклузивнои образовање

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:

1) дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;

2) циљеви образовно-васпитног рада;

3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;

4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план.

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима.

Тим  у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.

У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.

Наставник  при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета

ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

се налази у Прилогу овог документа.

4.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.

Током последње деценије изражен је феномен дигиталног насиља односно коришћења дигиталне технологије са циљем да се друга особа узнемири, повреди , понизи и да јој се нанесе( интернет и мобилни телефони).

Насиље има различите форме:Физичко,Емоционално,Социјално,Сексуално, Занемаривање,Експлоатација и Дигитално насиље.

Чланове Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, именује директор установе, су: Предраг Рађеновић, Санијела Перовић, Драгољуб Веселиновић, Зорица Недељковић, Драган Узелац, Славица Ђачић, Александра Хрехоровић, Бранка Мицковски, Снежана Јојић, Бранко Милошевић, Светлана Маринковић.

Задаци чланова Тима су:да учествују у обукама за заштиту ученика и информишу и пруже обуку свим запосленима, координирају израду и реализацију програма заштите, процењују нивое ризика за безбедност ученика и сарађују са релаеваним установама, да воде евиденцију о појавама насиља.

П р о г р а м    Т и м а   з а    з а ш т и т у     у ч е н и к а   

о д    н а с и љ а ,  з л о с т а в љ а њ а    и     з а н е м а р и в а њ а

  Време  Специфични циљеви за 2016 – 2017.  Предвиђене активности (садржај ПРЕВЕНЦИЈЕ)                                            Индикатори  Носиоци Активности
    IX        Подсећање запослених на постојећа школска акта за превенцију насиља  – Кoнститутивни састанак Тима – Подсећање на  одредбе Протокола чланова Наставничког већа и Савета родитеља – Упознавање са Приручником „Дигитално насиље“  – Записник са седнице НВ и СР            Директор и Чланови тима
  X              Укључивање ученика и родитеља са кућним редом школе  – Дефинисана правила понашања и последице кршења правила, подсетити ученике  – Израда новог паноа, који ће информисати о правилима понашања у школи – Изложити преглед „отворених врата“ и дежурних наставника – Изложити распоред наставних активности  Часови одељењског старешине (записници)   Постојање паноа и прегледа    Ученички парламент       Серет.  
                      Током школ.год                                      Деловање на превенцију насиља и понашање ученика, подстицањем одговорности код ученика                    – Препознавање ризичних појединаца и њихово усмеравање на сарадњу са ПП службом и директором школе -Сви планови рада одељењске заједнице имају садржај који је усмерен на превенцију и заштиту од свих облика насиља, реализација програма рада одељењских заједница – Обележавање Дана школе ( уз пригодне литерарне и ликовне радове) – Разговор о злоупотреби пиротехничких средстава – Разговор о толеранцији о  у оквиру верске наставе и грађанског васпитања. -Редовни контакт са родитељима ученика починиоцем насиља или ученика који трпи насиље и њихово укључивање у заједничко решавање  Постојање базе података у документацији ПП службе и дирек.   Часови ОС (евиденција у Дневнику рада)       Приредба, видео запис   Часови ОС (евиденција у Дневнику)   Евиден. у Дневницима рада          ПП служба Наставници Директор
 
      Током шко. год    Акције за  неговањуе културних различитости  и развој хуманости  -Редефинисање правила понашања на нивоу школе (ако се покаже потребним, на основу записника и прегледа документације) -Хуманитарна акција  (прикупљање помоћи за социјално угрожене ученике – Упознавање са обичајима и различитим културама на часовима редовне наставе      Нова правила       Прикупљена средства и дата на коришћење   Часови редовне наставе    Тим   Сви     Директор и ученици   Наставници
    Током шко. .год.                Упознавање ученика и родитеља са  са улогом спорта у поревенцији насиља            – Спортска такмичења, посвећена безбедном и сигурном окружењу – Час физичког вапитања на тему : Како се понашамо на спортским утакмицама, у свим старијим разредима – Предавање о позитивном дејству спорта на фер и коректно понашање у животу – Недеља лепих речи  Број одржаних такмичења и евиденциај   Евиденција у Дневнику рада     Постојање припреме за предавање  Наствници ФВ, Шко.полицајац Наставник ФВ   Директор школе и сви чланови тима Сви
    Током школске годи    Превенција дигиталног насиља    -Организовање и реализација предавања за наставнике   -Информисање ученика о појму дигиталног насиља и нивоима   -Разговори, дискусије о примерима дигиталног насиља са ученицима на часовима ГВ   -Разговори са ученицима седмог и осмог разреда којима је повод књига „ Зауставимо наасиље“   -Организација предавања за ученике од стране представника МУП-а о безбедности на интернету   -Упознавање родитеља са појмом дигитално насиље, као и публикацијом „Дигитално насиље“   -Индивидуални рад са родитељима ученика починиоцем насиља или ученика који трпи насиље и њихово укључивање у заједничко решавање проблема                Записник са НВ     ЧОС     Часови ГВ       Евиденција ПП службе     Дневник рада ПП     Родитељски састанци Сајт школе   Дневник рада ПП службе  Чланови Тима стручна тема   Одељењске старешине Наставници ГВ     ПП служба   Директор       ПП служба ОС     ПП служба
VI  Евалуација Програма  – Преглед документације  (преглед документације) – Припрема Програма за наредну  годину – Формирање новог Тима          

Програм рада ИНТЕРВЕНЦИЈА

Поступци интервенције ће се заснивати на следећем:

 • да ли се насиље дешава или постоји сумња
 • где се насиље дешава
 • ко су учесници насиља
 • у ком облику и инензитету се дешава

 На основу набројаних критеријума ће се радити процена нивоа ризика (користити шематски приказ из „Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама“, УНИЦЕФ,Бг.,2007.год.,стр.15.,16.,17.) и доносити одлука о начину реаговања.

Кораци интервенције ће бити: откривање, прекидање, смиривање, консултације, реализација договорене активности и праћење ефеката предузетих мера.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, не врши истрагу и доказивање злостављања и занемаривања, ти задаци су у надлежности других система.

Евиденцију  о случајевима насиља води: шефови смена, школски полицајац, разредне старешине, ПП служба, дежурни наставници и директор школе.

Документацију о интервенцијама чине: Забелешка школског полицајца, Дневник рада ПП службе, Свеска дежурства, Дневник евиденције васпитно образовног рада и Белешке директора које су у вези са превенцијом и интервенцијом.

Секретар школе, усаглашава правне регулативе, измене и допуне које се тичу насиља и утврђује усклађеност правних аката школе са постојећом законском регулативом.

Тим за заштиту ученика од насиља, прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају укључивање тима и та документација се чува на сигурном месту због поверљивости података.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, ослањаће се и на:

Програм васпитног рада, програм здравственог васпитања ученика и на програм сарадње са родитељима (ови програми су саставни део Годишњег плана рада), као и на темпо личног и социјалног развоха ученика

*Програм подразумева поштовање и реализацију Програма здравствене заштите

5.ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМ

Стручни тим за Развој школског програма чине руководиоци одељењских већа

Први разред:     Снежана Јовичић

Други разред:    Душица Павловић

Трећи разред:    Тања Цветановић

Четврти разред:   Сања Ромчевић

Пети разред:          Живан Дробњак

Шести разред:      Наталија Радосављевић

Седми разред:      Александар Ђорђевић

Осми разред:        Драгана Пешић Крстић

Овај стручни актив обезбеђује писање,објављивање и реализацију школског програма

Програм рада за школску 2016-2017..школску годину

Време реализацијеСадржај радаНосиоци посла
  Током школске године      -Праћење реализације програма одељењским већима, и усаглашавање измена  програма -Рад на стандардима -Размена искуства о реализацији школских програма и остварености стандарда    Сви чланови      
  Јун  -Анализа проблема који су се јавили приликом реализације шк. програма  за школску 2016-2017. -Извештај чланова о свом раду -Избор чланова актива    Сви чланови
 • ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ

            Тим за професионалну оријентацију чине разредне старешине седмог и осмог разреда, психолог и педагог школе.

Циљ  профисионалне орјентације у основној школи је да усмери ученика ка школи која одговара његовом успеху, способностима, интересовањима са једне стране и потребама друштва са друге стране.

           Општи задаци у раду на професионалној   оријентацији

1.Упознавање,  праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика значајним за усмеравање њиховог професионалног развоја као и њихово подстицање да сами свесно доприносе сопственом професоионалном развоју.

2.Упознавање ученика са занимањима, системом средњег образовања и оспособљавања за самостално прикупљање података.

3.Подстицање ученика на испитивачко понашање према себи и раду.

4.Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања.

5.Успостављање сарадње са родитељима и њихово осопособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја.

6.Успостављање сарадње са установама и институцијама која могу допринети професионалном  развоју ученика.

           Остваривање професионалне орјентације у основној школи обавља се кроз следеће облике рада:

a)        Редовна настава

Кроз наставне предмете  треба давати ближе и потпуније информације о различитим делатностима. Тако на пример  кроз наставу математике, физике и техничког образовања, треба подребније обавештавати о образовним профилима и занимањима у машинству, обради метала, електроници, геодезији, грађевинарству, шумарству итд. Кроз наставу српског језика, страних језика,  и историје давати информације о занимањима из облсти културе, уметности, јавног информисања .

Програмске садржаје појединих наставних подручја и области као што су биологија, здравствено васпитање, физичко васпитање, ликовна и музичка култура, поред упознавања са одговарајућим подручјима рада и занимања треба више користити за давање података о биофизичким, здравственим и биолошким захтевима појединих подручја рада. Потребно је подстицати ученике да захтеве изабраних занимања ускладе са својим индивидуалним могућностима и бирају она занимања која им највише одговарају.Коришћењем одговарајућих програмских садржаја техничког образовања  детаљније и потпуније упознати ученике са производним подручјима и занимањима и утицати на превазилажење одређених заблуда и предрасуда које постоје о неким производним подручјима.

Кроз програмске садржаје историје, а нарочито оне које се односе на факторе развоја људског друштва , узроке поделе рада, појаву индустријске производње,  упознати ученике са историјским развојем појединих подручја рада и занимања.

б)       Секције  и остали  облици ваннаставног рада

У оквиру  слободних активности и осталих облика ваннаставног рада у које се ученици  укључују према интересовањима ,треба давати потпуније и детаљније информације о карактеристикама и захтевима одговарајућих подручја рада, образовних профила и занимања.

Подстицати ученике да и сами учествују у прикупљању информација о појединим подручјима рада и те информације упоређују са својим могућностима.           Омогућити ученицима да се у оквиру рада појединих ученичких организација и културне делатности школе баве одређеним активностима како би практично проверили своје интересовање и способности и одабрали она занимања која њима највише одговарају.         

 в)     Рад одељењске заједнице

 Са ученицима седмог и осмог разреда старешине у сарадњи са психологом и педагогом ће реализовати радионице из Програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“.

Кроз разговор или применом пригодних анкета сагледати у којој су мери ученици упознати са фактором битним за успешан избор занимања и по потреби давати одговарајуће допунске информације и објашњења.

Применом групних облика рада, односно давањем ученицима одговарајућих задужења, организовати упознавање са појединим подручјима рада и занимања.

Подстицати ученике да и сами стичу знања о подручјима рада за која показују посебна интересовања

г)               Посебни облици рада на професионалној оријентацији

        У оквиру овог поља рада педагошко-психолошка служба извршиће тестирање Професионалних интересовања свих ученика 8.разреда током другог

полугодишта.Након обављеног тестирања,обавиће  индивидуалне разговоре са сваким учеником,са циљем да се обједине информације о способностима ученика,школском успеху и израженим жељама у погледу уписа одређене школе.

Педагошко-психолошка служба ће организовати предавања и разговоре са  родитељима у којима ће бити обавештени о програмима средњих школа, критеријумима уписа, начинима полагања завршног испита.

За ученике који имају здравствене сметње(које ограничавају могућност уписа у среду школу) педагошко-психолошка служба ће организовати тестирања у Заводу за професионалну оријентацију.

Као и претходне године,школа ће омогућити мултимедијалну презентацију рада средњих школа за ученике осмих разреда.

VI                 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕЊУ

  Област  Активност  Носиоци активности  Време
          ТЕХНИКЕ  УЧЕЊА1.Припрема материјала о ефикасним техника учења ( за први и други циклус )   2.Обука ученика за примену ефикасних техника учења   3.Савети и информисање родитеља путем сајта школе  ПП-служба     Одељењске старешине  уз помоћ ПП-службе   ПП-службаСептембар Октобар     Током првог полуг.
          ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  1.У  припреми и реализацији часа узети  у обзир карактеристике одељења и карактеристике ученика   2.Посете часова ( директор и пп-служба) посветити праћењу реализације индивидуализације   3.Размена примера добре праксе   4.Оцењивање које узима у обзир индивидуалне карактеристике ученика  Наставници       Директор и  ПП-служба     Стручна већа за област предмета Наставници        Током школске године
        МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ  1.Примена активних метода у настави   2.Промоција ученичких успеха (награде, информације путем сајта школе, разгласа и паноа)   3.Оцењивање активности ученика на часу  Наставници   Наставници и ученици     Наставници    Током школске године
        ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ1.Израда и реализација ИОП-а   2.Додатна поршка у учењу, расељеним ученицима ( допунски и додатни рад )   3.Вршњачка помоћ (организовати вршњачку помоћ ученицима на нивоу одељења )   4.Обезбеђивање спољних ресурса посредством Школске управе (ангажовање дефектолога)Тим за пружање додатне подршке Педагошки асистент     Наставници       Дефектолог  Током школске године

2.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
Разумети улогу и значај личног ангажоваања у заштити животне средине  Изложба радова ученика   Спровођење акција рециклаже ЧОС  Наставници, ученици и родитељи  Током школске године
    Стицање знања у вези са последицама угрожавања животне средине  Организовање предавања и трибина и радионица   Учешће у локалним ЕКОакцијама  Наставници, ученици и родитељи и локална самоуправа  Током школске године
  Развијање умења, вештина неопходна за заштиту животне средине  Предавања, филмови и радионице Ваннаставне активности    Организације за заштиту животне средине, наставници  Током школске године
Естетско хигијенско уређење простора за рад у школи и уопште културе живљења  Уређење учионица, дворишта и терена  Ученици, родитељи и техничко особље  Током школске године
Упознавање природних ресурса и стицање знања за рационално коришћење  Излети, екскурзије и настава у природи  Наставници , ученици  Време излета, екскурзија
  Обележавање значајних датума у еко развоју  Изложбе поводом значајних датума у екологији (Светски дан образовања о заштити животне средине, Дан енергетске ефикасности, Дан планете Земље, Светски дан заштите животиња)  Ученици и наставници  26. јануар, 5. март, 22. април,  2. октобар 
  Учешће у свим активностима на нивоу локалне и градске самоуправе у очувању животне средине  Учешће у локалним еко акцијама, конкурсима, трибинама    Ученици, наставници, локална самоуправа  Током школске године

3.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Сви ученици од првог до осмог разреда биће обухваћени здравствном заштитом.

Једна смена ићи ће на лекарску контролу, а друга смена на систематски преглед.

Ученици осмог разреда добиће лекарско уверење за упис у средњу школу, а остали разреди биће обухваћени вакцинацијом. Ученици ће моћи да обављају стоматолошке контроле и интервенције у школској стоматолошкој амбуланти.

Школа ће организовати осигурање ученика.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
Здравствена заштита ученика и систематско праћење здравља ученика  Систематски прегледи -вакцинација ученика -редовни прегледи код школског стоматолога -лекарска контрола  Педијатријска служба, родитељи и одељењске старешине  Према календару здравствених установа
Развијање свести о здравим стиловима живота ( здрава исхрана,хигијена и физичка активност) и стицање знања о здравим стиловима живота  Предавања, трибине ЧОС, ваннаставне активности  Педијатријска служба ДЗ  Током школске године
Развијање свести о важности превенције и заштити здравља ( болести зависности, лична хигијена и хигијенске навике) и формирање ставова о важности превенције  Трибине, предавања, ЧОС,  Представници ДЗ,МУП и старешине  Током школске године
Развој хуманизације односа међу људима (односи међу половима, сарадња у породици, промене у пубертету)    ЧОС,ГВ,ВН,филмови  Наставници, ПП-служба,представници ДЗ  Током школске године

*Програм подразумева и константно унапређивање хигијенских услова  школе и елиминисања утицаја који штетно делују на здравље, а учесници су сви актери живота и рада школе, са акцентом на сарадњи техничког особља са ученицима. Сарадња са развојним саветовалиштем ДЗ „Симо Милошевић“ и  трибине, предавања и радионице које су у складу са овим Програмом.

4.ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
Утицање на културна дешавања унутар средине-Песничке вечери -Изложбе -Концери  Наставници српског језика, ликовне и музичке културе  Током школске године
Организовање прослава:  почетак и крај школске године, обележавање школских и државних празникаПријем првака Испраћај осмака Приредбе  Директор,чланови секцијаТоком школске године
Омогућавања ученицима да упознају културна добра и дешавањаПозоришта, изложбе,концертиНаставнициТоком школске године
Интеграција школе у културни живот градаАктивно учествовање у културним догађајима у градуУченици, наставници родитељиТоком школске године
Промоција школеКонцерти Школске приредбе Радионице Сајт школе Фестивал науке Плакати и флајери    Сви запослени, ученици и родитељиТоком школске године

5.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Школа(Савет родитеља, Школски одбор, директор школе) ће настојати да обезбеди подршку локалне заједнице у активностима за побољшање услова рада за ученике и запослене.

Школа ће учествовати у разним активностима локалне заједница које имају за циљ промоцију успеха и знања ( учешће на конкурсима као и активностима везаним за добробит ученика и средине у којој живе)

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
  Повећање свести о безбедности у саобраћају  Организација предавања о безбедности у саобраћају Контролни прегледи возила приликом одласка на излете, матуре,наставу у природи    МУП Чукарица Одељењске старешине Родитељи  Септембар-октобар     Током школске године Током школске године
  У договору са локалном самоуправом усаглашавање ставова о намени текућих инвестиција    Састанци и конструктивни разговори  Управа школе Предсатвници локалне самоуправе и друштвених делатности  Током школске године
Сарадња са Ватрогасним савезом ЧукарицаУчествовање у такмичењима ПредавањаЧланови ватрогасног савеза,Наставници и ученициТоком школске године
Сарадња са Црвеним крстом ЧукарицаУчествоваање у акцијама Црвеног крстаЧланови ЦК, наставници и ученициТоком школске године
Сарадња са организацијом Пријатељи деце ЧукарицаУчествовање у смотрама, акцијама и такмичењимаРуководилац Пријатеља деце, ученициТоком школске године
      Коришћење културно-образовних институција које постоје у средини у којој се школа налази ( библиотека „“,суседна основна и средња школа;архив Србије)Посета Сајму књига Упис у библиотеку Посета Сајму образовања Посета Фестивалу науке Учешће у акцији Мај месец математике Учешће у акцији „Заштитимо птице Београда“ Књижевне вечери у организацији локалне самоуправе Путујуће учионице Сарадња са Центром за таленте Посете позориштима и биоскопима Сарадња са пројектима Ноћ музеја и Ноћ истраживача                Наставници, родитељи, ученици, институције културе                Током целе године према календару догађаја

6.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Општи циљ Програма сарадње са породицом је узајамно деловање школе и породице  на унапређивању квалитета образовања и васпитања и обезбеђивање свеобухватности и трајности образовног утицаја.  

Општи задаци Програма сарадње са породицом су:

-информисање родитеља  о животу и раду школе,

-саветовање родитеља у остваривању васпитно-образовне фунције и породице и школе

-консултовање са родитељима у доношењу и решавању безбедносних, финансијских питања школе

Област сарадњеСадржај сарадњеОблик сарадање
  Настава и учење  – Отворен дан школе сваког месеца 26.септембар,понедељак 25.октобар,уторак 30.новембар,среда 29.децембар,четвртак 20.јануар, петак 27.фебруар,понедаљак 28.март,уторак 26.април, среда 25.мај,четвртак   – Информисање родитеља о наставним и ваннаставним активностима          -Присуство на настави, по избору родитеља у одељењу које похађа њихово дете       -Израда распореда чаасова, распореда секција, допунске и додатне наставе, писмених задатака и контролних вежби, и презентовање истих на паноу и сајту школе  
  Подршка ученицима  -Размена информација на релацији родитељ наставник и давање препорука за напредак ученика     -Саветодавни рад са родитељима у вези са постигнућима, учењем, понашањем,     -Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка   -Подршка ученицима из осетљивих друштвених група               -Информисање родитељ будућих првака о активностима школе везаним за упис и припремама деце за полазак у школу    -„Отворена врата“, родитељски састанци, Савет родитеља, писана обавештења, флајери, телефонски позиви   -Разговор родитеља са психологом и педагогом     -Разговор родитеља са психологом и педагогом, тимска израда ИОП-а   -Сарадња наставника, ПА, педагошко-психолошке службе и директора са родитељима ученика из осетљивих група у циљу укључивања деце у образовни систем       -Радионице, предавања, међусобне посете вртића и школе, флајери, приредбе
  Етос  -Промоција успеха постигнућа и резултата ученика и школе     -Неговање културе понашања уз међусобно уважаваање свих актера школског живота       -Естетско уређивање школског амбијента а у циљу побољшања атмосфере у школи    -Панои о разултатима са такмичења, свечане доделе диплома и награда у школи и ван школе   -Израда Кодекса понашања родитеља, ученика, наставника. Упознавање са Кодексом на родитељским састанцима,преко  паноа и сајту школу   -Обезбеђибање удобног кутак за родитеље, сталне изложбе ученичких радова, свакодневна брига о ентеријеру школе  
  Безбедност ученика  -Упознавање родитеља са радом школског Тима за заштиту ученика од наасиља,злостављања и занемаривања   -Упознавање родитеља са распоредом дежурства наставника   -Упознавање родитеља са Правилником о понашању ученика   -Организовање предавања од стране представника МУП-а (наркоманија, деликвенција, безбедност у саобраћају)   -Саветодавни рад са родитељима ученика који нарушавају безбедност у школи     -Упознавање родитеља са законским последицама кршења правила безбедности  -Презентација плана Тима       -Пано са распоредом дежурства     -Презентација Правилника на родитељским састанцима    -Присуство представника Савета родитеља     -Разговори одељењских старешина, пп-службе и директора са родитељима   -Разговири родитеља са школским полицајцем у просторијама школе
  Организација рада школе  -Упознавање родитеља са организацијом рада школе: Годишњи план, Развојни план, Школским програмима, годишњим Извештајима о раду,    -Укључивање родитеља у процес самовредновања        -Укључивање родитеља у процес израде ШРП    -Састанци Савета родитељ и састанци Школског одбора       -Чланство родитеља у Тиму за самовредновање -Анкетирање родитеља о областима које се вреднују   -Прикупљање информација, мишњена, сугестија путем анкета  

Ради унапређиваања сарадњае са родитељима као и праћења реализације Програма сарадње са породицом, школа ће организовати анкетирање родитеља.Сви предвиђени садржаји ће се реализовати током школске године.

7.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
  Сарадња са Градским центром за социјални рад, ради пружања помоћи ученицима у личном и социјалном функционисању    – благовремено обавештавање пп службе о проблему у функционисању породице или ученика – учествовање у изради плана мера за превазилажење проблема     –  саветодавни рад са ученицима   –  рад на уважавању различитости уклањањем ризичних фактора у  школској средини  -одељењске старешине у сарадњи са пп службом, и родитењи и ученици   -одељењске старешине у сарадњи са пп службом, родитељима и социјалним радницима -одељењске старешине   -Ученички парламент и Клуб УН (израда паноа,школски разглас)    Током школске године, по потреби
Сарадња са Градским центром за социјални рад,  у оснаживању родитеља за обављање родитељске функције-упознавање и праћењем социјалних прилика породице и упућивањем на остваривање социјалне заштите -упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза-одељењски старешина и Центар за социјални рад, педагошки асистент   -одељењски старешина у сарадњи са Центром за социјални радТоком школске године, по потреби
Реализован Програм заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања-све превентивне активности које су предвиђене Програмом заштите…а у циљу доприноса сигурној средини за рад и развој-сарадњња свих актера васпитно образовног процесаТоком школске године, по Програму заштите….
Брига о ученицима из осетљивих друштвених групаОрганизовање бесплатне ужине   Организовање бесплатног превоза   Срадња са НВО   Прикупљање хуманитарне помоћи унутар школе  Управа школе ПА, ППслужба    Током школске године
Обезбедити осигурање ученика  Уплата осигурањаОсигуравајућа кућа, родитељСептембар

*Сарадња са Градским центром за социјални рад  се активира дописом који упућује школа, у коме се налази мишљење о ситуацији у породици или о понашању ученика, након чега Центар упућује свог сарадника у школу или породицу и обавештава школу о даљим корацима.

8. ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
Развијање свести и стицање знања о спортској активности као здравом стилу животаНастава физичког васпитања, часови одељенске заједнице, предавањНаставници физичког васпитања, одељенске старешинеТоком целе године
Развијање љубави и навика према спортским активностимаСпортске секције, такмичења, часови физичког васпитања и изабраног спортаНаставници физичког васпитањаТоком целе године
Недеља спортаМеђуодељенски турнириНаставници физичког васпитањаДва пута у току школске године
Стицање знања о правилној и здравој исхрани и схватање значаја исте за лепоту живљењаПредавања за ученикеОдељенске старешине, Дом здрављаТоком школске године
Спорт као превенција од деликвентних облика понашања и болести зависностиСпортске секције, часови одељенске заједницеНаставници физичког васпитања, одељенске старешинеТоком школске године

*Реализација овог Програма подразумева учешће свих ученика, развијања моторичке спретности и физичке способности ученика, развијање и неговање другарства.

 • Програм   ПРИЈАТЕЉИ   ДЕЦЕ

Руководиоци: Сања Ромчевић и Јелена Делић

СЕПТЕМБАР             

 • Изложбе дечијих радова и  музички програм  поводом пријема првака
 • Припреме за обележавање Дечије недеље и припрема ученика првог разреда за приступање организацији Пријатељи деце

ОКТОБАР                 

 • Обележавање Дечије недеље: пријем ученика првог разреда у Пријатељи деце
 • Програм поводом светског Дана детета и акција солидарности, односно сабирање акције и сакупљање секундарних сировина.
 • Учествовање на  литерарним и ликованим конкурсима.

НОВЕМБАР             

 • “Игра без граница”- одељенски сусрети.
 • Активности поводом Дана школе: литерарно-ликовни конкурс посвећен Дану школе, уређење школског дворишта и ентеријера.
 • Свечана приредба и спортске активности поводом Дана школе
 • Песнички сусрети деце и младих Чукарице-општинско такмичење
 • Соло певачи „ЗЛАТНА СИРЕНА“ – школско такмичење.

ДЕЦЕМБАР             

 • “Игре без граница”- школско тамичење.
 • „ЗЛАТНА СИРЕНА“ и мали вокални састави- општинско такмичење
 • „НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ“- школско такмичење
 • Припрема за обележавање Дана Светог Саве.
 • Новогодишњи програм.
 • Програм у слободном времену за време зимског распуста.

ЈАНУАР                    

 • Јануарски дани просветних радника.
 • Прослава Светог  Саве.
 • „НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ“- општинско такмичење

ФЕБРУАР           

 • „МАЛИ ПЈЕР“- општинско такмичење
 • Школско такмичење рецитатора
 • Зимска језичка радионица

МАРТ

 • Општинско такмичење рецитатора.         
 • Фестивал кратке драмске форме
 • Такмичење група певача и хорова
 • Ликовни конкурс поводом ускршњих празника
 • Изложба цртежа и осликаних јаја поводом Ускршњих празника.

АПРИЛ                     

 • Позоришне игре деце и младих Чукарице
 • Обележавање светског дана здравља

МАЈ- ЈУН                 

 • Дан изазова – рекреативне и забавне активности.                   
 • Ревија победника- свечаност

АВГУСТ

 • Летња језичка радионица
 • Програм рада Пријатељи деце за наредну школску годину.
 • Припрема програма за цвечани пријем првака

10.ПРОГРАМ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Чланове Ученичког парламента чине по два представника сваког одељења, ученика седмог и осмог разреда, који су изабрани на одељењској заједници.

Чланови Парламента бирају два представника који учествују у раду школског одбора без права одлучивања

Програм рада Парламента ,школска 2016-2017.година

  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ   И НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
    СЕПТЕМБАР-Добродошлица за нове чланове -Избор руководства Парламаента -Измене и допуне Статута и Правилника -Разно
  ОКТОБАР-НОВЕМБАР   ДЕЦЕМБАР  – Учешће у изради Кодекса понашања – Обележавање Дана школе – Узимање учешћа у реализацији и припреми    хуманитарних акција – Обележавање Дана толеранције -Узимање учешћа у припреми прославе СВ.Сава – Обележавање Дана науке, узимање учешћа на   Школском сајму науке  
  ФЕБРУАР-МАРТ  Анализа рада Парламента у првом полугодишту Организовање предавања: да ли злоупотребљавамо социјалне мреже    Како да побољшамо дисциплину на часовима  Акција „ Сви смо једнаки, уважавамо се“  
    АПРИЛ    –   Присуствовање презентацијама средњих школа у      просторијама наше школе –   Давање мишљења о избору уџбеника – Да ли знамо шта је дигитално насиље, разговири – Активности предвиђене Планом Тима за самовредновање
  МАЈ-ЈУН  – Учешће у реализацији Координације упис ученика    у СШ – Акција Поздрав осмацима -Извештај о реализацији Програма

У току рада Парламента могуће су измене у Програму, на иницијативу неког од ученика или радног тела.

Одабрани чланови Ученичког парламента су и чланови Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља…, Тима за развојно планирање. Учесници су свих активности за промоцију школе.Одабрани чланови имају право присуства састанцима Школског одбора,Наставничког већа и осталих Тела према потреби.

            11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

            1.         Ин т е р н и     м а р к е т и н г

            Школа ће путем сајта школе www.osbracajerkovic.edu.rs , књиге обавештења, и огласне табле обавештавати ученике и родитеље о свим питањима који су значајни за организацију васпитно-образовног рада и живота школе (као нпр:кућни ред, похвале ученика и др.)како би се унапредило обавештавање ученика и родитеља.

                        Пошто у школи постије панои који служе за излагање ученичких радова како ликовних тако и литерарних, поставке тих радова мењаће се једанпут месечно, и остале карактеристичне поруке биће излагане на паноима школе.

                      Ђачке трибине на којима ће се ученици сусретати са књижевницима, глумцима и другим личностима,одвијаће се у школи и то свечаној сали или библиотеци.

2.         Е к с т е р н и             м а р к е т и н г

            Рад школе биће доступан  јавности и  отворен за сарадњу са локалном средином.

            Сарађиваћемо са позориштима, библиотекама и музејима града Београда. Радио телевизијске куће биће драги гости наше школе које буду хтеле да упознају живот и рад школе.

            Бићемо отворени и према дневној и стручној штампи у којима ћемо износити наше утиске.

            Развијаћемо сарадњу са школама у Железнику и на општини како на стручном тако и на културно-спортском план.

ПЛАН   ПРОМОЦИЈЕ  ШКОЛЕ 

С Е П Т Е М Б А Р

–  ПРИРЕДБА  ПОВОДОМ  ПРИЈЕМА  ПРВАКА

О К Т О Б А Р

– АКТИВНОСТИ  ВЕЗАНЕ  ЗА  „ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ”

Н О В Е М Б А Р

– ПРИРЕДБА  ПОВОДОМ  ДАНА ШКОЛЕ

Д Е Ц Е М Б А Р

– У  СУСРЕТ  НОВОГОДИШЊИМ  ПРАЗНИЦИМА,  ХУМАНИТАРНА  АКЦИЈА, ИЗЛОЖБА НОВОГОДИШЊИХ  И БОЖИЋНИХ  УКРАСА  И ЧЕСТИТКИ

Ј А Н У А Р

–  СВЕТОСАВСКА  ПРИРЕДБА

Ф Е Б Р У А Р

-РАДИОНИЦА:

“АУ, ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“- ДРУЖЕЊЕ ЧЕТВРТАКА СА ПРЕДШКОЛЦИМА

 – РАДИОНИЦА: „ЊИМА  ЗА  ЉУБАВ”- ДРУЖЕЊЕ  СА  ПРЕДШКОЛЦИМА

М А Р Т

-ШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

А П Р И Л

– ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПОСТИГНУТИХ  РЕЗУЛТАТА  СА ТАКМИЧЕЊА

– УСКРШЊИ  КОНЦЕРТ

М А Ј

– ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА (припрема родитеља за полазак ђака првака)

Ј У Н

-ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ РАДА ШКОЛЕ

ПОРЕД НАВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ, СВОЈИМ РАДОМ, ЗАЛАГАЊЕМ И ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА, СВИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ ДОПРИНОСЕ УГЛЕДУ И ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ.

VII       ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ   

             У ПРИРОДИ          

Екскурзије ученика у овој школској години организоваће се у границама наше земље.

Циљ им је да ученици упознају историјске и културне споменике Србије. Екскурзије морају да имају тачан план и програм који одобрава Наставничко веће и Савет родитеља. Наставници су дужни да после изведене екскурзије поднесу извештај Наставничком већу , Савету родитеља и Школском одбору.

Први разред

Настава у природи

   Дестинација: Златибор

   Хотел: „Голија“

   Време: октобар, 2016. или мај, јун , 2017. год.

   Циљеви и задаци:  да се у погодним климатским условима и непосредном додиру  са природом код ученика, педагошким деловањем, утиче на побољшање здравља, психо-социјалног и физичког развоја ученика и да се успешније остварују васпитно-образовни задаци у целини

Други разред

Дестинације:ДИВЧИБАРЕ

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ЈЕСЕН- ПРОЛЕЋЕ

ТРАЈАЊЕ: 8 ДАНА

ЦИЉ:остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности.

ЗАДАЦИ:

 • стицање,проширивање и продубљивање знања
 • реслизација спортско-рекреативних садржаја
 • истицање занчаја здраве животне средине
 • подстицање језичког изражавања
 • развијање и неговање пријатељства
 • подстицање индивидуалне одговорности и интересовања
 • подстицање и даљи развој социјализације
 • подстицање групног рада

САДРЖАЈИ:

 • упознавање са изгледом и одликама планинског краја
 • биљни и животињски свет, врсте шума, лековите биљке, шумски плодови, пољско биље, дивље животиње
 • климатски услови и условљеност живота и рада људи у планинском крају
 • Занимања људи у угоститељству и туризму
 • Особености краја и упознавање са ближом прошлошћу краја као и даљом
 • Остваривање здрвствено-рекреативних садржаја
 • Развијање и примењивање хигијенских навика; значај правилне исхране и правилан однос према храни
 • Развијање и продубљивање социјалних односа у групи, самосталности, сналажљивости, сарадња, помоћ, припадност групи
 • Спортско-рекреативни садржаји
 • Настава по месечном плану

Настава у природи организује се у трајању од 8 дана,уз писмену сагласност родитеља,за најмање две трећине ученика одељења.

За ученике који не буду обухваћени наставом у природи биће организована редовна настава у школи.

Трећи разред

Дестинација: Врњачка бања

Техничка организација: превоз туристичким аутобусом, рекреатор, лекар,…

Начин финансирања: родитељи, на рате

Време реализације: пролеће, мај 2017.година

Садржаји којима се реализују образовни, васпитни и здравствени циљеви:

      Рекреативна настава има за циљ да оствари наставне и ваннаставне садржаје из наставног плана и програма у климатски погодном месту бање ( планине).

Врњачка Бања се  налази  у централној Србији у Рашком округу. Удаљена је око 200 km одБеограда, 25 km од Краљева и 7 km од Трстеника. Смештена је између планине Гоч (1216 m) и Западне Мораве.

Клима Врњачке Бање је умерено континентална са утицајем планинске климе. Лета су са свежим јутрима и вечерима због ветра који дува са Гоча према Западној Морави, а зиме су снеговите и без оштрих мразева. У Врњачкој Бањи се налази седам минералних извора.

Врњачка бања је богата теренима и парковима прилагођеним деци узраста од 7 до 11 година.

Задаци који се остварују су : проучавање објеката и појава у природним и друштвеним условима, упознавање начина живота и рада људи, развијање позитивног односа према националним, културним, историјским, спортским вредностима, потребама и навикама, схватање значаја здравља и здравог начина живота, развијање социјализације и међусобни однос сарадње.

Корелација са наставним предметима: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, музичка култура, природа и друштво, чувари природе, математика.

Четврти разред

 ПЛАН НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Дестинација: ЗЛАТИБОР

Техничка организација: превоз туристичким аутобусом, рекреатор, лекар,..

Начин финансирања: родитељи, на рате

Време реализације: октобар 2016. или последња недеља маја – јун 2017.

Објекат реализације: Голија

Циљеви ,задаци и садржаји рекреативне наставе  :

Рекреативна настава има за циљ да оствари наставне и ваннаставне садржаје из наставног плана и програма у климатски погодном месту.

Настава у природи организује се за ученике четвртог разреда, у трајању од 7 дана уз писмену сагласност родитеља.

Планина Златибор на надморској висини од 700 до 1400м, са највишим врхом Торник (1496 м) налази се у југозападној Србији, 27 км од Ужица и 200 км од Београда. То је таласаста висораван, испресецана бистрим речицама, потоцима и вододеринама, делом покривена боровим, јеловим и смрчиним шумама, а делом пашњацима, док су планински делови размештени по ободима. Највећа вредност Златибора је његова специфична клима. Златибор је јединствена ваздушна бања, са невидљивом фабриком црвених крвних зрнаца, што га чини познатим планинским одмаралиштем и климатским лечилиштем и опоравилиштем.

Погодан је за боравак деце са здравственим проблемима. Богат је  садржајима из културно историјске баштине и стазама за шетње. На Златибору се налази станица републичког хидрометеоролошког завода тако да су ученици у прилици да се упознају са радом метеоролога и уређајима за праћење временских прилика.

Задаци који се остварују су : проучавање објеката и појава у природним и друштвеним условима, упознавање начина живота и рада људи, развијање позитивног односа према националним, културним, историјским, спортским вредностима, потребама и навикама, схватање значаја здравља и здравог начина живота, развијање социјализације и међусобни однос сарадње.

Излет:  етно село Дрвенград.

Корелација са наставним предметима: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, музичка култура, свет око нас, чувари природе, математика.

Пети разред

 Циљ и задаци екскурзијеЦиљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то:

 • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, гоеграфским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета, нарочито обратити пажњу на архитектонска решења манастира и туристичког насеља, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
 • развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,
 • упознавање начина живота и рада људи у  овим крајолицима и увиђање разноликости,
 • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

Дестинација: Београд – Смедерево  – Виминацијум – Сребрно језеро  – Београд.

Полазак из Београда ка Смедереву. Посета Градског музеја, обилазак смедеревске тврђаве  и одлазак у Археолошки парк Виминацијум – посета.

Сребрно језеро – упознавање са садржајима Сребрног језера, шетња, ручак.

Повратак у Београд и долазак испред школе у вечерњим часовима.

Једнодневна екскурзија.

Термин: мај месец 2017.

Плаћање у три месечне рате: март, април и мај 2017.

Шести разред

Дестинација: Београд–манастир Крушедол- Нови Сад-Дунђерски -Суботица- Палић- Зобнатица – Београд

План екскурзије

1. дан – Београд – манастир Крушедол, Нови Сад,  Дунђерски, хотел „Патрија“ Суботица, вечера, дискотека, ноћење.

2. дан – Доручак- Палић, ручак,Зобнатица  – повратак у Београд у вечерњим сатима.

 • 1 пун пансион
 • Плаћање у више месечних рата
 • Термин:  октобар 2016.године

Седми разред

Дестинација : Београд- Ваљево, Сирогојно, Тара, Мокра гора, Београд

 1. Дан: Београд- Ваљево- Сирогојно,Тара ( смештај у хотелу „ Оморика“- вечера, дискотека, ноћење)
 2. Доручак, Мокра гора, шШрганска осмица, Дрвенград, ручак у хотелу. Повратак у Београд у раним вечерњим сатима.
 • 1 пун пансион
 • Плаћање у више месечних рата
 • Термин:  октобар 2016.године

Осми разред

 Екскурзија за 8. разред, школске 2016-2017год

 Извођење у октобру или априлу.

 Трајање екскурзије 2 дана, ноћење у хотелу” Бреза” у Врњачкој Бањи.

 Предлог путовања: Железник- Јагодина( музеј Воштаних фигура), Врњачка  Бања(ноћење), обилазак бање,  посета манастира Љубостиња , долазак у Железник у  вечерњим часовима.

 У хотелу ” Бреза” – вечера,  дискотека за ученике, ноћење, доручак, ручак.

 Агенција да обезбеди лекара за екскурзију.

Повезане вести

Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“
Извештај о награђеним радовима ученика на ликовно-литерарном конкурсу„ Крв живот значи“

Ликовно-литерарни конкурс“Крв живот значи“ реализован је током месеца априла у организацији Црвеног крста, општине Чукарица. Награђени су радови следећих ученика: Анђелија Божић, прво место, ликовни рад Вук Бошковић, друго место, литерарни рад Захваљујемо се свим...

Радионица ”Популарна наука”
Радионица ”Популарна наука”

Бранко Стевановић и Драгослав Пауновић – Популарна наука (физика) кроз интерактивне радионице са децом У понедељак 13.маја 2024.године у библиотеци ''Ђура Јакшић''у Железнику, ученици 4/4 одељења са учитељицом Жељком Борјан и библиотекаром школе, Слађаном Колунџић, су...